Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12

 


Yimby Göteborg skickar idag in ett yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 som just varit ute på granskning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag onsdag 27 februari 2019.


 

Du kan t.ex. skriva:
Ämne/Subject: Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12)

Hej,

Jag skriver angående Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utveckling av aktuellt kvarter men vill dock se att vi tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bevarar fastigheten i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan (adress Drottninggatan 50).
Jag vill också se att man planerar in bostäder i de planerade om- och tillbyggnader som ska ske i kvarteret. Funktionsblandning ska ske på kvartersnivå, inte på stadsdelsnivå.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*
Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Diarienummer SBK: BN0459/12

Vi ställer oss positiva till en utveckling av aktuellt kvarter och ställer oss till stora dela bakom planerna. Dock vill vi kraftigt markera att vi anser att byggnaden på adress Drottninggatan 50 (se bifogade bilder) i hörnet Fredsgatan/Drottningtorget helt eller delvis bör bevaras och inte rivas som enligt liggande förslag. Detta av två huvudanledningar.

Unik exteriör i originalutförande 

I planhandlingen ”Stadsbild och kulturmiljö” av Norconsult kan man läsa om byggnaden på
Drottninggatan 50:


”Byggnaden på Drottninggatan 50 är uppförd 1930. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren. Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och med drag av Art deco vilket i sig är relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Byggnaden har höga arkitekturhistoriska värden som återspeglas i byggnadens utförande samt i kvalitén vad gäller material och hantverksmässigt utförande i fasaddetaljer. Arkitekten bakom byggnadens gestaltning var Nils Olsson, en för samtiden välkänd arkitekt. Byggnaden har också ett högt miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan.”


I ett område som genomgått många förändringar och rivningar både i nutid och under de senaste årtioenderna är det extra viktigt att förvalta de äldre byggnader som finns kvar på ett ansvarsfullt sätt. Här är ett exempel på ett ovanligt utförande med sin 20-talsklassicism med inslag av Art deco. Precis som man är inne på i kulturmiljöutredningen har byggnaden ett högt miljöskapande värde på gatan och i närområdet.


Byggnaden kan vid första anblick verka anonym men vid närmare betraktelse kanske rentav kvarterets mest eleganta i sin enkla och för området unika stil. Byggnaden ger en känsla av en levande stad med sitt innehåll av bland annat bostäder men även handel. De sandgula och klassiska fasaderna med sina smäckra eleganta balkongerna tillför gatan en estetik som nu riskerar att gå förlorad.


Bostäder

En annan anledning till att vi motsätter sig en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 är att detta är kvarterets och närområdets enda byggnad innehållandes bostäder. I liggande plan finns ingen ambition att tillföra nya bostäder vilket alltså medför att en eventuell rivning minskar antalet bostäder i centrala staden och bidrar på så vis till att stärka områdets karaktär av monokultur. Detta i ett läge där området inom Vallgraven tvärtom skulle behöva fler bostäder.

Vidare vill vi trycka på behovet av bostäder inom kvarteret. Nuvarande plan medför ett tillskott på fler kontor men inga bostäder. Det finns flera goda skäl till att planera in bostäder i planen. Förutom den skriande bostadsbristen i Göteborg medför bostäder kundunderlag till centrumhandel, det bidrar med mer levande stadsmiljö både dag som kvällstid, kvarteret blir levande under en större del av dygnet. Att byggnader innehåller bostäder bidrar även till att gatan får ”ögon” på sig och på så sätt ökar trygghetskänslan på de intilliggande gatorna samt i Brunnsparken.

Vi anser att de planerade påbyggnaderna och nybyggnaderna i kvarteret inklusive ”Johannatomten” ska innehålla bostäder. Även om nuvarande fastighetsägare inte har för avsikt att förvalta bostäder ska framtidens fastighetsägare kunna göra det. Att funktionsseparera än mer är mycket skadligt för blandstaden.
Funktionsblandning ska ske på kvartersnivå, inte på stadsdelsnivå.

I översiktsplanen för Göteborg går att läsa:
”Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden.”

Detta bör återspeglas även i denna plan. Blandstad innebär en blandning av funktioner.


Slutsats

Yimby Göteborg motsätter sig alltså en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 med argumenten att den dels har en unik exteriör som är ovanlig i Göteborg och i närområdet. Dels på grund av att huset idag är delvis ett bostadshus, kvarterets och närområdets enda.

En lösning är att man bevarar den idag intakta originalfasaden och bygger om/till bakom. En om-/tillbyggnad som även skulle kunna vara högre och sticka upp bakom befintlig fasad. Vidare bör bottenvåningen restaureras och byggas om för framtida behov och en bättre anpassning till byggnadens övriga gestaltning.
Vi anser även att de bostäder som finns idag bör bevaras alternativt ersättas med nya. Bostäder bör även i framtiden vara en del av kvarterets användning.

Vi kräver vi att man planerar in bostäder i de om- och nybyggnationer som planeras i hela kvarteret. Funktionsblandning ska ske på kvartersnivå, inte på stadsdelsnivå.

Lägg märke till den indragna översta takvåningen med sitt vackra gjutjärnsräcke.


Enkla men eleganta balkonger med Art deco-stil.


Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.