Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik. Planens ambitioner är att möjliggöra en upprustning av hela kvarteret Röda Bryggan för att skapa en fungerande blandstad genom att tillskapa ca 130 nya bostäder och ytor för verksamheter i bottenvåningen. De östra delarna av bebyggelsen i kvarteret planeras byggas på och de västra delarna planeras helt rivas och ersättas. Detta har gett upphov till en namninsamling mot planerna. Vi ger främst vårt stöd till förslaget men framför förstås några förbättringsförslag.

Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast på tisdag den 27 september.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik (Diarienummer SBK: BN0301/12, FK: FN5379/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik (Diarienummer SBK: BN0301/12, FK: FN5379/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till förtätningsförslaget, men som samtidigt vill ge möjlighet till fler bostäder genom att anpassa kvarterets höjd till planerna för närområdet.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*

*ev. din adress*

Karta med läget mellan Järntorget och Rosenlundskanalen.

Ny bebyggelse i närområdet med upp mot 27 våningar.

Kvarteret på andra sidan Järntorgsgatan ska bli upp mot 16 våningar.

Framtida vy mot väster från hörnet av Röda Bryggan med Folkets hus på vänster sida och Göteborgs lagerhus till höger.

Alternativt förslag för bebyggelsen från öst (Kanozi arkitekter).

Alternativt förslag för bebyggelsen från norr (Kanozi arkitekter).

 

Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik

Diarienummer SBK: BN0301/12, FK: FN5379/13

 

Allmänt

Yimby Göteborg anser att planen tillför viktiga värden i en för staden central och viktig plats. Planens intentioner att förtäta med blandstadsbebyggelse är mycket bra. Med anledning av den kommande anslutningen med linbana till Hisingen samt Västlänkens station i Haga anser vi att antalet bostäder går att öka för att på så sätt möjliggöra för än fler lokaler, ett levande stråk längs södra sidan av Rosenlundskanalen samtidigt som antalet bilparkeringsplatser kan reduceras.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett hus i kvarteret bevaras för framtiden. För att tillåta en blandad stad ur socioekonomiskt perspektiv måste det finnas både äldre och nyare bebyggelse i staden. Generellt har en bra avvägning gjorts mellan bevarande och utveckling. Dock är det här är ett kvarter som kommer vara i blickfånget för många, och från många platser i närheten. Vi anser därför att mer arbete går att göra för att accentuera hörnen på kvarteren. Exempelvis kan en högre byggnadsvolym tillåtas i hörnet mot Järntorgsgatan och Brogatan. Där planeras nu för den lägsta byggnaden.

 

Lokaler i bottenvåning

Vi tycker det är mycket positivt att det planeras för lokaler i bottenplan och då med stora skyltfönster. Idag är både Pusterviksgatan och Brogatan väldigt anonyma och kan upplevas som skumma. Om det går att skapa publika lokaler längs kanalen skulle det kunna bli en bra spegling av hur Rosenlundsgatan blivit efter att den omdanades. Det skulle bli ett folkliv på båda sidor av kanalen och en mycket attraktiv miljö. Tyvärr finns längs denna del av kanalen 25 bilparkeringsplatser vilket försämrar möjligheten för lokalerna att ha servering längs med vattnet. Det bör övervägas om dessa kan flyttas eller tas bort.

 

Utformning

Det är mycket positivt att fasaderna får olika uttryck och att de delas in i kortare sektioner vertikalt för att minska upplevelsen av kvarterets utbredning. Det finns enormt mycket gult tegel i området vilket gör att vi tycker det skulle vara mer spännande att välja ett material som avviker mer från vad som redan finns i området.

Återkomsten av ett taklandskap som inte är platt är något vi har efterfrågat och något vi ser mycket positivt på. Tak med minst 26 graders vinkel ger ett mer varierat och stadsmässigt uttryck än de platta tak som varit på modet de senaste decennierna.

