Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 74 av 79
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Det får du gärna göra. Jag funderar på att skriva ett eget yttrande, men är även öppen för att delta i skrivandet av ett gemensamt Yimby-yttrande om det blir av.


Jag har skrivit och skickar strax in mitt. Det är nog lika bra att du skriver ett eget om du vill kommentera något. Det tycks inte som om Yimby kommer att skriva något.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Jag tyckte det kändes övermäktigt att sätta sig in i det hela med så mycket information, och jag misstänker att det inte bara gäller mig.

Jag förmodar att det är mycket tekniska detaljer och specialutredningar som är svåra att komma med kommentarer på som ickeexpert (och som inte skulle tillföra så mycket heller).

De frågor som är mest intressanta för YIMBY borde väl vara utformningen av stationerna och deras infogning i staden, samt hur trafiken (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) fungerar under byggtiden. Och förstås om det borde tas hänsyn till eventuella framtida tunnelprojekt för spårväg/stadsbana.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Daniel Andersson skrev:

Jag tyckte det kändes övermäktigt att sätta sig in i det hela med så mycket information, och jag misstänker att det inte bara gäller mig.

Jag förmodar att det är mycket tekniska detaljer och specialutredningar som är svåra att komma med kommentarer på som ickeexpert (och som inte skulle tillföra så mycket heller).

De frågor som är mest intressanta för YIMBY borde väl vara utformningen av stationerna och deras infogning i staden, samt hur trafiken (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) fungerar under byggtiden. Och förstås om det borde tas hänsyn till eventuella framtida tunnelprojekt för spårväg/stadsbana.


Det som diskuterats mest här på forumet är väl avsaknaden av planering för integrering av stationerna med eventuell framtida snabbspårväg genom centrum. Detta tycker jag är något som Yimby kunde ta upp i ett yttrande. Det handlar om ett perspektiv som verkar saknas i planeringen (i alla fall vad jag och andra har kunnat hitta) snarare än kommentarer om tekniska detaljer. Det är möjligt att de övervägt en sån planering och beslutat att det inte är aktuellt. Men det faktum att det inte nämns nånstans tycker jag är oroande. I övrigt känner inte jag heller att jag som ickeexpert kan tillföra så mycket.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Det som diskuterats mest här på forumet är väl avsaknaden av planering för integrering av stationerna med eventuell framtida snabbspårväg genom centrum. Detta tycker jag är något som Yimby kunde ta upp i ett yttrande. Det handlar om ett perspektiv som verkar saknas i planeringen (i alla fall vad jag och andra har kunnat hitta) snarare än kommentarer om tekniska detaljer. Det är möjligt att de övervägt en sån planering och beslutat att det inte är aktuellt. Men det faktum att det inte nämns nånstans tycker jag är oroande. I övrigt känner inte jag heller att jag som ickeexpert kan tillföra så mycket.


Det är några hundra sidor text men även en hel del bilder. Järnvägsplanen och byggbeskrivningen räcker egentligen att läsa. De är båda enkelt skrivna och befriade från svårbegripliga fackuttryck. Målgruppen för rapporterna är de som inte är experter på infrastruktur. Planen visar hur det ser ut när det är klart och beskrivningen hur man bygger. Båda är intressanta på sina sätt. Med tanke på påverkan på staden och framtida närliggande infrastruktur så är det märkligt att inte Yimby skriver något. I mitt yttrande så har jag nämnt framtida spårvägstrafik och hur det kan tänkas påverka Västlänken.
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Vägvalets inskickade synpunkter om Västlänken:
http://www.nejtrangselskattgbg.se/2015/01/28/pm-v..

EDIT:
Hittade även Sverigedemokraternas:
http://vgr.sverigedemokraterna.se/2015/01/27/som-..

