Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"

 
Rättelse: när vi i yttrandet hänvisar till Bellevue marknad, så menar vi de många olika verksamheterna i Bellevue industriområde. Det var slarvigt att likställa kvarteren med marknaden, som dessutom tydligen varit nedlagd sedan ca 2020. Tack till Helena Holmberg som gjorde oss uppmärksamma på detta!

 

Yimby Göteborg har i veckan skickat in ett yttrande över Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden, vilket är det formella namnet på en av planerna för SKFs äldre fabriksområde, Kulan. Med utgångspunkt bland annat i den efterföljande diskussionen till ett inlägg i vår Facebook-grupp, har vi sedan sammanställt detta yttrande, där vi försökt jämka samman olika perspektiv som framkommit.

På det stora hela ser planförslaget riktigt lovande ut, men vi hade såklart även några synpunkter. Mycket har dock onekligen hänt sedan vårt tidigare yttrande 2012. På den tiden utgick fortfarande planerna från att det skulle bli ett sorts köpcentrum, något som slopats helt på senare år till förmån för ett mer stadsmässigt förslag med ett större inslag av bostäder.

 

Kortfattat kring planen

 

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som samarbetar med Stena Fastigheter för utveckling av området. Förändringar och konkurrensen inom handeln har gjort att tidigare inriktning om ett handelscentra inom området är inte längre är aktuellt.

Stadsbyggnadsförvaltningen

I den aktuella planen ingår inte den västra delen av SKFs äldre fabriksområde; det tidigare huvudkontoret utgör en egen detaljplan, ett projekt som bland annat innebär en påbyggnad med fem våningar och marknadsförs under namnet East Square. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

De äldre fabriksbyggnaderna ut mot Artilleri- och Hornsgatan bevaras, och påverkas med andra ord inte av den aktuella planen.

 

Enligt det aktuella förslaget kommer dock de mer sentida yttre delarna ut mot Artilleri- och Ryttmästaregatan att rivas, men ersättas med nya byggnader som ansluter till den befintliga industrianläggningens form och skala. Av de inre fabrikskvarteren kommer de två närmaste byggnaderna i bild att sparas, dvs till och med sågtaket, medan resten föreslås ge plats för tre storgårdskvarter. Se gestaltningsprogrammet för fler foton av det befintliga fabriksområdet, med ett flertal exempel på de olika verkstadslokalernas exteriörer och interiörer.

 

2012, 2017 och 2023. Planarbetet startade redan i november 2009, och under årens lopp har det kommit flera olika förslag. Tidigare tänkte man sig någon form av köpcentrum inne på fabriksområdet, men dessa planer har som sagt lagts ner, bland annat på grund av bristande lönsamhet. Därför har vi nu fått ett mer stadsmässigt förslag med blandade funktioner och en större andel bostäder. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

2012, 2017 och 2023. Patrik Höstmads Facebook-inlägg om hur planerna för fabriksområdet förändrats över tid, kom att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag för yttrandet. Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/-förvaltningen (klicka för att förstora).

 

Efter rivning tillförs ny bebyggelse längs Ryttmästaregatan samt delar av Artillerigatan; de bevarade verkstäderna innanför, och de nya kvarteren, nås via tre portiker. Längs Säveån anläggs en park där man tänker sig en paviljong med en publik verksamhet. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Kvarteren får även varsin högdel. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

 

Yttrande över "Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden"


Diarienummer SBF-2023-00140


Allmänt

Yimby Göteborg instämmer helt i planens ambitioner om att öppna upp SKFs tidigare fabriksområde med dess vackra tegelarkitektur för allmänheten. Projektet är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Gamlestaden, stärkandet av stråket längs Artillerigatan samt tillgängliggörandet av Säveån och en ny parkmiljö; det kommer också att kunna bli en stadsdel i sin egen rätt, med en sammanhållen karaktär av spännande äldre industribyggnader, som anpassats och byggts om över tid.

Genom att ersätta vissa delar, öppna upp industrianläggningen med fler portiker och komplettera med bostäder samt nya verksamhetslokaler, kan här skapas en intressant stadsmiljö för såväl boende som för besökare att träda in i. Rätt hanterat har det potential att bli ett populärt utflyktsmål. I direkt anslutning till fabriksområdet finns dessutom redan den välbesökta Bellevue marknad under helgerna.

 

Synpunkter

Till en början vill vi passa på att berömma planen, som är bland de bättre vi sett. Om man ser till sammanhanget känns den välavvägd, särskilt med avseende på bevarande kontra vidareutveckling av det tidigare fabriksområdet. När rivning till viss del blir oundvikligt, är det positivt med en uttalad ambition om att återanvända byggnadsmaterial från de delar som skall ersättas, inte minst teglet, men måhända är skrivningen för svag för att det skall efterföljas?


Att bibehålla den nuvarande skalan ut mot Artillerigatan, och därigenom betona den sammanhållna industrianläggningen via form-, färg- och materialval är klokt; de bakomliggande höghusen vittnar dock om något nytt, som en inbjudan till att upptäcka vad som finns innanför "murarna". Det har från våra diskussioner framkommit vissa farhågor om att höghusen skulle ge ett förortsmässigt uttryck, men om gestaltningsprogrammet följs (sockel, betonad vertikalitet, krona osv) ser det ut att kunna bli riktigt bra (tänk: Kungstornen i Stockholm). Det är också särskilt positivt att balkonger inte tillåts kraga ut och dominera omgivningen, vilket annars är en vanlig lösning. Planen som helhet är ett oerhört stort lyft rent stadsmässigt sedan de tidigare ambitionerna om ett handelscentrum skrotats.

Vi har dock några saker som vi skulle vilja anmärka på, eller särskilt betona vikten av, så att platsens potential inte suboptimeras genom en för svag eller otydlig skrivning. Vi har även ett förslag:

 

Lokaler och huvudstråk

I planen tillåts inte bostäder i bottenvåningen längs Rull- och Kullagergatan. Detta är mycket bra, men samtidig finns ett visst orosmoln i tillåtelsen av "bostadsanknutna lokaler" längs dessa sträckningar. Rullagergatan kan mycket möjligt bli en sorts motsvarighet till Tredjelånggatans restaurangstråk, och det vore ödesdigert om skrivningen riskerar att resultera i cykelförråd och soprum i bästa läge. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att ändra den typen av misstag i efterhand

 

Kvartersstruktur: ett förslag

Vi föreslår att de tre storgårdskvarteren istället delas upp i sex mindre (se bifogad bild). På så vis kan det tillskapas ett nytt stråk och en portik även mot Stallmästaregatan, vilket stärker kopplingen till området kring Bellevue marknad. Detta skulle även innebära fler möjligheter för besökare att cirkulera runt och uppehålla sig inne på fabriksområdet. Genom avfasade hörn i korsningarna, och krav på lokaler, skapas två platsbildningar.

Innergårdarna blir förvisso mindre, men det finns en park att tillgå vid Säveån precis i anslutning till kvarteren. Att gårdarna blir mindre ställer dock till det för de fyra tilltänkta förskoleavdelningarna, men detta skulle förslagsvis kunna lösas genom att förskolan helt enkelt förläggs till en friliggande byggnad (med möjlighet för något fler avdelningar för framtida behov) med tillhörande gård i den östra delen av parken. Parkstråket kan fortfarande bibehållas om den huvudsakliga gångstigen placeras mellan Säveån och förskolegårdens staket. På dagtid befolkas på så vis detta avsnitt av parken genom barnens utelek, istället för att de göms undan inne på kvartersgårdarna (vilket även innebär en lugnare ljudmiljö på bostadsgårdarna).

 

Illustrationsritning från det aktuella planförslaget med storgårdskvarter, vilket innebär ett brutet stråk i mötet med Stallmästaregatan (i mitten till höger) och folklivet kring Bellevue marknad. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Förslagsskiss: finmaskig kvartersstruktur med anslutning till Stallmästaregatan via en ytterligare portik. Beträffande kvartersstorleken, jämför med Fixfabriken (klicka för att förstora).

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

 

Bilaga: samlat bildmaterial från planförslaget

Vy från Artillerigatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Vy från Artillerigatan i korsningen vid Ryttmästaregatan. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Från detta perspektiv: viss känsla av Stuyvesant Town på Manhattan ... Bildkälla: Bell Phillips architects via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Huvudstråk. Rullagergatan bort mot portiken till Ryttmästaregatan: här finns potential att skapa en fantastisk gatumiljö med ett spännande innehåll, men under förutsättning att de nya kvarterens bottenplan inte belamras av soprum och cykelförråd, vilket det finns risk för genom möjligheten till "bostadsanknutna lokaler". Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Bostadsgata. Vy från en av de nya tvärgatorna med portik mot Artillerigatan. Längs dessa gator tillåter planen bostäder i bottenvåningarna, och här kan med fördel den typen av bostadsanknutna lokaler förläggas. Notera även planens återhållsamhet kring balkonger, och att de konsekvent får ett indraget utförande. I många nybyggen täcker annars balkongerna fasaden likt en sorts invasion av parasitära organismer. Bildkälla: Liljewall via Stadsbyggnadsförvaltningen (klicka för att förstora).

 

Sammanfattningsvis är det en bra och på många sätt ambitiös plan, med en välavvägd balans mellan bevarande och vidareutveckling, som kan resultera i en intressant stadsmiljö för såväl boende som besökare (om man bara kan undvika att suboptimera huvudstråken). Nu återstår väl bara att se vad Stena gör med det.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.