Utskrift från gbg.yimby.se
....

Svar från moderaterna om trafikstrategin

 

Vi har fått ett svar från Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) på inlägget Morderaterna fäller förtätningsstrategin? som skrevs med anledning av de lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. Svaret följer.


Yimby Göteborg har uppmärksammat vår motion om att arbeta fram en ny trafikstrategi som också är beslutad i Kommunfullmäktige. Det tycker vi är roligt, även om Yimby delvis inte håller med oss och delvis nog missuppfattat vad vi egentligen föreslår.

Befolkningsprognosen pekar mot att Göteborg kommer ha 150 000 fler invånare och 80 000 fler arbetstillfällen år 2035. Det ställer krav både på hur vi bygger staden och hur vi organiserar transporterna. Vi moderater tror att lösningen är att förtäta och bygga ihop staden, men vi måste kunna diskutera hur det ska ske.

Vill man att Göteborg ska kunna växa måste också transporterna fungera. I den diskussionen måste vilja och ambitioner sättas mot realism och faktiska omständigheter. Vill man att Göteborg ska växa i enlighet med prognoserna är det inte realistiskt att, som trafikstrategin anger, samtidigt minska biltrafiken med 25 procent från 2011 års värde. Särskilt som biltrafiken faktiskt har ökat under de senaste åren.

Vi vet också att möjligheterna att snabbt bygga ut kollektivtrafiken är väldigt små. Det är redan idag begränsat utrymme i centrala staden för fler bussar, spårvagnar och tåg. Med Västsvenska paketet har vi ökat den regionala trafikkapaciteten genom busskörfält och genom Västlänken, men att klara större trafikökningar i den lokala kollektivtrafiken har Göteborg i dag inte förutsättningar att göra.

För att klara de väntande trafikökningarna i kollektivtrafiken måste det arbete som kallas GMP (lokal kollektivtrafik Göteborg/Mölndal/Partille) komma på plats, ett beslut som kräver stora investeringar och som inte finns framme i dag. För oss moderater är detta en av de viktigaste trafikfrågorna under mandatperioden.

K2020 är ett dokument antaget i Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) av samtliga medlemskommuners fullmäktige. Den säger att trafikökningarna fram till 2020 ska tas i kollektivtrafiken och att biltrafiken därmed ska hållas på samma nivå som nu. Det är också vad vi anser är mer realistiskt under de förutsättningar som vi har och vad vi önskar att en ny trafikstrategi ska utgå ifrån. Vidare menar vi att staden ska ha som ambition att ge en god framkomlighet för alla trafikslag. Detta innebär dock vare sig att vi motsätter oss en kraftig utveckling av trafikinfrastrukturen i Göteborg eller att alla trafikslag måste komma fram på varje gata.

Om man inte bygger ut infrastrukturen också för bilar och fordon riskerar konsekvensen bli att staden inte heller kan byggas ihop och ut, i den takt som är nödvändig för att möta bostadsbristen. Vi ser redan hur Trafikverket hotar avstyrka utbyggnaden längs Söderleden om inte nödvändiga kapacitetsökningar görs i det lokala vägnätet och vi ser en närmast kaotisk trafiksituation i Torslanda på grund av bristande utbyggnad av infrastrukturen. Med små möjligheter att bygga ut kollektivtrafiken och samtidigt försvåra framkomligheten för bilar riskerar detta att resultera i att utbyggnadsplaner avslås av länsstyrelsen och att staden därmed inte kan växa.

Vi menar att en levande innerstad innebär att man på vissa gator prioriterar kollektivtrafik, på andra gång och cykel och på ytterligare andra bilar med resultatet att alla trafikslag får god framkomlighet. Vi menar vidare att en omställning från bil till kollektivtrafik och cykel främst måste bygga på positiva incitament snarare än negativa. Men att inte ha ett väl fungerande alternativ till bil kommer knappast att öka acceptansen för trafikomläggningen.

Avslutningsvis blir jämförelsen med våra kamrater i Stockholm något förvirrad om man tror att det finns en ideologisk skillnad mellan oss och Stockholmsmoderaterna. Precis som Stockholmsmoderaterna står bakom trängselskatten i Stockholm står vi bakom Västsvenska paketet och trängselskatten i Göteborg. Precis som Stockholmsmoderaterna står vi bakom att bygga tätt och högt. Däremot finns det geografiska skillnader mellan Göteborg och Stockholm som innebär att man får bemöta trafikutmaningarna på olika sätt. Exempelvis driver Stockholmsmoderaterna, till skillnad från oss, frågan om att bygga en motorvägsring runt Stockholm inklusive Förbifart Stockholm.

Hampus Magnusson (M)
Biträdande kommunalråd och vice ordförande Fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)
Vice ordförande Trafiknämnden

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jan Lenander (25 September 2015 08:40):
Vad bra att moderaterna taggar ner och så tydligt ställer upp på förtätning etc. Dock har de missat att både förtätning och den viktiga utbyggnaden av kollektivtrafik konkurrerar med just biltrafiken om yta. Vi kommer upprepade gånger få prioritera mellan bra kollektivtrafik och utrymme för bilar, prioritera mellan stadsgator och snabba leder.

Ska vi klara en växande stad så ställs stora krav på både mindre transportbehov genom förtätning och mer yteffektiva transporter som gång, cykel och kollektivtrafik.
+1
Jan Wiklund (28 September 2015 12:33):
Jag misstänker att många moderater har en blind fläck här. De kan inte föreställa sig att det någon gör i sitt eget intresse kan förstöra för någon annan, det skulle gå emot deras tro på den osynliga handen. Liksom att privatbilism ju måste vara bra, det hörs ju på namnet, precis som att kollektivtrafik måste vara dåligt.

Det går givetvis inte att skära ett helt politiskt parti över en kam, men dessvärre tror jag att det är precis så fyrkantigt som en alltför stor del tänker.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee