Utskrift från gbg.yimby.se
....

Varning för evighetsutredning

 

Nu tas snart nästa steg i ”stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”. Ärendet kommer upp till beslut i kommunstyrelsen den 16 januari 2019. Från början handlade frågan om hur Scandinavium och Lisebergsarenan ska ersättas men har nu mer och mer inriktning mot upplevelsebaserad handel. Mångmiljardinvesteringen föreslås utredas av samma projektgrupp som gjort tidigare utredningsarbete.

Projektgruppen kräver 30 miljoner för ett arbete som de redan nu räknar med kommer att kosta upp mot 180 miljoner under 4 år. Detta betyder att väldigt mycket pengar kommer att förbrukas redan innan investeringsbeslutet. Ingen intäkts- och nyttokalkyl har gjorts och inte heller någon trafikanalys på förslaget. Arbetet bör börja i rätt ände med dessa avgörande frågor. Annars vet vi först om 4 år om arenaprojektet med nuvarande inriktning överhuvudtaget är genomförbart och vad det kommer kosta göteborgarna, utöver de 180 miljoner som nu diskuteras.

Edit 2019-01-16. Frågan om evighetsutredningen har ännu en gång bordlagts i kommunstyrelsen. Denna gång till 2019-01-30 på förslag av Ann-Sofie Hermansson (S).

 

Nästa steg på arenautredandet

Lagom inför valet, i maj 2018, kom alliansen och S överens om inriktningen för fortsatt utredning kring arenafrågan. Mer specifikt beslutade man om hur Scandinavium och Lisebergsarenan ska ersättas samt hur ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras. Nu kommer nästa steg i arbetet där kommunstyrelsen föreslås godkänna en finansiering av fortsatt arbete under 2018 och 2019 om 30 miljoner kronor och bemyndiga projektgruppen att starta en program- och planprocess:

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget att ta fram beslutsunderlag i enlighet med yrkandet är ett omfattande och komplicerat stadsutvecklingsuppdrag som kommer att ta i storleksordningen fyra år att genomföra och som utöver en betydande konsultinsats kommer att kräva en avsevärd arbetsinsats från berörda förvaltningar och bolag. För att kunna leverera ett förslag till helhetslösning bedömer stadsledningskontoret att nya detaljplaner för området är en förutsättning för ett framtida investeringsbeslut.

Ytterligare analys och utredning behöver ske och stadsledningskontoret kan behöva komma tillbaka med justeringar i upplägg och finansieringsbehov allteftersom arbetet genomförs.

En av alla ytor som föreslås omfattas av den 4-åriga utredningen.

 

Vilseledande projektgrupp

Det är samma projektgrupp som fortsätter arbeta med frågan som vi tidigare visat vilselett politikerna genom att kraftigt vinkla utredningsmaterial och skriva in saker som inte stämmer i sina tjänsteutlåtanden. Tjänstemännen på Stadsledningskontoret har tidigare tolkat fritt ut den marknadsanalys som konsultbolaget LDP, Leisure Development Partners, tagit fram i frågan. Tjänstemännen drar i sin rapport långtgående slutsatser om det förträffliga i att lägga arenor, upplevelsebaserad handel, möten och hotell centralt i staden, medan LDP:s rapport enbart fokuserar på hotellmarknaden i avsnittet om lokalisering. Det är allvarligt när stadens tjänstemän, direkt underställda kommunstyrelsen, tolkar och lägger fram kraftigt vinklade slutsatser som fakta i tjänsteutlåtanden för politikerna. Nu begär samma grupp ett carte blanche att dra igång århundradets superutredning:

Projektet är igång i begränsad omfattning och befinner sig i en projektplaneringsfas som bedöms vara klar i sin helhet före sommaren 2019. Först då kan stadsledningskontoret mer i detalj presentera en beskrivning av hur projektet kommer att drivas, en mer genomarbetad bedömning av tidplan för hela projektgenomförandet samt totalt finansieringsbehov. För att kunna fördjupa arbetet, gå in i konsultupphandlingar och starta upp arbete i berörda bolag och förvaltningar som är nödvändiga för att komma vidare behöver kommunstyrelsen godkänna föreslaget arbetssätt för projektet och finansieringsupplägget för den initiala fasen under 2018-2019.

 

Oklar kostnadsbild

Inledningsvis begär projektgruppen 25-30 miljoner för den initiala fasen 2018-2019. Omfattningen av investeringen är 4-6 miljarder kronor och redan nu flaggar stadsledningskontorets tjänstemän för att utredningen kan komma kosta upp mot 180 miljoner kronor:

Det är vanligt förekommande i stora projekt att det i tidiga skeden upparbetas utgifter på i storleksordningen 1-3 procent av det totala projektvärdet. Innan uppdraget kan startas i full skala behöver projektet planeras noggrant. Detta kommer att ta tid och dra resurser för såväl projektet som för berörda förvaltningar och bolag som inte ryms inom befintliga finansieringsförutsättningar. Den mycket övergripande bedömning avseende tidsåtgång och resursbehov som ligger till grund för detta tjänsteutlåtande behöver utvecklas men det går redan nu att konstatera att projektet (inklusive berörda förvaltningar och bolag) behöver resurstillskott för att möjliggöra vidare leveranser av kvalitativa beslutsunderlag utifrån intentionerna i yrkandet.

 

Oklar tidsåtgång

Notera att finansieringen som nu söks endast är för åren 2018-2019 samtidigt som tjänstemännen begär klartecken för att binda upp konsulter på betydligt längre tid. Det betyder i praktiken att politikerna även säger ja till ytterligare och oklara framtida kostnader och att det blir kostsamt att avbryta utredningen om den levererar oönskade resultat. Ändå kräver tjänstemännen att kommunstyrelsen redan nu ska godkänna projektets upplägg och en kostnad om 30 miljoner kronor. Hur mycket som redan har arbetats upp av de pengarna är det ingen som vet. Trots att inga svar kommit på varken finansiering eller genomförbarhet av arenaprojektet. Det svaret kommer först om 4 år:

En första tidigt framtagen tidplan för uppdraget indikerar på att detta uppdrag har en genomförandetid på i storleksordningen fyra år. Under 2019 kommer ett antal olika arbeten att startas upp som i avtal kommer att binda upp projektet under en tidsperiod som är längre än kalenderåret 2019.

 

Oklar styrning

Resten av tjänsteutlåtandet kretsar kring i vilken form projektet ska organiseras och fördelar och nackdelar med dessa. Två huvudalternativ diskuteras där finansiering genom kommuncentrala medel förordas framför inrättande av ett projektbolag. Erfarenheten ger att parallella projektorganisationer (som t.ex. Älvstranden Utveckling och Trygg Vacker Stad) fungerar dåligt och särskilt dåligt i samspelet med förvaltningarna. Det finns lite som tyder på att det skulle vara annorlunda i detta fallet – speciellt som de aktuella tjänstemännen på stadsledningskontoret knappast visat någon större förståelse för arenautveckling, handelsutveckling, trafikkapacitetsbehov eller stadsutveckling i stort.

 

Kommunstyrelsens inriktning på arbetet från maj 2018

Nu är även Valhallabadets ersättare med i evighetsutredningen.

