Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Fotgängarnas status i Göteborg?

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Enligt regeringen proposition 2008/09:35 skall Väghållare (Vägverket och lokala Gatubolag) tvingas att inkorporera Aktiv transport vid om- och nybyggnation av vägar i tätorter och dess omnejd.
Regeringen lät en Fil.Dr.Johan Faskunger (anställd på Karolinska institutet) göra en utredning som heter:
Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet - En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget "Byggd miljö och fysisk aktivitet".
Denna utredning och rapport presenterades i Folkhälsoinstitutets regi i Oktober 2007. Rapporten ligger till grund för prop.2008/09:35

Bakgrunden till att regeringen lät beställa denna rapport av Folkhälsoinstitutet, är det faktum att kartlägga om det finns ett samband mellan ökad övervikt i Sverige och brister i Stadsplaneringen vad gäller främjandet av Aktiv transport som det heter när man går eller cyklar till vardags.

Utöver behovet av att främja Aktiv transport i Stadsplaneringen vad gäller Gång- och cykelbanor,grönområden i bostadsområdenas närhet (särskilt viktig för barns möjligheter till Fysisk aktivitet) så hade regeringen en tanke om fler utövar Aktiv transport så kan bilåkandet minska som har blivit ett problem att åstadkomma åtgärder mot i klimatdebatten.

Några kapitel i rapporten:
Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa.
Obalans i energibalansen.
Behovet av stödjande miljöer.
Det socioekologiska perspektivet.
Byggd miljö och fysisk aktivitet.
Den byggda miljöns utformning.
Parker och grönområden.
Anläggningar för idrott,motion och rekreation.
Inomhusmiljöer och fysisk aktivitet.
Säkerhet och trygghet.
Barns miljöer för fysisk aktivitet.
Äldres miljöer för fysisk aktivitet.
Aktiv transport.
Forsknings- och utvecklingsbehov.
Mer forskning - speciellt svensk.
Bättre design av studier.
Undersök nya variabler- och bestämningsfaktorer.
Undvik stuprör - bättre samarbete över gränserna.
Dos - respons.
Mätmetoder.
Utveckling av teorier och modeller.
"Ställ bilen under milen".
Utveckla indikatorer för byggd miljö och fysisk aktivitet.

Det finns fler rubriker men några återkommer som Parker och grönområden samt barns och äldres miljöer för fysisk aktivitet.

Gatan som Social plats är dock en av rapportens sista rubriker som handlar om
ett viktigt utvecklingsbehov som behövs för att se gatan som en social plats för ökade sociala kontakter och lek.
Sid:126 i rapporten handlar om Gatan som social plats och om att det är dags att integrera HBK=Hälsokonsekvensbedömningar i Stadsplaneringen.

Sid:127,Diskussion och slutsatser:
"I den här kunskapssammanställningen betonas betydelsen av närhet till utbud och service och hög tillgänglighet till exempelvis parker,grönområden,
lekplatser,motionsanläggningar och andra mötesplatser för att underlätta en fysiskt aktiv livsstil och motverka en stillasittande livsstil.Men hög tillgänglighet måste även kombineras med hög användbarhet "när man väl är på plats".Att det finns stödjande miljöer för fysisk aktivitet är sannolikt inte tillräckligt.Sammanställningen har även visat på behovet av att öka säkerhet och trygghet för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet,speciellt för barn,äldre och kvinnor.På samma sätt skall våra omgivande miljöer inte bara vara säkra och trygga - de ska utmana och stimulera oss också.Samtidigt återstår det mycket forskning för att bättre förstå vad som orsakar trygghet och otrygghet.Vad är det i den byggda miljön som motverkar fysisk aktivitet genom otrygghet?".


Göteborg ligger långt framme vad gäller att främja fotgängares säkerhet i stadsmiljön även om det finns passager som är särskilt farliga för fotgängare.

Märkligt nog har Lagen om att bilister skall stanna för fotgängare vid övergångsställen resulterat i fler skador och dödsfall vid övergångsställen i Sverige.

Hade det inte varit för Trafikkontorets statistik över olyckor mellan Spårvagnar och fotgängare så hade vi kanske ej fått ombyggnationen av Hjalmar Brantingsplatsen som blev mycket säkrare för fotgängare.
Likaså ombyggnationen av Järntorget blev mycket säkrare för fotgängare.

För egen del har jag skrivit 15 brev till Trafikkontoret och 2 brev till Trafikpolisen angående att det är behäftat med livsfara att passera övergångsställena i Bellevue, runt respektive rondell.

För det är väl ändå icke meningen att passera över ett övergångställe - skall vara en nära döden upplevelse?

Bilisterna som kommer farandes ner på Kortedalavägen kör i för hög hastighet för att vilja stanna för fotgängare vid övergångsställena i Bellevue mot Artillerigatan.Ser man på hur Kortedalavägen ser ut upp mot Kortedala så är den bred som vilken annan autostrada som helst.Tvåfilig åt respektive körriktning.

Trafikkontoret har i vartfall lyckats få Gatubolaget att bygga en refug mitt i ett övergångsställe vid den Spårvägslösa rondellen här i Bellevue.
Lustigt, att stolpen med påbudet om fotgängare blev överkörd första kvällen som denna refug invigdes i December 2007.
Det visar i vartfall att refugen behövs!

Men är det inte så att Trafikkontoret beslutar om ombyggnation av farliga vägsektioner för fotgängare och cyklister, först efter att någon har förolyckats?
Senast ändrad 5 juni 2009 20:44
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Fotgängarnas problem är ibland inte bristande trafiksäkerhet, utan ibland även att trafiksäkerhetfrämjande åtgärder mest ser till att ta bort fotgängarna helt och hållet som t.ex avspärrningen längs med Allégatan vid Haga.

Tidvis, två-tre timmar varje dag vid rusningstafik, är allégatan antagligen helt olämplig att korsa till fots annat än vid rödljusövergångar, men resten av tiden är den öde som alla andra gator och då är omvägen ibland väldigt lång för fotgängare som ska över.

Kanske är avvägningen mellan trafiksäkerhet och framkomlighet för fotgängare rätt, svårt för mig att säga utan vettigt statistikunderlag och utbildning inom trafiksäkerhetsplanering, men spontant tycker jag att det hade varit bättre att ta bort staketet där.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
@Hans H:
Tror staketet främst satts upp på grund av att där finns spårvagns- och busstrafik som man vill ska kunna hålla lite högre fart. Längs andra delar av Allén finns inte staket vad jag vet. Sen är ju trafikföringen lite konstig efter ombyggnaden av Järntorget, vilket kanske ökar risken att folk går ut utan att titta åt rätt håll. Det vore onekligen skönt att slippa denna typ av staket i centrala stan. Om inte förr kan det kanske tas bort då spårvagnstrafiken minskar när länken över Skeppsbron är klar. Annars vore väl ett planskilt spårsystem för åtminstone huvuddelen av resorna idealet.

@Mikael:
Tvärtemot vad du tror var det primära syftet med lagen om väjningsplikt vid övergångsställen inte ökad säkerhet, utan ökad framkomlighet för fotgängare. Detta har nog också uppnåtts i viss utsträckning. Att detta samtidigt påverkade säkerheten vid befintliga övergångsställen negativt var nog ingen överraskning. Lösningen har varit ombyggnationer för att få ner farten alternativt i vissa fall borttagande av övergångsställen.
De övergångsställen du nämner behöver säkert byggas om. Antagligen har Gamlestaden inte prioriterats tillräckligt högt hittills.
Ur kapacitetssynpunkt skulle två körfält räcka gott för Kortedalavägen. Åtminstone borde den smalas av till två körfält vid övergångsställen. Med dagens tänk borde cirkulationsplatserna ha mindre kuvradier, men det är kanske inte ekonomiskt försvarbart att bygga om för sakens skull, men i samband med en välbehövlig förtätning på omgivande stora parkeringsytor och gräsplättar kunde det vara naturligt. Annars är ju upphöjda övergångsställen populära, men med tanke på att det är något av en huvudväg mot Kortedala och Bergsjön, misstänker jag att man ogärna har sådana här med hänsyn till utryckningsfordon mm.
Senast ändrad 10 juni 2009 00:59
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel, när det gäller bilisternas framfart på Kortedalavägen.
Så är det bara att inse att Kortedalavägen längre upp i Kortedala är bred som en Autostrada och helt enkelt inbjuder bilisterna att köra fortare än tillåtet.
Så kommer de nedrusande från Kortedala ner mot rondellerna i Bellevue och då vill de förstås inte sänka hastigheten för fotgängare utan hellre gasar lite mer så att fotgängare ej vågar ta steget ut på ett övergångsställe.

-Jag har i tidigare svarsbrev från Trafikkontoret fått beskedet att rondellerna i Bellevue skulle byggas om för att bli mindre så att bilisterna tvingas att sänka hastigheten och dess ombyggnationer skulle inledas under 2009.
Men nu har jag fått brevsvar från Gatubolaget att ombyggnation av rondellerna i Bellevue kan inte komma igång förrän 2011.
Varför denna försening i omgångar?

Märkligt, det här med vilka som ombesörjer ombyggnation av lokala vägar!

Vägverket när det gäller genomfartsleder, Gatubolaget på lokalgator och entreprenadföretag som Svevia vid helt nya rondeller som vid Frölunda Smedjegata i Högsbo Industriomr. där nu byggs en rondell av Svevia.
Men ibland kan Vägverket få en entreprenad för att även bygga om en lokalgata!
Senast ändrad 10 juni 2009 13:40
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
På tal om fotgängare, nu finns det gatubilder även för Göteborg på hitta.se
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Jesper Hallén, det var ju en rolig länk.

Något som fungerar förstås extra bra om man har en 3G-mobil med GPS.
Senast ändrad 25 juni 2009 20:43
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Syftet bakom starten av denna tråd var att visa på den motsättning som finns mellan det arbete som Göteborgs stads Trafikkontor har arbetat med under de senaste 10-15 åren och de trafiksäkerhetsproblem som finns ute i fotgängarnas verklighet i Göteborg.

Höga staket mellan spårvägsspåren på spårvagnshållplatserna har resulterat i att det är ytterst ovanligt med att fotgängare idag blir påkörda av en Spårvagn vid hållplatserna.

Men övergångsställen invid rondeller är fortfarande ett osäkerhetsmoment,något jag väl känner till här i Bellevue som har två rondeller där bilister kör som drumlar och genar och kör fortare inför övergångsställena för att vi fotgängare ej skall våga ta steget ut på ett övergångställe, så att bilisterna slipper att bromsa in vid övergångsställena.

-Jag har speciella små hårdgummi puckar som jag har plockat från vägarbetena på Oscarsleden som jag har kastat mot bilister som vägrar stanna vid övergångsställena här i Bellevue.En gång har jag blivit jagad av en kille i en silverfärgad BMW som hann uppfatta att jag kastade något mot hans bil men inte vad!
För riskerar de livet på folk som har rätt att passera ett övergångsställe och det är lag på att en bilist skall stanna för en fotgängare vid övergångsställe så skall bilistdrumlarna också vara beredda på att de kan få saker på sin bil!

