Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered

 

Volymstudie som visar föreslagen bebyggelse (Ill. från planbeskrivning, Erséus Arkitekter).

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered som just varit ute på samråd. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast tisdag den 13 februari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered (Diarienummer SBK: BN0583/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered (Diarienummer SBK: BN0583/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till planen som tillåter att den föreslagna bebyggelsen utformas som ett stadskvarter. Vi vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräsremsan mot Björlandavägen tas i anspråk.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Plaområdets läge i förhållande till Bjurslätts Torg (Ill. från planbeskrivning).

llustration över planområdet (Ill.: från planbeskrivning).

Föreslagen bebyggelse sedd från Gamla Björlandavägen (Ill.: från planbeskrivning).

Speciellt tack till Hannes Johansson för skrivandet. Yttrandet följer i sin helhet.

 

Yttrande över Bostäder vid Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered

Diarienummer SBK: BN0583/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer till fullo i planens ambitioner och vikten av att öka antalet centralt belägna bostäder i nära anslutning till kollektivtrafik. Det är glädjande att det finns en ambition av att skapa ett stadsstråk med levande bottenvåningar av Björlandavägen, och det är viktigt att knyta samman detta stråk med närliggande stadsbebyggelse i Östra Kvillebäcken och framtida Backaplan. Det är också mycket positivt att man tillåter den föreslagna bebyggelsen utformas som ett stadskvarter trots att omkringliggande bebyggelse har en annan karaktär, då kvartersstrukturen har många goda egenskaper ur stadsplaneringssynpunkt. Vi har dock några synpunkter på förändringar som kan göra att ett redan bra förslag till fullo uppnår de goda ambitioner som uttrycks i planen.

Synpunkter

Vi ställer oss mycket positiva till att förslaget innebär bebyggelse i kvartersstruktur trots att kringliggande bebyggelse är av annan karaktär. Kvartersformen kan, rätt genomförd, bidra till att skapa tryggare och mer använd innergård med bättre bullerförhållanden än friliggande hus. Strukturen är också väl lämpad för att skapa tydliga gaturum och levande gatuplan. Det är också mycket positivt att det ställs krav på lokaler i bottenvåningen mot Björlandavägen, eftersom endast medgivelse till lokaler ofta resulterar i att lokalerna i slutändan uteblir.

För att verkligen uppnå förslagets ambitioner behöver dock kvarteret slutas i söder. Öppningar i kvarter enligt förslaget leder till att det blir otydliga gränser mellan privat och allmän mark, och innergården upplevs som otryggare av de boende och används därmed mindre. Öppningarna bidrar också till en mer bullerutsatt gårdsmiljö. Vidare skulle ett slutet kvarter ge ytterligare något högre exploateringsgrad och därmed större befolkningsunderlag samt tydligare gaturum även längs Gamla Björlandavägen. En tryggare och tystare innergård anser vi väger tyngre än att estetiskt anknyta mer till kringliggande bebyggelse, särskilt i ett förslag som redan sticker ut så pass mycket. Vi föreslår därför att man helt sluter kvarteret.

Byggnadernas höjd föreslås i förslaget begränsas till 6 våningar mot Björlandavägen och trappas ned till 2 våningar mot Gamla Björlandavägen. Vi föreslår att byggnaderna tillåts ha samma antal våningar som höghuset vid Bjurslätts torg och resterande byggnader ökas med 3 våningar. Kvarteret bör därför tillåtas ha 9 våningar mot Björlandavägen och trappas ner till 5 våningar mot Gamla Björlandavägen. Detta skapar ytterligare underlag för service i huset och området, samt bidrar till att ytterligare minska stadens bostadsbrist.

För att uppnå planens intention att skapa ett stadsstråk längs Björlandavägen behöver det impediment i form av gräsmatta mellan planområdet och Björlandavägen åtgärdas. Gräsmattan skulle annars distansera bebyggelsen och försämra sammanhanget med gatan och därmed försämra gaturummet. Vi föreslår därför att planen utvidgas ända fram till Björlandavägen och att kvarteret förlängs norrut och ansluter direkt till gatan. Bristen på närbelägna lekplatser tas upp som ett problem i planen. En möjlighet är att flytta hela kvarteret norrut till Björlandavägen och anlägga en lekplats på kvarterets södra sida, mot Gamla Björlandavägen. Här är bullerskyddat och fint läge med lite trafik.

På gården föreslås ett cykelhus. Detta är inte bra markutnyttjande och ett cykelrum bör istället kunna anläggas i byggnadens bottenvåning.

 

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.