Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville de bygga 2018?

 
Det är dags att sammanställa och granska det fullbordade årets detaljplaner. Vi kan tyvärr notera att ovanligt få planer med bostäder gått ut på samråd under 2018. Bara 6 planer med totalt 277 lägenheter, varav hälften studentbostäder. Ett katastrofal minskning mot föregående år.Årets 6 planer som gått ut på samråd.

 

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, serviceboenden och andra specialfall. Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter, några planer avbryts, men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som antas och senare byggs.

 

Kvantitet

Redan i ingressen framgick att vi i år ser en betydande tillbakagång. Utfallet de senaste åren:
2011: 14 detaljplaner ca 1000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6700–9300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14500 bostäder
2017: 17 detaljplaner och ca 5 200 bostäder
2018: 6 detaljplaner och ca 277 bostäder

Året bjuder på en katastrofal minskning, både i antal detaljplaner som gått ut på samråd och antal bostäder i planerna. De senast föregående 7 åren (se länkar ovan) snittar på 21 detaljplaner med 5 700 bostäder per år.

Liksom de senaste åren är planeringsläget fortsatt ansträngt hos stadens förvaltningar när det gäller planerings- och genomförandeskedet. Detta gäller dock inte Stadsbyggnadskontoret som har god planeringskapacitet enligt Uppföljningsrapport 3 (2018). I rapporten konstateras det att resursbristen på de tekniska förvaltningarna (trafikkontoret och fastighetskontoret) kommer få konsekvenser för bostadsbyggandet på längre sikt.

På grund av resursbristen förs i vissa förvaltningar diskussioner om behov att fokusera på pågående planering och genomförande och dra ner på planstarter. Konsekvensen av att dra ner på planeringen blir att de planeringsmässiga målen för bostadsbyggande på längre sikt (2023 - 2027) inte kommer kunna nås.

Detta får även konsekvenser på vilka planer som Stadsbyggnadskontoret kommer att arbeta med.

För att komma tillrätta [sic!] med bristen på resurser har ett arbete inletts för att öka effektiviteten och framdriften av planerings- och genomförandeportföljerna. Inledningsvis fokuserar arbetet på att identifiera detaljplaner där övriga förvaltningars arbetsinsats kan minimeras i syfte att avlasta övriga förvaltningar genom att stadsbyggnadskontoret gör andra förvaltningarnas arbete i detaljplanen utan att ta över ansvaret.

Redan nu får resursbristen konsekvenser för bland annat Järnbrottsmotet och Frölunda Torg.

Tidplanerna för detaljplanerna för Järnbrottsmotet (bussdepå) och Frölunda torg kan inte längre löpa på enligt tidplan på grund av osäkerheter i planeringsunderlaget. Dessutom finns flera osäkerheter som man försöker lösa i det parallella arbetet med FÖP Frölunda Högsbo och flera av trafikkontorets ÅVS:er (åtgärdsvalsstudier). Osäkerheterna är bland annat planeringsförutsättningar, främst avseende effekter av biltrafikmängder, utformning av kollektivtrafikstråk, dagvattenhantering och hantering av barriärer (rumslig segregation). Det pågår en diskussion om finansiering av stadsomvandlingen i Frölunda, vilket bland annat rör Radiovägen. Osäkerheter och risker hanteras i nära dialog med intressenterna och förvaltningen verkar för att tidplanen för utbyggnaden av bussdepån ska hållas. Tidplanen för granskning av DP Toredammen har förskjutits bland annat på grund av att trafikförslaget inte landat och att en eventuell GFS (genomförandestudie) ska genomföras. Ett annat exempel där tidplanen förskjutits är Önneredsvägen, där markanvisningsavtal inte är klart.

Och Stadsbyggnadskontoret arbetar istället med planer där trafikkontoret och fastighetskontoret inte behöver engageras lika mycket.

Under perioden har 15 detaljplaner startat omfattande 2 360 bostäder. Därutöver har stadsbyggnadskontoret valt att påbörja planarbetet för kvarteret Hammaren med cirka 2 500 bostäder, skola och verksamheter, utan medverkan från övriga förvaltningar i avvaktan på att resursbristen åtgärdas.

 

Ny översiktplan och fördjupade översiktsplaner

Under året har också samrådsförslag för ny översiktsplan för Göteborg och tre fördjupade översiktsplaner tagits fram (centrala Göteborg, Högsbo - Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden samt västra Arendal och Torsviken). Samrådet för den nya översiktsplanen två av de fördjupade översiktsplanerna pågår mellan den 17 januari och den 26 april, 2019. Planen för västra Arendal och Torsviken försenas till vårvintern 2019. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma till dessa planer under året som kommer.

Det är också mycket glädjande att det stora kunskapsunderlag som Lukas Memborns m.fl. tagit fram inom projektet historisk stadsplaneanalys över Göteborg nu finns tillgängligt. Den högupplösta kartbilden med förslag på Göteborgs utvidgade innerstad visar de viktigaste huvudstråken och hur staden bordeknytas ihop mellan dem. Vår förhoppning är att detta kunskapsunderlag ska användas som inriktning på de kommande planerna genom att ge underlag för konkret resultat och tydliga kartor.

 

Läge

Det är också intressant att studera läget på bostäderna som planeras.

 

Planer som gått ut på samråd under 2018 med antalet bostäder angivna. (Klicka för större.)

Planer som gått ut på samråd under 2018 med antalet bostäder angivna, något utzoomad. (Klicka för större.)

Avstånd till Gustaf Adolfs torg för planerna som gått ut på samråd under 2018 med antalet bostäder angivna. (Klicka för större.)

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Av de 6 planerna är det 4 som tillåter funktionsblandning. 2 planer kräver uttryckligen funktionsblandning inom en betydande del av planen, antingen genom ett uttryckligt krav eller genom att tillåta centrumverksamhet men inte bostäder i bottenplan.

 

Sammanfattning

Årets 6 detaljplaner innehåller små planer, s.k. infill; en förtätning i villaområde med flerfamiljshus, grönområde som tas i anspråk, äldre verksamhetsbebyggelse som ersätts och en ihopbyggnad av två bostadshus över väg en. Hälften av bostäderna föreslås bli inriktade mot studentbostäder.

Ingen av planerna föreslår ny bebyggelse varken i någon av de tre stadsdelarna på Hisingen, i Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné eller Östra Göteborg, utan 2 planer hamnar vardera i Centrum, Örgryte-Härlanda, Västra Göteborg

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

Appendix: Så här ville de bygga 2018

Örgryte-Härlanda

Torp - Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47
7-15 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3 (nockhöjd 13.6 meter)

Lunden - Bostäder vid Karlagatan
45 bostäder (hyresrätt)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4

 

Västra Göteborg

Brännö - Handel och bostäder
18 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3

Näset - Bostäder vid Hammarvägen
55 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 3

 

Centrum

Krokslätt - Studentbostäder vid Gibraltargatan
54 lägenheter (studentbostäder)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 6

Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan
90 bostäder (studentbostäder)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-9

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.