Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (granskning)

 

Vy över den nya halvön (Ill. från planbeskrivning).

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget som just varit ute på granskning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast torsdag den 24 augusti.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (Diarienummer SBK: BN0402/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget (Diarienummer SBK: BN0402/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till planen men vill se en högre boendetäthet i områdets västra delar och en tydligare gatustruktur med tydligare stråk.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Östra delen av planområdet (Ill.: Kanozi Arkitekter. Från planbeskrivning).

llustration över planområdet (Ill.: Kanozi Arkitekter. Från planbeskrivning). Klicka för bättre upplösning.

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Diarienummer SBK: BN0402/13

 

Allmänt

Yimby Göteborg anser att staden tar ett stort kliv framåt med den här planen. Vi ser ett flertal förbättringar i detaljplanen som införts efter samrådet. I vårt yttrande på samrådshandlingen pekade vi på ett flertal brister, framförallt på områdets verksamhetsdominans och bristande gatustruktur. Det är positivt att exploateringen har ökat sedan samrådet. Planen ger därmed möjlighet till fler bostäder som skapar bättre underlag till god kollektivtrafik och lokal service. Dock har området fortfarande för stor tyngdpunkt på kontorsytor men närmar sig det uppställda målet om 50 % bostadsyta. Vi ser också flera risker med det förslag på gatustruktur som nu slås fast.

 

Högre boendeexploatering i västra delen

Det är logiskt att tyngdpunkten på området ligger närmare Järntorget med tanke på dagens situation. Men med den exploatering som planeras längre västerut (bland annat planen för Fixfabriken) finns det ingen anledning att begränsa byggnadernas höjd i områdets västra delar. För att skapa levande stadsrum och tillräckligt underlag för verksamheter, service och kollektivtrafik bör bostadsexploateringen öka.

 

Slutna kvarter och lokaler i bottenplan

Det är mycket bra att två bostadskvarter längs med Första långgatan nu föreslås som slutna kvarter. I samrådshandlingen var de föreslagna att byggas i en öppnare struktur. Slutna kvarter har många fördelar och ger en tydligare avgränsning mellan offentlig och privat mark vilket leder till mindre problem med de otydliga avgränsningar som de öppna strukturerna med halvoffentliga ytor skapar.

Vi anser att det är bra att kvalitetsprogrammet tagits fram med sin tydliga princip med att bottenvåningarna ska vara markerade på kvarteren för att få ner skalan på byggnaderna. Dessvärre är inte kvalitetsprogrammet juridiskt bindande utan nämns på plankartan under information. Vi hoppas kommunen kommer ställa krav enligt kvalitetsprogrammet innan bygglov beviljas för varje enskild fastighet.

Det är dessutom ytterst glädjande att granskningshandlingen innehåller krav på takhöjder i de två nedersta våningarna som ytterligare skapar möjlighet till ett levande stadsrum. Skrivningen om 65 % öppen fasadlängd finns bara på de ställen där det står C1 på plankartan. Det betyder att de kvarter som är helt C kan byggnas i princip helt utan öppna bottenvåningar. Skrivningen om att glasytorna på bottenvåningen ska vara minst 50 % av bottenvåningens totala fasadyta och bröstningen högst 50 cm riskerar leda till helt slutna glasfasader utan publik verksamhet. Vi önskar att krav ställs på minsta öppen fasadlängder även i fastigheter med enbart C.

 

Levande stråk

Stråken som planeras riskerar att leda till bakgator. I synnerhet upprepar vi våra farhågor när det gäller det gröna stråket vilket innefattar Masthamnsgatan och parken i den östra delen. I granskningshandlingen uppges att stråket ska fokusera på grönska och ett lugnare tempo. I samrådsredogörelsen hävdas att detta skapar möjligheter för möten och spontana aktiviteter. Varför bara ett stråk ska dedikeras till detta förstår vi inte. Möten och spontana aktiviteter måste kunna äga rum i hela staden och inte bara på platser och stråk som pekas ut i en detaljplan. Det går inte att planera mötesplatser eftersom de uppstår där folk möts. Risken med att planera dylika stråk är att de skapar en otrygg baksida med dåligt flöde av människor som ger en låg trygghetskänsla.

Vi ser även en risk att den nya halvön blir ett nytt lilla bommen utan ett naturligt flöde av människor. En framtida bro över till Theres Svenssons eller Bror Nilssons gata på Lindholmen i Linnégatans förlängning för blandtrafik skulle dock kunna motverka det. Vi tror även det är svårt att uppfylla målen om en attraktiv stadsmiljö på halvön innan Stena Line försvinner från Masthuggskajen och ersätts med stad, inklusive en boulevardisering eller nedsänkning av leden.

 

Fortsätt med de höga ambitionerna

Avslutningsvis önskar vi att de höga ambitioner i planen fortsätter i genomförandeskedet och att dessa ambitioner blir något som automatiskt tas med i alla framtida detaljplaner i staden. Framförallt är vi riktigt glada att se att slutna kvarter föreslås!

 

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (21 September 2017 20:29):
En höjning av kajkanterna måste utföras innan bebyggelse kan ske på södra älvstranden.

Vid extrema regn överskrids dagvattenssystemets kapacitet och
markens infiltrationsförmåga Det behövs inte särskilt extrema regn för att översvämning uppstår på södra älvstranden.

SMHI har utifrån IPCC:s värsta scenario bedömt att medelvattenytan i Göteborg till år 2100 kommer öka med 7 decimeter. Detta innebär att ett extremt högvatten år 2100 motsvarar en havsnivå på cirka + 2,7 meter.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.