Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg. En stationsuppgång till Västlänkens station Korsvägen har flyttats från Fågelsången/Artisten till en plats vid Johannebergsgatan som ger sämre kopplingar till stråk och framförallt omvägar för gångtraffikanter. Vi avstyrker de föreslagna förändringarna. Se även vad vi skrivit tidigare om en annan föreslagen flytt till Götaplatsen för att få mer bakgrundsinformation till frågan. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 6:e september.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg (Diarienummer SBK: BN1619/15)

Hej,

Jag skriver angående Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg (Diarienummer SBK: BN1619/15). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att uppgångsläget vid Fågelsången behålls.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Det inledande fotot visar stationsläget och uppgångarna enligt järnvägsplanen. Uppgången till vänster i plattformens ände är den som nu föreslås flyttas norrut till Johannebergsgatan.

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Yttrande över Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg

Diarienummer SBK: BN1619/15

 

Allmänt

Yimby Göteborg förordar en lösning som bidrar till ett levande stadsrum, bättre utnyttjande av Renströmsparken och att gångtrafiken prioriteras med kortast möjliga avstånd. Ur dessa perspektiv framstår det alternativ som tidigare presenterats, alternativ (x) vid Fågelsången, som det överlägset bästa. Alternativ (1) hamnar längs ett svagare stråk upp mot Eklandagatan och ökar gångavstånden till Johanneberg och Chalmers Vasaområdet. Yimby Göteborg avstyrker planens föreslagna förändring av stationens uppgång vid Korsvägen.

 

Synpunkter

Vi ifrågasätter motivet till att flytta den tidigare föreslagna uppgången till ny plats. Är det meningen att människor som använder sig av stationen (för tågresor) ska få en gen, snabb och trygg väg till sina målpunkter, eller är det framförallt för att "liva upp" befintliga obefolkade platser? Med den nu föreslagna lösningen riskerar kollektivtrafikresenären och gångtrafikanten att få en markant ökad gångväg till flera målpunkter i området. Det handlar inte om ett litet avstånd för den som går av tåget i perrongänden och sedan ska promenera upp mot till exempel nedre Johanneberg och Chalmers Vasaområdet. En skillnad på cirka 170 meter gör att vi frågar oss på viken plats i prioriteringen som gångtrafikanterna är placerade.

I detaljplanen hävdas att "orienterbarheten och sammanhanget till den omgivande stadsväven och det framtida universitetsområdet blir [...] bättre." Vi ifrågasätter detta påstående då stationsuppgångens placering helt missar det starka stråk som idag går från Götaplatsen, via Fågelsången, genom Renströmsparken till Carlandersplatsen med både gång- och cykelväg. Sammanhanget blir inte bättre av att ytterligare ett stråk bildas utan riskerar tvärtemot att försvaga båda stråken och minska tryggheten i området. Just för att Renströmsparken är en välbesökt park är en uppgång centralt vid de trafikerade stråken att föredra för att undvika att skapa otrygga platser med lite stadsliv och rörelse.

När det gäller kopplingen till Götaplatsen och Avenyn står det klart att uppgången vid Fågelsången även här är överlägsen den nu föreslagna uppgången i korsningen vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan. Genom att utveckla stråket som gårr längs Fågelsången mellan Renströmsparken, via Artisten, till Götaplatsen finns stor potential att lyfta hela området och tillföra ny bebyggelse i parkens mindre attraktiva delar. Till exempel vid de cykelställ som så ofta är tomma vid Artistens entré.

Slutligen efterlyser vi en genomlysning av de tänkta målpunkter för alternativen och vilka gångavstånden blir till dessa målpunkter med de olika alternativen som presenterats. Det är en stor brist att dokumentet enbart förmedlar fördelar med det nya förslaget, men inte nämner en enda nackdel. Båda förslagen kommer att ha i princip samma påverkan på parkmark och grönområden. Ingreppet flyttas enbart från en plast till en annan. Därmed bör förslagen vara likvärdiga ur det perspektivet.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Andersson (8 Oktober 2016 11:55):
Jag kan ändå se en poäng med det nya läget, om (Vasagatan)-Lorensbergsgatan-Johannebergsgatan-Lundgrensgatan-Eklandagatan knyts samman till ett stråk. Det går i en båge och är därmed något längre än stråket via Fågelsången, men det känns som att det borde bli något mindre backigt, och därför passa bra som cykelstråk. Med kraftig förtätning kan det bli trångt om alla skall via Fågelsången, och Yimby brukar ju förespråka ett finmaskigt nät. Läget vid Johannebergsgatan passar också bättre för anslutning till buss eller bil.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.