Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik i ETC Göteborg: Caldenby och parkeringsplatsen Skanstorget

 
Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, publicerade förra veckan en debattartikel i ETC Göteborg där han gick till angrepp mot den planerade bebyggelsen på den parkeringsplats som kallas Skanstorget. Sin vana trogen passade han på att ge Yimby en känga då han kallade oss ”förtätningsfundamentalister” och påstod att vi fått alltför stor påverkan på stadens planering. Vi tackar ödmjukt Caldenby för att han tillskriver oss den ärofyllda rollen som ”ett slags andra, eller rentav första stadsbyggnadskontor”, även om vi måste tillstå att vi inte tillmäter oss själva en fullt så stor betydelse. Ett så hedersamt omnämnande förtjänar hur som helst ett svar, och därför publicerar vi idag en replik i tidningen. Vi klistrar även in repliken nedan.Vår replik lyder:

Claes Caldenby är upprörd över att Skanstorget ska ”byggas bort”. Men att en plats bär namnet ”torg” innebär inte nödvändigtvis att den är värd att bevara. Platsen har i årtionden använts som markparkering för bilar. Att omvandla ytan till ett verkligt torg vore heller ingen bra idé – den är för stor för att fungera bra som torg och skulle upplevas som öde. Skanstorget är drygt en halv hektar, nästan dubbelt så stort som Götaplatsen.

Den nya bebyggelsen kommer att bli ett stort lyft för platsen. De planerade husen är arkitektoniskt intressanta, och bakom dem kommer ett nytt, mindre och gemytligare torg att skapas, skyddat från Övre Husargatans trafikbuller och den råa göteborgsvinden. Kring Skansen Kronan finns stora kompletterande grönytor som tillsammans med det nya torget ger fullt tillräcklig allmän rekreationsyta för områdets behov.

Caldenby kallar oss i Yimby för förtätningsfundamentalister. Det är ett billigt knep att kalla oss fundamentalister bara för att vi driver en tydlig linje. Vi förespråkar inte förtätning på grund av några ursprungliga dogmer, utan för att Göteborg är långt mer glesbebyggt än vad som är önskvärt ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Denna ståndpunkt baserar vi på forskning sammanställd av bl.a. FN:s organ för boendemiljöfrågor (UN-Habitat), vilka förespråkar en täthet på minst 150 invånare per hektar för en hållbar stadsplanering. Detta är den täthet vi finner i till exempel Kungsladugård.

Täthetens fördelar är många. Genom att människor kommer närmare varandra skapas bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik, och bilberoendet minskar. Integrationen mellan stadsdelar underlättas, och kostnaderna per capita för infrastruktur och samhällsservice minskar. Som visas av lägenhetspriser och kötider i stadens tätare delar upplevs boendemiljön där dessutom som mycket attraktiv, vilket beror på att tätheten ger underlag för ett levande gatuliv med kultur, handel och service. Öppna ytor - torg och grönyta - är visserligen viktigt, men i lagom mängd.

Caldenby tycks vilja hålla Skanstorget obebyggt mest för att där en gång planerades ett torg. Han motsätter sig byggandet av ett högt hus på Nilssonsberg för att det skulle sticka högre upp än Skansen Kronan. Han anför inga bättre argument än att såsom det en gång varit bör det förbli. Vem är fundamentalisten?

Alvar Palm, forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Pär Johansson, forskarassistent, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Anders Bäck, systemingenjör

Samtliga undertecknare är samordnare för Yimby i Göteborg. Yimby (Yes In My BackYard) är ett partipolitiskt obundet nätverk av medborgare som verkar för att det ska byggas mer tät blandstad med god infrastruktur för kollektivtrafik, gång och cykel.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Boggan (1 Mars 2019 14:27):
I de planer som diskuteras kring Skanstorget är det viktigt att få med att det idag faktiskt är en parkeringsplats. Om detta byggs bort. Hur och var parkeras våra små tysta fina el-bilar i framtiden? Alltså. Finns det något parkeringshus med i bilden. Över eller under jord.
 0
Emil (22 April 2019 10:14):
Om du läser bidraget som vann ”Haga hjärta Linné" fanns underjordiskt garage under hela kvarteret i två våningar med.

https:​/​/​stadsutveckling.​goteborg.​se/​siteassets/​skansto.​.​
 0
Emil (22 April 2019 10:20):
I det förslag som vann ”Haga hjärta Linné" fanns parkeringsgarage i två plan under hela kvarteret.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.