Inriktningen innebär bland annat att:

  • "[...] ytan mellan Valhallagatan och Svenska Mässan [...] ska användas till ett upplevelsecenter med starka inslag av handel samt café- och restaurangverksamhet. Ytan kan delvis också användas till hotell, kontor och viss bostadsbebyggelse. [...]
  • ”[...] i dialog med Svenska Mässan och andra relevanta aktörer, utarbetas ett förslag till en enhetlig logistiklösning [...]”.
  • "Den verksamhet som nu bedrivs på Valhalla IP ska flyttas till Heden. [...]"
  • "Det ska tas fram ett heltäckande förslag till finansieringslösning för investeringen [...]. Ambitionen med förslaget bör vara att exploateringsintäkterna åtminstone ska täcka kostnaderna för de två arenorna, ersättarna för Valhalla sporthallar, nödvändiga investeringar på Heden samt de trafik- och stadsutvecklingsrelaterade investeringar som kan komma att behöva göras.
  • [...] möjligen kunna inkludera en begränsad bebyggelse för bostadsändamål.

Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2018:

att uppdra åt stadsledningskontoret att i samverkan med Göteborg & Co AB, Got Event AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, SDN Centrum samt andra relevanta aktörer ta fram ett förslag, i enlighet med riktlinjerna ovan, till helhetslösning för hur skapandet av ersättarna för Scandinavium och Lisebergshallen samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras.

 

Beslut om evighetsutredningen

Beslutet om det fortsatta utredningarbetet har redan bordlagts tre gånger i kommunstyrelsen. Första gången den 7 november 2018 på förslag av Ulf Kamne (MP) då det bordlades till sammanträdet den 12 december 2018. Denna gång bordlades beslutet till den 16 januari 2019 på förslag av Ann-Sofie Hermansson (S). På detta möte yrkade Ann-Sofie Hermansson (S) på bordläggning till 2019-01-30. Det finns alltså fortfarande tid fram till den 30 januari 2019 att kontakta din representant i kommunstyrelsen.

Yimby vill se en genomlysning av underlagen som arenabesluten fattas på. Varje delsteg bör granskas av oberoende utomstående experter. Stadsbyggnadseffekter på lokal och global nivå bör studeras för att hitta den bästa lösningen för att denna mångmiljardinvestering ska komma så många göteborgare som möjligt till dels.

Första stegen i en utredning som kan göras på ett par veckor och till en bråkdel av 180 miljoner kronor kan vara:

  1. Gör en kostnads- och intäktskalkyl för att få ett hum om rimligheten i olika förslag. (En grov uppskattning av kostnader för arenor och möjliga exploteringsintäkter ger att det kan röra sig om invensteringskostander på 2-3 miljarder så vida inte mer stadsutveckling kopplas till projektet.)
  2. Gör en översiktlig trafikanalys innan ramarna för en mer omfattande utredning spikas. (Med tanke att Trafikverket försökt stoppa kontorsetableringar i Gårda med några hundra fordonsrörelser per dag på grund av Kungsbackaledens och motorvägsmotens kapacitet så är ett köpcentrum med tusentals fordonsrörelser i detta läge i det närmaste en trafikal omöjlighet.)
  3. Gör utredningen inom ramen för kommunens ordinarie nämnder och förvaltningar istället för som ett projekt på stadsledningskontoret utan insyn. (Som sagt, erfarenheterna ger att parallella projektorganisationer, speciellt som egen kompetens saknas, tenderar att skapa mer röra än leveranser.)
  4. Uppenbara intressenter som Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Svenska Mässan måste ge input även i de tidiga utredningarna. (Att skjuta det till framtiden riskerar att låsa fast projektet i en inriktning som sedan inte visar sig praktiskt genomförbar.)
  5. Fyll området med primärt bostäder, inte ”upplevelsebaserad handel”. (Fokus ska sättas på stadsutveckling, ev. med någon eller några arenor, för att få en möjlighet att hela staden och få ekonomi i projektet.)

Vi i Yimby har själva föreslagit en alternativ placering av arenan i Gamlestadsområdet, baserat på en omröstning i vår Facebook-grupp. Evenemangsstråket har överlevt sitt bäst-före datum och ingen kan förklara varför det ska finnas kvar. Bygg stad!

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Sofia (3 Januari 2019 09:18):
Låter galet!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.