Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

One toone life stadsdel längst Dalabanan

Erik Sandström
3 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2010
Björn stålfors (kommunens mark- och planeringsenhet) uttalade sig i dagens UNT om att han "Vill se fler stopp på Dalabanan".
http://www.unt.se/inc/print/vill-se-fler-stopp-pa..

Jag håller med Stålfors och anser att vi ska utnyttja de spår som finns och ser gärna att upptåget i framtiden även trafikerar delar av Dalabanan. Med sådana kommunikationer så skapas möjligheter för att nya stadsdelar ska kunna byggas i Uppsalas kringområde.
I Stockholmsförorten Hässelby villastad så pågår ett samarbete mellan flera stora företag som ska hjälpa en familj att minska sin miljöpåverkan och sänka sin koldioxidkonsumtion till ett ton per person. Projektet heter One Toone Life och finns dokumenterat med olika intervjuer och filmer på internet.

Hemsidan
http://onetonnelife.se/
Film
http://www.youtube.com/watch?v=HRBkjggomhU

Förutsatt att allt går bra så skulle Uppsala kunna erbjuda en fortsättning på detta projekt i större skala, med en ny stadsdel som ska ha en utpräglad miljöprofil. Med en ny station längst Dalabanan så kan en sådan "One Toone Life" stadsdel växa fram utanför stadens kärna med en utmärkt kommunikation någonstans mellan Vänge och Uppsala.

Tyska Freiburg skulle kunna bli en förebild för Uppsala och dess nya stadsdel längst Dalabanan (läs på om Freiburg).
http://ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/g..

Jag vill att Uppsala bygger en stadsdel där det krävs passivstandard på husen för att kunna få bygglov (om det nu är lagligt att göra så.)
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag tror att det finns en risk att man förblindas av all teknik när det gäller hållbarhet. Hållbarhet är mer komplext än hur energieffektiva enskilda bostäder är. Hållbarhet handlar t.ex mycket om estetik. En vacker byggnad (eller ett bruksföremål) vill man bevara längre och därför blir de årliga utsläppen mindre sett ur ett livscykelperspektiv.

Att bygga stora nybyggarområden mitt ute i ingenstans är knappast hållbart även om alla hus är passivhus. Bättre då att bygga i befintliga orter och utnyttja befintlig infrastruktur - vilket fler stopp på dalabanan innebär.

Förövrigt tycker jag att energisnåla hus såsom passivhus är bra - egentligen borde alla nya byggnader ha den standarden...
Senast ändrad 31 mars 2011 20:31
Erik Sandström
3 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2010
Ja man kan lätt bli förblindad gällande teknikens förmåga att lösa våra strukturella problem och självklart så måste det estetiska vara en del av planeringen när nya hus ska byggas men har inte alla arkitekter en ambition att deras verk ska vara estetiskt tilltalande? Varför skulle ett projekt som ovan nämnts per automatik diskvalificerar sig av estetiska skäl bara för att det inte byggs i stadskärnan? Och varför skulle inte, som du kallar dem, "stora nybyggarområden" kunna vara hållbara?

Uppsala växer med mellan 4000-5000 personer per år och det finns en ambition från kommunen att det ska byggas 2000 nya bostäder per år. Tyvärr så räcker inte det till för att minska trycket gällande bostadsbristen i staden. Om vi uteslutande ska bygga i "befintliga orter" så måste vi förtäta staden ordentligt vilket kommer att möta ett enormt motstånd. Uppsala kan växa med nya områden i stadens utkanter som trots det sitter ihop med staden, men även denna mark är omtvistad av flera anledningar.

Det ska inte finnas ett egenintresse att växa för växandets skull, men när efterfrågan på bostäder är stor så är det vår skyldighet mot andra medborgare att tillgodose detta behov. Hur ska vi långsiktigt kunna göra det genom att uteslutande bygga i dessa "befintliga orter"?

Det jag skrev om i första inlägget är inte en genomarbetad plan utan mer en vision som kan spinna vidare på tex Hågas ekoby här i Uppsala där konceptbostäder och områden kan prövas och utvärderas.

