Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Dags att hela Göteborg i nya översiktsplanen

 
I går skrev vi på GP debatt om vad våra politker behöver säkerställa att tjänstemännen levererar i den nya översiktsplanen.

Lukas Memborns och Josefin Westerlunds stadsplaneanalys med identifiering av huvudstråk. (Klicka för större.)

 

Debattartiklen följer i sin helhet:

 

Dags att hela Göteborg i nya översiktsplanen

Göteborg är en av Europas mest utglesade städer. Miljonprogrammets folkomflyttningar till periferin har fortsatt till kranskommunernas villamattor för att idag befästas i en regionstrategi för långväga pendling. Den höga andelen bilresor och de stora motorvägsmoten har kommit med inpendlarna, och resulterat i det välförtjänta epitet Europas Los Angeles.

Göteborgs Stad har försökt att slå in på en ny väg med förtätning, blandning av funktioner och attraktiva stadsrum, vilka har varit ledorden i den nuvarande översiktsplanen från 2009. Snart 10 år senare ser vi tendenser till att detta skulle kunna bli verklighet i ett fåtal planer. Men ambitionsnivån faller snabbt med avståndet från Gustav Adolfs Torg, och projekten i jubileumssatsningen BoStad2021 är ofta otillfredsställande. Sernekes Karlastaden är det enda område som fullt ut planerats med den befolkningstäthet som behövs för att göra blandstadens gator levande och ge dess verksamheter ett lokalt kundunderlag.

Ett problem i planeringen är avsaknad av en generalplan för gatustrukturen som ska binda ihop vår fragmenterade stad. Det kan exempelvis leda till att framtidens Lindholmsallé inte hänger ihop när de som planerar Lindholmen lägger den i ett sydligt läge och de som planerar Frihamnen skjuter den mot norr. När de olika delprojekten arbetar utan en övergripande ram skapas isolerade bostadsenklaver snarare än en sammanhängande stad. Problemen hopar sig och på frågan från Trafikverket om Göteborgs stad vill placera byggnader ovanpå Västlänken i Gullbergsvass följer tystnad. Det saknas en konkret plan för att kunna nyttja investeringens fulla potential.

Snart startar arbetet med en ny översiktsplan som ska ge framtidens ramar för hur Göteborg ska utvecklas. Det är hög tid att lämna den nuvarande planens fluffiga formuleringar och otydliga illustrationer, med lika många tolkningar som intressenter, till förmån för konkret planering med grundläggande kvantitativa mål och tydliga streck på kartan.

Översiktsplanen bör ta sin utgångspunkt i FN:s boende- och bosättningsorgans principer för en hållbar stadsutveckling*. De anger t.ex. en minsta boendetäthet inom en stadsdel om 150 invånare per hektar (som Kungsladugård runt Mariaplan), och att minst 40% av golvytan bör vara dedikerad till verksamheter. Dessa kriterier ses som nödvändiga (men inte tillräckliga) för en väl fungerande stad.

Stadsbyggnadskontorets Lukas Memborn och Josefin Westerlund har redan gjort grovarbetet med att ta fram en stadsplan för Göteborg. De har studerat äldre planer från tiden då planeringen över stora områden avgjordes i stadsplanetävlingar och med en stadsingenjör som hade slutligt helhetsansvar för giftermålet mellan geometri, funktion och ekonomisk genomförbarhet. Starka intuitiva stråk som fastställdes i tydliga gaturegleringar var en självklarhet. Omtyckta stadsdelar som Vasastaden, Linnéstaden, Kvillestaden, Majorna och Kungsladugård planerades på detta sätt.

Memborn och Westerlund har utgått från dessa stadsplaner och med hänsyn till dagens befintliga bebyggelse sammanställt en konkret plan för hela centrala Göteborg. Framförallt har deras plan lyft fram de naturliga huvudstråk som måste till för att staden ska hållas samman. Låt deras fantastiska arbete bli vägledande.

Vi uppmanar därför stadens politiker att ge stadsbyggnadskontoret ett tydligt uppdrag att i översiktsplanen utgå från FN:s principer, samt att konkretisera den övergripande gatustrukturen. Inte minst behöver huvudstråken sättas med tydliga streck i högupplösta kartor. Då har vi också en möjlighet att involvera medborgarna i en konkret diskussion om stadens utveckling som helhet, istället för att fastna i infekterade detaljer i var och varannan liten detaljplaneprocess.

Finns väl en bra och tydlig översiktsplan är vi rustade att möta framtiden och att äntligen nå Vision Älvstadens mål om att Hela Staden.

* UN-Habitat, 2014. A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles.

 

Patrik Höstmad
docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Alvar Palm
doktor i industriell miljöekonomi, samordnare för Yimby Göteborg

Pär Johansson
forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

Annette Vejen Tellevi
arkitekt MAA, samordnare för Yimby Göteborg

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.