Utskrift från gbg.yimby.se
....

Skanstorget: Politisk vilja vs byråkratisk ovilja

 

Processen för detaljplaneringen av Skanstorget har utvecklats till en intressant kamp mellan å ena sidan stadsbyggnadskontorets tjänstemän och å andra sidan de styrande politikerna med hjälp av fastighetskontorets tjänstemän. Vi tar en kort genomgång av turerna innan vi avslutar med det resoluta agerande som kom igår från Jahja Zeqiraj, ordförande i fastighetsnämnden.

År 2009 gavs ett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram ett förslag till program för Skanstorget. Efter drygt fem år, i november 2014, var förslaget moget för samråd. Det bestod av en liten förskrämd lamell med ca 40 bostäder, ett underjordiskt garage i två våningar och en väl tilltagen "piazza".

Illustration i stadsbyggnadskontorets program.

 

I vårt yttrande var vi kritiska till mycket och förespråkade fler bostäder och en något mindre, tightare torgyta (dvs. i mänsklig skala...). Inte minst lyfte vi fram att det måste vara helt omöjligt att få ihop ekonomin med så få bostäder och så stort garage. I det tjänsteutlåtande som senare kom från fastighetskontoret fick vi rätt på den punkten:

Med hänsyn till att finansiering av såväl anläggande som drift av ett parkeringsgarage är osäker bör man i fortsatt planarbete undersöka möjligheterna att bygga ut befintliga parkeringsanläggningar, t.ex. parkeringshus, i närheten för att minska behovet av underjordisk parkering vid Skanstorget. Man bör även undersöka möjligheten till en högre exploatering av torgytan.

Programarbetet innefattade inte mindre än tio underlagsrapporter

 • Underlag och fördjupning,
 • Solstudier,
 • Trafikbullerberäkning,
 • Konsekvensbeskrivning,
 • Kulturmiljöunderlag,
 • Geoteknisk översikt,
 • Trafikutredning,
 • Fallet Skanstorget,
 • Torg och platser,
 • Förutsättningar

samt rapporterna

 • Förslag och
 • Genomförande.

Allt detta arbete och ändå hade stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag utan ekonomiska hänsyn. Verkligheten kom ifatt och programmet fick statusen "Planarbetet har avbrutits".

Parallellt hade yimbyiten Paul Göransson från Urbanivation arbetat med en idé om hur Skanstorget skulle kunna utvecklas genom att ett helt kvarter med betydligt fler bostäder (och ett torg, och en mer tillgängliggjord park, och en förskola och verksamhetslokaler). Genom att få med både arkitekter och fastighetsägare på tåget så växte ett helt genomförbart förslag fram.

Tidiga illustrationer av kvarter på Skanstorget.

 

Så i december 2016 inkommer fastighetskontoret, efter beslut i fastighetsnämnden, till stadsbyggnadskontoret med en ansökan om planbesked för bostäder med mera vid Skanstorget.

Förslaget omfattar ett nytt kvarter med 205 bostäder på Skanstorget. Mot Skansberget föreslås en ny förskola med 4 avdelningar samt utemiljö mot berget. Befintlig samt tillkommande parkering löses genom två underjordiska plan med parkering. Merparten av entréplanet utgörs av lokaler.

Illustration från ansökan med mer genomarbetad utformning (ill. OkiDoki! Arkitekter).

Illustration från ansökan.

 

Stadsbyggnadskontoret skickar ärendet på remiss till några förvaltningar och länsstyrelsen. De senare lyfter att förslaget innebär risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård och hotar med att en framtida detaljplan kan komma att upphävas. För att riktigt understryka att det är allvar så hänvsas det till att länsstyrelsen år 2008 upphävde en detaljplan antagen av kommunfullmäktige för bostäder på de gamla tomterna längs Risåsgatan vid Skansbergets fot.

I beslutsunderlaget bifogas något märkligt den detaljplan som upphävdes 2008.

 

I stadsbyggnadskontorets summerande förprövning vänds precis allt i förslaget till något negativt:

 • "Förslaget bedöms inte bidra speciellt till att biltrafiken minskar."
 • "Förslaget bidrar inte till nya kontorsytor."
 • "Förslaget bidrar inte till att öka funktionsblandningen i området."
 • "Förslaget bidrar inte till komplettering med sådant som saknas i området."
 • mm, mm

eller sammanfattat

 • "Förslaget bidrar inte till Göteborgs utveckling som helhet."

Ett av de få kriterier som beskrivs positivt är att

 • "Förslaget bedöms vara i ekonomisk balans."

Sammantaget leder detta till rekommendationen att det inte finns skäl att starta ett planarbete...

...eftersom förslaget i så hög grad strider mot stadens mål- och inriktningsbeslut och att det är stor risk för att en detaljplan grundat på förslaget kommer att avbrytas eller upphävas.

Detta var vad som gick till byggnadsnämnden och allvarligt var att planbeställningen från stadens markägare (fastighetsnämnden / fastighetskontoret) saknades i beslutsunderlaget. Politikerna i byggnadsnämnden återremitterade därför ärendet och bad att få med fastighetsnämndens redan politiskt tagna beslut, underlag och ytterligare synpunkter.

