Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgs utvidgade innerstad: Biskopsgården som trädgårdsstad

 

Vi har fått möjlighet att publicera en presentation från Göteborgs utvidgade innerstadsprojektet som drivs av Lukas Memborn, arkitekt och miljöstrateg på Fastighetskontoret. Den här presentationen sätter specifikt fokus på Biskopsgården och den omvandling enligt trädgårdsstadens principer som föreslås.

Förslaget är uppbyggt efter Le Plessis-Robinsons (Frankrike) och trädgårdsstadens principer och kan ge 6 700 nya bostäder, varav 1 650 radhus och 350 friliggande småhus, baserad på 100 m2/lägenhet i snitt. Om man räknar på 85 m2/lägenhet i snitt blir det något mer, 7000-8000. Förslaget jämfördes utifrån exploateringsintäkter och kostnader med förslag från Stadsbyggnadskontoret och AB Framtiden. Resultatet visar att en utbyggnad som följer trädgårdsstadens ideal ger ett ekonomiskt överskott på 105 Mkr, jämfört med ett underskott på 141-144 Mkr för Stadsbyggnadskontoret och AB Framtidens förslag. (Klicka på bilderna för större.)

 

Kort bakgrund till Göteborgs utvidgade innerstad

2014 gav fastighetsnämnden fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida ”infillprojekt” och påbyggnader i den redan täta stadsmiljön. Arbetet skulle inriktas på en inventering av befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med stadens nya strategiska dokument (om en grön, tät och nära blandstad) samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag. Uppdraget eftersträvade en effektivare exploatering och samordnad markplanering genom att i ett tidigt skede titta på både kommunägd och privat mark samtidigt. 2015 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att dessutom genomföra en inventering av äldre stadsplaner för att se om det fanns delar av dem som skulle kunna vara relevanta och effektiva även i framtiden. Under hösten 2015 slogs dessa två uppdrag ihop till ett enda (SBK dnr 0120/16) med då ena foten förankrad i Göteborgs historia och den andra långt in i framtiden. Arbetet belönades 2017 med Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne.

Från projektet har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine.

Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden samt det ständigt aktuella Skeppsbron.

 

Pilotprojekt med erfarenheter från projektet

Erfarenheter från Göteborgs utvidgade innerstad skulle enligt alliansens budget 2020 användas i ett pilotprojekt:

De planerande nämnderna ska tillsammans upprätta ett pilotprojekt som tar sin utgångspunkt i Göteborgs utvidgade innerstad. Pilotprojektet ska syfta till att upprätta en stadsplan inom ett avgränsat område i Göteborg. Syftet är att ge samtliga förvaltningar tidigt kunskapsunderlag om stadens utbyggnadsplaner, tidigt synliggöra målkonflikter, skapa en sammanhållen planering och varierad bebyggelse. Inom pilotprojektets område ska markanvisning i högre grad ske efter framtagen detaljplan samt ske löpande genom tydligt avgränsade och strategiskt planerade infilltomter.

 

Pilotprojekt utpekat i Biskopsgården

I förslaget till budget för 2021 (beslutas 2020-11-05) går alliansen ett steg längre och pekar ut Biskopsgården som lämpligt för ett pilotprojekt baserat på Göteborgs utvidgade innerstad, något som SR P4 Göteborg, DN och GP rapporterat om.

De planerande nämnderna ska tillsammans fortsätta arbetet med att upprätta ett pilotprojekt som tar sin utgångspunkt i Göteborgs utvidgade innerstad (tidigare kallad Historisk stadsplaneanalys). Pilotprojektet ska syfta till att upprätta en stadsplan inom avgränsade områden i Göteborg. Syftet är att ge samtliga förvaltningar tidigt kunskapsunderlag om stadens utbyggnadsplaner, tidigt synliggöra målkonflikter, skapa en sammanhållen planering och varierad bebyggelse. Inom pilotprojektets område ska markanvisning i högre grad ske efter framtagen detaljplan samt ske löpande genom tydligt avgränsade och strategiskt planerade infilltomter. Program- och detaljplanearbetet som avser Biskopsgårdens omvandling ska ske inom ramarna för detta pilotprojekt.

[...]

Byggnadsnämndens detaljplane- och programarbete för Biskopsgården är en viktig del i arbetet med att vända utvecklingen i stadens utsatta områden och ska därför prioriteras samt ske utifrån fastighetskontorets förslag (FN 5390/18).

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan inom avgränsade områden av Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske. Program- och detaljplanearbetet som avser Biskopsgårdens omvandling ska ske inom ramarna för detta pilotprojekt.

 

Även Socialdemokraterna och Demokraterna skriver om projektet i sina respektive förslag till budget för 2021.

 

Ur Socialdemokraternas förslag till budget:

Det ska bli enklare för människor som vill bo i eget hus att göra det. Genom ett stadsbyggnadslyft ska man kunna bo i småhus och radhus i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk trädgårdsstadsbebyggelse med urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att allmännyttan bygger radhus som hyresrätt.

[…]

I stadsutvecklingen ska stråk prioriteras och stadens delar byggas samman. Historisk stadsplaneanalys över Göteborg ska vara utgångspunkten. Det är nödvändigt för att få en stadsstruktur som hänger ihop och som har förutsättningar för attraktiva stadskvaliteter. I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen inrättas på ett sådant sätt att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det finnas motiverade skäl som redovisas för nämnden. Multifunktionell bebyggelse är viktig inte minst för att säkerställa tillgången till lokaler för kommunal verksamhet.

[…]

Byggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett stadsbyggnadslyft för utbyggnad av Angered, Biskopsgården och Tynnered, ska startas, med utgångspunkt i de förstudier som AB Framtiden har genomfört.

[…]

Byggnadsnämnden får i uppdrag att inrätta en samordnare för implementeringen av historisk stadsplaneanalys respektive en samordnare för implementeringen av traditionell arkitektur i planprocessen.

 

Ur Demokraternas förslag till budget:

Omgivande bebyggelse, stadens historia, de äldre stadsplaner som finns och inte minst, i relevanta fall, planen för Göteborgs utvidgade innerstad / Historisk stadsplaneanalys skall ska [sic] vara utgångspunkter som tydlig[t] märks i slutresultatet. En tidig samsyn om hur specifika områden skall utvecklas är nödvändig för att undvika sena planändringar. Vi ser även fler återuppbyggnadsprojekt på de platser där historisk bebyggelse rivits utan någon lämplig ersättning

[…]

Omgivande bebyggelse, stadens historia, de äldre stadsplaner som finns och inte minst, i relevanta fall, planen för Göteborgs utvidgade innerstad / Historisk stadsplaneanalys skall ska [sic] vara utgångspunkter som tydlig[t] märks i slutresultatet.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.