Utskrift från gbg.yimby.se
....

Ullevi 3.0

 


Adrian Pihl Spahiu och Peter Nilsson som studerar vid Chalmers Arkitektur har gjort ett intressant arbete med en urban förtätning som kopplar ihop Kortedala och Bergsjön. Förslaget innefattar dessutom både en flytt av Ullevi(!) och Linbana. Vi har fått möjlighet att återpublicera förslaget och Adrian och Peter vill gärna ha konstruktiv återkoppling.

 

Projektplatsen – Mellan Bergsjön och Kortedala

Foto: Göteborgs stadsmuseum, 1965, Hpl Galileis gata. Bergsjöns kuperade terräng gjorde det svårt och dyrt att dra spårvägen som därför dröjde.

 

Kortedala och Bergsjön är två stadsdelar i nordöstra Göteborg som byggdes på 40-50 talet, respektive 60-70 talet. Projektplatsen ligger vid Gärdsås Torg, ett torg i Bergsjön som gränsar mot Kortedala.

Bergsjön är ett av 15 områden i Sverige som polisen bedömer som extra utsatta med utbredd organiserad kriminalitet. De insatser som sker i området bör ha det i åtanke och arbeta med en förbättring av situationen som målsättning.

Klicka för större.

 

Idag trafikeras området av 3 spårvagnslinjer som sprängts in i den kuperade och vildvuxna terrängen. I projektplatsens dalgång består markens översta lager av torv. I torven finns en liten damm som hanterar områdets dagvatten.

I söder ligger Gärdsåskulle med fridlysta fåglar och höga naturvärden.

 

Utbildning

Det finns idag sex skolor i Bergsjön och det bor 2024 barn i åldern 7-15 i området. Det bor fler barn i Östra Bergsjön än i Västra Bergsjön, och Östra Bergsjön har även fyra av de sex skolorna i Bergsjön. Kapaciteten bedöms idag som ansträngd. Det finns inga gymnasieskolor i området, och inte heller några vuxenskolor. Trots att det är ett av områdena i Göteborg med flest utlandsfödda så är närmsta SFI utbildning i en helt annan stadsdel (Angered). Till Gärdsåstorg flyttade 2007 Agnesbergsfolkhögskola som är särskilt inriktad på romska elever.

 

Bostäder

Endast ca 6 % av bostäderna i området är småhus, resterande bestånd är lägenheter. 82 % av bostäderna i området är hyresrätter. Andelen är högre (91%) i Östra Bergsjön än i Västra Bergsjön (74%). I Västra Bergsjön har det sedan 1970-talet byggts 12 nya bostäder, alla småhus. 72 % av bostäderna byggdes under 60-talet, 23 % under 70 talet. I Östra Bergsjön är 88 % av bostäderna byggda under 60-talet Bergsjön består totalt sett nästan uteslutande av miljonprogramsbebyggelse. Familjebostäder har en mycket stor andel av beståndet i Gärdsås och majoriteten är 2-3 rum och kök. Ungefär 8% är ettor och 10% fyror. Större lägenheter existerar inte trots att många familjer i området är stora.

 

Service och handel

I Bergsjön finns 3 torg, men sparsamma handelsmöjligheter. Rymdtorget har det största utbudet med en ICA Supermarket, ett apotek, och lite småbutiker. Närmsta Systembolag återfinns i Gamlestan. Inom projektplatsen ligger Gärdsåstorg som huserar en spårvagnshållplats, ett Lidl och några småbutiker. För handel utöver basvaror finns lite mer valmöjligheter i Kortedala, Gamlestan och Olskroken. Annars är det centrala Göteborg, Allum i Partille, Bäckebol eller Angered som gäller. Området har flera vårdcentraler och BVC bland annat en helt ny ritad av Gert Wingårdh på Rymdtorget. Närmsta närsjukhus ligger i Angered. Det finns flera ytor för utomhuslek och motion, en hall för bland annat brottning och en scoutstuga. Simhall saknas. Det går en extra busslinje i Bergsjön för att koppla ihop med spårvagnshållplatserna för de som inte orkar med terrängen.