Trädplan Göteborg:
http://www.tradplangoteborg.se/tag/500-trad/


Jag är positiv till Västlänken, men det kan säkert vara nyttigt att se vad Västlänksmotståndare skriver för synpunkter.
Senast ändrad 28 januari 2015 19:05
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Här är ett yttrande som jag skrev ihop ikväll och tänker skicka in imorgon eller på fredag:

Yttrande över Järnvägsplan Västlänken

Järvägsplanen i allmänhet
Västlänken är en välkommen satsning på snabb och attraktiv kollektivtrafik i Stor-Göteborg, en region som halkat efter de två andra storstadregionerna vad gäller kollektivtrafik i allmänhet och tågresor i synnerhet. Den valda dragningen av Västlänken skapar genom sitt kapcitetstillskott förutsättningar för ett kraftigt ökat resande med pendel- och regionståg samtidigt som de centralt lokaliserade stationerna skapar incitament att välja tåget i form av kortare restider och färre och smidigare byten. Utformningen av Västlänken, som den presenteras i järnvägsplanen, förefaller i de flesta avseenden vara en god avvägning mellan olika beaktansvärda faktorer, såsom spårgeometri, bygg- och geoteknik, påverkan på övrig trafik, påverkan på kultur- och naturmiljö, säkerhet, tillgänglighet, stadsutveckling, etc. De tre stationerna kan i framtiden utgöra tre huvudnoder i ett kollektivtrafiknät som är mer decentraliserat än dagens och i den presenterade järnvägsplanen har stationerna planerats för detta. Dock verkar dessa planer utgå från ett spårvägsnät som ser ut ungefär som dagens plus utbyggnader som det redan finns konkreta planer på från stadens sida. Detta är olyckligt eftersom spårvägsnätet på medellång sikt troligen behöver byggas ut, i synnerhet i centrum. Järnvägsplanen borde därför även belysa hur stationerna kan integreras med möjliga framtida spårvägsutbyggnader.

Brister i nuvarande spårvägsnät
Göteborgs spårvägsnät utgör stommen i stadens kollektivtrafik. Cirka hälften av alla enkelresor med kollektivtrafiken i Stor-Göteborg görs med spårvagn. I allmänhet kan sägas att de banor som förbinder de mindre centrala stadsdelarna med centrum håller en relativ hög standard, bland annat för att de är byggda senare, medan de relativt korta centrala sträckorna som binder samman det hela ofta håller en betydligt lägre standard. Utanför centrum kan spårvagnarna hålla en relativt hög medelhastighet och det är generellt ingen risk för kapacitetsbrist på överskådlig sikt. I centrum leder däremot snävare kurvor, kortare avstånd mellan hållplatser, korsningar i plan med övrig trafik och fler resenärer till betydligt lägre medelhastigheter och konstant kapacitetsbrist i högtrafik. Eftersom de flesta resenärer behöver ta sig till eller genom centrum får detta synnerligen stora konsekvenser. Vissa planerade utbyggnader kommer ge en viss lindring av det här problemet, t.ex. Operalänken, men eftersom stadens befolkning växer kraftigt samtidigt som ny spårväg ska byggas till Eriksberg och Backa och kommunen har som mål att kollektivtrafiken ska öka sin andel av den totala mängden resor så är det inte troligt att detta kommer vara i närheten av tillräckligt på sikt.

Framtida spårvägslösningar och Västlänken
En ofta diskuterad lösning på dessa problem är att komplettera dagens centrala spårväg med någon form av snabbspårväg med färre hållplatser, rakare spårsträckning och färre korsningar i plan med övrig trafik. En dragning av snabbspårvägen helt eller delvis i tunnel kunde i så fall vara aktuellt eftersom korsningar undviks samtidigt som attraktiv mark inte tas i anspråk. Den förslagna ”Allélänken” är ett exempel på en sådan lösning även om det inte är självklart att just den kommer väljas. Göteborgs stad bedriver nu tillsammans med Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen ett arbete för att ta fram en målbild för framtidens stadskollektivtrafik och i detta kommer bland annat dessa frågor utredas. Om en snabbspårväg byggs genom centrala Göteborg i framtiden vore det mycket attraktivt om den kopplade direkt till flera av Västlänkens stationer, helst till alla, samtidigt som den kopplar samman förortsbanorna. Detta skulle stärka stationernas funktion som centrala bytesnoder och bidra till att skapa ett mycket effektivt och robust kollektivtrafiknät. Eftersom det kan bli aktuellt att dra snabbspårvägen åtminstone delvis i tunnel och stationerna ligger under mark kan sammankopplade underjordiska stationer för tåg och spårväg bli aktuellt. I sådana fall kanske Västlänkens stationer redan nu borde förberedas i någon mån för sådana eventuella lösningar. Åtminstone borde man säkerställa att stationernas utformning inte i onödan blockerar underjordiska dragningar av spårväg som kan bli aktuella i anslutning til stationerna. Trafikverket borde, oavsett om tunnellösningar för spårvägen bedöms aktuella, tillsammans med Göteborgs stad se över vilka kollektivtrafiklösningar i anslutning till Västlänkens stationer som kan bli intressanta i framtiden och i vilken utsträckning stationernas utformning redan nu bör anpassas för detta. Även om ingen anpassning av stationerna bedöms vara aktuell bör järnvägsplanen redovisa vilka bedömningar som motiverar detta.


Om någon vill kommentera, föreslå ändringar, skicka in ett medhåll, låta sig inspireras till ett eget yttrande eller liknande så är det välkommet.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Väldigt välformulerat, tycker jag. Bortser vi från inledningen och börjar från "De tre stationerna kan i framtiden utgöra tre huvudnoder", borde nästan alla inom YIMBY kunna stå bakom det.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Daniel Andersson skrev:

Väldigt välformulerat, tycker jag. Bortser vi från inledningen och börjar från "De tre stationerna kan i framtiden utgöra tre huvudnoder", borde nästan alla inom YIMBY kunna stå bakom det.


Ja, inledningen är kanske lite väl positiv, vilket speglar min egna positiva (dock ej förbehållslöst) inställning till Västlänken. Jag skulle dock kunna tänka mig att ändra till en mer neutral inledning om det innebär att vi är flera som kan enas om ett gemensamt yttrande. Ytterligare ändringsförlag är givetvis också välkomna i så fall.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Ja, inledningen är kanske lite väl positiv, vilket speglar min egna positiva (dock ej förbehållslöst) inställning till Västlänken. Jag skulle dock kunna tänka mig att ändra till en mer neutral inledning om det innebär att vi är flera som kan enas om ett gemensamt yttrande. Ytterligare ändringsförlag är givetvis också välkomna i så fall.


Jag tycker inte att du behöver ändra den positiva inledningen. Det är en positiv satsning och projektet behöver verkligen lite positiva kommentarer för att balansera alla negativa kommentarer. Tycker vi och du att edt är positivt så skall vi inte tveka att skriva det.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Daniel Andersson skrev:

Väldigt välformulerat, tycker jag. Bortser vi från inledningen och börjar från "De tre stationerna kan i framtiden utgöra tre huvudnoder", borde nästan alla inom YIMBY kunna stå bakom det.


Håller i princip med Daniel här. Sen är det väl så att det är Samordnarna som för Yimbys talan. Det skulle ge nog ge mer tyngd om de ville skriva under på ett sådant yttrande.
Själv skickade jag redan förra veckan iväg ett yttrande med i stort samma syfte, men lite skarpare formulerat.
Se även debattartikeln:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2603590-hindra-..
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Signatur: Hansson skrev:

Jag tycker inte att du behöver ändra den positiva inledningen. Det är en positiv satsning och projektet behöver verkligen lite positiva kommentarer för att balansera alla negativa kommentarer. Tycker vi och du att edt är positivt så skall vi inte tveka att skriva det.


Alla i Yimby är inte positiva till den valda dragningen av Västlänken. Men även en del som är negativa kanske inser att den troligen kommer bli av och i det läget vill att den ska bli så bra som möjligt. Även om jag är positiv så tycker jag det är bättre med ett yttrande som kan få stöd från flera än att det innehåller ryggdunkar till planerarna. Samrådet är inte en popularitetsundersökning, utan en möjlighet att framföra sakliga synpunkter.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Här är en uppdaterad version av mitt yttrande där jag skrivit om inledningen mer neutralt. Jag har även gjort några andra ändringar, mestadels små formuleringsändringar.

Yttrande över Järnvägsplan Västlänken

Västlänken i allmänhet
Västlänken är en planerad 8 km lång järnvägstunnel för pendel- och regiontåg med tre undejordiska stationer i centrala Göteborg. Med en beräknad anläggningskostnad på ca 20 miljarder kronor utgör den helt klart regionens största enskilda utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafiken på mycket länge. K2020-projektets målbild är att kollektivtrafikens reseandel i Göteborgsregionen ska öka från 25 till 40 procent och tågtrafiken har bedömts som särskilt betydelseful för att kunna uppnå det målet. Västlänkens ambition är att skapa förutsättningar för kraftigt ökad tågtrafik genom kapcitetshöjningar och att samtidigt göra tågresor mer attraktiva med hjälp av de nya centrala stationerna. Detta är visserligen en god ambition, men med tanke på den höga kostnaden är det av yttersta vikt att järnvägstunneln och dess stationer verkligen blir en stor tillgång, inte bara för tågtrafiken, utan för hela kollektivtrafiknätet. Infrastrukturinvesteringar av den här storleken kan endast betala av sig på lång sikt och därför är det extra viktigt att Västlänken bidrar till ett starkt kollektivtrafiknät, inte bara de närmaste åren efter att den färdigställts, utan i många decenier framöver.

Västlänkens stationer kan i framtiden utgöra tre huvudnoder i ett kollektivtrafiknät som är mer decentraliserat än dagens och i den presenterade järnvägsplanen har stationerna planerats för detta. Dock verkar dessa planer utgå från ett spårvägsnät som ser ut ungefär som dagens plus utbyggnader som det redan finns konkreta planer på från stadens sida. Detta är olyckligt eftersom spårvägsnätet på medellång sikt troligen behöver byggas ut, i synnerhet i centrum. Järnvägsplanen borde därför även belysa hur stationerna kan integreras med möjliga framtida spårvägsutbyggnader.

Brister i nuvarande spårvägsnät
Göteborgs spårvägsnät utgör stommen i stadens kollektivtrafik. Cirka hälften av alla enkelresor med kollektivtrafiken i Stor-Göteborg görs med spårvagn. I allmänhet kan sägas att de banor som förbinder de mindre centrala stadsdelarna med centrum håller en relativt hög standard, bland annat för att de är byggda senare, medan de relativt korta centrala sträckorna som binder samman det hela ofta håller en betydligt lägre standard. Utanför centrum kan spårvagnarna hålla en relativt hög medelhastighet och det är generellt ingen risk för kapacitetsbrist på överskådlig sikt. I centrum leder däremot snävare kurvor, kortare avstånd mellan hållplatser, korsningar i plan med övrig trafik och fler resenärer till betydligt lägre medelhastigheter och konstant kapacitetsbrist i högtrafik. Eftersom de flesta resenärer behöver ta sig till eller genom centrum får detta synnerligen stora konsekvenser. Vissa planerade utbyggnader kommer ge en viss lindring av det här problemet, t.ex. Operalänken, men eftersom stadens befolkning växer kraftigt samtidigt som ny spårväg ska byggas till Eriksberg och Backa och kommunen har som mål att kollektivtrafiken ska öka sin andel av den totala mängden resor så är det inte troligt att detta kommer vara i närheten av tillräckligt på sikt.

Framtida spårvägslösningar och Västlänken
En ofta diskuterad lösning på dessa problem är att komplettera dagens centrala spårväg med någon form av snabbspårväg med färre hållplatser, rakare spårsträckning och färre korsningar i plan med övrig trafik. En dragning av snabbspårvägen helt eller delvis i tunnel kan i så fall bli aktuell eftersom korsningar undviks samtidigt som attraktiv mark inte tas i anspråk. Ett exempel på en sådan lösning är den förslagna ”Allélänken”, men flera andra dragningar är också möjliga. Göteborgs stad bedriver nu tillsammans med Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen ett arbete för att ta fram en målbild för framtidens stadskollektivtrafik och i detta kommer bland annat dessa frågor utredas. Om en snabbspårväg byggs genom centrala Göteborg i framtiden vore det mycket attraktivt om den kopplade direkt till flera av Västlänkens stationer, helst till alla, samtidigt som den kopplar samman förortsbanorna. Detta skulle stärka stationernas funktion som centrala bytesnoder och bidra till att skapa ett mycket effektivt och robust kollektivtrafiknät. Eftersom det kan bli aktuellt att dra snabbspårvägen åtminstone delvis i tunnel och stationerna ligger under mark vore sammankopplade underjordiska stationer för tåg och spårväg en tänkbar lösning. I sådana fall kanske Västlänkens stationer redan nu borde förberedas i någon mån för detta. Åtminstone borde man säkerställa att stationernas utformning inte i onödan blockerar underjordiska dragningar av spårväg som kan bli aktuella i anslutning til stationerna. Om inte sådan hänsyn tas rikerar man att ge sanning åt påståendet från vissa kritiker att Västlänken skapar hinder för framtida underjordisk spårväg. Trafikverket borde, oavsett om tunnellösningar för spårvägen bedöms troliga, tillsammans med Göteborgs stad se över vilka kollektivtrafiklösningar i anslutning till Västlänkens stationer som kan bli intressanta i framtiden och i vilken utsträckning stationernas utformning redan nu bör anpassas för detta. Även om ingen anpassning av stationerna bedöms vara aktuell bör järnvägsplanen redovisa vilka bedömningar som motiverar detta.


Vad tror ni om att posta det som en artikel på hemsidan imorgon bitti när jag skickat in yttrandet så att andra kan stödja det innan deadlinen går ut? Det blir väl inte ett officiellt Yimby-yttrande, men det ligger kanske ändå tillräckligt i linje med Yimby för att platsa på hemsidan?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Alla i Yimby är inte positiva till den valda dragningen av Västlänken. Men även en del som är negativa kanske inser att den troligen kommer bli av och i det läget vill att den ska bli så bra som möjligt. Även om jag är positiv så tycker jag det är bättre med ett yttrande som kan få stöd från flera än att det innehåller ryggdunkar till planerarna. Samrådet är inte en popularitetsundersökning, utan en möjlighet att framföra sakliga synpunkter.


Det handlat inte om raggmunkar utan det är bara en enkel gest av uppskattning för väl genomfört arbete och det kan man kosta på sig. Det hindrar inte att man sedan kritiserar delar av förslaget eller kommer med andra synpunkter.

Sträckning och stationernas lägen är ingenting som går att påverka nu utan är något som sedan länge är bestämt. Eventuell besvikelse över det är bara att komma över och istället se framåt så att den lösning som byggs blir så bra som möjligt.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Här är en uppdaterad version av mitt yttrande där jag skrivit om inledningen mer neutralt. Jag har även gjort några andra ändringar, mestadels små formuleringsändringar.

Yttrande över Järnvägsplan Västlänken

Västlänken i allmänhet
Västlänken är en planerad 8 km lång järnvägstunnel för pendel- och regiontåg med tre undejordiska stationer i centrala Göteborg. Med en beräknad anläggningskostnad på ca 20 miljarder kronor utgör den helt klart regionens största enskilda utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafiken på mycket länge. K2020-projektets målbild är att kollektivtrafikens reseandel i Göteborgsregionen ska öka från 25 till 40 procent och tågtrafiken har bedömts som särskilt betydelseful för att kunna uppnå det målet. Västlänkens ambition är att skapa förutsättningar för kraftigt ökad tågtrafik genom kapcitetshöjningar och att samtidigt göra tågresor mer attraktiva med hjälp av de nya centrala stationerna. Detta är visserligen en god ambition, men med tanke på den höga kostnaden är det av yttersta vikt att järnvägstunneln och dess stationer verkligen blir en stor tillgång, inte bara för tågtrafiken, utan för hela kollektivtrafiknätet. Infrastrukturinvesteringar av den här storleken kan endast betala av sig på lång sikt och därför är det extra viktigt att Västlänken bidrar till ett starkt kollektivtrafiknät, inte bara de närmaste åren efter att den färdigställts, utan i många decenier framöver.

Västlänkens stationer kan i framtiden utgöra tre huvudnoder i ett kollektivtrafiknät som är mer decentraliserat än dagens och i den presenterade järnvägsplanen har stationerna planerats för detta. Dock verkar dessa planer utgå från ett spårvägsnät som ser ut ungefär som dagens plus utbyggnader som det redan finns konkreta planer på från stadens sida. Detta är olyckligt eftersom spårvägsnätet på medellång sikt troligen behöver byggas ut, i synnerhet i centrum. Järnvägsplanen borde därför även belysa hur stationerna kan integreras med möjliga framtida spårvägsutbyggnader.

Brister i nuvarande spårvägsnät
Göteborgs spårvägsnät utgör stommen i stadens kollektivtrafik. Cirka hälften av alla enkelresor med kollektivtrafiken i Stor-Göteborg görs med spårvagn. I allmänhet kan sägas att de banor som förbinder de mindre centrala stadsdelarna med centrum håller en relativt hög standard, bland annat för att de är byggda senare, medan de relativt korta centrala sträckorna som binder samman det hela ofta håller en betydligt lägre standard. Utanför centrum kan spårvagnarna hålla en relativt hög medelhastighet och det är generellt ingen risk för kapacitetsbrist på överskådlig sikt. I centrum leder däremot snävare kurvor, kortare avstånd mellan hållplatser, korsningar i plan med övrig trafik och fler resenärer till betydligt lägre medelhastigheter och konstant kapacitetsbrist i högtrafik. Eftersom de flesta resenärer behöver ta sig till eller genom centrum får detta synnerligen stora konsekvenser. Vissa planerade utbyggnader kommer ge en viss lindring av det här problemet, t.ex. Operalänken, men eftersom stadens befolkning växer kraftigt samtidigt som ny spårväg ska byggas till Eriksberg och Backa och kommunen har som mål att kollektivtrafiken ska öka sin andel av den totala mängden resor så är det inte troligt att detta kommer vara i närheten av tillräckligt på sikt.

Framtida spårvägslösningar och Västlänken
En ofta diskuterad lösning på dessa problem är att komplettera dagens centrala spårväg med någon form av snabbspårväg med färre hållplatser, rakare spårsträckning och färre korsningar i plan med övrig trafik. En dragning av snabbspårvägen helt eller delvis i tunnel kan i så fall bli aktuell eftersom korsningar undviks samtidigt som attraktiv mark inte tas i anspråk. Ett exempel på en sådan lösning är den förslagna ”Allélänken”, men flera andra dragningar är också möjliga. Göteborgs stad bedriver nu tillsammans med Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen ett arbete för att ta fram en målbild för framtidens stadskollektivtrafik och i detta kommer bland annat dessa frågor utredas. Om en snabbspårväg byggs genom centrala Göteborg i framtiden vore det mycket attraktivt om den kopplade direkt till flera av Västlänkens stationer, helst till alla, samtidigt som den kopplar samman förortsbanorna. Detta skulle stärka stationernas funktion som centrala bytesnoder och bidra till att skapa ett mycket effektivt och robust kollektivtrafiknät. Eftersom det kan bli aktuellt att dra snabbspårvägen åtminstone delvis i tunnel och stationerna ligger under mark vore sammankopplade underjordiska stationer för tåg och spårväg en tänkbar lösning. I sådana fall kanske Västlänkens stationer redan nu borde förberedas i någon mån för detta. Åtminstone borde man säkerställa att stationernas utformning inte i onödan blockerar underjordiska dragningar av spårväg som kan bli aktuella i anslutning til stationerna. Om inte sådan hänsyn tas rikerar man att ge sanning åt påståendet från vissa kritiker att Västlänken skapar hinder för framtida underjordisk spårväg. Trafikverket borde, oavsett om tunnellösningar för spårvägen bedöms troliga, tillsammans med Göteborgs stad se över vilka kollektivtrafiklösningar i anslutning till Västlänkens stationer som kan bli intressanta i framtiden och i vilken utsträckning stationernas utformning redan nu bör anpassas för detta. Även om ingen anpassning av stationerna bedöms vara aktuell bör järnvägsplanen redovisa vilka bedömningar som motiverar detta.


Vad tror ni om att posta det som en artikel på hemsidan imorgon bitti när jag skickat in yttrandet så att andra kan stödja det innan deadlinen går ut? Det blir väl inte ett officiellt Yimby-yttrande, men det ligger kanske ändå tillräckligt i linje med Yimby för att platsa på hemsidan?