Det är bra att du uppskattar passivhustekniken eftersom att...
"EU arbetar med en ny byggnorm med passivhus som lägsta godtagbara standard som genomförs 2016. Storbritannien genomför den 2013. Österrike har redan genomfört den som en byggnorm." http://www.passivhuscentrum.se
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Du missförstod mig. Jag är inte emot att man bygger utanför stadskärnan... Inte heller att orter utanför staden ska få utvecklas. Det jag vänder mig mot är den typ av utveckling som t.ex nya Alsike genomgått de tio senaste åren. Där handlar det om att slänga upp helt nya bostadsområden på tidigare oexploaterad mark. Det blir extra kostsamt eftersom all infrastruktur måste byggas upp från ingenting. Skolor, dagis, gator, vägar, matvaruaffärer, kollektivtrafik, V&A, sociala nätverk. Sådana områden är dömda att bli bilberoende för vad skulle motivera en täthet i dessa områden som ger underlag för god kollektivtrafik eller annan nödvändig service?. Den service måste dessa invånare istället hitta någon annanstans som de tar sig till med bil.

Om du vill att Uppsala ska utvecklas med nya satellitorter så är jag starkt emot. Men däremot ser jag inga problem att utveckla befintliga orter utanför staden. Det är bara positivt. Men det bör inte ske med samma mentalitet som i Alsike.

Det du menar med att Uppsala skulle vara politiskt omöjligt att förtäta tror jag är felaktigt. Däremot tror jag att det som byggs idag har för låg estetisk kvalitet för att accepteras av många uppsalabor, däribland mig själv.

Men faktum är att det finns en utbredd otillfredsställd önskan om att få bo centralt med närhet till det utbud som staden ger. Jag tycker att vi borde möta den önskan istället för att tvinga ut folk ur staden, såsom har skett i Gottsunda där avståndet samt den oattraktiva bebyggelsen endast attraherar de som inte har råd med annat.
Senast ändrad 1 april 2011 16:04
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
I exemplet Freiburg som länkades till ovan så kopplas hållbar trafikplanering ihop med hållbar stadsplanering. I artikeln (som för övrigt är väldigt intressant!) står bland annat om hur man jobbat för att korta ner avstånden: man blandar bostäder, arbetsplatser och affärer inom samma område. Det är ju det vi yimbyister brukar kräva. Den typen av stadsplanering fungerar inte minst i de mellanrum som finns mellan olika stadsdelar, som kan länka samman segregerade områden samtidigt som de utnyttjar befintlig infrastruktur. Det är hållbar stadsplanering, om något.

Sedan är passivhusstandard förstås ett önskemål. Där gäller det dock att hitta ekonomiskt gångbara former så att vi framför allt kan få ett kostnadseffektivt boende. Energi är en del i den kalkylen som blir allt viktigare. Samtidigt är inte det ett argument för att bygga passivvillor på landet, för det är inte klimateffektivt. Då är det bättre att föra in passivhustekniker i flerbostadshus i täta stadsmiljöer, med närhet till service och arbetsplatser.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Här på Umeå arkitektskola där jag går så har vi en österrikisk professor som är en av pionjärerna bakom passivhusen. Intrycket jag fått av hans föreläsningar är att det finns alltför mycket okunskap bland arkitekter, byggare och byggherrar om hur man bygger energieffektivt (och många vanföreställningar om hållbarhet överhuvudtaget) och att det snarare är denna okunskap, än pengar som är det största hindret mot energieffektivt byggande. Därför tror jag att det är rätt att ställa lika hårda krav som i Österrike på det som byggs - det kommer att snabba på inlärningsprocessen.

Men vi ska akta oss för att bara se till teknologin. T.ex är en del av dessa klassificeringssystem för "miljövänliga" byggnader jättedumma. Att en byggnad har Leed-platinum standard betyder i princip bara att den använder den mest avancerade teknologin - inte att den är hållbar eller särskillt energieffektiv som helhet. Jag tror det är viktigt att vi kommer ut ur den vanföreställningen om hållbarhet...

Som tur är tror jag att vi har mycket kvar att lära om hållbarhet.
Senast ändrad 1 april 2011 22:26
Erik Sandström
3 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2010
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det är bra att EU driver på som det gör, och det vore bra om Boverket hängde med. Det finns fortfarande ett väldigt stort kryphål i Boverkets Byggregler vad gäller eluppvärmda hus som gör att man kan bygga med miljonprogramsstandard bara man installerar en värmepump istället för fjärrvärme. Det är inte vidare framsynt.

Reglernas utformning gör det också onödigt omständigt att räkna ut om man klarar kraven eller ej. Man är tvungen att projektera klart ett hus för att kunna testa om det klarar energikraven, och om huset inte klarar det måste det projekteras om på nytt för att sedan testas igen. Det är inte konstigt att en sådan process skapar nya arbetstillfällen, men det bromsar samtidigt upp själva byggandet. Reglerna borde istället anpassas för byggprocesserna utan att för den skull göra avkall på kraven om sänkt energiförbrukning.

 > Städer
 > Uppsala
One toone life stadsdel längst Dalabanan

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter