Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för bostäder m m vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg

 

Volymstudie av föreslagen bebyggelse. (Ill. Arkitekterna Krook & Tjäder, från planbeskrivning)

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder m m vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast onsdag den 21 juni.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för bostäder m m vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0375/12)

Hej, 

Jag skriver angående Detaljplan för bostäder m m vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0375/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till planen men vill se krav på lokaler i bottenvåning mot Föreningsgatan samt anser att dagens bebyggelse också måste få prägla stadsbilden.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Ungefärligt planområde. Den före detta vattenreservoaren Fjäderborgen är lokaliserad sydväst om planområdet (Ill. från planbeskrivning).

Volymstudie av föreslagen bebyggelse. Vy från Föreningsgatan nordost om planområdet. Bilden visar de två tillkommande våningarna på befintligt flerbostadshus, tillbyggnaden i nio våningar längs Föreningsgatan samt etableringen av punkthuset i 17 våningar på innergården. (Ill. Arkitekterna Krook & Tjäder, från planbeskrivning).

Punkthus på gård (Ill. från planbeskrivning).

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för bostäder m m vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0375/12

Allmänt

Vi instämmer till fullo i vikten av att uppfylla planens ambitioner att öka antalet centralt belägna bostäder i nära anslutning till kollektivtrafik. Detta sker genom en påbyggnad av ett 8-våningshus med två våningar, tillbyggnad av ett hus med 9-10 våningar och etablering av ett punkthus om 15-17 våningar. Planen ansluter till den göteborgska traditionen med punkthus på de svårtillgängliga höjderna, vilket var vanligt under efterkrigstidens stadsbyggande. I närområdet finns bland annat Nils Einar Erikssons höghus vid Förenings- och Övre Fogelbergsgatan från sent 50-tal. Det är dessutom positivt att bebyggelse ska utformas med sadeltak och med tre olika nockhöjder. Vi har ändå några förbättringsförslag.

 

Synpunkter

Detaljplanen möjliggör att 150 nya lägenheter kan etableras. På planområdets 0,57 ha ger detta cirka 530 boende/hektar vilket är väl godkänt ur UN-habitats täthetskrav. Däremot saknas blandning genom ett ensidigt fokus på bostäder. Lokaler möjliggörs i bottenvåningarna men skrivningen bör ändras till att lokaler krävs längs Föreningsgatan för att skapa den blandstad som Göteborgs översiktsplan strävar mot.

I planbeskrivningen beskrivs planens påverkan på kontrastverkan mellan villabebyggelsen längs Föreningsgatan och 1800-talsbebyggelsen i Vasastaden som något negativt. Vi anser snarare tvärtom att dagens bebyggelse också måste få prägla stadsbilden för att vår tid på så sätt ska få bidra till de kunskaps- och upplevelsevärden som format Göteborg under historien. Att underordna vår egen epoks bidrag till stadsbilden är att negligera denna bebyggelse i framtida historieskrivningar. Var tid har sina signum och förtätningsprojekten måste kunna ta plats även om det skapar ökade kontraster mellan befintliga bebyggelsedelar. Även om vi helst ser annan bebyggelse än punkthus i park i liknande centrala lägen är just punkthus signifikant för arkitekturen på 2010-talet.

Vi föreslår att GC-banan längs Landalagatan förlängs och kopplas mot Föreningsgatan längs planområdets västra kant med en ramp västerut ner  mot Föreningsgatan, samt att en koppling görs mot Karl Gustavsgatan i  sydkanten av planområdet.

Slutligen anser vi inte att mängden parkering som fastighetsägaren tvingas tillhandahålla ska regleras i detaljplan. Detta borde rimligen ingå i entreprenörens åtagande mot dem som väljer att bo i området. Det vill säga parkering bör anordnas på marknadsmässiga villkor. Behovet av privat bil bör kunna minska i området med tanke på det stora utbudet av både kommersiell och offentlig service på gångavstånd från planområdet.

Sammanfattningsvis en bra plan i ett centralt läge som vi hoppas bidrar till att liva upp området som ligger lite vid sidan av centrala staden.

 

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.