Utskrift fra gbg.yimby.se
....

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar

 
Förtätningen av Göteborg diskuterades den 16 mars på Chalmers. Lukas Memborn, Fastighetskontoret, presenterade arbetet med "Förtätning av centrala staden" och kommunens planarbete. Efter föreläsningen fick publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera strategierna. Här följer de bilder Lukas Memborn visade och extramaterial med svar på en del av frågorna som lyftes i det efterföljande samtalet.Hur ska vi kunna bygga en innerstad vid bilismens arkitekturobjekt? Utifrån-in: Utgå först ifrån gatorna och platsen - sedan byggnaderna. Extramaterial med frågor & svar, efter föreläsning hos Chalmers 2022-03-16 av Lukas Memborn, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

 

Tidigare djupdykningar

Från projektet Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version som nås direkt på denna länken. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine. Här finns även en kort historik om projektet.

Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden, Skeppsbron samt pilotprojektet Biskopsgården som trädgårdsstad.

 

Principfrågor och fokus på några av de svåraste bebyggelseytorna i GUI

(efter föreläsningen 2022-03-16, extramaterial bild 42-50)

  1. Förslagets juridiska status: GUI är ovanligt konkret ritad i ett så här tidigt skede (förplanering). Vanligtvis illustreras liknande skeden med färgfält eller ganska allmängiltiga värdeord, vilket gör att befolkningen sällan uppmärksammar vad som skulle kunna vara på gång för än det börjar bli svårt att ändra. GUI är ett jämförelsealternativ eller en utgångspunkt för att synliggöra målkonflikter innan det ordinarie och juridisk bindande detaljplaneskedet ens har påbörjats. Arbetssättet minskar därför inte den demokratiska processen utan ökar snarare möjligheten till inblick.
  2. Hur detaljerat är förslaget: Det är skalenligt ritat i ca en meters precision men ovanpå ett geo-refererat ortofoto (2012) vilket innehåller några geografiska förskjutningar. I samband med att GUI blev ett eget GIS-lager i stadens kartsystem ”GoKart” 2022, så skrevs in att kartan behöver ajourhållas löpande, för att kunna vara ett relevant verktyg för stadens stadsplanering. Även förskjutningarna och alla möjliga förbättringar bör åtgärdas och justeras löpande.
  3. Etapper: GUI anger inte innehåll men möjliga byggnadsytor i ett 100:årigt perspektiv och innehåller då allt mellan väldigt enkelt till väldigt svårt. Det långa perspektivet behövs för att synliggöra alla frågor på systemnivå men en djupare analys av byggbarhet sker sedan även i stadens ordinarie planering.
  4. Byggnadsordning: GUI:s byggnadshöjder är hämtade ur Göteborgs lokala byggnadsordningar (1875 & 1895) vilka ger: Gatans bredd + 1/4 = byggnadens höjd upp till takfot. Värdet gällde då för ”Äldre stadsdel” och används nu i GUI inom en radie på ca 4 km från Gustav Adolfs torg. Längre ut är det dock mer rimligt med max Gatans bredd = byggnadshöjd till takfot vilket förr benämndes som ”ny stadsdel”. T ex ger en 18m bred gata 18m + 4,5m = 22,5m upp till takfot. Detta är maximått även för bredare gator. Takvåningen beräknas rymmas inom en halvcirkel av byggnadsbredden ovanför takfot. För att räkna på antal våningar utgår GUI ifrån 2,7m i rumshöjd + 0,3m bjälklag = 3m per våning förutom markvåningen som ökats till 4m våningshöjd, för att kunna inrymma verksamheter. På innergårdar samt vid smalare gårdsytor än 18m spärras ena sidans byggnadshöjd till max 6m till takfot, vilket är lämpligt för stadsradhus.

 

Presentationen följer här i sin helhet. (Klicka på bilderna för större.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Bli medlem Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Navn:

Epost:

 (ikke offentlig synlig)

Hjemmeside:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:

Hvis du støtter meningene våre, bli med Yimby Göteborg:s 6735 medlemmene. Det tar bare et minutt og koster ingenting

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"

Kortfattat kring planen

[quote]

 

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt.

Stadsbyggnadsförvaltningen[/quote]

I den aktuella planen ingår inte den västra delen av SKFs äldre fabriksområde; det tidigare huvudkontoret utgör en egen detaljplan, ett projekt som bland annat innebär en påbyggnad med fem våningar och marknadsförs under namnet East Square. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

De äldre fabriksbyggnaderna ut mot Artilleri- och Hornsgatan bevaras, och påverkas med andra ord inte av den aktuella planen.

 

Enligt det aktuella förslaget kommer dock de mer sentida yttre delarna ut mot Artilleri- och Ryttmästaregatan att rivas, men ersättas med nya byggnader som ansluter till den befintliga industrianläggningens form och skala. Av de inre fabrikskvarteren kommer de två närmaste byggnaderna i bild att sparas, dvs till och med sågtaket, medan resten föreslås ge plats för tre storgårdskvarter. Se gestaltningsprogrammet för fler foton av det befintliga fabriksområdet, med ett flertal exempel på de olika verkstadslokalernas exteriörer och interiörer.

 

2012, 2017 och 2023. Planarbetet startade redan i november 2009, och under årens lopp har det kommit flera olika förslag. Tidigare tänkte man sig någon form av köpcentrum inne på fabriksområdet, men dessa planer har som sagt lagts ner, bland annat på grund av bristande lönsamhet. Därför har vi nu fått ett mer stadsmässigt förslag med blandade funktioner och en större andel bostäder. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

2012, 2017 och 2023. Patrik Höstmads Facebook-inlägg om hur planerna för fabriksområdet förändrats över tid, kom att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag för yttrandet. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

Efter rivning tillförs ny bebyggelse längs Ryttmästaregatan samt delar av Artillerigatan; de bevarade verkstäderna innanför, och de nya kvarteren, nås via tre portiker. Längs Säveån anläggs en park där man tänker sig en paviljong med en publik verksamhet. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Kvarteren får även varsin högdel. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

 

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"


Diarienummer SBF-2023-00140


Allmänt

Yimby Göteborg instämmer helt i planens ambitioner om att öppna upp SKFs tidigare fabriksområde med dess vackra tegelarkitektur för allmänheten. Projektet är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Gamlestaden, stärkandet av stråket längs Artillerigatan samt tillgängliggörandet av Säveån och en ny parkmiljö; det kommer också att kunna bli en stadsdel i sin egen rätt, med en sammanhållen karaktär av spännande äldre industribyggnader, som anpassats och byggts om över tid.

Genom att ersätta vissa delar, öppna upp industrianläggningen med fler portiker och komplettera med bostäder samt nya verksamhetslokaler, kan här skapas en intressant stadsmiljö för såväl boende som för besökare att träda in i. Rätt hanterat har det potential att bli ett populärt utflyktsmål. I direkt anslutning till fabriksområdet finns dessutom redan den välbesökta Bellevue marknad under helgerna.

 

Synpunkter

Till en början vill vi passa på att berömma planen, som är bland de bättre vi sett. Om man ser till sammanhanget känns den välavvägd, särskilt med avseende på bevarande kontra vidareutveckling av det tidigare fabriksområdet. När rivning till viss del blir oundvikligt, är det positivt med en uttalad ambition om att återanvända byggnadsmaterial från de delar som skall ersättas, inte minst teglet, men måhända är skrivningen för svag för att det skall efterföljas?


Att bibehålla den nuvarande skalan ut mot Artillerigatan, och därigenom betona den sammanhållna industrianläggningen via form-, färg- och materialval är klokt; de bakomliggande höghusen vittnar dock om något nytt, som en inbjudan till att upptäcka vad som finns innanför "murarna". Det har från våra diskussioner framkommit vissa farhågor om att höghusen skulle ge ett förortsmässigt uttryck, men om gestaltningsprogrammet följs (sockel, betonad vertikalitet, krona osv) ser det ut att kunna bli riktigt bra (tänk: Kungstornen i Stockholm). Det är också särskilt positivt att balkonger inte tillåts kraga ut och dominera omgivningen, vilket annars är en vanlig lösning. Planen som helhet är ett oerhört stort lyft rent stadsmässigt sedan de tidigare ambitionerna om ett handelscentrum skrotats.

Vi har dock några saker som vi skulle vilja anmärka på, eller särskilt betona vikten av, så att platsens potential inte suboptimeras genom en för svag eller otydlig skrivning. Vi har även ett förslag:

 

Lokaler och huvudstråk

I planen tillåts inte bostäder i bottenvåningen längs Rull- och Kullagergatan. Detta är mycket bra, men samtidig finns ett visst orosmoln i tillåtelsen av "bostadsanknutna lokaler" längs dessa sträckningar. Rullagergatan kan mycket möjligt bli en sorts motsvarighet till Tredjelånggatans restaurangstråk, och det vore ödesdigert om skrivningen riskerar att resultera i cykelförråd och soprum i bästa läge. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att ändra den typen av misstag i efterhand

 

Kvartersstruktur: ett förslag

Vi föreslår att de tre storgårdskvarteren istället delas upp i sex mindre (se bifogad bild). På så vis kan det tillskapas ett nytt stråk och en portik även mot Stallmästaregatan, vilket stärker kopplingen till området kring Bellevue marknad. Detta skulle även innebära fler möjligheter för besökare att cirkulera runt och uppehålla sig inne på fabriksområdet. Genom avfasade hörn i korsningarna, och krav på lokaler, skapas två platsbildningar.