Sektion A-A innan ombyggnation rakt genom tänkt plats för Ullevi 3.0 sett från norr med Kortedala i väster till Bergsjön i öster (klicka för större).

 

Koncept – En ny motor som driver stadsdelen

 

Arbete och nöje
För att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna i området byggs arbetsplatser som utnyttjar stadens nöjesliv.

Utbildning
Den nya bebyggelsen ska förbättra den existerande skolan såväl som bygga områdets första gymnasieskola.

Kommunikation
Ny kommunikation är en nödvändighet för de funktioner som byggs i området såväl som för de boendes möjligheter att röra på sig fritt.

Bra bostäder
Bra bostäder till rimliga priser. Fokus på kvalitéerna som gör att man lever bättre och inte på de som gynnar andra.

Bygga ihop staden
Gärdsåstorg med spårvagnshållplatsen blir startpunkt för bygget mot en bättre stadsdel med nya samarbeten och kommunikationer. Den nya bebyggelsen växer ut och länkar ihop Bergsjön med Kortedala.

Göra naturen tillgänglig
Starkare naturområden som är tillgängliga för alla. Grönskan kring nuvarande Galaxen växer ut i en anlagd park och vidare mot Gärdsåskullen. Den vildvuxna naturen jämnas ut och förfinas, planseparerade gång- och cykelbanor tas bort och ersätts med möten i samma nivå. Motionsspår och vandringsleder anläggs bland annat runt den nya Ullevisjön samt till toppen på kullen

 

Illustrationsritning. Klicka för större.

 

Ullevistaden - Göteborg nya destination

 

Arbete och nöje

Precis intill Gärdsåstorg ligger Ullevi 3.0. En stor arbetsgivare med många olika besökare med potential att öka det sociala utbytet mellan människor.

Flytt av Ullevi
En ny multiarena för 50 000 åskådare med tillhörande hotell blir den nya drivmotorn. En flytt av Ullevi från centrala Göteborg frigör även attraktiv mark som kan säljas för att finansiera bygget. Under ett evenemang sysselsätts 2 500 personer i direkt anslutning till arenan, ej medräknat restauranger, hotell, transport och liknande. Liknande satsningar på arenor i problemområden har gjorts med framgång i bl a Amsterdam och Paris.

Ekonomisk hållbarhet
De evenemang som hålls på Ullevi 3.0 skapar sysselsättning runt arenan som kommer kunna hålla öppet även när de inte är evenemang. Restauranger som annars inte hade kunna gå runt i området klarar sig tack vare de stora anstormningarna vid evenemang och kan berika området till vardags också.

 

Arrangemang året om
Diagrammet visar på säsongskänsligheten i dagens Ullevi utan tak jämfört med Friends Arena i Solna som har tak.

 

Utbildning

Gärdsås ges egen gymnasiumskola och snabba kommunikationer till skolor i Partille och Angered. Lokaler skapas för konferenser, föreningar och kvällskurser.

Grundskola
Mittemot arenan i direkt anslutning till Gärdsåstorg, Galaxen och den nya Ullevisjön med sin park skapas anpassade lokaler för skola årskurs 1-9. Skolan ersätter den befintliga skolan och byggnaden delas med verksamhetslokaler med fasad mot gågatan och Ullevi 3.0. Skolan kan eventuellt samarbeta med restauranger för luncher.

Gymnasieskola
Möjligheten finns för utbildningar med inriktning på event, idrott, ljud och bild. Dessa utbildningar kan integreras i arenan och dela lokaler då verksamheterna utförs under olika tider. En tydlig koppling skapas också till de evenemang som sker på arenan där elever till och med kan få praktisk utbildning. Det finns även potential för ett fotbollsgymnasium som skulle knyta an till Änglagårdsskolan som har klass 1-9 i Kviberg, strax söder om projektområdet.

Möteslokaler
De lokaler och verksamheter som skapas i området kan användas för att stärka stadsdelen under tider då inga evenemang sker. Föreningsmöten, syföreningar, kvällskurser och liknande.

