Utskrift från gbg.yimby.se
....

Program för utveckling av Backaplan (del 2- struktur och stråk)

 
Under hösten genomfördes samråd för det programförslag för utveckling av Backaplan som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret. I stora drag ser det mycket lovande ut men det saknas tydliga och konkreta beskrivningar av hur området ska kopplas till omgivningen.

I denna andra del av genomgången av programmet tittar vi på hur placeringen av handel och verksamheter gjorts, samt hur förslaget kopplar ihop området med omgivningen. Inför de fördjupade studierna som görs för arbetet med de olika detaljplanerna för Backaplan måste stråken konkretiseras.Skiss på motorledslandskapet mellan Backaplan och Brunnsbo.

I den första delen av genomgången av programmet tittade vi på förslaget, dess stadsbyggnadskvaliteter och hur det förhåller sig mot UN-habitat och nyckeltal för verksamheter från Stockholm stad.

 

Kulturhus Backaplan och handel

Placering av kulturhuset är en central fråga liksom parker och gröna bostadsgårdar. Offentlig service och handel finns inom hela området men verksamheterna har tyngdpunkt kring Hjalmar Brantingsplatsen, knutpunkten kring Brunnsbo och längs Backavägen. Programmet illustrerar ett läge för kulturhuset (4 000 m2 BTA) vid Hjalmar Brantingsplatsen och i anslutning till en central mindre park där uteaktiviteter kan ta plats. Samtidigt ska i princip all handel samlas kring Hjalmar Brantingsplatsen i tre handelskvarter i två våningar. Handelskvarteren omfattar två våningar handel med bostäder ovanpå. Alla butiker i handelskvarteret planeras få entréer mot gatan, vilket kommer föreskrivas i detaljplanerna. Ytterligare handel planeras i alla bottenvåningar utefter huvudgator i området, där bostäder inte kommer tillåtas.

Placering och fördelning av handelsytor i Backaplan.

 

Kopplingar mot omgivningen

Programförslaget diskuterar översiktligt kopplingar mot Brämaregården, Frihamnen, Ringön och Brunnsbo. Däremot saknas skrivningar om hur området i framtiden skall kopplas norrut mot Tuve och Aröd/Lillhagen på bästa sätt. Till skillnad mot i arbetet med detaljplanerna för Frihamnen finns här ett mer initierat tänk för hur Backaplan ska kopplas ihop med omgivningen genom tydliga och lättorienterade stråk.

Viktiga stråk och noder i Backaplan.

Koppling mot Frihamnen föreslås ske genom att det blå-gröna stråket genom Backaplan förlängs ned längs Kvillebäcken. Kopplingen under Hamnbanan och Lundbyleden är idag otydlig och läge, utformning och trafiklösning för dessa kopplingar behöver utredas vidare i kommande detaljplaner inom både Frihamnen och Backaplan.

Äntligen kommer Kvillebäcken att kopplas ihop med Backaplan genom en förlängning av Långängen och genom att Kvilleplatsen och Swedenborgsplatsen tydliggörs som förbindelsepunkter mellan områdena. Dock är kopplingen över Hjalmar Brantingsgatan fortfarande bristfällig men planen är att det gröna-blåa stråket ska förlängas och en korsning byggs i Deltavägens förlängning.

Avsaknad av kopplingar igenom Kvillebäcken. Nyligen kritiserades området, och i synnerhet vårt yttrande på detaljplanen, av modernismens fundamentalistiska härförare.

Dessvärre återstår kopplingen till Ringön att skapa, en GC-bro hade varit idealet men har hittills bedömts vara för dyr. Undantaget är en gång- och cykelbro till Ringön som planeras vid den kommande metrobusshållplatsen vid Brunnsbo.

 

Trafik

Trafikförslag för kollektivtrafik och bitrafik genom Backaplan.