Innergårdarna blir förvisso mindre, men det finns en park att tillgå vid Säveån precis i anslutning till kvarteren. Att gårdarna blir mindre ställer dock till det för de fyra tilltänkta förskoleavdelningarna, men detta skulle förslagsvis kunna lösas genom att förskolan helt enkelt förläggs till en friliggande byggnad (med möjlighet för något fler avdelningar för framtida behov) med tillhörande gård i den östra delen av parken. Parkstråket kan fortfarande bibehållas om den huvudsakliga gångstigen placeras mellan Säveån och förskolegårdens staket. På dagtid befolkas på så vis detta avsnitt av parken genom barnens utelek, istället för att de göms undan inne på kvartersgårdarna (vilket även innebär en lugnare ljudmiljö på bostadsgårdarna).

 

Illustrationsritning från det aktuella planförslaget med storgårdskvarter, vilket innebär ett brutet stråk i mötet med Stallmästaregatan (i mitten till höger) och folklivet kring Bellevue marknad. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Förslagsskiss: finmaskig kvartersstruktur med anslutning till Stallmästaregatan via en ytterligare portik. Beträffande kvartersstorleken, jämför med Fixfabriken (klicka för att förstora).

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

 

Bilaga: samlat bildmaterial från planförslaget

Vy från Artillerigatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Vy från Artillerigatan i korsningen vid Ryttmästaregatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Från detta perspektiv: viss känsla av Stuyvesant Town på Manhattan ... Bildkälla: Bell Phillips architects via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Huvudstråk. Rullagergatan bort mot portiken till Ryttmästaregatan: här finns potential att skapa en fantastisk gatumiljö med ett spännande innehåll, men under förutsättning att de nya kvarterens bottenplan inte belamras av soprum och cykelförråd, vilket det finns risk för genom möjligheten till "bostadsanknutna lokaler". Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Bostadsgata. Vy från en av de nya tvärgatorna med portik mot Artillerigatan. Längs dessa gator tillåter planen bostäder i bottenvåningarna, och här kan med fördel den typen av bostadsanknutna lokaler förläggas. Notera även planens återhållsamhet kring balkonger, och att de konsekvent får ett indraget utförande. I många nybyggen täcker annars balkongerna fasaden likt en sorts invasion av parasitära organismer. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Sammanfattningsvis är det en bra och på många sätt ambitiös plan, med en välavvägd balans mellan bevarande och vidareutveckling, som kan resultera i en intressant stadsmiljö för såväl boende som besökare (om man bara kan undvika att suboptimera huvudstråken). Nu återstår väl bara att se vad Stena gör med det.

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"

Kortfattat kring planen

[quote]

 

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt.

Stadsbyggnadsförvaltningen[/quote]

I den aktuella planen ingår inte den västra delen av SKFs äldre fabriksområde; det tidigare huvudkontoret utgör en egen detaljplan, ett projekt som bland annat innebär en påbyggnad med fem våningar och marknadsförs under namnet East Square. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

De äldre fabriksbyggnaderna ut mot Artilleri- och Hornsgatan bevaras, och påverkas med andra ord inte av den aktuella planen.

 

Enligt det aktuella förslaget kommer dock de mer sentida yttre delarna ut mot Artilleri- och Ryttmästaregatan att rivas, men ersättas med nya byggnader som ansluter till den befintliga industrianläggningens form och skala. Av de inre fabrikskvarteren kommer de två närmaste byggnaderna i bild att sparas, dvs till och med sågtaket, medan resten föreslås ge plats för tre storgårdskvarter. Se gestaltningsprogrammet för fler foton av det befintliga fabriksområdet, med ett flertal exempel på de olika verkstadslokalernas exteriörer och interiörer.

 

2012, 2017 och 2023. Planarbetet startade redan i november 2009, och under årens lopp har det kommit flera olika förslag. Tidigare tänkte man sig någon form av köpcentrum inne på fabriksområdet, men dessa planer har som sagt lagts ner, bland annat på grund av bristande lönsamhet. Därför har vi nu fått ett mer stadsmässigt förslag med blandade funktioner och en större andel bostäder. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

2012, 2017 och 2023. Patrik Höstmads Facebook-inlägg om hur planerna för fabriksområdet förändrats över tid, kom att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag för yttrandet. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

Efter rivning tillförs ny bebyggelse längs Ryttmästaregatan samt delar av Artillerigatan; de bevarade verkstäderna innanför, och de nya kvarteren, nås via tre portiker. Längs Säveån anläggs en park där man tänker sig en paviljong med en publik verksamhet. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Kvarteren får även varsin högdel. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

 

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"


Diarienummer SBF-2023-00140


Allmänt

Yimby Göteborg instämmer helt i planens ambitioner om att öppna upp SKFs tidigare fabriksområde med dess vackra tegelarkitektur för allmänheten. Projektet är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Gamlestaden, stärkandet av stråket längs Artillerigatan samt tillgängliggörandet av Säveån och en ny parkmiljö; det kommer också att kunna bli en stadsdel i sin egen rätt, med en sammanhållen karaktär av spännande äldre industribyggnader, som anpassats och byggts om över tid.

Genom att ersätta vissa delar, öppna upp industrianläggningen med fler portiker och komplettera med bostäder samt nya verksamhetslokaler, kan här skapas en intressant stadsmiljö för såväl boende som för besökare att träda in i. Rätt hanterat har det potential att bli ett populärt utflyktsmål. I direkt anslutning till fabriksområdet finns dessutom redan den välbesökta Bellevue marknad under helgerna.

 

Synpunkter

Till en början vill vi passa på att berömma planen, som är bland de bättre vi sett. Om man ser till sammanhanget känns den välavvägd, särskilt med avseende på bevarande kontra vidareutveckling av det tidigare fabriksområdet. När rivning till viss del blir oundvikligt, är det positivt med en uttalad ambition om att återanvända byggnadsmaterial från de delar som skall ersättas, inte minst teglet, men måhända är skrivningen för svag för att det skall efterföljas?


Att bibehålla den nuvarande skalan ut mot Artillerigatan, och därigenom betona den sammanhållna industrianläggningen via form-, färg- och materialval är klokt; de bakomliggande höghusen vittnar dock om något nytt, som en inbjudan till att upptäcka vad som finns innanför "murarna". Det har från våra diskussioner framkommit vissa farhågor om att höghusen skulle ge ett förortsmässigt uttryck, men om gestaltningsprogrammet följs (sockel, betonad vertikalitet, krona osv) ser det ut att kunna bli riktigt bra (tänk: Kungstornen i Stockholm). Det är också särskilt positivt att balkonger inte tillåts kraga ut och dominera omgivningen, vilket annars är en vanlig lösning. Planen som helhet är ett oerhört stort lyft rent stadsmässigt sedan de tidigare ambitionerna om ett handelscentrum skrotats.

Vi har dock några saker som vi skulle vilja anmärka på, eller särskilt betona vikten av, så att platsens potential inte suboptimeras genom en för svag eller otydlig skrivning. Vi har även ett förslag:

 

Lokaler och huvudstråk

I planen tillåts inte bostäder i bottenvåningen längs Rull- och Kullagergatan. Detta är mycket bra, men samtidig finns ett visst orosmoln i tillåtelsen av "bostadsanknutna lokaler" längs dessa sträckningar. Rullagergatan kan mycket möjligt bli en sorts motsvarighet till Tredjelånggatans restaurangstråk, och det vore ödesdigert om skrivningen riskerar att resultera i cykelförråd och soprum i bästa läge. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att ändra den typen av misstag i efterhand

 

Kvartersstruktur: ett förslag

Vi föreslår att de tre storgårdskvarteren istället delas upp i sex mindre (se bifogad bild). På så vis kan det tillskapas ett nytt stråk och en portik även mot Stallmästaregatan, vilket stärker kopplingen till området kring Bellevue marknad. Detta skulle även innebära fler möjligheter för besökare att cirkulera runt och uppehålla sig inne på fabriksområdet. Genom avfasade hörn i korsningarna, och krav på lokaler, skapas två platsbildningar.

Innergårdarna blir förvisso mindre, men det finns en park att tillgå vid Säveån precis i anslutning till kvarteren. Att gårdarna blir mindre ställer dock till det för de fyra tilltänkta förskoleavdelningarna, men detta skulle förslagsvis kunna lösas genom att förskolan helt enkelt förläggs till en friliggande byggnad (med möjlighet för något fler avdelningar för framtida behov) med tillhörande gård i den östra delen av parken. Parkstråket kan fortfarande bibehållas om den huvudsakliga gångstigen placeras mellan Säveån och förskolegårdens staket. På dagtid befolkas på så vis detta avsnitt av parken genom barnens utelek, istället för att de göms undan inne på kvartersgårdarna (vilket även innebär en lugnare ljudmiljö på bostadsgårdarna).

 

Illustrationsritning från det aktuella planförslaget med storgårdskvarter, vilket innebär ett brutet stråk i mötet med Stallmästaregatan (i mitten till höger) och folklivet kring Bellevue marknad. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Förslagsskiss: finmaskig kvartersstruktur med anslutning till Stallmästaregatan via en ytterligare portik. Beträffande kvartersstorleken, jämför med Fixfabriken (klicka för att förstora).

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

 

Bilaga: samlat bildmaterial från planförslaget

Vy från Artillerigatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Vy från Artillerigatan i korsningen vid Ryttmästaregatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Från detta perspektiv: viss känsla av Stuyvesant Town på Manhattan ... Bildkälla: Bell Phillips architects via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Huvudstråk. Rullagergatan bort mot portiken till Ryttmästaregatan: här finns potential att skapa en fantastisk gatumiljö med ett spännande innehåll, men under förutsättning att de nya kvarterens bottenplan inte belamras av soprum och cykelförråd, vilket det finns risk för genom möjligheten till "bostadsanknutna lokaler". Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Bostadsgata. Vy från en av de nya tvärgatorna med portik mot Artillerigatan. Längs dessa gator tillåter planen bostäder i bottenvåningarna, och här kan med fördel den typen av bostadsanknutna lokaler förläggas. Notera även planens återhållsamhet kring balkonger, och att de konsekvent får ett indraget utförande. I många nybyggen täcker annars balkongerna fasaden likt en sorts invasion av parasitära organismer. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Sammanfattningsvis är det en bra och på många sätt ambitiös plan, med en välavvägd balans mellan bevarande och vidareutveckling, som kan resultera i en intressant stadsmiljö för såväl boende som besökare (om man bara kan undvika att suboptimera huvudstråken). Nu återstår väl bara att se vad Stena gör med det.

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januar 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"

Kortfattat kring planen

[quote]

 

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt.

Stadsbyggnadsförvaltningen[/quote]

I den aktuella planen ingår inte den västra delen av SKFs äldre fabriksområde; det tidigare huvudkontoret utgör en egen detaljplan, ett projekt som bland annat innebär en påbyggnad med fem våningar och marknadsförs under namnet East Square. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

De äldre fabriksbyggnaderna ut mot Artilleri- och Hornsgatan bevaras, och påverkas med andra ord inte av den aktuella planen.

 

Enligt det aktuella förslaget kommer dock de mer sentida yttre delarna ut mot Artilleri- och Ryttmästaregatan att rivas, men ersättas med nya byggnader som ansluter till den befintliga industrianläggningens form och skala. Av de inre fabrikskvarteren kommer de två närmaste byggnaderna i bild att sparas, dvs till och med sågtaket, medan resten föreslås ge plats för tre storgårdskvarter. Se gestaltningsprogrammet för fler foton av det befintliga fabriksområdet, med ett flertal exempel på de olika verkstadslokalernas exteriörer och interiörer.

 

2012, 2017 och 2023. Planarbetet startade redan i november 2009, och under årens lopp har det kommit flera olika förslag. Tidigare tänkte man sig någon form av köpcentrum inne på fabriksområdet, men dessa planer har som sagt lagts ner, bland annat på grund av bristande lönsamhet. Därför har vi nu fått ett mer stadsmässigt förslag med blandade funktioner och en större andel bostäder. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

2012, 2017 och 2023. Patrik Höstmads Facebook-inlägg om hur planerna för fabriksområdet förändrats över tid, kom att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag för yttrandet. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

Efter rivning tillförs ny bebyggelse längs Ryttmästaregatan samt delar av Artillerigatan; de bevarade verkstäderna innanför, och de nya kvarteren, nås via tre portiker. Längs Säveån anläggs en park där man tänker sig en paviljong med en publik verksamhet. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Kvarteren får även varsin högdel. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

 

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"


Diarienummer SBF-2023-00140


Allmänt

Yimby Göteborg instämmer helt i planens ambitioner om att öppna upp SKFs tidigare fabriksområde med dess vackra tegelarkitektur för allmänheten. Projektet är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Gamlestaden, stärkandet av stråket längs Artillerigatan samt tillgängliggörandet av Säveån och en ny parkmiljö; det kommer också att kunna bli en stadsdel i sin egen rätt, med en sammanhållen karaktär av spännande äldre industribyggnader, som anpassats och byggts om över tid.

Genom att ersätta vissa delar, öppna upp industrianläggningen med fler portiker och komplettera med bostäder samt nya verksamhetslokaler, kan här skapas en intressant stadsmiljö för såväl boende som för besökare att träda in i. Rätt hanterat har det potential att bli ett populärt utflyktsmål. I direkt anslutning till fabriksområdet finns dessutom redan den välbesökta Bellevue marknad under helgerna.

 

Synpunkter

Till en början vill vi passa på att berömma planen, som är bland de bättre vi sett. Om man ser till sammanhanget känns den välavvägd, särskilt med avseende på bevarande kontra vidareutveckling av det tidigare fabriksområdet. När rivning till viss del blir oundvikligt, är det positivt med en uttalad ambition om att återanvända byggnadsmaterial från de delar som skall ersättas, inte minst teglet, men måhända är skrivningen för svag för att det skall efterföljas?


Att bibehålla den nuvarande skalan ut mot Artillerigatan, och därigenom betona den sammanhållna industrianläggningen via form-, färg- och materialval är klokt; de bakomliggande höghusen vittnar dock om något nytt, som en inbjudan till att upptäcka vad som finns innanför "murarna". Det har från våra diskussioner framkommit vissa farhågor om att höghusen skulle ge ett förortsmässigt uttryck, men om gestaltningsprogrammet följs (sockel, betonad vertikalitet, krona osv) ser det ut att kunna bli riktigt bra (tänk: Kungstornen i Stockholm). Det är också särskilt positivt att balkonger inte tillåts kraga ut och dominera omgivningen, vilket annars är en vanlig lösning. Planen som helhet är ett oerhört stort lyft rent stadsmässigt sedan de tidigare ambitionerna om ett handelscentrum skrotats.

Vi har dock några saker som vi skulle vilja anmärka på, eller särskilt betona vikten av, så att platsens potential inte suboptimeras genom en för svag eller otydlig skrivning. Vi har även ett förslag:

 

Lokaler och huvudstråk

I planen tillåts inte bostäder i bottenvåningen längs Rull- och Kullagergatan. Detta är mycket bra, men samtidig finns ett visst orosmoln i tillåtelsen av "bostadsanknutna lokaler" längs dessa sträckningar. Rullagergatan kan mycket möjligt bli en sorts motsvarighet till Tredjelånggatans restaurangstråk, och det vore ödesdigert om skrivningen riskerar att resultera i cykelförråd och soprum i bästa läge. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att ändra den typen av misstag i efterhand

 

Kvartersstruktur: ett förslag

Vi föreslår att de tre storgårdskvarteren istället delas upp i sex mindre (se bifogad bild). På så vis kan det tillskapas ett nytt stråk och en portik även mot Stallmästaregatan, vilket stärker kopplingen till området kring Bellevue marknad. Detta skulle även innebära fler möjligheter för besökare att cirkulera runt och uppehålla sig inne på fabriksområdet. Genom avfasade hörn i korsningarna, och krav på lokaler, skapas två platsbildningar.

Innergårdarna blir förvisso mindre, men det finns en park att tillgå vid Säveån precis i anslutning till kvarteren. Att gårdarna blir mindre ställer dock till det för de fyra tilltänkta förskoleavdelningarna, men detta skulle förslagsvis kunna lösas genom att förskolan helt enkelt förläggs till en friliggande byggnad (med möjlighet för något fler avdelningar för framtida behov) med tillhörande gård i den östra delen av parken. Parkstråket kan fortfarande bibehållas om den huvudsakliga gångstigen placeras mellan Säveån och förskolegårdens staket. På dagtid befolkas på så vis detta avsnitt av parken genom barnens utelek, istället för att de göms undan inne på kvartersgårdarna (vilket även innebär en lugnare ljudmiljö på bostadsgårdarna).

 

Illustrationsritning från det aktuella planförslaget med storgårdskvarter, vilket innebär ett brutet stråk i mötet med Stallmästaregatan (i mitten till höger) och folklivet kring Bellevue marknad. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Förslagsskiss: finmaskig kvartersstruktur med anslutning till Stallmästaregatan via en ytterligare portik. Beträffande kvartersstorleken, jämför med Fixfabriken (klicka för att förstora).

