Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsrummet vid station Haga: Genomgång av de fem tävlingsförslagen

 

 

Under våren 2019 bjöd Göteborgs Stad i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter in till en arkitekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Totalt skall 660 miljoner kronor investeras i utvecklingen av området.

Den 15-29 januari i år presenterades så de fem utvalda förslagen i en utställning på Göteborgs Stadsmuseum. Vi passade på att besöka utställningen för att granska förslagen lite närmare. En del av dem är mycket specifika och detaljerade, särskilt beträffande landskapsarkitektur och växtlighet, medan andra är lite mer vaga i det avseendet eller betonar den byggda miljön i större utsträckning. Samtliga förslag har dock förtjänster, och vi skulle nog helst se att slutresultatet blev en sorts syntes där förslagens olika styrkor kunde sammanfogas till en helhet.

Göteborgs Stadsmuseum. Förslagen på skärmväggen var tryckta på tyg, vilket ger en viss textur till bildmaterialet i detta inlägg.

 

När detaljplanen i ett tidigare skede var ute på samråd lämnade vi in ett yttrande. Då föreslog vi bland annat att stationsuppgångarna skulle integreras i den omgivnade bebyggelsen där detta var möjligt, samt att ny stadsbebyggelse skulle tillföras på de obebyggda ytorna vid Pusterviksplatsen.

Detta menade vi skulle vara nyckeln till ett mer levande stadsliv på en plats präglad av ett vidsträckt parkbälte i kombination med trafikled. Området har på många sätt karaktär av det Jane Jacobs benämner som gränsvakuum, och fler "ögon på gatan" skulle ge ökad trygghet under dygnets mörka timmar. Tvärtom ville dock park- och naturförvaltningen istället skapa ytterligare en park på bilparkeringen på Pusterviksplatsen.

 

Vi har under lång tid talat om platsen som lämplig att bebygga med stadskvarter. Montage: Jesper Hallén, 2011.

 

Tävlingen

Uppgiften handlade dels om gestaltning av två terminalbyggnader med koppling till den underjordiska tågstationen (se bifogade exempelbilder nedan), men även omgivningen i sin helhet med stadsrum och platsbildningar. En slutlig vinnare, som tar ett tydligt helhetsgrepp och visar hög kvalitet på gestaltning, kommer att utses i slutet av februari 2020.

 

 

 

 

Stadsrummet ska utformas utifrån platsens befintliga värden och ge positiva effekter för vistelsemiljö och rekreation i området. Platsen uppvisar idag en mångfald av urbana karaktärer och detta ska ses som ett värde att bygga vidare på. Gestaltningen ska bidra till att stärka och knyta samman det lokala vardagslivet, historien och stadslandskapet. Tilläggen till stadsrummet ska få tillåtas att synas och vara vår tids bidrag till en kvalitativ och varierad stadsmiljö.

Stort fokus läggs på minskning av biltrafik till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Stadsrummet ska, ur transportperspektiv, användas effektivt samt medverka till att minska trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö.

Det nya stadsrummet ska:

–Vara väl genomtänkt och sammanhängande med hög arkitektonisk kvalitet.

–Bestå av urbana livsmiljöer som – med stort hänsynstagande till känslig kulturmiljö – bevarar, kompletterar och förtydligar 1800-talsstaden.

–Tillföra nya kvaliteter och värden som inbjuder människor att röra sig genom och vistas på platsen.

–Bilda en mångfald av rum, av olika karaktärer och kvaliteter, med utgångspunkt i platsens befintliga identitet och med ett respektfullt förhållningssätt till omgivande park och stad.

–Ha stor omsorg om utrustning, möblering, belysning, materialval och detaljer, på park-, torg-, hållplats- och kommunikationsytor samt byggnader och byggnadsverk.

–Stärka den gröna kopplingen mellan Haga Kyrkoplan och Kungsparken samt bevara och förstärka ekosystemtjänster i området.

–Tillskapa attraktiva, tillgängliga, orienterbara och trygga rum för alla, under alla tider på dygnet och året.

–Vara en väl utformad, överblickbar resandemiljö med tydliga entrépunkter och välfungerande stråk som uppmuntrar till hållbara resor med kollektivtrafik, cykel och gång.

Mål ur tävlingsprogram för station Haga

 

De olika förslagen har fått förhålla sig till den numera avlidne franskkinesiske installationskonstnären Huang Yong Pings Rainbow Snake*. I bilden syns nedgången till stationens cykelgarage i Kunsgparken, som nås via det 318 meter långa ormskelettets gap. Läs mer om detta konstprojekt längst ner i inlägget.

 

Tävlingsområdet

I uppgiften ingick att förhålla sig till vissa låsta aspekter kopplade till den underjordiska stationen. Vikten av att se området som en sammanhängande helhet betonades, men även att det bestod av tre distinkta delar med olika förutsättning:

1. Pusterviksplatsen: Stationsbyggnad vid Rosenlundskanalen.

2. Bytespunkt Haga: Resecentrum med omgivning i Kungsparken.

3. Smyrnatorget: Platsbildning med integrerat schakt för ventilationsanläggning.

 

De olika delområdena kommer även att vara vår utgångspunkt i genomgången av förslagen nedan. (Klicka för att förstora)

 

 

Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet.

Stadsutveckling Göteborg

 

 

De fem förslagen

Genomgången av förslagen sker i den ordning som vi tittade på dem, dvs utan hänsyn till huruvida det existerar någon form av officiell numrering eller inte. Det finns heller ingen garanterad millimeterrättvisa för antalet foton från varje förslag, men vi har i vissa fall kompletterat i efterhand.

  

1 Förgrena & förena

Länk till förslaget i sin helhet.

Som namnet antyder ämnar förslaget till att länka samman de olika befintliga park- och stadsmiljöer som angränsar varandra i området. Genom att ta fasta på distinkta drag och material i den byggda miljön skapas en visuell koppling mellan det gamla och nya. Stationsområdet knyter på så vis ihop delar med olika karaktär. Växtlighet används för att överbrygga och skapa sammanhang. Närheten till den framtida bebyggelsen vid Masthuggskajen betonas. Förslaget blev en omedelbar favorit hos oss genom sättet det infogas i omgivningen.

 

Stationsbyggnaden på Pusterviksplatsen har fått en rundad form, som skall leda flödena till de två entréerna längst upp på båda sidor. På så vis blir karaktären av baksida inte lika framträdande. Utanför finns även en krökt "hörnsoffa" av murar och trädäck med utsikt mot Rosenlundskanalen. I mitten syns mönster av mässing i markbeläggningen. I förslaget ges gång- och cykeltrafikanter separata ytor, till skillnad från den shared-space lösning som använts vid bl.a. Stenpiren. Det ger logiska stråk med god orienterbarhet. (Klicka för att förstora)

 

Genom tillförsel av en trädrad vid spårvagnshållplatsen, komplettering med nya träd i de befintliga parkmiljöerna samt utplacerad växtlighet i stora kärl – "Haga-urnor" – skall stationsuppgången länka samman Haga Kyrkoplan med Nya Allén och Kungsparken. Platsen kring Rainbow Snake och nedgången till cykelgaraget hålls öppen. (Klicka för att förstora)

 

Genius loci. Förslaget tar fasta på de gotiska stildragen från Hagakyrkan och Feskekörka, men även Rosenlundsbrons fackverksbalkar, de många träden samt omgivningens kajer och murar i sten. Materialvalen präglas av grönlackerad aluminium, mässing, glas och bohusgranit.

 

1.1 Pusterviksplatsen

Stationsbyggnadens yttre spaljé ansluter till både Hagakyrkans spetsbågar, Rosenlundsbrons fackverk och omgivningens trädkronor. De två sidoentréerna betonas med spetsiga skärmtak i mässing (ett återkommande tema, som dock syns tydligare på bilden av den andra stationen). Notera den terrasserade "hörnsoffan", och hur byggnaden rests på en tydlig stensockel.

 

1.2 Bytespunkt Haga

Inspirationen från trädkronor framträder här tydligare, och uttrycket är mer böljande, asymmetrisk och mindre vertikalt än Pusteviksplatsens lite stela givakt. Byggnaden i Nya Allén saknar sockel, och blir snarare en underordnad paviljong inbäddad i parken än en solitär. Spårvagnshållplatsens regnskydd har utformats på ett sätt som ansluter till de båda stationsbyggnaderna, och är föredömligt smäckra. De breda "valven" har här mer gemensamt med Feskekörka. Notera skärmtaket över entrén i mässing, som syns tydligare ur detta perspektiv än det föregående. (Klicka för att förstora)

 

1.3 Smyrnatorget

Ventilationsanläggningen på Smyrnatorget har även den klätts i mässing, och omgärdats av en fontän vars vatten skall kunna sippra ut på torget. Platsen där Vasastan tar slut blir en hårdgjort kontrast till de omkringliggande parkmiljöerna, och en möjlig yta för uteservering.

 

Det flätade mönstret från stationsbyggnadernas spaljéer går igen i torgets stensättning (en fin gest, även om det kanske bara syns från helikopter). Längs kanten föreslås fem stycken facklor (!) i form av stolpar med brinnande gaslåga. (Klicka för att förstora)

 

2 Fläta samman

Länk till förslaget i sin helhet

I förslaget betonas öppenhet, och stationerna ses som lite av en hybrid mellan den byggda miljön och träden runt omkring. Förslaget frångår idéskissernas lådformer, och utgångspunkten är istället valvbågar i gran. Dessa kombineras på olika sätt för att skapa pergolaliknande system.

I anslutning till uppgångarna har valven klätts med – i olika grad transparenta – väggar och tak, men i mötet med omgivningen sker en successiv övergång till nakna träbågar,  vilket ger en form av kryssvalv under bar himmel. Dessa rumsligheter kan byggas ut eller förändras över tid.

Markbeläggningen i sten ges en framträdande roll för att skapa sammanhang. En annan viktig aspekt som lyfts fram explicit handlar om årets mörka årstider, och där stationsbyggnaderna liknas vid ljuslyktor som aktiverar närområdet.

 

Valvbågarna tar upp stora delar av området och definerar stadsrummet. Vi kunde dock inte låta bli att fundera kring den upplevda tryggheten i området med många skymda vinklar, och en måhända svårläst eller närmast förvirrande upplevelse i markplan. Frågan är också hur materialet åldras på sikt? I förslaget samsas cyklister på en genomgående dubbelriktad cykelväg. Markstenen har två olika ytbehandlingar, vilka skall leda flödet. Cykelvägen som korsar platsen är utförd i samma material, men är nedsänkt. Hur kommer detta fungera i praktiken när stora gångflöden från stationsuppgongarna skall korsa cykelvägen? (Klicka för att förstora)

 

2.1 Pusterviksplatsen

Vid en första anblick kändes valet av en upplyst kvällsbild som effektsökeri; den typ av förföriska bilder av byggnader som skulpturala objekt, utan spår av mänskligt liv. En bildgenre som inte sällan förekommer i olika typer arkitekturtidskrifter. En annan omedelbar association gick till ett industriellt växthus. Å andra sidan tydliggör bilden ambitionen om stationen som en ljuslykta under de mörka årstiderna.

 

Förslaget skiljer sig från idéskissernas lådformer. Glasväggarna ger dock inte så mycket vägledning om var byggnadens tre entréer är placerade.

 

2.2 Bytespunkt Haga

Olika perspektiv på de rumsligheter som uppstår under pergolans kryssvalv. Sammantaget blir de skelettliknande strukturerna lite kaka på kaka i relation till Rainbow Snake. (Klicka för att förstora)

 

De kombinerade lagren tar sig formen av ett gasreglage till Scaletrixs bilbanor.

 

2.3 Smyrnatorget

Ventilationsanläggningen omgärdas i detta förslag av en stor skulpturell sittmöbel. Det är en ganska enkel och pragmatisk lösning, men det också oklart huruvida platsen i sig är tillräckligt intressant att slå sig ned på i den utsträckningen, särskilt om man går bortom illustrationernas utplacering av "skalgubbar". (Klicka för att förstora)

 

3 Trinus

Länk till förslaget i sin helhet

I förslaget framhävs de tre olika delområdenas skilda karaktär och historiska identitet. Tilläggen utformas respektfullt med detta i åtanke, och det är ett nytt lager som sammanfogas med det befintliga; historien ses inte som något linjärt där det nya ersätter det gamla, utan snarare som något ständigt närvarande, och som kan utläsas genom de olika lagren i stadsmiljön. Pusterviksplatsen utformas med inspiration i gamla tiders lastkaj, medan bytespunkt Haga tar sin utgångspunkt i den engelska parken, och gestaltas som en paviljong med ett modernt uttryck.

 

Förslaget är utformat efter den engelska landskapsparkens element – slingrande gångvägar, böljande landskap, enstaka träd och träd i grupp, som skall rama in utblickar och skapa intima rum. De tillkomna träden och bytespunkts Hagas gröna tak betonar samhörighet med Kungsparken, men minskar även avståndet till Haga Kyrkoplans "gröna kil" in i kvartersstaden. Dammen med trädrader på sidorna sluter dels gapet i Nya Allén, men betonar även Sprängkullsgatan som en korsande axel – och utlöpare från staden innanför vallgraven genom att träden är av en avikande sort. Pusterviksplatsen får en mer ruffig utformning med inspiration från innerhamnens kaj- och lastgator. Rainbow Snake, med nedgången till cykelgaraget, nås genom en lund av asiatiska träd för att betona det exotiska. Det kan bli effektfullt, men man kan även fundera över upplevd otrygghet på platsen efter mörkrets inbrott. (Klicka för att förstora)

 

Bytespunkt Haga integreras i parkmiljön, vilket ger ett något plottrigt och svårorienterbart upplägg. Planteringar och slingrande gångvägar fungerar väl i en park, men är kanske mindre lämpligt i ett stationsområde där sikt och orienterbarhet snarare bör prioriteras. (Klicka för att förstora)

 

De två stationbyggnaderna har båda en stomme av limträ. Uttrycket är en typ av "IKEA-klassicism", som vi känner igen från bland annat Johan Celsings ABBA-museum eller Kville saluhall (som vi belönade med Yimbypriset 2014). Den lätt njurformade stationen vid bytespunkt Haga är konsekvent en träbyggnad, vilket förstärker samhörigheten med parken, medan den rektangulära stationen vid Pusterviksplatsen kläds in i förpatinerad kopparplåt. 


3.1 Pusterviksplatsen

Lågmält och elegant. Att kajen varit obebyggd betonas särskilt, och stationen ses som en förlängning av denna. Mellan byggnaden och kanalen skapas en strandpromenad med en längsgående soffa. Stationen utformas i limträ med ytskikt av glas och koppar, där det senare materialet ansluter till Hagakyrkans vackert ärgade tak. Det ger ett levande – om än stöldbegärligt – uttryck, som åldras med tiden. Huvudentrén är placerad åt kanalen till, och nås genom en utanpåliggande arkad.

 

3.2 Bytespunkt Haga

Träd och växter har valts med omsorg för att rama in rummet, och för att ge en rik och varierad flora. Väderskydden ansluter i material och uttryck till stationen, men ur det bifogade perspektivet ser de närmast lika grova ut som den avsevärt högre huvudbyggnaden. Detta ger ett tungt och klumpigt intryck, som riskerar att förta helheten. Tankarna går närmast till en bensinstation. 

 

Byggnaden tar upp en stor del av parken, och orienterbarheten med alla planteringar kan ifrågasättas. (Klicka för att förstora)

 

3.3 Smyrnatorget

Träskpocketpark. Torget utformas med inspiration från en tidigare förträdgård där Smyrnakyrkans glastillbyggnad står. Förträdgården förskjuts nu istället ut på torget, och bildar en regnträdgård, som dimensioneras för att hantera ett 100-årsregn. Ventilationsschaktet sticker upp som en cylinder på 1,5 meter, och kläds i likhet med stationen på Pusterviksplatsen med föroxiderad kopparplåt. (Klicka för att förstora)

  

4 Portal

Länk till förslaget i sin helhet

Förslaget hämtar inspiration från Hagakyrkan och Feskekörka, men också från naturens formspråk. Tävlingsområdet ses som fragmenterat, och genom omsorg om helhet och detaljer är målet är att länka samman stationsbyggnader och platser med omgivningen. Rutnätet i Haga och Vasastaden tas fasta på, och blir ett nyckelelement i utformningen av stationsområdet. Detta tar sig bland annat uttryck i ett genomtänkt system för markbeläggning, som bidrar till sammanhang, tydlighet, orienterbarhet och att betona viktiga platser som stationens nedgångar.

Vattenspeglar får en framtädande roll, och knyter ihop de olika delområdena. Från en porlande bäck på Smyrnatorget, till en stilla skogstjärn utanför stationsbyggnaden, och ned till ett dramatiskt avslut i form av en strömmande fors på  Pusterviksplatsen. Det sista är särskilt iögonfallande. Vissa andra delar, exempelvis platsen där Sprängkullsgatan korsar Nya Allén, får oss kanske mer att associera till ett blåsig förortstorg än en levande bytespunkt i centrala storstaden.

 

Tydlig orienterbarhet mellan de olika platserna, som knyts ihop av ett sammanhållande stengolv. Ytan vid Rainbow Snake med nedgången till cykelgaraget hålls öppen, vilket kan vara bra om man ser till upplevd trygghet. (Klicka för att förstora)

 

Gång- och cykeltrafik separeras i förslaget. De tydliga siktlinjerna ger god orienterbarhet och tydlighet. (Klicka för att förstora)

 

Enhetligt golv. Formspråket hämtar inspiration från gotikens spetsvalv, pelare och kyrkfönster, men också naturen. Systemet av markbeläggning beskrivs som rationellt rätvinkligt, men där stenplattorna ges ett mönster som kan kombineras och varieras på olika sätt. Stationsbyggnaderna och andra viktiga platser betonas genom att plattorna avviker i en mörkare kulör.

 

 Genomarbetade materialval i främst granit och trä. Notera mönstret i stenplattorna längst upp. (Klicka för att förstora)

 

En hierarki av olika platser, som särskilt betonas och ges egen identitet i förhållande till de omgivande parkerna.

 

4.1 Pusterviksplatsen

Byggnaden på Pusterviksplatsen hämtar inspiration från bland annat Feskekörka med strävbågar i fasaden, men också från den intilliggande brons "industriarkitektur". Den övre nivån mot kanalen är öppen och livlig, medan den nedre är mer avskild och fylld med sittplatser. (Klicka för att förstora)

 

Flera entréer åt olika vädersteck. Forsen ner mot kanalen kan ge en fin inramning, och ett naturligt brus, till skillnad mot den intensiva trafiken på Parkgatan.

 

Byggnaden utförs som en lätt volym i glas och stål.

 

De stora glaspartierna tar inspiration från Feskekörkas fönster. Metallkonstruktionen för dock snarare tankarna till en vänligare form av Saurons befästningsarkitektur i Mordor, som gestaltad i Peter Jacksons filmatisering av J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen. (Klicka för att förstora)

 

Monumentalt. Den strömmande forsen ger ett dramatiskt avslut, och muren hämtar inspiration från den äldre stadens befästningsanläggningar. Stationen framhävs som något utöver det vanliga. Som plats betraktad för vattenfallet tankarna till Paley Park på Manhattan, som bland annat skildras i William H. Whytes The Social Life of Small Urban Spaces.

 

4.2 Bytespunkt Haga

Byggnaden har vissa utstickande takpartier som skall verka som väderskydd. Frågan är bara om det är tillräckligt för att skydda mot göteborgsregnet? Entréerna är placerade mot de riktningar där det kan förväntas vara störst flöden, med god orienterbarhet som följd.

 

Stationsbyggnaden ges en smäcker och stilig utformning i limträ och glas (i varierande grad transparant eller opakt). Inspiration hämtas bland annat från Hagakyrkans spetsbågar och Kungsparkens trädkronor.

 

Väderskydden ansluter i uttryck till stationsbyggnaden, men med skirare proportioner då volymerna är mindre. (Klicka för att förstora)

 

Vatten som tema mellan Smyrnatorget och Pusterviksplatsen. Intressant användning av lanterninerna.

 

Sittvänliga murar. Många platser att slå sig ned på, och ytor som kan användas av väntande skolklasser bland annat.

 

I förslaget avgränsas olika ytor och passager konsekvent av murar, vilket ger många sittmöjligheter. Vissa sektioner kläs även med träsitsar.

 

4.3 Smyrnatorget

Precs som i Fläta samman (förslag 2) används ventilationschaktet som en möbel, och utformas med sittplattser runtom. Cykelparkering vänds bort from torgytan för att hålla denna fri. Vattenspegeln anspelar på bäckar som funnits i området historiskt.

  

5 Gläntan

Länk till förslaget i sin helhet

Förslaget tar fasta på att stationsområdet ligger i Kungsparken. Därför utformas stationen som en glänta i skogen med utgångspunkt i den engelska parkens ideal. Det samlande landskapsgreppet består av sex viktiga blå eller gröna miljöer med var sin starka sociala och urbana karaktär: Kungsparken, Nya allén, Haga Kyrkoplan, Bytespunkt Haga, Pusterviksplatsen och Smyrnatorget.

Den tidigare kopplingen för biltrafik i nord-sydlig riktning har vid Sprängkullsgatan tagits bort till förmån för stationens ytor. Alléns trädrader förstärks på båda sidor med nyplanterade lindar i det tidigare gaturummet. De byggnadsmässiga tilläggen i området beskrivs växa upp som svampar i skogen, och det finns en uttalad ambition om balans mellan närvaro och diskretion.

 

Stationsområdet som en glänta mellan Kungsparken och Haga Kyrkoplan. Nya allén förstärks med fler träd mot Sprängkullsgatan, och lanterninen agerar fondmotiv. (Klicka för att förstora)

 

Grönbältet utanför vallgraven som en sekvens gläntor med olika funktioner.

 

Det varma ljuset från ett antal lanterniner skall skapa en känsla av trygghet i området. Samtidigt betonas kvaliteter i parkens stora mörka träd och sparsamt upplysta promenadvägar. Det är viss diskrepans i resonemanget, vilket återigen får oss att fundera kring upplevd otrygghet.

 

I TV-spelsversionen av filmen Top Gun till Nintendo Entertainment System fanns ett stressande moment där man skulle fylla på bränsle till sitt stridsflygplan från ett "tankflygplan" medan man flög. Denna bild skulle kunna illustrera en motsvarande situation i The Hunt for Red October.

 

5.1 Pusterviksplatsen

Förförisk ljustsättning. Pusterviksplatsen blir en del av strandpromenaden och utformas i anslutning till ett svängt brofäste med trappanläggnig ned mot kanalen. Detta innebär dock att den äldre stenkajen försvinner? I förslaget skriver arkitekterna att "På Pusterviksplatsen sitter man tätt tillsammans i kvällssolen en sommarkväll", vilket kanske inte riktigt framgår på illustrationen ovan. Angöringsplatserna med båt är en fin tanke, men frågan är hur det ter sig i verkligheten?

 

5.2 Bytespunkt Haga

Arkitektonisk kameleont. Stationsmiljön underordnas parken, och byggnaden närmast försinner in bland träden. Det är på många sätt en lägre variant av Trägår'n, fast med en fasad av bruna aluminiumlameller istället för trä. Skärmtaken sägs göra att alla sidor blir framsidor, men hur kommer det egentligen kännas att vistas här under sena kvällar och nätter?

 

Lanterninerna binder samman de olika platserna. En dubbelriktad cykelväg skapas genom området. På detta sätt uppges konfliktytorna mellan gående, cyklister och annan trafik mininmeras. Enligt Trafikkontorets egna vägledning skall dock enkelriktade cykelvägar efterstävas i stadsmiljö, eftersom de är något säkrare än dubbelriktade.

 

5.3 Smyrnatorget

Smyrnatorget parkifieras med vattentåliga träd och våtmarksväxter (ytterligare en träskpark med andra ord). Torgfunktionen begränsas till en mindre passage framför Smyrnakyrkan. (Klicka för att förstora)

 

Träden på torget avviker från de sorter som finns i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan, vilket betonar en egen identitet i utkanten av Vasastaden. Ventilationsschaktet ses inte som en viktig del av stationsanläggningen ur besökarens perspektiv, och utformas därför som en neutral, cirkulär volym.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

  

*Rainbow Snake

Ormskelettet i underjorden som ett uråldrigt fossil. Idéskiss av Huang Yong Ping.

 

Den franskkinesiske installationskonstnären Huang Yong Ping, som ligger bakom idén om ett 318 meter långt ormskelett vid station Haga, dog dessvärre i oktober 2019. Det är lite av ödets ironi med tanke på att konstnären genom verket tar upp teman som liv, död, förgängelse och tidens gång.

Statens konstråd och Trafikverket vill dock försöka fullfölja konstverket ändå. Det är ett djärvt och annorlunda projekt på gränsen mellan kitsch och briljans, som tillför något helt annat än förslagen för stationsområdet. Blotta tanken på att utforma nedgången till ett cykelgarage som någonting taget ur Conan barbaren, vore – på gott och ont – närmast otänkbar för en samtida arkitekts hjärna.

 

Rainbow Snake binder samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför. Somliga delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, över tågstationens plattformar.

Statens Konstråd

 

Station Haga. Bildkälla: Trafikverket

 

Översiktlig modell i olika lager. Foto: Huang Yong Ping

 

Modell av Huang Yong Ping. Foto: Ricard Estay

 

Modell av Huang Yong Ping. Foto: Ricard Estay

 

Modell av Huang Yong Ping. Foto: Ricard Estay

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.