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen yttrar sig på en övergripande nivå och primärt över de delar som berör kopplingarna till Norra Hisingen; mot Tuve, Aröd/Lillhagen och Brunnsbo. Yimby Göteborg har tidigare yttrat sig över detaljplanen som utgör gränsen mellan Backaplan och Brunnsbo med bland annat ny pendeltågsstation.

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med ca 7000 bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Skiss på motorledslandskapet mellan Backaplan och Brunnsbo.

Huvudtanken är att trafiken ska dras runt omkring området där Lundbyleden tillsammans med Hjalmar Brantingsgatan, Gustaf Dalénsgatan, Lillhagsvägen och Tuvevägen stå för trafikförsörjningen till och från området. Deltavägen blir den huvudsakliga vägen för biltrafik inom området genom dess koppling till Kvillemotet och Hjalmar Brantingsgatan.

Även Backavägen blir viktig för delar av biltrafiken på grund av kopplingen mellan Backavägen och Leråkersmotet. Dessa utformas som huvudgata som utformas som en 27 meter bred väg med 40 km/h kantad med hus i 9 våningar. Resterande lokalgator utformas som en 15 meter bred väg med grönska och gatuparkering. Här kantar hus i 5 våningar gatan som ej är avsedd för genomfartstrafik.

Det är fortfarande den funktionalistiska trafikplaneringen som råder på Backaplan. Alternativet att sila trafiken igenom området istället för att dra all biltrafik via Deltavägen längs det blå-gröna stråket Kvillebäcken har inte utretts.

 

Etappindelning och ekonomi

Etappindelning och utbyggnadsetapper i Backaplan.

Två detaljplaner i Backaplan har gått genom granskningsskedet och är på väg mot godkännande. Det handlar om Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan (för närvarande överklagad till Mark- och miljööverdomstolen) som handlar om att möjliggöra ett övergripande gatunät för bl.a. bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Som nämnts ovan var Yimby mycket kritiska i vårt samrådsyttrande.

Den andra planen i ordningen är Backaplan - detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen (Granskningsperioden är avslutad) med utveckling av området mot blandstad, innefattande bostäder, handel, kontor och kommunal service. Även här lämnade vi in ett yttrande på samrådshandlingen, men glädjande nog ett mer positivt sådant.

Den tredje detaljplanen ska startas upp under 2018/2019  och handlar om Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse och knutpunkt.

Fastighetskontoret har under programarbetet beräknat kostnader för iordningställande av allmän plats:

Kostnaden är, utifrån angivna förutsättningar, hög vilket har lett fram till att en ekonomisk förstudie av programmet kommer tas fram parallellt med planprogrammet. Studien avser analysera och föreslå förändringar av kostnadsdrivande delar av programförslaget. Den ekonomiska förstudien kommer kunna påverka programmets utformning och kommer biläggas programmet vid godkännandet

För att undvika samma långdragna processer som i Skeppsbron, Frihamnen och nu senast i Ringön måste det ekonomiska perspektivet in tidigare i processen.

Avslutningsvis slår vi ett slag för slutsatserna från projektet om värdeskapande stadsutveckling och rekommendationerna för hur ett attraktivt stadskvarter ska utformas:

  • Bygg med entréer och fönster i gatuliv
  • Bygg inte för stora kvarter
  • Bygg tydliga gårdar

Viktigt är också tydlig gräns mellan privat och offentliga ytor genom att endast tillåta omfamnande slutna kvarter. I stora drag ser programförslaget bra ut och med några mindra korrigeringar kan det bli riktigt bra så länge ambitionerna bibehålls och konkretiseras i de kommande detaljplanerna.

Utdrag för Backaplan ur Historisk stadsplaneanalys över Göteborg.

 

I den första delen av genomgången av programmet tittade vi på förslaget, dess stadsbyggnadskvaliteter och hur det förhåller sig mot UN-habitat och nyckeltal för verksamheter från Stockholm stad.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.