Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville man bygga 2016?

 
Vid den tid då det nya året inleds så påbjuder traditionen att det fullbordade årets detaljplaner ovillkorligen skola sammanställas och granskas. För år 2016 har vi hittat hela 39 detaljplaner med bostadsinnehåll och sammanlagt 14500 bostäder som gått ut på samråd! En respektingivnade siffra. Frågan är om kvaliteterna läge och utförande är lika imponerande som kvaniteten?Årets planer som gått ut på samråd (de flesta av dem).

 

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, serviceboenden och andra specialfall. Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som byggs.

 

Kvantitet

Redan i ingressen framgick att det är många bostäder i planerna. Sedan 2011 har vi årligen gjort denna typ av sammanställning och det kvantitativa utfallet har varit:
2011: 14 detaljplaner ca 1000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6700–9300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14500 bostäder

Av bostäderna år 2016 fanns ca 8200 i ordinarie processer och ytterligare ca 6300 i BoStad20201 / Jubileumssatsningen. Trenden ser onekligen bra ut!

Det ska samtidigt påpekas att även om Stadsbyggnadskontoret är bra på att starta planer och ta dem till samråd, så är de betydligt sämre på att lyckas ta dem i mål så att de kan bli antagna. Målet på 5000 bostäder i antagana planer under året uppfylldes inte - det landlade på 3586 bostäder.

Det svaga utfallet kan delvis förklaras med att den enskilda planen för Frihamnen har fördröjts. Men bakom detta finns även mer allmänna och genomgående problem i projekt- och planeringsprocesserna som är mycket oroande. Från Byggnadsnämndens Uppföljningsrapport 2, 2016 som presenterades i september:

Under 2016 har bland annat ökad komplexitet i frågor som rör förutsättningar för planering, begränsade resurser inom förvaltningen och staden, ökad ärendevolym, konkurrens om arbetskraft och krav på etablering av temporära bostäder bidragit till svårighet att nå måluppfyllelse i vissa avseenden och en upplevd ökad arbetstakt och ansträngning på förvaltningen. (...)

Förvaltningen upplever en speciell situation med de stora projekt som nämns ovan [Västsvenska paketet, Älvstaden och BoStad 2021]. Denna typ av arbete kräver stor samordning då de tar stora resurser i anspråk. Projekten innehåller också så många delar att det ständigt pågår aktivitet i projekten, inte sällan uppstår även målkonflikter och svåra avvägningar mot övriga delar av verksamheten eller mot övriga intressenter eller områden. Det arbete som utförs i dessa projekt ställer också höga krav på medarbetarnas kompetens likväl som kompetensen hos externa resurser, en kompetens som blivit svårare att finna i samband med rekrytering och upphandling.

Förutom att planer inte blir klara så påvekar resursbristen även framtida projekt.

Planeringen av Gullbergvass har "satts i vänteläge" och vilket leder till att underlag för området inte levereras som tänkt till Västlänken-projektet. Västlänkens sträckning och utformning kommer därför att planeras utan input om kommande bebyggelse i Gullbergvass, vilken ensidigt får anpassas till hur länken behagar landa.

Trafikverket och Länsstyrelsen anser att den omfattande planeringen av nya bostäder centralt och i mellanstaden kan hota riksintresset för trafik och transporter. Vilket utgör en mycket stor risk i de flesta projekt nära trafiklederna och i Uppföljningsrapporten uttrycks även risk att målet i BoStad 2021 aldrig nås på grund av detta.

Det måste anses som avgörande att denna fråga får en lösning i närtid, dels genom åtgärder som avlastar trafiklederna och dels genom att riksintressets avvägning mot behovet av fler bostäder utmanas.

Det verkar onekligen som att staden tänker ta en nödvändig strid och stå upp för sitt bostadsförsörjningsansvar. Här borde rimligen Trafikverket och Länsstyrelsen lyfta blicken och inse att om inte bostäderna byggs i centrala Göteborg kommer de hamna i periferin av Alingsås med ett garanterat bilberoende ända in till arbetsplatserna i regionkärnan – dvs samma leder belastas men med regional trafik.