 

Kommunikation

Gärdsåstorg förstärks som en knutpunkt i kollektivtrafiken med linbana som ansluter direkt till spårvägen. Ledorden är snabbhet och tillgänglighet.

Linbana
Ett kostnadseffektivt sätt att överbrygga terräng och vatten är att bygga ut kollektivtrafiken med en linbana. Marschhöjden på 50 till 70 meter.

Kapacitet
Varje gondol rymmer 25 personer och vid högtrafik kan en kapacitet på 22 000 resenärer i timmen uppnås. Hela resan är 12 km och tar 12 minuter.

Utbildning, service och handel
Linbanan ansluter till närsjukhus, gymnasium, simhall, köpcentrum, Ikea och vidare kommunikationer.

Parkering
Linbanans slutstationer erbjuder stora parkeringar med 5 000 platser som kan användas vid evenemang på Ullevi 3.0.

Elbuss
Ullevi 3.0s tak kan inklädda i solceller generera 25 TWh energi. Energin kan bland annat driva arenan, ge el till en ny busslinje längs med huvudstråken mot Gärdsåstorg där byte kan ske med spårvagn eller linbana för vidare resa.

Nya Gärdsåstorg
Linbanan, spårvagnen och huvudgatan möts vid Nya Gärdsårstorg. En rejäl plats för marknader, umgänge och flanering.

Sektion A-A efter ombyggnation rakt genom tänkt plats för Ullevi 3.0 sett från norr med Kortedala i väster till Bergsjön i öster.

 

Ullevistaden – Där vi vill bo!

 

Bra bostäder

Den gamla matargatan in i området som går mellan Kortedala och Bergsjön läggs om, och får en helt annan karaktär när den blir huvudgata i Ullevistaden.

 

Stadslik exploatering
Inom själva projektområdet som omfattar fas ett och två skapar vi centrumkärnan. Fas tre kompletterar medan fjärde fasen markerar entréportarna till området och skapar yttre samlingsplatser. Kvarteret i utsnitt A har ett nettoexploateringstal på 1,93. Hela det nya området med alla faser har 1,07.

Gator och stadskvarter
Bebyggelsen är samlad kring huvudgatan med slutna fasader och en rejäl förgård. Gatans bredd medgör framtida flexibilitet. På andra sidan öppnar fasaden upp sig mot en upphöjd innergård runt den nya sjön.

Kvalitetsprogram
För att säkerställa kvalitet, funktionalitet och trivsel har det satts en del grundkrav för byggnation i Ullevistaden.

Flexibel förgård
Skapar ett avstånd i form av en trädgård, uteservering, inbyggd verksamhet eller bostad. Bostad i bottenplan har färdigt golv minst 75cm över marknivå. Fungerar idag och i framtiden när centrum växer ut till området.

Ljusa och tysta innergårdar
Barn skall kunna springa fritt och möjlighet för avkoppling och fest. Cyklar, barnvagnar, rollatorer och soprum skall kunna nås i markplan.

Dubbelsidiga lägenheter
Alla har möjlighet till tystnad och är det blir varmt kan tvärdrag skapas.

Indraget övre våningsplan
Mer solljus ner på gård och gata, huset upplevs lägre och det skapas utrymme för sköna terrasser.

 

Bygga ihop staden

Området ansluter till befintlig bebyggelse där man bygger igen stora tomma ytor. Nya stråk gör områdena mer tillgängliga.

Huvudstråk
I fas ett och två byggs huvudgatan genom Ullevistaden upp. I fas tre och fyra stärks kopplingarna i öst-väst led och i fas fyra binds Ullevistaden, Kortedala och Bergsjön ihop.

Separat parkering
Egen bil är inget krav för att bo här och kostnaden för parkeringsplats kommer ska inte göra bostäderna dyrare, vilket annars ofta är fallet. Parkeringen kommer tillhandahållas av kommunen eller privata initiativ som gatu-, mark- och p-husparkering. Med en total exploatering (BOA) 357 360 kvadratmeter, parkeringsnorm 0,5 och lägenhetsstorlek på i snitt 70 kvadratmeter behövs totalt 2 552 parkeringsplatser.

 

Tillgänglig natur

Naturen tämjs, snyggas till och blir attraktiv för människor att trivas i. Idag otillgängliga platser görs tillgängliga.

Ullevisjön
Dagens sjö med dagvattenhantering blir central i den nya parken med möjligheter till avkoppling, motion och flanering. Även bad-, dusch- och tvättvatten leds separat till en slamavskiljare och värmen återvinns. Genom rening i vassbäddar leds vattnet från Ullevi 3.0 till sjön. Detta återanvänder mycket av värmeenergin som annars hade spolats ut, och bidrar samtidigt till en attraktivare miljö.

Gärdsåskullen
För att inte bara de entusiastiska bergsklättrarna och fågelskådarna skall få kullen för sig själva anläggs en intressant led med platser för fågelskådning. På toppen byggs en utsiktsplats med toppstuga med grill och övernattningsmöjligheter.

Galaxen
Djur i staden är ett uppskattat naturligt inslag. Som en del i slutfasen invigs en ny huvudbyggnad för Galaxen, en inomhuslokal med en publik del för att mötas under kalla och blöta tider. Den privata delen kommer ha inslag likt dagens Universeum med inriktning på annan exotisk natur än regnskog.

Terräng
Byggnaderna är placerade för att ta upp och jämna ut den kuperade terrängen med minimal markpåverkan. Tunnlar tas bort och passager sker i samma plan, vilket medger en jämnare marknivå.

 

Sektion B-B efter ombyggnation sett från norr rakt genom den tilltänka Ullevisjön från Kortedala i Väst till Bergsjön i Öst.

 

Projektförslaget finns att ladda ner här.
Länk till diskussionen i Yimby Göteborgs facebookgrupp.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (2 November 2016 11:59):
Intressanta tankar men sjön och tillhörande park är helt onödig med så mycket natur i närheten och dom husen som illustrationerna visar där är hemska. Riktiga kvarter och låt kvarteren täcka sjön och parken dessutom.
 0
Hans Jörgensen (6 November 2016 19:22):
Kul att se ett mustigt förslag för det här området. Jag tycker visserligen att kommunens egna plan, för i princip samma område, är över förväntan vad gäller förtätningsgrad och inte minst stadskvaliteter (m a p facit av byggande i Gbg senaste xx åren).

Men... vet inte om Ullevi 3.0 är en bra del i det. En arena ger ju ett begränsat antal aktiviteter per år, även om en takad arena kan ha fler evenemang. Men jämför med Scandinavium nu, hur mycket stadsliv i sitt närområde alstrar den idag? Besökarna på idrottsevenemang kanske käkar inne på arenans hamburgerhak och sedan drar hem. En poäng med det s.k. Evenemangsstråket är att hotellen i närheten faktiskt kan dra nytta av arenornas sammanlagda aktivitet. Men i praktiken ligger ändå stadens hotellkoncentration närmare Centralstationen. Så det är väl tveksamt om ett Ullevi på Gärdsåstorg kommer ge underlag för något hotell överhuvudtaget.
Vad som däremot skulle behövas är inrättningar med verksamhet en betydligt större del av året. Utlokalisering av delar av universitet/högskola till exempel. Eller exempelvis kärndelar av lokala myndigheter, kommunala bolag eller organisationer med en hyfsat stor bulk av anställda. Det om något skulle ge stabilt underlag till restauranger, affärer, gym, biografer och annat.

Dalslätten mellan Kortedala och västra Bergsjön är som gjord för stadsmässig förtätning, liksom stråket upp längs Almanacksvägen (dagens trafikled). Men jag tycker det är fint att vilja bevara en del av det iordninggjorda grönområde som finns i områdets södra del idag. Och idén med en liten sjö är inte dum, då det finns naturliga förutsättningar (dalgången har troligen tidigare huserat en våtmark) samt att vattenytor är en uppskattad ingrediens i stadsbyggande. Genom att förädla grönområden och skapa nya "blåområden" där sådana saknas, går det säkert betydligt lättare att få gehör för en ordentligt tät bebyggelse i övrigt.

Och: trevligt att tillgängliggöra Gärdsås kulle!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.