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

 

Bilaga: samlat bildmaterial från planförslaget

Vy från Artillerigatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Vy från Artillerigatan i korsningen vid Ryttmästaregatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Från detta perspektiv: viss känsla av Stuyvesant Town på Manhattan ... Bildkälla: Bell Phillips architects via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Huvudstråk. Rullagergatan bort mot portiken till Ryttmästaregatan: här finns potential att skapa en fantastisk gatumiljö med ett spännande innehåll, men under förutsättning att de nya kvarterens bottenplan inte belamras av soprum och cykelförråd, vilket det finns risk för genom möjligheten till "bostadsanknutna lokaler". Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Bostadsgata. Vy från en av de nya tvärgatorna med portik mot Artillerigatan. Längs dessa gator tillåter planen bostäder i bottenvåningarna, och här kan med fördel den typen av bostadsanknutna lokaler förläggas. Notera även planens återhållsamhet kring balkonger, och att de konsekvent får ett indraget utförande. I många nybyggen täcker annars balkongerna fasaden likt en sorts invasion av parasitära organismer. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Sammanfattningsvis är det en bra och på många sätt ambitiös plan, med en välavvägd balans mellan bevarande och vidareutveckling, som kan resultera i en intressant stadsmiljö för såväl boende som besökare (om man bara kan undvika att suboptimera huvudstråken). Nu återstår väl bara att se vad Stena gör med det.

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


Kortfattat kring planen

[quote]

 

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt.

Stadsbyggnadsförvaltningen[/quote]

I den aktuella planen ingår inte den västra delen av SKFs äldre fabriksområde; det tidigare huvudkontoret utgör en egen detaljplan, ett projekt som bland annat innebär en påbyggnad med fem våningar och marknadsförs under namnet East Square. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

De äldre fabriksbyggnaderna ut mot Artilleri- och Hornsgatan bevaras, och påverkas med andra ord inte av den aktuella planen.

 

Enligt det aktuella förslaget kommer dock de mer sentida yttre delarna ut mot Artilleri- och Ryttmästaregatan att rivas, men ersättas med nya byggnader som ansluter till den befintliga industrianläggningens form och skala. Av de inre fabrikskvarteren kommer de två närmaste byggnaderna i bild att sparas, dvs till och med sågtaket, medan resten föreslås ge plats för tre storgårdskvarter. Se gestaltningsprogrammet för fler foton av det befintliga fabriksområdet, med ett flertal exempel på de olika verkstadslokalernas exteriörer och interiörer.

 

2012, 2017 och 2023. Planarbetet startade redan i november 2009, och under årens lopp har det kommit flera olika förslag. Tidigare tänkte man sig någon form av köpcentrum inne på fabriksområdet, men dessa planer har som sagt lagts ner, bland annat på grund av bristande lönsamhet. Därför har vi nu fått ett mer stadsmässigt förslag med blandade funktioner och en större andel bostäder. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

2012, 2017 och 2023. Patrik Höstmads Facebook-inlägg om hur planerna för fabriksområdet förändrats över tid, kom att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag för yttrandet. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

Efter rivning tillförs ny bebyggelse längs Ryttmästaregatan samt delar av Artillerigatan; de bevarade verkstäderna innanför, och de nya kvarteren, nås via tre portiker. Längs Säveån anläggs en park där man tänker sig en paviljong med en publik verksamhet. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Kvarteren får även varsin högdel. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

 

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"


Diarienummer SBF-2023-00140


Allmänt

Yimby Göteborg instämmer helt i planens ambitioner om att öppna upp SKFs tidigare fabriksområde med dess vackra tegelarkitektur för allmänheten. Projektet är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Gamlestaden, stärkandet av stråket längs Artillerigatan samt tillgängliggörandet av Säveån och en ny parkmiljö; det kommer också att kunna bli en stadsdel i sin egen rätt, med en sammanhållen karaktär av spännande äldre industribyggnader, som anpassats och byggts om över tid.

Genom att ersätta vissa delar, öppna upp industrianläggningen med fler portiker och komplettera med bostäder samt nya verksamhetslokaler, kan här skapas en intressant stadsmiljö för såväl boende som för besökare att träda in i. Rätt hanterat har det potential att bli ett populärt utflyktsmål. I direkt anslutning till fabriksområdet finns dessutom redan den välbesökta Bellevue marknad under helgerna.

 

Synpunkter

Till en början vill vi passa på att berömma planen, som är bland de bättre vi sett. Om man ser till sammanhanget känns den välavvägd, särskilt med avseende på bevarande kontra vidareutveckling av det tidigare fabriksområdet. När rivning till viss del blir oundvikligt, är det positivt med en uttalad ambition om att återanvända byggnadsmaterial från de delar som skall ersättas, inte minst teglet, men måhända är skrivningen för svag för att det skall efterföljas?


Att bibehålla den nuvarande skalan ut mot Artillerigatan, och därigenom betona den sammanhållna industrianläggningen via form-, färg- och materialval är klokt; de bakomliggande höghusen vittnar dock om något nytt, som en inbjudan till att upptäcka vad som finns innanför "murarna". Det har från våra diskussioner framkommit vissa farhågor om att höghusen skulle ge ett förortsmässigt uttryck, men om gestaltningsprogrammet följs (sockel, betonad vertikalitet, krona osv) ser det ut att kunna bli riktigt bra (tänk: Kungstornen i Stockholm). Det är också särskilt positivt att balkonger inte tillåts kraga ut och dominera omgivningen, vilket annars är en vanlig lösning. Planen som helhet är ett oerhört stort lyft rent stadsmässigt sedan de tidigare ambitionerna om ett handelscentrum skrotats.

Vi har dock några saker som vi skulle vilja anmärka på, eller särskilt betona vikten av, så att platsens potential inte suboptimeras genom en för svag eller otydlig skrivning. Vi har även ett förslag:

 

Lokaler och huvudstråk

I planen tillåts inte bostäder i bottenvåningen längs Rull- och Kullagergatan. Detta är mycket bra, men samtidig finns ett visst orosmoln i tillåtelsen av "bostadsanknutna lokaler" längs dessa sträckningar. Rullagergatan kan mycket möjligt bli en sorts motsvarighet till Tredjelånggatans restaurangstråk, och det vore ödesdigert om skrivningen riskerar att resultera i cykelförråd och soprum i bästa läge. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att ändra den typen av misstag i efterhand

 

Kvartersstruktur: ett förslag

Vi föreslår att de tre storgårdskvarteren istället delas upp i sex mindre (se bifogad bild). På så vis kan det tillskapas ett nytt stråk och en portik även mot Stallmästaregatan, vilket stärker kopplingen till området kring Bellevue marknad. Detta skulle även innebära fler möjligheter för besökare att cirkulera runt och uppehålla sig inne på fabriksområdet. Genom avfasade hörn i korsningarna, och krav på lokaler, skapas två platsbildningar.

Innergårdarna blir förvisso mindre, men det finns en park att tillgå vid Säveån precis i anslutning till kvarteren. Att gårdarna blir mindre ställer dock till det för de fyra tilltänkta förskoleavdelningarna, men detta skulle förslagsvis kunna lösas genom att förskolan helt enkelt förläggs till en friliggande byggnad (med möjlighet för något fler avdelningar för framtida behov) med tillhörande gård i den östra delen av parken. Parkstråket kan fortfarande bibehållas om den huvudsakliga gångstigen placeras mellan Säveån och förskolegårdens staket. På dagtid befolkas på så vis detta avsnitt av parken genom barnens utelek, istället för att de göms undan inne på kvartersgårdarna (vilket även innebär en lugnare ljudmiljö på bostadsgårdarna).

 

Illustrationsritning från det aktuella planförslaget med storgårdskvarter, vilket innebär ett brutet stråk i mötet med Stallmästaregatan (i mitten till höger) och folklivet kring Bellevue marknad. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Förslagsskiss: finmaskig kvartersstruktur med anslutning till Stallmästaregatan via en ytterligare portik. Beträffande kvartersstorleken, jämför med Fixfabriken (klicka för att förstora).

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

 

Bilaga: samlat bildmaterial från planförslaget

Vy från Artillerigatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Vy från Artillerigatan i korsningen vid Ryttmästaregatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Från detta perspektiv: viss känsla av Stuyvesant Town på Manhattan ... Bildkälla: Bell Phillips architects via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Huvudstråk. Rullagergatan bort mot portiken till Ryttmästaregatan: här finns potential att skapa en fantastisk gatumiljö med ett spännande innehåll, men under förutsättning att de nya kvarterens bottenplan inte belamras av soprum och cykelförråd, vilket det finns risk för genom möjligheten till "bostadsanknutna lokaler". Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Bostadsgata. Vy från en av de nya tvärgatorna med portik mot Artillerigatan. Längs dessa gator tillåter planen bostäder i bottenvåningarna, och här kan med fördel den typen av bostadsanknutna lokaler förläggas. Notera även planens återhållsamhet kring balkonger, och att de konsekvent får ett indraget utförande. I många nybyggen täcker annars balkongerna fasaden likt en sorts invasion av parasitära organismer. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Sammanfattningsvis är det en bra och på många sätt ambitiös plan, med en välavvägd balans mellan bevarande och vidareutveckling, som kan resultera i en intressant stadsmiljö för såväl boende som besökare (om man bara kan undvika att suboptimera huvudstråken). Nu återstår väl bara att se vad Stena gör med det.

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]