 

Läge

En intressant aspekt att studera är var bostäderna kommer att byggas. Var har vi den dynamiska stadsutvecklingen i Göteborg? Ligger tygndpunkten i periferin, i mellanstaden eller centralt?

Planer som gått ut på samråd under 2016 med antalet bostäder angivna. Röda punkter och gröntext är Jubileumssatsningens planer.

 

Planverksamheten är spridd över ett stort område med tygndpunkten i Älvstaden samt i två sydliga utlöpare ner mot Frölunda torg respektive längs Mölndalsåns dalgång. Jämfört med förra året har fler av projekten hamnat norr än söder om Söderleden och betydligt fler projekt återfinns centralt, speciellt på Hisingen.

Planer i centrala Göteborg som gått ut på samråd under 2015 med antalet bostäder angivna.

 

Samtidigt är det stora områden som helt är utan planer på samråd, t.ex. Kortedala, Gamlestaden, Guldheden, Linnéstaden, Lunden, Kålltorp och Björkekärr och inte minst Inom Vallgraven – det sista precis som förra året. Inom Vallgraven verkar allt mer ta karaktären av Göteborgs variant av Stockholms Gamlastan. RegionCity var förvisso med men Jernhusen är en enskild aktör som kommer att få en monopolliknande ställning i anslutning till stationen. Det är lite skrämmande att den kärna som ska driva hela regionen visar så lite diversitet och dynamik, ...men vi får kanske förlita oss på utvecklingen i Gårda och på Lindholmen.

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Av de 39 planerna är det 27, eller ca 70%, som tillåter funktionsplandning i större delen av planen. Det är endast åtta planer som uttryckligen kräver funktionsblandning, antingen genom ett uttryckligt krav eller genom att tillåta centrumverksamhet men inte bostäder i bottenplan.

För att öka dynamiken och möjligheten till framtida anpassning av byggnaderna så är det troligt en vettig strategi att vara väldigt tillåtande i flexibla planer. Men om detta ska leda till de verksamhetslokaler som genererar ett lokalat utbud och stadsliv så behöver en hög befolkningstäthet och starka stråk säkerställas. Det görs tyvärr inte. Dessutom, om funktionskraven ska vara flexibla och tillåtande så behöver även exploateringsgraden vara det. Det är den som regel inte.

Helt slutna kvarter av innerstadsmodell finns endast i tre av de 39 planerna: Backaplan 1, Karlavagnsplatsen och Kv Röda Bryggan vid Pustervik / Rosenlundskanalen. Ett 10-tal planer har kvartersliknande strukturer men med mindre eller större öppningar. Tyvärr är fortfarande den stora majoriteten av planerna av lamellhus och punkthus. Det vekar som att BoStad 2021 / Jubileumssatsningen är en starkt bidragande orsak till detta med sitt fokus på snabbt och enkelt.

 

Årets illustration

Utmärkelsen årets illustration måste ges till Nyréns för projektet vid Smörgatan i Kallebäck. Här har vi kommit så långt från stadsplanering och så nära reklambranschen att resultatet blir alltigenom komiskt. Det blir full bricka på arkitektskissbingon: Fjärill, cykel, motljus, kreativa klassen, överdriven grönska, ballonger, ...

Rio de Kalle.

 

 

Årets bästa plan

Av de tre planer planer som har slutna kvarter tillåter alla funktionsblandning och två av dem kräver det. Av dessa är Karlavagnsprojektet det mest konsekvent genomförda med hög täthet, genomgående funktionsblandning, tydliga gaturum och stråk samt verksamhetslokaler i alla bottenplan. Här märks det att blandstad har varit en utgångspunkt och att planeringen har genomförts inom den tydligt satta ramen. 

Ola Serneke fick Yimbypriset 2015 för initiativet med Karlavagnsprojektet och dessa högt ställda amitioner med blandstad.

Årets bästa plan är Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen. 

