Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Lidingös partier inför kommunalvalet

Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Jag håller på att kolla genom de kommunala partiprogrammen på Lidingö inför valet.

Lidingöpartiet går till val på ren Nimby-populism.


Lidingö är redan den femte tätast befolkade kommunen i Sverige och tål inte ohejdad bebyggelseexpansion. Lidingöpartiets mål är att Lidingö även i framtiden ska behålla sin särart och karaktär med bebyggelse och natur i smaklang. Ren luft och rent vatten är viktigt för livskvaliteten och hälsan.

Lidingöpartiet arbetar för att:
* En ny översiktsplan inte får leda till överexploatering.
* Våra återstående grönområden och parker bevaras.
* Kottlasjöns vattenkvalitet skyddas.
* naturreservat även ka omfatta skogen på Elfvikslandet.
* Fler papperskorgar och hundlatriner placeras ut för en renare ö.
* Klotter och skadegörelse ska bekämpas.
* Staden ska tillämpa klimatvänliga lösningar.
* Värna om ett varierat utbud av boendeformer.


I en annan broschyr står:

Vi säger JA till att:
Bevara Lidingös särart och vackra natur, istället för att exploatera!
Befolkningen tillåts växa med 10%.

Min markering. Är inte detta ett vallöfte som skulle passa för Folkrepubliken Kina?

Annars är de ett "extra allt"-parti. De räknar med att påverka SL om att öka kollektivtrafiken, polisen för att öka bemanningen på polisstationen, och Systembolaget för att öppna en ny butik. De vill ha fler butiker, och mer fritidsaktiviteter, utan att öka befolkningsunderlaget. Att Lidingö domineras av 40-talister, som går i pension under kommande mandatperiod, gör inte saken lättare.

Vi Lidingö-Yimbys måste ryta till mot Lidingöpartiet.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 september 2010 04:57
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Så går vi vidare till Moderaterna. Enligt partiprogrammet vill de:

* Upprusta Lidingöbanan med moderna vagnar.
* Dra Södra Huvudleden i bergtunnel.
* Genomföra "försiktig förtätning", framför allt i Torsvik, Lidingö Centrum och Högsätra.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Folkpartiet skrev:


 Ha en försiktig förtätning av befintliga
bostadsområden, särskilt stadsdelscentra, i syfte
att öka underlaget för service, företagande och
kollektivtrafik/transporter
 Bibehållen villastadskaraktär
 Att våra grönområden värnas.
 Att Lidingö erbjuder olika former av boende,
såsom enfamiljshus, flerfamiljshus och kategori
boende för medborgarnas olika behov, samt
olika önskemål om upplåtelseformer, både ägda
och hyrda bostäder.
 Att Lidingö stad är drivande inom till exempel
energieffektiviseringar och hälsosamt boende.
 Att Lidingö stad aktivt motverkar bostadssegregation,
bland annat genom att olika
upplåtelseformer finns i varje stadsdel.
 Att lidingöhem erbjuder bostäder baserat
på marknadens efterfrågan men även där
marknadskrafterna är svaga, till exempel
ungdomsbostäder och olika former av
äldreboende.
 Att lidingöhems bestånd av hyreslägenheter bör
öka genom köp eller nyproduktion.
 Att i framtiden vid eventuell ombildning av
hyresrätter till bostadsrätter provas mot stadens
behov av tillgång till hyreslägenheter för stadens
egna behov. Det kan handla om en tillräcklig
volym lägenheter per år för sociala förturer m.m.
 Att lidingö stad har strategiska innehav av
såväl bebyggda som obebyggda fastigheter för
bostadsändamål.
 Att Lidingöhem avsätter medel för fritidsverksamhet
för att främja gemenskapen mellan
hyresgästerna och att de boende själva avgör
vilken typ av fritidsverksamhet de önskar.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 september 2010 06:17
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
"Kristdemokraterna" skrev:


Stockholmsregionen växer så att det knakar och för oss kristdemokrater är det en självklarhet att Lidingö är med och tar sitt ansvar för bostadsförsörjning och infrastruktur. För oss är det dock viktigt att slå vakt om det som gör Lidingö till en unik kommun att bo och verka i.

Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen och förtäta områden som redan är bebyggda, framförallt centrum/Torsvik, kan vi bevara och utveckla Lidingös grönområden, både för människors välbefinnande och för den biologiska mångfaldens skull.
Kollektivtrafiken behöver utvecklas på Lidingö och möjligheten till smidiga byten mellan olika trafikslag måste utvecklas. Vi vill därför bland annat slå vakt om att infartsparkeringen i Ropsten blir kvar i någon form och att båtpendlingens angöringsplatser trafikeras med kollektivtrafik för enkla byten.


I övrigt förespråkar de tunneln.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Lidingöcentern skrev:

Vi vill värna om Lidingös unika miljö och karaktär av småstad med närhet till ett pulserande storstadsliv. Vi vill därför gå varsamt fram med ny bebyggelse och nya trafikleder.


Lidingöcentern skrev:

Många har valt att bosätta sig på Lidingö på grund av den unika gröna miljön. Vi vill värna de gröna oaserna i våra villaområden och intill öns flerfamiljs-områden.

Här gör de samma felresonemang som pensionärerna på samrådsmötet i vintras; de förutsätter att de boende på Lidingö bara ser Stockholms innerstad som ett alternativ. Nog för att det länge varit dyrt att bosätta sig på Lidingö, och nog för att Lidingö ligger naturskönt, men det finns massor av kommuner i länet för den som framför allt vill bo i skogen.

Centerns hjärtefråga är att stoppa bergtunneln.

Som YIMBY kan jag bara beklaga att det inte finns något borgerligt parti som både vill förtäta, och stoppa tunneln.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Socialdemokraterna skrev:


• Det ska finnas gott om hyresrätter till rimlig hyra.
• När Torsvik och centrum nu ska omdanas och infarten överdäckas måste en ledstjärna vara att skapa ett attraktivt bostadsområde där alla har råd att bo.
• Bevara både det stora naturvårdsområdet, små väl utnyttjade bostadsnära grönområden och ekologiskt viktiga nyckelbiotoper.
• Bygg in sociala funktioner, kultur- och rekreationsanläggningar i nya bostadsområden.
• Värna om kommunal och kommersiell service i gamla stadsdelscentra.


De motsätter sig tunneln, och vill i stället bygga Södra huvudleden till en planskild väg i ytläge.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Miljöpartiet skrev:


Nyinvestera i resurseffektiva hyresrätter och studentbostäder.
Stärk stadsdelscentra som levande mötesplatser, med handel, service och kultur.
Bevara och vårda befintliga grönområden med större hänsyn till den biologiska mångfalden och friluftslivet.

Ge gående och cyklister företräde och inflytande i trafikplaneringen.
Skapa täta, trygga passager av bilvägar och spår. Anlägg bättre cykelvägar
och cykelparkeringar.
Planera, som i resten av Sverige, för att fördubbla kollektivtrafikens andel. Satsa på att bygga ut Lidingöbanan med mer dubbelspår och sikta på ett utvidgat spårvägsnät på ön.

Minska den onödiga bilismen genom att skapa en god kollektivtrafik och ett samhälle med mer närservice.

Miljöpartiet säger bestämt nej till förslaget om en vägtunnel – som är ett oacceptabelt resursslöseri. Förbättra nuvarande väg. Folkomröstning.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 september 2010 05:44
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Vänsterpartiet skrev:

Staden ska i samverkan med landstinget verka för en god kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar och verka för att det blir lättare att cykla eller ta spårvagnen eller bussen och låta bilden stå, då bilismen är den största miljöförorenaren i Stockholmsområdet.
- Staden ska ta sin del av ansvaret för att Lidingöbanan blir kvar och
underhålls.

Rätten till en bostad måste gälla alla. Att få en bostad på ön ska inte vara
beroende av att ha mycket pengar eller goda kontakter. Lidingö behöver
fler allmännyttigt ägda hyreslägenheter och en väl fungerande
bostadsförmedling med rätt att förmedla alla lediga lägenheter. Den mark
som finns att bygga bostäder på ön är mycket begränsad, och måste därför
tas tillvara på ett klokt sätt.
- Staden ska, genom aktiv markpolitik, planläggning och kontakter med
markägare och byggherrar skapa förutsättningar för att bygga cirka 150-
250 nya hyreslägenheter om året.
- Staden ska verka för att Dalénumområdet får en större andel hyresrätter för
att öka andelen unga som kan bo på Lidingö och för att minska
trafikbelastningen på Södra Kungsvägen. Exploateringsplanen bör vara
kortare än de angivna 10 åren för att öka bekvämligheten för de som flyttar
in i Dalénumområdet i byggperiodens början.
- Staden ska verka för förtätning i de stora villaområdena där små
flerbostadshus, ”flerfamiljsvillor”, kan byggas.

- Säkerheten för gående och cyklister måste förbättras. Biltrafiken ska ske
på de oskyddade trafikanternas villkor.
- Staden ska fortsätta bygga ut, förbättra och underhålla gång- och cykelvägnätet.
- I bostadsområdena bör hastigheten begränsas till 30 km/timmen.
- Trafiksäkerheten längs Södra Huvudleden måste förbättras, särskilt i
Skärsätra. Detta bör ske utan nya kostsamma vägdragningar.
- Bullerproblemen för fastigheter längs öns genomfartsvägar måste
åtgärdas.
- Staden bör återta kontrollen av öns fjärrvärmenät bland annat för att kunna
sänka kostnaderna för dem som bor i hus med fjärrvärme. Intill dess det blir
möjligt måste staden övervaka effekterna av att fjärrvärmeverket sålts till
privata intressenter.
- Ett bullerskydd bör uppföras vid varje skola som ligger i nära anslutning till
en större väg.

- Vi ska bibehålla de stora och sammanhängande grönområdena.
- Skogarna är till för rekreation och friluftsliv. Detta syfte ska vara vägledande
för hur de sköts. Vid planering av skötsel av öns grönområden är
det angeläget att ta tillvara den kunskap som finns hos öns frilufts- och
miljöorganisationer.
- Staden ska utifrån sin hälsoprofil göra det attraktivt och enkelt att röra sig i
skog och mark.
- Lidingö har en rik flora av sällsynta och vackra naturmiljöer så som
Ekbacken. Dessa miljöer bör skyddas från byggnation och exploatering.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Tore Kullgren skrev:

De vill ha fler butiker, och mer fritidsaktiviteter, utan att öka befolkningsunderlaget. Att Lidingö domineras av 40-talister, som går i pension under kommande mandatperiod, gör inte saken lättare.


Mina svärföräldrar bor i Skanör, som förvisso är mycket mindre än Lidingö men lider av samma problem: orten befolkas av 40-talister som köpte sina hus på 60-talet när orten byggdes ut kraftigt och husen var billiga. 40-talisterna har idag mycket pengar men konsumerar inte särskilt mycket, varken kläder eller mat. Barnfamiljer är däremot storkonsumenter av allt möjligt men har inte råd att flytta till Skanör där en liten stuga kan kosta 5 miljoner. När 40-talisterna säljer sina hus blir det alltså antingen till en annan rik medelålders eller pensionär eller till någon rik person som är ute efter ett sommarhus.

Resultatet kan i alla fall, rent konkret, beskådas i Skanörs centrum: kvarter efter kvarter med gapande tomma butikslokaler eller butiker som byggs om till bostäder. Pensionärer och sommargäster utgör inget underlag för butiker. De boende klagar över att allt slår igen, men hur förklarar man för dem att problemet är att 1) de är för rika och att 2) deras hus är för mycket värda och att lösningen därför är att 1) få till en inflyttning av fattiga och att 2) sänka fastighetsvärdena?

I Skanör tror jag att det är för sent att hejda utvecklingen, men Lidingö har nog fortfarande förutsättningar att undvika att bli ett sömnigt snobbghetto.

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Orsakssambandet förtätning -> förslumning är en NIMBY-myt. Sanningen är att det är tvärtom.

För det första är en nybyggd bostad värd mer än en halvgammal från 1970-talet. Dels för att den är i bättre skick och standard, dels för att utbudet av arkitektur från miljonprogramstiden har mättat efterfrågan för länge sedan. Skämt ska vara nya. Konjak ska vara gammal. Ost ska inte vara för ny eller för gammal. Bilar ska vara helt nya eller mycket gamla. Och för hus gäller detsamma som för bilar.

För det andra är det som du säger, att folk som bott länge i gamla högstatusområden inte nödvändigtvis har stora inkomster eller förmögenheter, utöver sina bostäder. Inflyttare måste ha stor förmögenhet och/eller inkomst för att ha råd (eller få lån).

För det tredje är efterfrågan på urbana lägenheter betydligt större än utbudet. Även i storstadslänen utgörs huvuddelen av bostadsbeståndet (med undantag för miljonprogrammet) av villor, radhus och glesa lägenhetslängor.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 september 2010 11:33

 > Städer
 > Norrort
Lidingös partier inför kommunalvalet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert