Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsplan Göteborg

Fram till 2012 är det tänkt att en grupp, särskilt tillsatt av kommunstyrelsen, ska ta fram en vision och en strategi för Centrala Älvstaden. Det kan tyckas lite överflödigt att spåna fram ännu en högtflygande vision för Göteborg. Vi har redan en utmärkt översiktsplan, som är beslutad och klar. Ja, den är till och med nominerad till Sveriges Arkitekters planpris 2010. Vi har alltså redan en strålande vision för Göteborg som det råder politisk enighet om. Vi ska bygga levande blandstad, med en mångfald av människor, bostäder, verksamheter, färger och former.Blandstad
Inte blandstad

Visionen har vi sålunda. Vad vi däremot är i desperat behov av är en strategi för att förverkliga visionen. Risken är nämligen överhängande att vi vaknar upp 2030 och inser att "oj, Centrala Älvstaden blev visst ytterligare ett trist, segregerat bostadsområde i nyfunkis, trots alla våra fina visioner och inspirerande workshops". Vill vi slippa den upplevelsen så måste vi ha en konkret strategi. Det går inte att planlöst småpilla lite här och där samtidigt som man sprider trevliga men till intet förpliktigande plattityder omkring sig.

Vi måste ha en glasklar kravspecifikation och ett kontinuerligt och skoningslöst ansvarsutkrävande. Vi kan inte acceptera att man försvarar undermålig stadsplanering med fraser som "Rom byggdes inte på en dag". Rom byggdes förvisso inte på en dag men det byggdes inte heller genom att man strösslade ut monofunktionella nyfunkiskartonger. Rom, som alla andra städer, byggdes genom att levande stadskvarter lades till levande stadskvarter.RomInte Rom

En bidragande orsak till problemen i dagens stadsplanering är bristen på helhetsgrepp. Våra städer växer och sprids ut utan någon större eftertanke och diskussion. En bostadsenklav här, ett köpcenter där. Var för sig är projekten, som t.ex. i Kviberg, för trista och ointressanta för att väcka någon större debatt i offentligheten. De medborgare som eventuellt bryr sig är de som råkar bo i närheten och har ett egenintresse att bevaka. Trots att de flesta är väl medvetna om de problem som det samlade resultatet skapar så saknas en demokratisk diskussion om helheten.
"Tänk nytt! Tänk Kvibergsstaden!" Autentisk reklam, tro det eller ej.

Ett sätt att väcka det demokratiska, medborgerliga samtalet om vilken sorts stad vi vill bygga vore att återinföra stadsplaner. I Sverige upprättades tidigare stadsplaner som konkret beskrev hur städerna skulle byggas ut. Flera olika förslag kunde presenteras, tävlingar anordnas och för- och nackdelar debatteras offentligt. Sedan byggde man ut efterhand.Förslag till plan för Gullbergsvass från 1861

Många av de mest populära stadsdelarna i våra städer har tillkommit genom stadsplaner där den grundläggande fysiska strukturen (gator, kvarter etc) ritats ut många år innan det varit dags att bygga. Dåtidens "frimärksplanering" (dvs. att enskilda hus byggdes helt oberoende av varandra) fungerade eftersom det fanns en övergripande, logisk och förutsägbar struktur som som staden kunde växa upp i.

En stadsplan ger en konkret och tydlig bild av hur staden ska utvecklas. Det skapar en förutsägbarhet för både politiker, medborgare, tjänstemän, konsumenter och producenter. Man får helt enkelt något påtagligt att diskutera och ta ställning till på en övergripande nivå. Precis som de planförslag Yimby presenterat för Heden, Backaplan, Frihamnen och som diskuterats på vårt forum.Yimbys förslag för Heden

En stadsplan kan vara generell och bara specificera vissa grundläggande krav: gatudragning, gatubredd, fastighetsindelning etc. Men den skulle även kunna vara mer detaljerad och föreskriva tillåtna hushöjder, lokalanpassning, upplåtelseformer etc. Med en stadsplan får man en konkret struktur för stadens framtida utveckling som gör det mycket lättare att planera för och hushålla med infrastruktur etc.

För att undvika stelbenthet bör man se över och revidera stadsplanen regelbundet och den demokratiska diskussionen skulle naturligtvis fortgå parallellt. Men den skulle ha något konkret att förhålla sig till. Skingra dimmorna och tala klarspråk. Hur ska Göteborg se ut 2030? Låt oss bestämma oss för hur vi vill bygga och låt byggbolagen anpassa sig till det - istället för tvärtom.

Den 18 november kommer Yimby att göra ett inspel på Älvrummet. Vi kommer då att lyfta frågan om en stadsplan för Göteborg och Centrala Älvstaden. Välkomna!

Yimby i Älvrummet

onsdag kl 11:45 kommer jag att prata blandstad med Anders Svensson från SBK på Älvrummet. Med anledning av det gjorde P4 Göteborg en intervju med mig som finns att lyssna på här...

Vi ses!

YimbyGBG hos Älvstranden UtvecklingPå tisdagseftermiddagen hade Älvstranden Utveckling bjudit in fyra representanter för YimbyGBG och Tomas Ferm från Spotcity till Älvrummet för ett rundabordssamtal. Efter någon minut kom samtalet igång och det pågick sedan utan större problem hela den utsatta tiden och en bra tid därutöver.

Diskussionen handlade först och främst om samtalet kring staden och inte så värst mycket detaljer och jag skall därför inte gå in så mycket på några heller. Det ingår i ÄU:s uppdrag som kommunalt ägt bolag att delta och befrämja det offentliga samtalet och de verkade glada att ha några att föra en dialog med. Som medlem i YimbyGBG var det dessutom glädjande att få höra att de läste och i mångt och mycket uppskattade våra inlägg och diskussioner på hemsidan.

Från vår sida var det förstås skoj att få titta in och ta del av perspektiven från människorna inne i den svarta lådan. De jobbar givetvis under helt andra omständigheter än vi vanliga medborgare med trycket att balansera en mängd aktörers intressen som en bloggare kan vifta bort som obetydligheter. Trots detta tycker jag inte vi stod så långt ifrån varandra i princip.

För att ta upp ett mer konkret exempel så togs det upp det på sina ställen bristande antalet lokaler på Norra Älvstranden. Det visade sig att företrädarna för ÄU verkligen jobbade hårt för att få dit någon verksamhet överhuvudtaget. Vi bor idag mycket större och det ställer stora krav på exploateringstal - som då krockar med andra värden - för att kunna återskapa den äldre kvartersstadens underlag för verksamheter. Den kritik som framförts, bl.a. under stadsvandringen, på bristande lokaler och flexiblitet var därför något de var medvetna om och arbetade för att åtgärda och det ska tydligen finnas en del flexibilitet inbyggt i området, även om den kan vara svår att se.

Detta var ett första möte som troligen kommer att följas av flera. ÄU ville också gärna ha mer direkt kommunikation med YimbyGBG för att underlätta framtida diskussioner. För att bjuda tillbaka uppmuntrade jag dem att gå in på vår sida och slå ner hårt och brutalt mot eventuella faktafel som de ser smyger sig in i våra konspiratoriska spekulationer kring deras arbete.

Jag skall också passa på att gå ÄU:s ärende och meddela att det kommer att hända något på ÄU:s hemsida under torsdagen...
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.