 

Sammanfattning

Sammanfattningvis har planeringen av bostäder kommit igång ordentligt. Om planerna också avslutas så ser framtiden ljus ut vad gäller kvantiteten av planer. Det är ännu en lång väg att gå innan kvarterstaden har slagit igenom fullt ut och arbetet med att skapa starka stråk och gaturum är som regel bristfälligt. Funktionsblandningen tillåts i allt fler projekt, men det är förstås högst oklart om byggföretagen kommer att utnyttja den möjligheten, speciellt som exploateringsgraden samtidigt ofta hålls nere av Stadsbyggnadkontoret. Förhoppningsvis kan Karlavagnsprojektet bli en förebild för framtida blandstadsambitioner, och då talar vi inte om tornet.

 

Appendix: Sähär ville man bygga 2016

Vi avslutar med att lista alla 2016 års planer och vi börjar ute i yttersta periferin och drar oss allt mer in mot centrum. Vi avslutar med BoStad2021s / Jubileumssatsningens planer som åter tar oss tillbaka till utanför de centrala delarna av Göteborg.

 

Hisingens utmarker / Torslanda

Torslanda - Bostäder vid Majvik
30 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1-3

 

Askim

Askim - Bostäder vid Hovåsterassen
85 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-6

 

Nordost

Gårdsten - Bostäder och föreningslokaler öster om Kaneltorget
40 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-5

Hammarkullen - Bostäder vid Hammarkullegatan
40 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2

 

Älvsborg

Toredammen - Förtätning av bostadsbebyggelse
240 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-6

 

Högsbo

Högsbo - Bostäder vid Nickelmyntsgatan
150 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-8

 

Hisingens framsida / Kyrkbyn

Kyrkbyn - Bebyggelse vid södra Vårvindsgatan
70 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-5

 

Norra Älvstranden

Eriksberg - Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan
500 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-14
Yimby Göteborgs yttrande

 

Mölndalsvägen / Krokslätt

Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker
225 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-25

Krokslätt – Studentbostäder och mötesplats vid Mölndalsvägen
100 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 12-12

Lunden

Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen
440 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-16

 

Gårda

Gårda - Förtätning vid Prospect Hillgatan
5 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1-3

Gårda - Kontor vid Ullevigatan
? bostäder (medges i planen men oklart om det kommer att utnyttjas)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 7-30

 

Centrala Hisingen

Backaplan - detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen
ca 220 bostäder (22000 m2 BTA)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 5-18

Lindholmen - Bostäder vid Theres Svenssons gata (Smedjan)
85 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-5

Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen
1880 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 1-86
Yimby Göteborgs yttrande

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1
3750 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2-18
Yimby Göteborgs yttrande

 

Just utom Vallgraven

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen
250 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: upp till 30 (bostäder från våning 12 och uppåt)

 

Pustervik - Bostäder vid Brogatan (Kv Röda Bryggan)
130 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 6-8
Yimby Göteborgs yttrande

 

Inom Vallgraven

Inget.

 

BoStad2021 / Jubileumssatsningen

Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan
320 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2-10

Bergsjön - Bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan
170 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-10

Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan
150 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5

Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan
250 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-7

Järnbrott - Bostäder vid Briljantgatan
70 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 10

Järnbrott - Bostäder vid Mandolingatan
600 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-10

Järnbrott - Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan
450 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-6

Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan
300 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 6-10

Järnbrott - Bostäder i Kaverös
180 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 6

Järnbrott - Bostäder i Högsbohöjd
500 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-6

Biskopsgården - Bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan
190 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-8

Biskopsgården - Bostäder vid Långströmsgatan
400 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-8

Tolered - Bostäder vid Fyrklöversgatan
230 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-7

Sannegården - Bostäder vid Valskvarnsgatan
250 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 23

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan
1500 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej (tillåts i ungefär halva området)
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3-18

Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan
180 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 7

Krokslätt - Studentbostäder på Olofshöjd
100 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 7

Johanneberg - Studentbostäder vid Volrat Thamsgatan
55 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 8

Sandarna - Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg
225 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 6

Majorna - Bostäder på Godhemsberget
200 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-7

 

 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.