 

Högre bebyggelse

Den upplevda exploateringen ökar inte speciellt mycket trots att kvarterets höjd ökar från 2-3 våningar till 5-7 våningar. Den pågående utvecklingen av Masthugget gör att en betydligt högre byggnadsvolym bör kunna tillåtas på platsen. Vid en jämförelse med Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget som planeras att gå ut på granskning under hösten 2016 är kvarteret lågt bebyggt. På Folkets hus bakgård planeras för ett nytt hotell på 27 våningar och flera hus i området planeras för upp mot 21 våningar. Dessutom kommer kvarteret på andra sidan Järntorgsgatan bli upp mot 16 våningar (enligt detaljplaneförslaget 2015-06-17). Skorstenen på Rosenlundsverket finns bara ett stenkast från kvarteret och den är 98 meter hög vilket motsvarar cirka 27 våningar. Detta gör att vi ifrågasätter resonemanget om siktlinjer och en lägre bebyggelse mot kanalen på sidan 15 i planbeskrivningen. Dessa siktlinjer kommer inte att vara relevanta när planen för Järnvågsgatan genomförts.

En högre exploatering bör kunna tillåtas utan att antalet bilparkeringsplatser utökas med tanke på närheten till kollektivtrafikknutpunkterna Haga, Järntorget och Stenpiren med spårvagn, buss och båt, samt kommande satsningar på linbanan till Hisingen och dessutom Västlänkens station i Haga.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (26 September 2016 11:40):
Så bra!
 0
Axel F (26 September 2016 17:23):
Håller helt med er om alla punkter ni tar upp. Hade varit riktigt häftigt om Kanozis förslag hade kommit i drift!
 0
Thomas (26 September 2016 21:38):
Välskrivet och väl motiverade förbättringar. Bra jobbat!
 0
Jens B (27 September 2016 10:05):
Nja, för mycket tryck på volym och för lite fokus på befintliga kvaliteter.
I kvarteret finns 4 byggnader från 1850-talet. Tre avser man att riva - detta i Göteborg där äldre innerstadsmiljöer är nästan obefintliga.
För att inte utarma miljön alltför mycket bör åtminstone byggnaden i hörnet Brogatan-Järntorgsgatan rustas upp för att ingå i den framtida bebyggelsen.

Jag får skicka in en synpunkt till SBK
 0
Anders (29 September 2016 15:30):
Det är väl jättebra att det planeras för nya hus i Göteborg. Men...Det är väl snart dags att våra politiker börjar gå från ord till handling. Som det är idag så presenteras det nya planer, nya visioner och nya förslag men det händer överhuvudtaget inget alls. Skeppsbron är väl det mest skrämmade exemplet. 20-25 års diskussioner och ännu inte en enda ny bostad / hus. Jag tycker det är dags att även Yimby börjar säga ifrån. Nu är det nog med nya visioner och nya förslag. Vi kräver även riktiga resultat nu. Någomn som håller med ??
+1
Gunnar (11 Oktober 2016 01:20):
Väldigt trist att se Yimby ge sitt stöd åt rivning av Göteborgs sista rester av 1800-talsbebyggelse. Förvisso är den rivningshotade bebyggelsen söndermoderniserad under 30- och 40-tal, men Yimby borde i så fall stödja renovering i riktning mot en återställning av ursprungsstilen istället för att gå kortsiktiga vinstintressen till mötes.

Enligt en artikel i GP i dagarna utgör Kvarteret Bryggan den äldsta stadsplanerade bebyggelse som uppfördes utanför Vallgraven. Dessa rester har redan blandstadskvaliteter, så att ett nybygge eventuellt kan tillföra sådana är inget bärkraftigt argument.

Dubbelt ironiskt blir Yimbys ställningstagande självklart av att närområdet är fullt av gamla rivningsfält, sedan länge belagda med parkeringsplatser à la Detroit. Att inte kräva att dessa först kvarters- och tomtindelas samt bebyggs istället för att ge grönt ljus åt fördyrande och historiefientliga rivningsprojekt är uppseendeväckande. Att Yimby ställer sig bakom rivningar i Göteborgs innerstad är uppseendeväckande och tragiskt.
+1
Jenny (31 Mars 2017 20:01):
Varför göra samma misstag om och om igen?

Byggnader som än gång varit bostäder och som än idag är i gott skick kan väl få utecklas till bostäder igen?

Det finns mängder med kvaliteer i Röda bryggans äldre bebyggelser och intryck av en blandstad blir det inte bara för att den nya byggnadssockeln är pusslad av smått gammalt...

Småskaligheten riskerar att slukas av det större!

Förövrigt liknar förslaget ovan mer det "låtsasblandade" centret i Amhult...

Göteborgs historia och äldre bebyggelse förtjänar att belysas mer som den kvalitet den är!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.