Utskrift från gbg.yimby.se
....

Länsstyrelsen - myndighet eller aktivistgrupp?

 
Länsstyrelsens beslut att förhindra bostäder vid Tändsticksfabriken genom att upphäva en detaljplan ogillades häromveckan av Regeringen. Dokumentet som hör till regeringsbeslutet finns nu tillgängligt och det visar att Länsstyrelsen inte var ute på hal is, det fanns inte ens is utan bara ett mycket djup vatten. Efter en genomgång av bakgrund, inlagor och beslutet så sätts fokus på hur riggningen med länsstyrelsen som intressent i planprocesserna fungerar, eller snare inte fungerar.

Tändstickan (Illustration från Skanska Nya Hem)

 

Turerna kring Tändsticksfabriken fram till att Länsstyrelsen upphävde den antagna planen har redovisats tidigare. Vid en genomgång av Länsstyrelsens invändningar och Stadsbyggnadskontorets svar genom samråd, granskning och utställning så framträdde två envisa myndigheter som höll på sitt perspektiv och sin tolkning. Det blev en fascinerande resa som oundvikligen slutade i ett haveri. Planen antogs i demokratisk ordning av våra politiker. Länsstyrelsen höll på sitt och använde sig slutligen av sin makt att upphäva möjligheterna till att bygga bostäder.

Länsstyrelsen upphävde den del av planen som innefattade bostäder. (Illustration från Länsstyrelsens beslut.)

 

Göteborgs kommun och flera av fastighetsägarna överklagade Länsstyrelsens beslut till regeringen. Skanskas överklagande som redovisats tidigare visade att Länsstyrelsen ställde hårdare krav än de förskrivna miljökvalitetsnormerna – istället pekade Länsstyrelsen på nationella miljömål som inte används vid prövning av bostadsbyggande, de krävde ett extremt "worst-case" scenario och modeller som gick utanför praxis och slängde på slutet även med en hänvisning till bullersituationen trots att de inte anfört det tidigare. Länsstyrelsens case framstod som svagt, mycket svagt.

Dokumenten till regeringsbeslutet bekräftar att Länsstyrelsen haft långt från tillräckligt grund för att upphäva bostäderna i detaljplanen för Tändsticksfabriken.

Först sammanfattas inlagorna från de som överklagat, t.ex. från Göteborgs kommun som har ungefär samma budskap som det från Skanskas som tidigare redovisats.

Göteborgs kommun (kommunen) har anfört bl.a. följande. Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen har stora brister. Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen åberopat nya grunder för att upphäva planen efter att den tagits in för prövning. I överprövningsbeslutet åberopade länsstyrelsen inte buller. Flertalet av länsstyrelsens bedömningar av luftföroreningssituationen är vidare felaktiga. De kompletterande utredningar som gjorts styrker att antagandebeslutet av detaljplanen uppfyller de krav som kan ställas beträffande hälsa och säkerhet, särskilt vad gäller miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna klaras och kommer att klaras inom såväl planområdet som i dess närområde. Länsstyrelsen har inte heller beaktat planens bidrag till statsutvecklingen i stort och det långsiktiga och större geografiska perspektivet av planen. Vad gäller buller så har länsstyrelsen en felaktig syn på vilka bullernivåer som kan accepteras vid bostadsbyggande och motiveringen av beslutet är oklar. Det framgår tydligt av planhandlingarna att detaljplanen uppfyller de krav som kan ställas. Oavsett om bullerfrågan betraktas isolerat eller tillsammans med frågan om luftföroreningar medför detaljplanen inte en olämplig boendemiljö.

Boverkets inlaga är intressant då den är en i tvisten oberoende röst.

Boverket anser att länsstyrelsen inte haft tillräckliga skäl för att upphäva detaljplanen med tanke på de beräknade halterna av kvävedioxid i utomhusluften. Vidare anser Boverket att länsstyrelsen inte tillräckligt tydligt har motiverat sitt beslut gällande risken för människors hälsa avseende buller för att planen ska kunna upphävas med anledning av detta. (...) Länsstyrelsen upphävandebeslut är sådant att det inte ger utrymme för att pröva frågan om buller.

Regeringen landar i att...

Mot bakgrund bl.a. av vad Boverket anfört och de kompletteringar som gjorts under länsstyrelsens prövning finner regeringen att länsstyrelsen inte har visat att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs och att det på grund av de beräknade halterna av kvävedioxid i utomhusluften funnits skäl att upphäva detaljplanen. Länsstyrelsen har inte heller i övrigt visat att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa enligt 11 kap. 10 § andra stycket 5 PBL.

Regeringen finner därför att länsstyrelsen inte har haft tillräcklig grund för att med stöd av 11 kap. PBL upphäva antagandebeslutet. Överklagandena bör därför bifallas och byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 17 maj 2016 att anta detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid kvarteret Tändsticksfabriken inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg stå fast.

Efter en drygt två år lång process står vi åter på den ursprungliga rutan.

Länsstyrelsens handlande i detta fall är mycket märkligt. De nöjde sig inte med att luftkvaliteten säkerställdes med gängse modeller, normer och utvärderingspunkter – utan ville ha garantier för en "worst case" framtid med andra modeller, utvärdering mitt på E6 och med sikte på de nationella miljömålen istället för de fastslagna normerna.

Boverket påpekade att...

De modellberäkningar som tagits fram i samband med länsstyrelsens prövning av detaljplanen visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte överskrids i framtiden, varken inom detaljplanen eller i närheten av detaljplaneområdet, där de boende kan antas komma att vistas regelbundet. Vidare visar beräkningarna att kvävedioxidhalterna i luft gradvis sjunker ytterligare framöver. Boverket bedömer att miljökvalitetsnormen kommer att klaras vid de flesta platser där boende regelbundet kommer att vistas i närområdet, åtminstone efter den tidpunkt då inflyttning kan bli aktuell.

Exempel på simuleringar av 98-percenilen för dygnsmedelvärdet för dagsläget och för den föreslagna bebyggelsen år 2030. Miljökvalitetsnormen ligger på 60 mikrogram/m3, dvs röd färg innebär ett överskridande, vilket i det senare fallet bara sker utanför planområdet på E6 Kungsbackaleden.

 

Så varför går Länsstyrelsen från att vara en kontrollerade myndighet som säkerställer att reglerna följs till att likt en aktivist försöka driva fram ny praxis i ett pågående projekt?

En bakomliggande faktor är förstås att Länsstyrelsen inte har något att förlora på att felaktigt upphäva en detaljplan. Ja, möjligen förlorar de i anseende men inte ekonomiskt. Det är Göteborgs medborgare och fastighetsägarna som nu under väntan fått betala för Länsstyrelsens eskapad. Den ekonomiska förlust som en fördröjning av en byggstart innebär är det som gör att vanligtvis vågar varken kommuner och fastighetsägare utmana Länsstyrelsens invändningar. Vi har ett aktuellt fall med i höghusen vid Skånegatan på Gårda. De bostäder som politiker och planerare ville få in för att få till en blandstad försvann i ett tidigt skede i planprocessen efter Länsstyrelsens invändningar – helt utan en rättslig prövning. Även här var det invändningar som innefattade hänvisning till luftkvalitet.

En annan faktor är att väldigt stor makt sätts i enskilda tjänstemäns händer. Förvisso lyfts upphävande till lite högre nivåer men det är ändå en begränsad tjänstemannakader som fått en väldigt stor makt att åsamka skada. Inte minst i ljuset av att det de försinkar är en detaljplan som tagits fram genom både ett professionellt myndighetsutövande med medborgarinflytande och demokratiska beslut fattade av förtroendevalda.

Det är också uppenbart att det inte finns några krav på att ett upphävande ska redovisa vilka vägledande domar som beslutet stödjer sig på eller i vilka fall vägledande domar saknas. Detta gör att Länsstyrelsens upphävande liknar något skapat av rita-gissa-spring helt utan förankring i praxis och juridiska instansers tolkningar av lagarna. Därför var det inte förvånande att Skanska i sitt överklagande kunde redovisa ett antal domar som enkelt visade att Länsstyrelsen inte hade rätt att upphäva planen.

Rättspraxis genom tidigare domar ger att för länsstyrelsen ska kunna upphäva en detaljplan så krävs både att miljökvalitetsnormen överskrids och att detaljplanen medför en försämring jämfört med nuläget. Även om någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids och även om en detaljplan på vissa lokala platser försämrar luftkvaliteten kan ändå en detaljplan antas om den medför en sammantagen förbättring i och kring planområdet. Det går även att hänvisa till större helhetsperspektiv och framtida förändringar och åtgärder. Vissa platser så som mitt på E6 är undantagna från kraven. Det är tillräckligt att en vedertagen mätmetod och modell används samt att det görs sannolikt att indata är rimliga. Detta ger tidigare domar oss.

Även om själva riggningen av makt och processer ger mycket övrigt att önska så borde regeringsbeslutet vara ett positivt besked för Region City, överdäckningen av Götaleden och planen för Norra Masthugget. Där har Länsstyrelsen haft liknande invändningar i planprocessen. Å andra sidan vet man aldrig. Länsstyrelsen har som sagt inga tydliga incitament för att ta lärdom av tidigare erfarenheter, domar eller regeringsbeslut.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.