Utskrift från gbg.yimby.se
....

Evenemangsområdet och arenafrågan

 
På kommunstyrelsens sammanträde den 2018-05-23 beslutades det att stadsledningskontoret ska ta fram ett förslag till helhetslösning för hur skapandet av ersättarna för Scandinavium och Lisebergshallen samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras. Underlaget till beslutet innehåller flera utredningar som tar upp allt från medborgardialog, marknadsanalys för arenor, hotell och destinationsturism. Dock finns det en stor brist och det är att stadsbyggnadseffekter på lokal och global nivå i Göteborg inte har studerats. En alternativ placering har aldrig utretts.

Här kan jag visa att kommunens egen utredning visar att centralt placerade arenor presterar sämre än om de placeras utanför centrum.Inspirationsbild för hur området kan komma att se ut (Stadsledningskontoret)

 

Förslaget till helhetslösning ska tas fram i samverkan med Göteborg & Co AB, GotEvent AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, SDN Centrum samt andra relevanta aktörer. Detta enligt ett yrkande från S, M, L och KD som innehåller 10 förutsättningar:

Huvudlinjen ska vara att de båda arenorna, ersättarna för Scandinavium och Lisebergshallen, ska placeras norr om Valhallagatan. Storleksmässigt ska ersättaren för Scandinavium planeras för en publikkapacitet på ca 14 000 – 16 000 och ersättaren för Lisebergshallen för en kapacitet på ca 3 000 – 5 000. Det ska värderas om de båda arenorna, som ett alternativ till den lösning som rekommenderas i slutrapporten, kan placeras parallellt med varandra längs Valhallagatans norra sida. Det förutsätter i så fall att en del av Burgårdsparken tas i anspråk.

 

Bred politisk enighet

Det uppges finnas bred politisk enighet om arenornas placering i staden och att det är Gotevent ska driva arenorna samt att Göteborg & Co som ska sköta marknadsföring av event och locka nya event till staden. Ullevi sägs vara ett bevis på Göteborgs storhet som evenemangsstad. Ullevi, byggd 1958, är Nordens största utomhusarena med en publikkapacitet på 75 000 personer. Ett normalår genomförs 20 evenemang vilket kräver 84 rigg/avetableringsdagar. De två andra arenor som behöver ersättas inom kort ingår också i satsningen. Lisebergshallen står tom 52 % av den bokningsbara tiden och Valhalla sport är tom 33 % av tiden. I området finns dessutom tre gymnasieskolor och en kyrka.

Motivet för att överhuvudtaget ersätta Scandinavium är att evenemang skapar många arbetstillfällen, och att arenan är gammal. Att arenorna ska ligga just vid evenemangsområdet beror bland annat på att närheten till kommunikationer och innerstaden vilket gör det enkelt för leverantörer och besökare att ta sig till arenorna. Fördelar med att placera arenorna nära varandra uppges vara synergieffekter med en kunnig arrangör och ägare som gör det mer lättjobbat vid stora evenemang. Logistiskt enkelt för besökare och arrangörer.


Kort historik om arenafrågan

Stadsledningskontoret fick i maj respektive juni 2016 i uppdrag att ”ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena” och också att "ta fram förslag på storlek, utformning och placering inom evenemangsområdet för Lisebergshallens ersättningsarena”. Kostnaden för att bygga ersättningsarenorna varierar mellan 3 050 miljoner kr och 3 800 miljoner kr beroende på om arenorna placeras söder eller norr om Valhallagatan. Nuvarande inriktning är att arenorna ska ligga norr om Valhallagatan.

Ett antal bilagor till slutrapporten redovisas också enligt följande:

• Tjänsteutlåtandet ”Delrapportering – Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen” (beslut i kommunstyrelsen 2017-09-20)

• En sammanfattning av en marknadsanalys genomförd av konsultföretaget Leisure Development Partners (LDP)

• Evenemangsområdet – strategier för arena- och stadsutveckling

• Rapporten ”Medborgardialog om framtidens evenemangsområde”

 

Leisure Development Partners

Som underlag för hur stora arenor som behövs har den Londonbaserade firman LDP, Leisure Development Partners, fått uppdraget att göra en marknadsanalys. ”LDP som är specialiserade på just denna typ av uppdrag har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden. Uppdraget omfattade att studera marknaden och dess potential för ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen och därtill kompletteringsverksamheter såsom hotell, möten/kongresser/mässor (MICE). Uppdraget har även omfattat att, utifrån rådande trender i omvärlden, bedöma Göteborgsmarknaden för upplevelsebaserad handels-, mat- och dryckområde kopplat till arenorna.

Rapporten kan begäras ut från Stadsledningskontoret.

Det är en relativt tunn rapport, även om den omfattar 159 sidor och många sidor med tabeller och grafer. Rapporten innehåller en bakgrund, beskrivning av den skandinaviska evenemangsmarknaden och marknadspotential för arenor, hotell och mötesplats. Vad som ska hända med gamla Scandinavium är en öppen fråga men slutsatsen i rapporten pekat mot att Svenska Mässan bör lägga beslag på Scandinavium för att få rum med de riktigt stora konferenserna med över 10 000 deltagare.

Generellt lockar arenor folk från en mer lokal marknad än vad man ofta kan tro. Vi kan förvänta oss att majoriteten kommer från området som har mindre än en timmes restid till arenan. En undersökning av Scandinaviums besökare visade att 27 % kommer från Göteborg, 38 % från resten av Västra Götaland, 32 % från övriga Sverige och 2 % kommer från utlandet. Av besökarna är det bara 42 % som stannar över natt så majoriteten reser enbart över dagen.

Marknaden domineras av boende på mindre än en timme från arenan.

Marknadens storlek. Rött 30 minuter körtid, grönt 60 minuter körtid och blått 120 minuter körtid.

 

Hotell i centrum

I den svenska sammanfattningen av den brittiska rapporten skriver Stadsledningskontoret att ”LDP konstaterar att evenemangsområdet är 'beläget i hjärtat av Göteborg' och ligger strategiskt väl lokaliserat inom en kommersiell korridor som inkluderar nöjesparken Liseberg söder, Svenska Mässan i mitten och Ullevi i norr. Ur ett destinationsperspektiv tycker LDP att evenemangsområdet har exemplariska kvaliteter för fortsatt utveckling särskilt när utvecklingen består av två nya, toppmoderna, flexibla arenor med omkringliggande kompletterande evenemangsstödjande verksamheter.

Problemet är bara det att det inte står så i rapporten. Det LDP skriver finns i kapitlet om hotelletablering i evenemangsområdet och MICE Market Characteristics (som är en marknadsbeskrivning av Svenska Mässan - SECC). Där står att ”Given these considerations, and particularly its exemplary location qualities in the heart of the city, this project is therefore likely to emerge strongly, in Gothenburg ’destination’ context. […] Hotels in the centre of the city, in particular, benefit from congress staged at the SECC, especially since the venue is uniquely situated in the heart of the city and is easily accessible (even on foot) from the majority of hotel operators in downtown Gothenburg.

LDP har fokus på upplevelsebaserad handel, möten och hotell.

 

Varför ett evenemangsområde?

Arenans placering i staden nämns överhuvutaget inte. Men LDP fortsätter beskriva fördelarna med ett hotell i evenemangsområdet ”The project site is in the heart of Gothenburg and is strategically located in an ideal situation within a commercial ‘corridor’ that includes the Liseberg amusement park at one end, the Swedish Exhibition & Congress Centre in the middle (together with the adjacent project site), and the Ullevi Stadium at the other.

Vidare står det i den svenska sammanfattningen av rapporten att “LDP konstaterar att det finns ett behov av att ersätta Scandinavium eftersom byggnaden är ålderstigen och har tappat attraktivitet på marknaden.” Men LDP konstaterar i själva verket bara faktumet att det finns en politisk vilja att bygga en ny arena: ”As we understand it, there is a need and a political will to replace the existing Scandinavium arena. The client team, various stakeholders in Gothenburg and the LDP team recognise that the existing arena is losing events and business as a result of the relative age of the existing facility.

 

Prestanda skandinaviska arenor

I den svenska sammanfattningen av rapporten dras långtgående slutsatser som det inte finns stöd för i den ursprungliga rapporten där LDP sammanfattar sina slutsatser. Faktum är att arenornas placering i förhållande till centrum inte tas upp alls. Och det är inte konstigt för de arenor som rapporten tar upp och jämför prestandan med visar sig ligga utspridda mellan 1 km (Forum Copenhagen) och 10 km (Telenor Arena) från stadens centralstation. LDP:s marknadsanalys visar däremot att hotell mår bra av närhet till den höga koncentrationen av målpunkter i centrum och särskilt centralstationen.

Prestanda och kapacitet på jämförbara arenor i Skandinavien.

LDP skriver att ”Overall Scandinavium is performing in line with the average of other arenas. However, if the sports / ice hockey events are stripped out, given the available markets, Scandinavium is the least strong performer, confirming the assertions of the client team that the arena is not attracting enough non-sports event.” En jämförelse med Malmö arena och Hartwall arena i Helsingfors visar att de drar fler event som inte är sport än Scandinavium, samtidigt som de är värd för flera återkommande hockeymatcher.

Till skillnad mot sina konkurrenter har Scandinavium relativt få musik, familje- och andra event under kvartal 2 och 3 jämfört med andra likvärdiga arenor vilket är överraskande. Under ett år h.ar Scandinavium 99 event som besöks av ett totalt antal besökare på 930 000 per år

 

Korrelation mellan avstånd till centrum och arenors prestanda

Vi kan jämföra de arenor som specifieras i LDP rapporten genom att ta reda på avståndet från respektive stads centralstataion. Det är ett trubbigt mått, men bättre än inget.

Avstånd med bil och tidsåtgång att köra och åka kollektivt mellan arenan och stadens centralstation.

Arena Stad Avstånd Restid bil Restid koll Antal event
Telenor Arena Bærum 9.7 12 18 50
Ericsson Globe Stockholm 5.4 10 16 53
Hartwall Arena Helsinki 5.7 17 17 98
Malmö Arena Malmö 6.8 16 8 79
Royal Arena Copenhagen 6.8 16 16 64
Scandinavium Gothenburg 2.9 11 9 77
Jyske Bank Boxen Herning 3.5 6 17 33
Gatorade Center Turku 5 10 24 52
Forum Copenhagen Copenhagen 1.4 6 10 36
Lofbergs Arena Karlstad 5.8 9 15 31

 

Korrelation mellan avstånd från stadens centralstation och antal event.

Korrelation mellan tid med kollektivtrafik från stadens centralstation och antal event.

Det syns ingen (eller mycket svag) korrelation mellan avståndet till stadens centralstation och antal event där ett större avstånd ger fler event. För restiden är förhållandet omvänt.

Ett annat mått som används för att mäta en arenas prestanda är kvoten mellan marknadens storlek och antalet event. Det är ett mått på räckvidd eller lokal attraktivitet där en lägre siffra är bättre.

Korrelation mellan avstånd från stadens centralstation och marknad/event.

Korrelation mellan tid med kollektivtrafik från stadens centralstation och marknad/event.

Tittar vi på kvoten mellan marknadens storlek och antal event finns inte heller någon korrelation mellan arenans läge och avståndet till stadens centralstation. Avståndet visar ett helt slumpmässig variation med marknad/evenemang. För restiden ser vi en svag trend att ju längre restid desto lägre kvot mellan marknadens storlek och antal evenemang, dvs. att ju längre från centralstationen desto bättre presterar arenan. Detta blir ännu tydligare om vi tar bort sportevenemangen från antalet event där ett ökande avstånd både i kilometer och i tid ger en lägre kvot och därmed högre prestanda ju längre från centralstationen som arenan ligger.

 

Sammanfattningsvis

Därmed blir min slutsats att det inte är uppenbart att nya arenor ska placeras på samma plats i centrum. Tvärtom talar statistiken för att arenor presterar bättre om de ligger en bit från centralstationen. Yimbys förslag om en ny arena i Gamlestaden är minst lika bra. Hit är det 3.6 km med bil vilket tar 8 minuter att köra och 8 minuter med kollektivtrafik.

Istället för att cementera evenemangsstråket som en kil mellan innerstaden och Gårda, bör området lyftas och bli en blandstad på riktigt. In med bostäder med verksamheter i bottenplan som leder till liv och rörelse dygnet runt. Istället för att satsa på att bygga ytterligare en central barriär bör fokus vara på att öka den viktiga marknaden av människor som bor på ett avstånd av högst en halvtimmes restid från arenan. Detta görs bäst genom att bygga atraktiva miljöer i centrala lägen.

Yimby har inget emot att arenan ligger centralt. Däremot är koncentrationen av de många arenorna och andra besöksmål i evenemangsstråket problematiskt för stadslivet. En utspridning av besöksmålen kan däremot gynna många olika områden. Dessutom finns, som vi sett ovan, mycket dålig uppbackning av de stora synergieffekter som den centrala och nära placeringen av arenorna hävdas leda till. Hade så varit fallet skulle sambandet mellan avstånd och restid från centralstationen till arenan och antal evenemang vara betydligt starkare.

Yimby vill se en genomlysning av underlagen som arenabesluten fattas på. Varje delsteg bör granskas av oberoende utomstående experter. Stadsbyggnadseffekter på lokal och global nivå bör studeras för att hitta den bästa lösningen för att denna mångmiljardinvestering ska komma så många göteborgare som möjligt till dels.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.