För är det något som många bilister är rädda om så är det lacken på deras kära plåtiga ägodel.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ mikael: Jag kan verkligen sympatisera med din ilska, tyvärr finns alltför många bilister som fullständigt saknar respekt för människoliv. Men att kasta saker på bilar i rörelse är ju fullständigt livsfarligt, både för dig, bilisten och oskyldiga människor runtomkring - det måste du lägga av med!
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Före lagen om väjningsplikt vid övergångställen var bilisterna vid Wavrinskys plats ett problem. Men efter lagens införande har de bättrat sig betydligt. De stannar nästan med en gång när man väntar vid övergångsstället vid hållplatsen. Det är helt enkelt inget problem längre. Dessutom har Vägverket byggt en "extra refug" mitt i gatan, så att säkerheten för fotgängare ytterligare ökats.
__________________
Ragnar L
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Johannes,numer kastar jag sällan nån gummipunk på bilistdrumlarna som vägrar stanna för oss fotgängare i Bellevue.Vägverkets tel.nummer 71456 till bilregistret använder jag dock i det närmaste dagligen för att kolla ägare av bil som ej stannar vid övergångstället för mig.

Och jag fortsätter skriva brev-efter-brev till Trafikkontoret i detta ärende fast numer får jag aldrig svar från just Trafikkontoret utan Gatubolaget.

-Jag antar att Trafikkontoret beslutar om ombyggnationer av de stora rondellerna i Bellevue först sedan någon fotgängare har förolyckats.

Såsom Vägverket tänker när det gäller att bygga om större vägar.
Senast ändrad 30 juni 2009 12:27
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Ragnar Lund, i Bellevue har ETT övergångsställe försetts med en upphöjd refug som möjliggör passage över detta enda övergångsställe mitt i Kortedalavägens färdriktning mot Artillerigatan.

Men jag har i tidigare brevsvar från Trafikkontoret fått veta att Trafikkontoret planerar att göra rondellerna mindre i Bellevue så att bilisterna tvingas att sänka hastigheten.

Men först var det planerat att ombyggnation av rondellerna i Bellevue skulle ske i år men efter mitt senaste brev (snigelbrev) till Trafikkontoret (och svar från Gatubolaget) så har jag fått veta att det är uppskjutet till 2011.
Det skall väl förolyckas någon fotgängare före de bygger om före 2011!
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Någon form av kommunikation bör alltid ske innan fotgängaren går över vägen och då fungerar systemet också. Tycker såväl fotgängare som bilister visar hänsyn i Göteborg så ser inte det som ett direkt problem. Enskilda misstag görs alltid och då får man ha överseende med det. Smutskastning lär i alla fall inte lösa något problem.
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Jag håller med om att det i allmänhet fungerar bra vid obevakade övergångsställen i Göteborg. Övergångställena vid rondellerna i Bellevue är dock ett undantag. Här kör många bilister som tokar.

Varför inte ersätta de överdimensionerade rondellerna med signalkorsningar, och bygga hus på den frigjorda ytan? Då kunde vi få en trevlig torgliknande plats vid Bellevues spårvagnshållplats.
Senast ändrad 2 juli 2009 14:51
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@E K, jag bor i Bellevue och jag har skrivit 15 brev till Trafikkontoret,3 brev till Trafikpolisen i Göteborg under de senaste 7 åren.

-Jag har i ett brevsvar under 2008 fått veta att Trafikkontoret planerar att bygga om rondellerna i Bellevue så att de blir mindre samt att göra vägarna ut från rondellen utan spårvagnar med mer tvära kurvor så att bilisterna tvingas till att hålla lägre hastighet.
Men när jag fick brevsvar förra året så var budet från Trafikkontoret att ombyggnation skall inlades under 2009, fast det verkar nu ändrat till 2011, då jag skrev ånyo ett nytt brev tidigt i våras då jag fick brevsvar från en ingenjör på Gatubolaget (som är de som är väghållare för lokalgator i Göteborg).

I mina brev till Trafikpolisen i Göteborg och i mina senaste brev till Trafikkontoret så har jag skrivit:Att passera ett övergångsställe skall väl ändå icke vara en nära döden upplevelse?
För så är det i Bellevue idag.
Spårvagnsslingan i Bellevue planeras också att utgå i ombyggnationen för att även denna rondell skall kunna bli mindre i dess omkrets.
Senast ändrad 4 juli 2009 11:39

 > Allmänt
Fotgängarnas status i Göteborg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan