Utskrift från gbg.yimby.se
....

Svar från Stadsbyggnadskontoret om Packhuskajen

 
I mitten på december publicerade vi ett inlägg med en kritisk analys av skisserna i rapporten Studie Packhuskajen från februari 2016 och konstaterade att tre av förslagen var mycket glesa och att det fjärde med några kvarter beskrevs i negativa ordalag. Vi har nu fått ett svar från Magdalena Hedman, projektledare Stadsbyggnadskontoret Centralenområdet och Simon Wallqvist, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Centralenområdet. Till stor glädje så har de arbetat vidare med området och nu börjar det i stora drag likna något riktigt trevligt. Detaljerna måste vi förstås fortsätta att diskutera. 

Svaret från Stadsbyggnadskontoret följer i sin helhet:

Packhusplatsen ska omvandlas till en levande stadsmiljö med attraktiva stråk som ger upplevelser i ögonhöjd!

Packhusplatsen har en stor utvecklingspotential till att omvandlas till attraktiv stadsmiljö för boende verksamma och besökare med stora vistelsekvaliteter men det måste göras utifrån platsen specifika förutsättningar så att inte kvaliteter går förlorade!

Området sträcker sig från Stora Hamnkanalen i söder till Operan i norr och kommer de närmaste åren att genomgå stora förändringar.
Hur ser då målbilden för området ut?

 

Beslutad planeringsinriktning för Packhusplatsen

För området finns ett antal beslutade planeringsunderlag. Program för detaljplaner Södra Älvstranden, Delen Rosenlund – Lilla Bommen, antogs av kommunfullmäktige 2006. Där slås bl.a. fast: Den fortsatta planeringen med Södra Älvstranden, delen Järntorget-Lilla Bommen ska utgå från områdets stora kulturhistoriska värden. Södra Älvstranden ska vara en väl integrerad del av Göteborgs innerstad och tillgänglig för alla och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de offentliga rummen mm.

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige 2012 och pekar på tre huvudstrategier för planeringen inom Älvstaden: stärka kärnan, hela staden, möta vattnet.

Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet 2.0 togs fram 2016. Programmet utgår från den gemensamma målbilden enligt visionen för Älvstadens utveckling samt de beslutade och planerade infrastrukturprojekten. Stadsutvecklingsprogrammet visar en planstruktur och en samlad idé om utformning av ny bebyggelse och offentliga rum i Centralenområdet. Stadsutvecklingsprogrammet har varit på remiss och kommunicerats brett, och finns att läsa i sin helhet på Göteborgs stads hemsida.

Detaljplan för en tillbyggnad av Göteborgsoperan har tagits fram, godkänts i byggnadsnämnden 2014, inför antagande i kommunfullmäktige.

 

Fördjupade studier pågår

Inom arbetet med stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet initierades ett övergripande arbete specifikt för Packhusplatsen under 2015. Som ett led i detta togs en förstudie fram som belyste planeringsförutsättningar och resulterade i fyra alternativa scenarier. Planeringen fortsätter nu med att ta fram ytterligare förslag till utveckling av området. Ett fördjupat skiss- och analysarbete pågår med tydligare koppling till målbilden i Vision Älvstaden och stadsutvecklingsprogrammet.

Arbetet har följande utgångspunkter som grundar sig i områdets kvaliteter:

 • Etablera ny bebyggelsestruktur på Packhuskajen / Packhusplatsen som understödjer stadsliv, trygga stråk och attraktiv miljö i ögonhöjd.
   
 • Etablera Boulevarden; ett nytt grönt huvudstråk för kollektivtrafik, cykel, gående och lokal biltrafik.
   
 • Möta vattnet: Minska områdets barriäreffekter och göra det lättare att nå Älven och Stora Hamnkanalen.
   
 • Lyfta fram områdets kulturhistoriska spår. Området har varit en central del i Göteborgs historiska utveckling och det finns spår och lager från olika tidsepoker som spelar in på kommande utveckling av området. Att synliggöra dessa för såväl invånare som besökare är en potential som lyfts fram från flera håll. Stadsmuren från den befästa staden, Masthamnen, Tullpackhuset och Emigranternas hus, Tårarnas trappa och stora hamnkanalen, bron till Skeppsbron och Kajskjul 8 mm är element som är tillgångar i utvecklingen av området.
   
 • Etablera nytt innehåll: Skola/förskola och bostäder inom Centralenområdet. När Centralenområdet förtätas och kompletteras med fler bostäder är det viktigt att det även planeras för offentlig service. Det finns ett stort behov av skolor och förskolor i stadsdelen och Packhusplatsen utreds som en möjlig plats för detta. Med detta kommer krav på friytor.

Med dessa utgångspunkter tillsammans med övriga planeringsförutsättningar har SBK tagit fram en grov inriktning för området. Nästa steg är att vidare utreda området utifrån riksintresset kulturmiljö och att pröva områdets utveckling i detaljplan, och då särskilt området som berörs av Västlänken. Beslut om start av detaljplan finns inte nuläget.

Bebyggelsestrukturen i vår nuvarande inriktning har tagit fram tar fasta på ovanstående utgångspunkter. Viktigt att poängtera är att strukturen inte är beslutad.

Skiss december 2016 (Klicka på skissen för större).
Boulevarden skapar en ryggrad genom området. Bebyggelse utmed Boulevarden hjälper till att stärka och definiera stråket. Postgatans siktlinje bevaras och en plats skapas framför hovrätten. Operans tillbyggnad betraktar vi som en given förutsättning då den är godkänd i byggnadsnämnden.

 

Det finns en mängd kvarstående frågor att behandla och utreda som till exempel, parkering, kajens utformning och utveckling, kulturmiljö, höjd och gestaltning av bebyggelse, inslag av grönska och vatten etc.

Magdalena Hedman, projektledare Stadsbyggnadskontoret Centralenområdet
Simon Wallqvist, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Centralenområdet.

Svaret och den nya skissen diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg. Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee