Utskrift från gbg.yimby.se
....

Tjänstemannastyre i Frihamnen

 
Utomhusbad i centrala Göteborg har diskuterats länge. Sedan 2015 finns en badplats med en sötvattenpool, en bastu och en saltvattenpool i Jubileumsparken i Frihamnen. Tanken var att den till jubileumsåret 2021 skulle byggas ut och kompletteras med fler bassänger i älven. Nyligen togs beslut om att istället för att satsa på att bygga ut badet, bygga vidare på den gröna parken. Detta utan att göteborgarna fått vara med och säga sitt.

 

Den efterlängtade utbyggda badanläggningen i Frihamnen som skulle stått klar 2021 (Foto: Göteborgs stad).

Mark Isitt skrev i helgen en krönika i GP om de havererade planerna på jubileumsparken i Frihamnen. Politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige har tidigare fattat ett s.k. rambeslut om att sätta av 347 miljoner kronor för att skapa hela Jubileumsparken. Kalkylen för själva badet har angetts till 58 miljoner.

Efter att arbetet med detaljplanerna i Frihamnen pausats på obestämd tid har arbetet med parken tröskat på. Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Budgeten har därför tills vidare minskat till en tredjedel till 141 miljoner och parken byggs nu ut i etapper. Park och naturförvaltningen räknar med att 68,1 miljoner har arbetats upp i jubileumsparken. Det återstår alltså 72,9 miljoner i projektet, mer än de 58 miljoner som krävs för att bygga ut badanläggningen.

 

Ett tjänstemannabeslut

Som ofta varit fallet i olika projekt i Göteborg har utredningarna företagits i det dolda. Först när en färdig lösning finns framme presenteras resultaten för göteborgarna som då får ta ställning till ett färdigt koncept, utan att få reda på förutsättningarna och alla de olika avvägningar som gjorts på vägen. I en artikel i DN (29/5) säger Jakob Andreasson, avdelningschef på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, att man tvingats prioritera när budgeten ströps.

– Eftersom vi har bedömt att prio 1 ligger på själva parkytorna måste vi börja där, och då tvingas vi skjuta baddelen på framtiden. Badet skulle bli en sak som liksom hängde i luften annars. Vi måste först säkerställa utvecklingen av parken och hänga på badet sen.

Han säger att beslutet fattats bland berörda förvaltningars och kommunala bolags chefer.

Så det är inte ett politiskt beslut?

– I första hand är det ett tjänstemannabeslut, men informationen går ut till politiken också. Och det fattas ju utifrån helhetstanken att ha ekonomin i balans, det är ju en uttalad vilja från politiken. Men som sagt, vi hoppas förstås kunna fullfölja badet senare. Många har lagt ner ett stort planeringsarbete.

 

Populär plats vid vattnet

En stor efterfrågan från många göteborgare är att komma närmare vattnet och kunna bada i älven. I den första etappen av badet i Frihamnen 2014 byggdes bastun och 2015 var den 20 meter långa poolen i älven på plats. Antalet besökare i Jubileumsparken har ökat från cirka 60,000 besökare 2018 och ifjol var den siffran 105,000.

Förutom badet och bastun finns även restaurangen Café Fluss i närheten som även den är en besöksanledning till parken och blivit en mötesplats. Nu står det klart att Café Fluss måste rivas väldigt snart för att ge plats för parken och större omklädningsrum för badet. I ett öppet brev skriver ägarna ”att Fluss måste vara rivet senast den 24 augusti, vilket innebär att vår sista öppetdag på vår nuvarande plats blir den 9 augusti.”

En grön park i Frihamnen behövs inte än på många år. Inte heller några större omklädningsrum, som är det som ska byggas på restaurangens mark. Det är riktigt dålig planering att plöja ner miljoner i en park samtidigt som fungerande verksamheter tvingas bort.

 

Etappindelningen

Enligt ett tjänsteutlåtande i park- och naturnämnden den 5 juni 2020 ska ”en första deletapp [...] medföra 141 mnkr i investeringskostnader och närmare 13 mnkr i årliga driftkostnader. [...] Resterande 206 mnkr är avsedda att finansieras med exploateringsbidrag och avgiftsfinansierade ledningsarbeten i enlighet med tabellen nedan. Samtliga siffror är i 2018 års prisnivå.”


Som grund för den här prioriteringen anger tjänstepersonerna kommunfullmäktiges investeringsbeslut:

Utöver att området kommer utformas som en park som står för sig själv oavsett fortsatt utveckling av Frihamnen och kan vara en resurs för hela Göteborg så innebär den även en form av platsbyggnad och värdeskapande stadskvalitet som på sikt gynnar förutsättningarna att utveckla Frihamnen.

Tjänstepersonerna utvecklar sitt resonemang om vad som ligger bakom prioriteringen:

Den aktuella situationen har bland annat inneburit att förvaltningen har behövt avbryta upphandlingen av det flytande hamnbadet den 29 maj 2020 och i övrigt analysera vilka arbeten som är möjliga och rimliga att genomföra.

I samband med arbetet söks permanent bygglov för bastun som också genomgår en renovering. Den mindre bassäng som har funnits på platsen hittills planeras att finnas kvar och fortsätta erbjuda begränsade möjligheter till bad. Utbyggnaden av den första deletappen av Jubileumsparken kommer även att förbereda markytorna så långt det är möjligt för en potentiell framtida utbyggnad av det flytande hamnbadet.

Förvaltningen gör bedömningen att det finns förutsättningar att bygga ut ett flytande hamnbad (markerat med blått i Bild 1) tidigast till sommaren 2022 om en utökad finansiering på 58 mnkr erhålles.

Kostnaden för utbyggnaden av resterande parkytor (markerat med rött i Bild 1) som färdigställer Jubileumsparken t o m 2023 i enlighet med kommunfullmäktiges investeringsbeslut motsvarar 148 mnkr och kan byggas ut framöver i takt med att planeringen och exploateringen av Frihamnen tar fart och exploateringsbidrag finns tillgängliga.

Möjlig utbyggnad av Jubileumsparken t o m 2023 i olika deletapper (Foto: Göteborgs stad).

 

Stoppa utbyggnaden av parken och satsa pengarna på att bygga ut badet istället. Här har vi en fantastisk mötesplats mitt i stan. Förstör den inte. Utveckla istället det populära badet, tillskapa tillfälliga ytor med t.ex. basketplan, ytor för spontanidrott och lek. Här är det ingen som störs.

 

Vad tycker politikerna?

Politikerna i park- och naturnämnden är de som är ytterst ansvariga för beslutet och vad som händer i parken. Det är dags att politikerna bekänner färg. Presidiet som bereder ärendena för nämnden består av

Anna Sara Perslow (C) ordförande: annasara.perslow@politiker.goteborg.se

Åsa Hartzell (M) 1:e vice ordförande: asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Hanna Bernholdsson (MP) 2:e vice ordförande: hanna.bernholdsson@politiker.goteborg.se

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.