Utskrift från gbg.yimby.se
....

Marconigatan - bostäder och ishall

Bostäder och ishall m m inom stadsdelen Järnbrott. Utställning - detaljplan sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 10 november 2009. Handlingarna finns längst ner.

Kvarteret vid Marconigatan från nordväst kan se ut så här (Liljewalls Arkitekter)


Utställning av detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för Bostäder och ishall m m.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar att komplettera med nya bostäder i Frölunda samt ge möjlighet att uppföra en förskola och en ishall.

De nya bostäderna fördelas på tre kvarter med radhus, punkthus resp lamellhus. Bostäderna för äldre på Gnistgatan kompletteras även med nya lägenheter.

Planförslaget förutsätter att alla befintliga skolbyggnader rivs medan Heidhallen bibehålls. Trafikförsörjningen av området föreslås ske från Musikvägen. Ett nytt huvudstråk för gående och cyklande skapas i mellan Marconigatan och Gnistgatan. Planen befäster det nya läget för spårvagnshållplatsen vid Orgelgatan. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Delar av följande fastigheter skall utnyttjas för allmän plats och i förekommande fall lösas in av kommunen: Järnbrott 5:1, Järnbrott 133:1, Järnbrott 758:68 och Järnbrott 758:71.

Stadsdel: Järnbrott
Stadsdelsnämnd: Frölunda

Hur långt har planprojektet nått?

Just nu befinner sig planen i utställningsskedet för detaljplan. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 10 november 2009 via brev eller e-post, se nedan. Den som inte senast under utställningstiden framför skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 14 oktober 2008 – 10 november 2009 och visas på följande platser och tider:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
- Frölunda kulturhus, biblioteket, Valthornsgatan

Vid utställningsplatserna finns även Program för Bostadsutveckling i Frölunda tillgängligt

Upplysningar om förslaget lämnas av 
Anna-Karin Nilsson, tfn 031-368 16 52 eller
Malin Häggdahl, tfn 031-368 15 12.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 10 november 2009.


Utställningshandling (3,3 Mb)
Illustration, plankarta och grundkarta (6,9 Mb)
Datum och tid: 10 November 2009
Plats: SBK
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.