Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborg

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborg eller med andra ord den första delen i omdaningen av Backaplan. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast tisdag den 31:a januari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0589/15)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0589/15). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som vill se att en större andel av den planerade bebyggelsen vigs åt bostäder, förordar alternativet som ger en stadsmässig och levande upplevelse av gaturummet samt påtalar vikten av kopplingen till kommande detaljplaner.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Området idag. (Modifierad med namn av Jesper Hallén)

Illustrationsritning.

Vy över Backagatan från norr. (White arkitekter.)

Torg och hållplats i detaljplanens norra del. (White arkitekter)

Vy från Lundbyleden. (White arkitekter)

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborg 

Diarienummer SBK: BN0589/15

Allmänt

Yimby Göteborg anser att planen är ett gott exempel på hur stadsbyggnad ska genomföras i staden. Planen svarar på ett bra sätt upp mot ambitionerna i översiktsplanen och de dokument som ligger till grund för Backaplans omvandling från ett glesbebyggt handelsområde till en attraktiv levande blandstadsmiljö. Vi instämmer i många av planens ambitiösa målsättningar och tycker det är mycket positivt med en så flexibel detaljplan. Vi har ändå några förbättringsförslag.

 

Synpunkter

Vi förordar "Alternativ 1 – Byggnad i fastighetsgräns" som vi anser ger en mer stadsmässig och levande upplevelse av gaturummet. Speciellt är detta önskvärt längs med Backagatan som kommer bli områdets huvudsakliga stråk. Här är det bra att planen ställer krav på att byggnader inte ska vara längre än 70 meter samt att fritt mått till överliggande bjälklag ska vara minst 4,2 m i entréplan för att säkerställa lokaler i bottenvåningarna. Därutöver anser vi det är viktigt att kraven på att två likadana byggnadskroppar inte får uppföras bredvid varandra behålls. Liksom kraven på en markerad sockel och brutet tak med fönsterkupor mot gata liksom indragna övre våningsplan anser vi också ska behållas.

 

Jämförelse med UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering

Detaljplanen syftar till att ge plats åt en livsmedelsbutik som ersätter dagens Coopbutik på Backaplan. Planen ska även inrymma en viss andel bostäder, kontor och annan handelsverksamhet. Totalt planeras 110 000 kvm som fördelas på cirka 22 000 kvm BTA bostäder, cirka 35 000 kvm BTA kontor och verksamheter, cirka 21 000 kvm BTA handel samt cirka 21 000 kvm BTA parkering. I tabellen nedan jämförs UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering med planen.

Planen jämfört med UN-habitats fem principer.

 

För de planerade 22 000 kvm bostäder kan med en genomsnittlig lägenhetsyta på 100 kvm och 2 boende per lägenhet ge hem åt total 440 personer. Planområdet är 3,6 ha vilket ger en boendetäthet på 122 boende/ha. Detta är under UN-habitats rekommendation om minst 150 boende/ha. I jämförelse med dagens populäraste stadsdelar i Göteborg är detta undermåligt för att skapa en attraktiv stadsmiljö. I till exempel Linnestaden ligger tätheten nära eller över 400 invånare/ha i 6 av 29 basområden och på över 300 invånare/ha i ytterligare 3 basområden. En större andel av den planerade bebyggelsen bör vigas åt bostäder.

Vidare bör, enligt UN-Habitat, åtminstone 40 % av golvytan i varje stadsdel vara till för verksamheter och monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 % av marken. I denna detaljplan är 51 % av ytan planerad för kontor, verksamheter och handel. Samtliga kvarter ska innehålla blandad verksamhet och bostäder vilket gör att dessa krav uppfylls i planen.

De kvarvarande kriterierna som inte enkelt går att utvärdera gäller att åtminstone 30 % av marken ska vigas åt ett effektivt gatunät och att 20-50 % av den totala boendeytan ska vara reserverade för billiga bostäder; och varje upplåtelseform ska inte omfatta mer än 50 % av det totala antalet bostäder.

 

Koppling mot omgivningen

Norr om planområdet ligger Biltema och Blomsterlandet. Här tycker vi det är viktigt att kopplingen mellan aktuell plan och detta område tydliggörs. Dessutom kommer direkt norr om det området detaljplanen för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg som vi är mycket kritiska till. I vårt yttrande över den detaljplanen avstyrker vi planen och föreslår att mer småskaliga lösningar för biltrafiken utreds. Denna plan riskerar att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. 

Yimby Göteborg har flera gånger påtalat risken med dagens frimärksplanering som riskerar att ge dålig koppling mellan befintliga områden och nybyggnadsområden. Vi tycker det är önskvärt att i aktuell plan diskutera kopplingen även till omkringliggande aktuella och kommande detaljplaner mer i detalj. Detta för att kunna svara upp mot Stadsbyggnadskontorets stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo i vilken vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan poängteras. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan.

För trafik i öst-västlig riktning skulle en gång- eller cykelbana över Leråkersmotet till GC-banan mot Brunnsbo eller en möjlig framtida bro över järnvägen mot Hisingsbron kunna ge större tillgänglighet. 

 

Torget

Torget i anslutningen till livsmedelsbutiken borde placeras där Leråkersmotet möter "Backagatan" och sedan fortsätter vidare in i "Backastan". Detta är ett mer naturligt läge där flera stråk korsas. Torget planeras att utformas som någon form av ”shared space” där fotgängare och övriga trafikanter delar på samma yta. Vi hoppas att lärdom dras av de senaste årens liknande utformning som lett till risk för olyckor och konflikter mellan de olika trafikslagen gående och cyklister. Bland annat bör resultaten av resecentrum Stenpirens utformning studeras noga. Här har ytan avvikande färg och markering för de ytor som vikts för gående och cyklister men ändå är det otydligt var respektive stråk går.

 

Sektion Backagatan

Utformningen av gatumiljön ger ett storskaligt intryck. Det påminner mycket om Övre husargatan med dess stora asfaltsytor och minimalt med grönt. Dagvattenhanteringen ser ut att vara ett av problemen i området varför mer grönt, permeabla ytbeläggningar och andra åtgärder för att hantera skyfall som gröna tak borde undersökas.

 

Parkering och eventuell framtida överdäckning av Lundbyleden

Det är positivt att parkeringsanläggningarna inte får placeras mot Backagatan. Det är också positivt att samla bilparkeringsplatserna i parkeringshus som i framtiden kan få annan användning. När det gäller den eventuella överdäckningen av närliggande Lundbyleden bör denna betalas av de som använder vägen och inte de som ska bo på överdäckningen. Staden går miste om inkomsten från försäljningen av byggrätter om den istället läggs på överdäckning. Dessutom subventionerar vi i så fall ett mer transportintensivt samhälle än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt.

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.