Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville de bygga 2017?

 
Det är dags att sammanställa och granska det fullbordade årets detaljplaner. Lyckligtvis har varken speciellt många planer eller bostäder gått ut på samråd under 2017 – så sammanställningen gick snabbt att göra. Tyvärr har det inte blivit någon märkbar förbättring i antalet planer med urbana kvaliteter. En handfull är bra, några är sådär, flertalet är riktigt dåliga.Årets planer som gått ut på samråd (de flesta av dem).

 

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, serviceboenden och andra specialfall. Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter, några planer avbryts, men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som antas och senare byggs.

 

Kvantitet

Redan i ingressen framgick att vi i år ser en betydande tillbakagång. Utfallet de senaste åren:
2011: 14 detaljplaner ca 1000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6700–9300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14500 bostäder
2017: 17 detaljplaner och ca 5 200 bostäder

Året bjuder på en ordentlig nedgångsrekyl jämfört med de två senaste.

Av bostäderna i planerna på samråd 2017 fanns ca 2900 i satsningen BoStad2021 medan bara drygt 2 350 i ordinarier processer. Målet och löftet har varit att BoStad2021 ska vara en satsning utöver den vanliga planproduktionen, men den verkar ha haft en starkt negativ inverkan på den dagliga verksamheten. Redan vid förra årets genomgång skrev vi om att Stadsbyggnadskontoret rapporterar om att Västsvenska paketet, Älvstaden och BoStad2021 tar stora resurser i anspråk.

I Stadsbyggnadskontorets / Byggnadsnämndens senaste Uppföljningsrapport 3 (2017)  framgår att på grund av resurserbrist har färre nya planprocesser startats under 2017 än ursprungligen planerat. Och samma typ av bortprioriteringar kommer att behöver även göras för 2018.


Ett prioriteringsarbete av pågående planprojekt avslutades våren 2017. En del av resultatet var Startplan 2017, som innehåller färre projekt än tidigare; 28 stycken med prioriterad start 2017 i syfte att kunna fokusera på att färdigställa pågående planering och säkerställa genomförandet av planerna efter antagande. Anledningen till att fler planer inte startat är bland annat resursbrist på andra förvaltningar. Planavdelningen har under perioden startat 14 planer där många bostäder och kommunal service, särskilt skolor och förskolor, prioriterats. Tre större detaljplaner har prioriterats utifrån startplanen: Pumpgatan, Frölunda Torg och Järnbrottsmotet. Arbetet med Startplan 2018 pågår.

Det framkom tyvärr även om Frihamnen att ...

Projektet har tillfälligt avstannat på grund av nya beräkningar av exploateringsekonomin, (...) Älvstranden Utveckling AB har påtalat ekonomiska och tekniska risker för planeringen i Frihamnen. Detta påverkar bland annat tidsplanen för detaljplanen och den kommer inte att antas i år.

Sammantaget så hinner inte Göteborgs Stad alls att svara upp mot allt det intresse och de behov som omgivningen har. Det är fascinerande att förvaltningarna tillåts vara processens flaskhalsar med tanke på det stora behovet av bostäder och de många intressenter som vill möta det behovet med en byggnad.

 

Läge

Det är också intressant att studera läget på bostäderna som planeras.

Planer som gått ut på samråd under 2017 med antalet bostäder angivna. Röda punkter och gröntext är BoStad2021s / Jubileumssatsningens planer. (Klicka för större.)

 

Endast 280 bostäder planeras i centrala Göteborg (då är ändå 50 studentlägenheter i Övre Johanneberg generöst medtagna). Det stora tillskottet sker i mellanstaden (inkl. Tuve, Sävenäs, Högsbo industriområde) med 4 150 bostäder och periferin får drygt 840 bostäder. Det planeras för att staden ska växa tre gånger så mycket i periferin som i centrala Göteborg.

Zoom över centrala Göteborg och delar av mellanstaden. Planer som gått ut på samråd under 2017 med antalet bostäder angivna. Röda punkter och gröntext är BoStad2021s / Jubileumssatsningens planer. (Klicka för större.)

 

I Lundby, Inom Vallgraven och just Utom Vallgraven har inga nya plnaer gått ut på samråd under året. Precis som förra året får vi tyvärr konstatera att den kärna som ska driva hela regionen visar mycket liten dynamik. När dessutom planer som Skeppsbron och Frihamnen får ekonomiska problem så är det uppenbart att Göteborg växer någon annanstans än i kärnan.

Förvånande är också att tio av de 17 planerna helt eller delvis använder grönytor.

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Av de 17 planerna är det tio, eller knappt 60%, som tillåter funktionsblandning. Endast fyra planer kräver uttryckligen funktionsblandning inom en betydande del av planen, antingen genom ett uttryckligt krav eller genom att tillåta centrumverksamhet men inte bostäder i bottenplan.

Här har det inte skett någon förbättring över de senaste åren.

För att öka dynamiken och möjligheten till framtida anpassning av byggnaderna så är det troligt en vettig strategi att vara väldigt tillåtande i flexibla planer. Men om detta ska leda till de verksamhetslokaler som genererar ett lokalt utbud och stadsliv så behöver en hög befolkningstäthet och starka stråk säkerställas. Det görs tyvärr inte på ett systematiskt sätt. Dessutom, om funktionskraven ska vara flexibla och tillåtande så behöver även exploateringsgraden vara det. Det är den som regel inte.

Helt slutna kvarter finns bara i två av planerna och nästan i ytterligare två. De två första planerna är Stadsutveckling vid Olof Asklunds Gata (Högsbo industriområde) och Fixfabriken där OkiDoki arkitekter haft ett finger med i båda. De två senare är Nya bostäder vid Danska vägen som i branten åtminstone är en sluten länga mot gatan med upphöjda privata innergårdar och möjligen Kvarteret Barken mellan Tredje och Fjärde Långgatan.

Planläggningen av Barken ger en viss ambivalens då kvarteret kommer att öppnas upp och få en gränd. Från Planbeskrivningen:

Den särpräglade "midjan" med lägre bebyggelse i kvarterets centrala del förstärks genom att det skapas en mindre torgyta mot Tredje Långgatan som förbinds med Fjärde Långgatan via en gränd. I markplan mot torgytan och gränden placeras lokaler för verksamheter. Gränden och torget utgör allmän plats och ger en ny möjlighet till passage genom kvarteret och kan bidra till en upplevelserik stadsbild.

Den nyplanerade gränden mellan Tredje och Fjärde Långgatan. Gårdarna är iallafall skyddade med högre staket.

 

Gränden kan säkert bli trevlig om den fylls med relevanta verksamheter. Men här får man ändå konstatera att planeringen återigen genomsyras av att den gamla idén kvartersstaden är för sluten och måste sprängas sönder och öppnas upp – även om det är en kulturhistorisk anomali. Det går alltid mycket bra att öppna upp fungerande och omtyckta kvartersstrukturer medan det är extremt svårt att sluta splittrade funktionalistiska anläggningar. Pilen går i en riktning.

Ett antal planer har kvartersliknande strukturer men med mindre eller större öppningar. Tyvärr innehåller fortfarande den stora majoriteten av planerna av friliggande småhus, lamellhus och punkthus.

 

Årets illustration

Utmärkelsen årets illustration tilldelas Tengboms i projektet vid nordöstra Gårdsten. Här finns inget från den hysteriskt positiva och glättiga arkitektillustrationsbingon: fjäril, cykel, motljus, kreativa klassen, överdriven grönska, ballonger, ... Istället lägger sig ett finstämt blekt vemod över den ödsliga nejden. De transparenta träden och de färglösa byggnaderna framstår som knappt förnimbara skepnader från en annan dimension. Flyttfåglarna flyr söderut och snart faller löven från träden. Några enstaka figurer som är på väg någon annanstans kan skönjas. Ingen stannar upp. Tiden håller andan.

Vacker socialrealism i nordöstra Gårdsten. (Ill. Tengboms)

 

Årets bästa plan

Årets bästa plan får nog ändå bli Stadsutveckling vid Olof Asklunds Gata, dvs planen för stadskvarter i Högsbo industriområde som numera brandats om till Södra Änggården. Planerna vid Långgatorna, vid Danska vägen och Fixfabriken bubblar men det är ändå en större bedrift att planera för riktigt stad i ett industriområde och så långt ut som i Högsbo. Vanligtvis brukar ambitionerna sjunka med kvadraten på avståndet från Gustav Adolfs Torg och snarare bestå av några bostadslameller (som t.ex. i planerna för Flatås på andra sidan Dag Hammarskjöldsleden). Men icke i industriområdet!

Planen i Högsbo industriområde är årets bästa plan. (Ill. OkiDoki arkitekter)

 

Exempelkvarter från planhandlingarna som illustrerar ambitionerna.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har antalet bostäder som går ut på samråd fått en rekyl nedåt då Stadsbyggnadskontoret under en längre tid, på grund av resursbrist, prioriterat att färdigställa redan pågående planer framför att starta nya. Det är ännu en lång väg att gå innan kvartersstaden har slagit igenom fullt ut och arbetet med att skapa starka stråk och gaturum är som regel bristfälligt. Men det finns några goda undantag. Funktionsblandningen tillåts i allt fler projekt, men det är förstås högst oklart om byggföretagen / fastighetsägarna kommer att utnyttja den möjligheten, speciellt som exploateringsgraden samtidigt ofta hålls nere med hjälp av planmonopolet. Förhoppningsvis kan Södra Änggården och Fixfabriken tillsammans med Karlastaden bli goda förebilder för framtiden.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

Appendix: Såhär ville de bygga 2017

Vi avslutar med att lista alla 2017 års planer som gått ut på samråd och vi börjar ute i yttersta periferin och drar oss allt mer in mot centrum. Vi avslutar med BoStad2021s / Jubileumssatsningens planer som åter tar oss tillbaka till utanför de centrala delarna av Göteborg.

 

Öarna

Brännö - Enbostadshus vid Åreskiftet
7 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1

 

Asperö - Bostäder på västra Asperö
40 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja (med bostadsanknuten verksamhet)
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1–2

 

Sydväst 

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen
70 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2–3

 

Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen
16 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1–2

 

Torslanda

Torslanda – Bostäder vid Lysevägen – etapp 2
40 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2–6

 

Väster

Älvsborg - Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan
20 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 6

 

Mellanstaden

Lunden - Nya bostäder vid Danska Vägen
130 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja, typ
Våningar: 6–13

 

 

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan
30 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5

 

Centrala Göteborg

 

Johanneberg – Studentboende och förskola vid Viktor Rydbergsgatan
50 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5–6

 

Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan
150 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 8–17
Yimby Göteborgs yttrande

 

Linnéstaden - Kvarteret Barken
80 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja, typ
Våningar: 5–7

 

 

BoStad2021 / Jubileumssatsningen

Angered - Bostäder mm. i nordöstra Gårdsten
400 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2–7

 

Gårdsten - Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum
250 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1–12

 

Tuve - Bostäder vid Gunnestorpsvägen
380 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4–6
Yimby Göteborgs yttrande

 

Sävenäs - Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan
260 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2–10

 

Högsbo - Stadsutveckling vid Olof Asklunds Gata
600 bostäder (samt 1750 bostäder utanför BoStad2021)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 5–16

 

Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet
1000 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 5–13
Yimby Göteborgs yttrande

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.