Här ska påpekas att det införts en ny, eller förtydligad, ordning vad gäller initiering av utveckling på stadens mark. Tidigare har stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden relativt fritt kunnat initiera planer på markanvändning. Inte sällan har det slutat som med programplanen ovan: Planer utan ekonomisk realism som landar i ett avbrutet arbete. Därför har det förtydligats att det är fastighetsnämnden, genom fastighetskontoret, som markägare, och med ett uppdrag om bostadsförsörjning, som numera ska initiera planer på användning av stadens egen mark. Detta förtydligande verkar vara genomdrivet av Fastighetsdriektören Martin Öbo med stöd av framförallt fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj.

Återremissen ledde till att fastighetskontoret i mitten på förra veckan snabbt hade skrivit ett tjänsteutlåtande med sina synpunkter. De understryker att fastighetsnämnden borde fått möjlighet att yttra sig eftersom det är de som ansökt (efter ett politiskt beslut). Fastighetsnämnden har ett tydligt uppdrag vad gäller bostadsförsörjningen och kommunfullmäktiges mål om att bostadsbristen ska byggas bort. De menar att därför kan inte nämnden ses som vilken exploatör som helst i staden.

Fastighetskontoret vill att eventuella intressekonflikter och nödvändiga avvägningar vid Skanstorget ska hanteras i en detaljplaneprocess där det finns möjlighet till fördjupning och inflytande från fler intressenter, snarare än av ett fåtal intressenter och tjänstemän.

Därefter kommer konkreta invändningar, för att inte säga effektiva sågningar, av stadsbyggnadskontorets bedömningar:

Fastighetskontoret delar i många avseenden inte den bedömning som stadsbyggnadskontoret gör i sitt tjänsteutlåtande. Bland annat anges det i tjänsteutlåtandet att förslaget till bebyggelse strider mot stadens mål- och inriktningsbeslut. Fastighetskontorets bestämda uppfattning är att det finns mål och inriktningar som motiverar att ny bebyggelse på Skanstorget planläggs. Exempel på detta är, som nämnts, stadens budget, strategin för utbyggnadsplanering och nämndernas gemensamma mål- och inriktningsdokument.

I stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande anges vidare, som exempel, att förslaget inte bidrar till blandade funktioner. Fastighetskontorets uppfattning är att detta inte stämmer. Förslaget innebär att det skapas såväl bostäder som förskola, handelslokaler och andra verksamhetslokaler. Sammantaget innebär detta blandade funktioner, dvs. en blandstad, med levande och attraktiva bottenvåningar.

Ett annat exempel är att det i tjänsteutlåtandet anges att förslaget inte bidrar till att stärka Göteborg som en barn- och ungdomsstad. Fastighetskontoret anser att även detta är felaktigt. Det finns en uppenbar brist på bostäder för ungdomar. Förslaget avses till hälften innehålla små lägenheter om ett rum och kök, dvs. bostäder som är lämpliga för ungdomar och med närhet till intilliggande utbildningsinstitutioner. En förskola, som ingår i förslaget, har givetvis barn som målgrupp.

Det finns även andra bedömningsgrunder i tjänsteutlåtandet som kan ifrågasättas och det finns även aspekter som inte lyfts eller tillräckligt beaktas. Fastighetskontoret har med anledning av den korta svarstiden dock inte möjlighet att utveckla detta.

Fastighetsnämndens ordförande förspiller inte någon tid och igår kom ett ordförandebeslut:

Ordförandebeslut

Yttrande till byggnadsnämnden avseende byggnads-nämndens återremiss av fastighetsnämndens ansökan om planbesked mm vid Skanstorget inom stadsdelen Haga

Bakgrund:

Stadsbyggnadskontoret har meddelat fastighetskontoret att byggnadsnämnden har återremitterat rubricerade ärende till stadsbyggnadskontoret för komplettering med fastighetskontorets synpunkter.

Med hänsyn till ärendets brådskande natur fattas följande beslut av ordföranden å nämndens vägnar:
- Beslut i enlighet med bifogade tjänsteutlåtande samt hänvisning till fastighetsnämndens beslut den 21 november 2016.

Jahja Zeqiraj
Ordförande fastighetsnämnden

Det är bra att stadens demokratiskt valda politiker tar över taktpinnen från tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret när det gäller att sätta inriktningar och ramar. Vi har tidigare baserat på stadsrevisionens rapportering konstaterat att stadsbyggnadskontoret fått för fria tyglar och att tjänstemännen inte följer politisk beslutade viljeinriktningar på ett systematiskt sätt. Det ser onekligen ut som att politikerna håller på att styra upp det hela!

To be continued...

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Evert Taubes Stora Badhusgata (30 Maj 2017 13:09):
Det är antagligen någon hög chef på stadsbyggnadskontoret som bor i närheten (gissningsvis Haga) som försöker stoppa detta av personliga skäl, och hittar därför på en massa oskäliga anledningar för att stoppa planen.
 0
Jan Wiklund (31 Maj 2017 12:34):
^^^^
Det behöver inte vara så. Det hela stämmer väl överens med erfarenheterna från Stockholm. Det är planarkitekterna på stadsbyggnadskontoret som finner allt som står i strid med 30-talsmodernismen helt ur fas med sin egen yrkesidentitet, och därför stoppar det. De blir antagligen djupt osäkra och kan inte hantera det.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.