Jag tycker det var en bra skrivning. Skicka in den!
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Det drog ut lite på tiden men nu har jag skickat in den i alla fall (efter rättning av några stavfel). Då antar jag att Mikael Bigert, Signatur: Hansson och jag har skickat var sitt yttrande om Västlänken och framtida spårväg. Någon som vet om det är någon mer som skickat på liknande tema?
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Väl skrivet. Bra att försöka använda VL-projektet som hävarm för en rejäl satsning på det lokala kollektivtrafiknätet (stadstrafiken).

Skickade in ett yttrande med delvis likande tema.
Hade lite bekymmer att ta reda på vart det skulle mailas. Men jag skickade till trafikverket at trafikverket.se och hoppas det vidarebefordras om det skulle hamnat fel.


Yttrande över Järnvägsplan Västlänken (TRV 2013/92333)Yttrandet fokuserar på två områden som jag anser Järnvägsplanen (JP) inte helt svarar upp mot i förhållande till deras betydelse:

•Möjligheten att skapa planskild spårtrafik för stadstrafiken.
•Möjligheten att skapa en ny förgrening från pendeltågstunneln tvärs älven.


Stadstrafikens utveckling

För att möjliggöra väsentliga delar av att lägga stadstrafiken i tunnlar genom centrala Göteborg (exempelvis genom stadsbana, tunnelbana eller planskild spårvägstrafik), behöver den aktuella järnvägsplanen visa hur sådana förutsättningar kan ges eller åtminstone inte omöjliggöras.

Detta har gjorts på vissa delar medan det saknas på andra, väsentliga sträckor. Till exempel nämns i JP att Station Centralens utformning och uppgångar är anpassade för den nya bron, dvs. den planerade Hisingsbron. Vidare nämns till exempel hur utformning av station Korsvägen studerats m a p tänkbar framtida kollektivtrafiktunnel.

Vad som saknas är en motsvarande behandling kring station Haga, där idag löper ett av stadens större kollektivtrafikstråk. Med det menas alltså inte tillfälliga trafikåtgärder under byggtiden, utan just förutsättningarna för långsiktig stadstrafikutveckling.

I K2020 skissas ett antal tänkbara lösningar för buss och spårväg. Det är tydligt att stråken mellan Järntorget och Brunnsparken/Centralen, samt centrala förbindelser tvärs älven, antas förbli de intensivast trafikerade. K2020 nämner visserligen inte tunnlar som lösning i Alléstråket. Men med tanke på att Järnvägsplanen pekar på sådana lösningar för Korsvägen, borde motsvarande behandlas för station Haga.


Utbyggda Älvförbindelser för pendeltåg

”Centrala Älvsnittet” är förmodligen det allra mest trafikerade stråket för Göteborgs stadstrafik, dvs. kollektivtrafiken över Göta Älvbron. Enligt Trafikstrategi för Göteborg – Underlagsrapport [Rapport nr: 1:5:2013] står Göta Älvbron för mer än 75% av stadens k-trafik tvärs älven. Den nya bron, Hisingsbron, blir av allt att döma en ren ersättning med avseende på trafikkapacitet (samma antal filer för k-trafiken). Det kan också hävdas att nya bron får lägre kapacitet än dagens, med tanke på dess lägre höjd som dels ger fler broöppningar och därmed tidsstörningar, dels att den lägre höjden också innebär en mindre grad av planskildhet än idag (kortare sträcka utan plankorsningar).

Var kommer då Västlänken in i bilden? Jo, genom att VL i sig kommer alstra ett än större trafikbehov i centrala älvsnittet än idag. Därutöver kommer förstås den förväntade trafikökningen oavsett VL, på grund av den omfattande stadsförtätning som redan sker och kommer ske på båda sidor älven (utvecklingen har ännu bara börjat och stadens planer sträcker sig decennier framåt med tiotusentals nya boende och arbetsplatser). Men då ingen pendeltågsstation finns eller planeras centralt på norra sidan älven, kommer Hisingsbron alltså delvis användas som ren matarled från Centrala Hisingen till Göteborgs Central. Därtill kommer sannolikt ett behov alstras även i andra riktningen, med tanke på att alltfler målpunkter tillkommer på norra sidan älven (alltså att t ex resenärer från regionen har sin slutliga målpunkt där). Mot bakgrund av de nämnda faktorerna (var för sig och sammantaget) är det inte svårt att se den kommande brons otillräcklighet redan idag. Fler älvförbindelser kan visserligen överta delar av kapaciteten, men ännu finns inga sådana planerade. Det som oftast nämnts är en ny förbindelse Stigberget – Lindholmen (se t ex K2020). Om den utformas för spårvägstrafik ger det förstås en väsentlig avlastning, men kanske ändå inte tillräcklig för den trafik som har City söder om älven som målpunkt (inkl. området kring Centralstationen). Där kan Hisingsbron antas vara förstahandsval då det för de flesta resor från Hisingen till Centralenområdet ändå blir den kortaste vägen. Vidare finns Hisingens befolkningskoncentration i det s.k. Centrala Hisingen, alltså området kring Kvillebäcken, Brämaregården, och i framtiden också Frihamnen, Backaplan och Lundbystrand.

Marieholmsbrons kapacitet kan vara nästa faktor för behovet av ytterligare pendeltågsförgrening mot Hisingen. Marieholmsbron kommer som bekant utbyggas till dubbelspår vilket ökar kapacitet för både pendel- och godståg. Men utöver spårkapaciteten finns också faktorn med älvsjöfarten. Någonstans går en gräns också för tågtrafikens tolerans för broöppningar. Älvsjöfarten bedöms öka, liksom tågtrafiken. Idag är Bohusbanan en av de två enkelspåriga järnvägarna in mot Gbg (av totalt fem stråk) och saknar också pendeltågsmässig turtäthet. Bohusbanans många resenärer förväntas öka behovet av regelrätt pendeltågstrafik, dvs. minst kvartstrafik. Det ingår också som en del av prognosen för Västlänken att detta stråk ska öka sin turtäthet. Samtidigt ämnar hamnbanan öka tågtrafiken. Det är oklart (?) huruvida seriösa uppskattningar gjorts för när (nya) Marieholmsbrons kapacitet är nådd.

Det noteras att Marieholmsbron nämns på ett (1) enda ställe i Järnvägsplanens planbeskrivning (i en kartbild på sida 99). Även om det inte är en del av själva VL så kunde förväntas att en så betydelsefull anslutning behandlades mer utförligt.

Poängen, mot denna bakgrund, är att det till Västlänken behöver prioriteras en förgrening tvärs älven (tunnel eller bro), som allra helst också får en pendeltågsstation strax norr om älven i ”Centrala Hisingen".
Senast ändrad 31 januari 2015 16:47
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011

Stor oro för sättningarVästlänken oroar fastighetsägare

Över 250 synpunkter har kommit in på järnvägsplanen för Västlänken. Ett stort antal är från fastighetsägare som är oroliga för sättningsskador.


Rubriken ovan var vad som fanns på första sidan av dagens GP. Väl inne i tidningen så sjönk oron påtagligt. Rubriksättare dramatiserar som vanligt artikeln för att få ett säljande löp!

Ett nedslag i artikeln på ett yttrande. Bostadsrättsföreningen Lilla Torget oroar sig för byggstörningar i mer än tio år till. Men eftersom bygget pågår mellan 2018 - 2026 varav de sista åren inte kommer att märkas vid Lilla Torget så kan man redan nu lugna dem på den punkten och säga att så blir det inte.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Jag läste en artikel om Västlänken på jobbet igår. Tydligen innehåller budgeten en buffert på 2,3 mrd. Och kostnadsuppskattningen ligger just nu 300 milj under budget, enl Trafikverkets Bo Larsson. Det pekar mot en slutkostnad på 17,5 mrd.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Till de som tror att allt vad Trafikverket bygger blir försenat. Citybanan i Stockholm blir klar ett helt år tidigare än planerat!

Citybanan klar tidigare - men trafiken försenas

Med att trafiken "försenas" så menar de egentligen att trafiken inte kan starta när Citybanan är klar utan först efter ett halvår. Det innebär i praktiken att trafiken kan starta tidigare! Mycket glädjande. Vi ser fram emot samma utveckling för Västlänken!
Sida 74 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter