Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång (granskning)

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över granskningshandlingen för Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg. En stationsuppgång till Västlänkens station Korsvägen har flyttats från Fågelsången/Artisten till en plats vid Johannebergsgatan som ger sämre kopplingar till stråk och framförallt omvägar för gångtrafikanter. Liksom i vårt samrådsyttrande avstyrker vi de föreslagna förändringarna och upprepar våra redan framförda synpunkter som lämnats obesvarade i samrådsredogörelsen. Se även vad vi skrivit tidigare om en annan föreslagen flytt till Götaplatsen för att få mer bakgrundsinformation till frågan. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast imorgon onsdag den 21:a december.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg (Diarienummer SBK: BN1619/15)

Hej,

Jag skriver angående Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg (Diarienummer SBK: BN1619/15). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att uppgångsläget vid Fågelsången behålls.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Det inledande fotot i yttrandet nedan visar stationsläget och uppgångarna enligt järnvägsplanen. Uppgången till vänster i plattformens ände är den som nu föreslås flyttas norrut till Johannebergsgatan. Därefter följer två bilder ur granskningshandlingen på nuläget av det obefintliga stadslivet på Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan.

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Yttrande över Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan, inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg

Diarienummer SBK: BN1619/15

 

Allmänt

Yimby Göteborg förordar en lösning som bidrar till ett levande stadsrum och bättre utnyttjande av Renströmsparken. Ur dessa båda perspektiv framstår det alternativ som tidigare presenterats, alternativ (x) vid Fågelsången, som det överlägset bästa. Vi upprepar de synpunkter vi hade under samrådet och som till stor del lämnats obesvarade. Yimby Göteborg avstyrker planens föreslagna förändring av stationens uppgång vid Korsvägen.

 

Synpunkter

I svaret på vårt yttrande på samrådshandlingen har SBK valt att ta med ombyggnad av gator som överhuvudtaget inte berörs av planen. Vi tycker det är märkligt att förhålla sig till en eventuell framtida omdaning av omkringliggande ytor. Det är framförallt otroligt att det skulle kunna gå att genomföra de förändringar som krävs för måluppfyllnad med tanke på de högljudda klagomål som reses så fort något planeras i området kring Renströmsparken. Yimby Göteborg anser inte att enskilda närboende ska ha mer makt att påverka och riskera ett regionalt och nationellt överenskommet infrastrukturprojekt på något annat sätt än andra grupper. Till de grupper räknar vi andra göteborgare, de som nyttjar parken men inte bor där samt pendlare och andra som kommer att nyttja station Korsvägen. Detta är dålig frimärksplanering som missar att lyfta upp frågan till stadsdelsperspektivet och regionperspektivet där den också hör hemma. Hänsynen sträcker sig inte mycket längre än till de närboende som självmant höjt rösten.

Olof Wijksgatan norrut mot Johannebergsgatan som SBK vill omdana till en levande stadsgata. Gatan berörs inte av nuvarande detaljplan.

Öde vägkorsning mellan Johannebergsgatan i mitten av bilden och Olof Wijksgatan som fortsätter ner till höger i bilden. Gatan berörs inte av nuvarande detaljplan.

Intressant i sammanhanget är också yttrandet från Trafikverket som "påtalar vikten av cykelparkering då uppgången främst riktar sig till resenärer som tar sig dit med cykel, eller till fots." Samtidigt som planen och SBK till stor del diskuterar angöring med bil. Om cyklister och gående ska röra sig längs det framtida stråket längs Johannebergsgatan så vill vi se en konsekvensanalys av vad som händer om detta stråk inte kommer att etableras.

Vi tycker det är allvarligt att SBK tycks tro att alla som reser till station Korsvägen ska till Götaplatsen. Trots att vi i vårt yttrande knappt ens nämner Götaplatsen som målpunkt så är det bara den målpunkten som SBK valt att adressera i sitt svar på vårt yttrande som här upprepas i sin helhet:

Vi ifrågasätter motivet till att flytta den tidigare föreslagna uppgången till ny plats. Är det meningen att människor som använder sig av stationen (för tågresor) ska få en gen, snabb och trygg väg till sina målpunkter, eller är det framförallt för att "liva upp" befintliga obefolkade platser? Med den nu föreslagna lösningen riskerar kollektivtrafikresenären och gångtrafikanten att få en markant ökad gångväg till flera målpunkter i området. Det  handlar inte om ett litet avstånd för den som går av tåget i perrongänden och sedan ska upp mot till exempel nedre Johanneberg och Chalmers Vasaområdet. En skillnad på cirka 170 meter gör att vi frågar oss på viken plats i prioriteringsordningen som gångtrafikanterna är placerade.

I detaljplanen hävdas att "orienterbarheten och sammanhanget till den omgivande stadsväven och det framtida universitetsområdet blir också bättre." Vi ifrågasätter detta påstående då stationens placering helt missar det starka stråk som idag går från Götaplatsen, via Fågelsången, genom Renströmsparken till Carlandersplatsen med både gång- och cykelväg. Sammanhanget blir inte bättre av att ytterligare ett stråk bildas utan riskerar tvärtemot att försvaga båda stråken och minska tryggheten i området. Just för att Renströmsparken är en välbesökt park är en uppgång centralt vid de trafikerade stråken att föredra för att undvika att skapa otrygga platser med lite stadsliv och rörelse.

När det gäller kopplingen till Götaplatsen och Avenyn är det klart att uppgången vid Fågelsången även här är överlägsen den nu föreslagna uppgången i korsningen. Genom att utveckla stråket Fågelsången mellan Renströmsparken, via Artisten, till Götaplatsen finns stor potential att lyfta hela området och tillföra ny bebyggelse i parkens mindre attraktiva delar. Till exempel vid de cykelställ som så ofta är tomma vid Artistens entré.

Slutligen efterlyser vi en genomlysning av de tänkta målpunkter för alternativen och vilka gångavstånden blir till dessa målpunkter med de olika alternativen som presenterats. Det är en stor brist att dokumentet enbart förmedlar fördelar med det nya förslaget, men inte nämner en enda nackdel. Båda förslagen kommer att ha i princip samma påverkan på parkmark och grönområde. Ingreppet flyttas enbart från en plats till en annan. Därmed bör förslagen vara jämlika ur det perspektivet.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.