Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar

Förtätningen av Göteborg diskuterades den 16 mars på Chalmers. Lukas Memborn, Fastighetskontoret, presenterade arbetet med "Förtätning av centrala staden" och kommunens planarbete. Efter föreläsningen fick publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera strategierna. Här följer de bilder Lukas Memborn visade och extramaterial med svar på en del av frågorna som lyftes i det efterföljande samtalet.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborgs utvidgade innerstad: samtal om förtätning 16 mars

Chalmers slår nu, enligt veckans nyhetsbrev från ACE, upp dörrarna och välkomnar till onsdagssamtal om förtätningen av Göteborg den 16 mars kl. 17-19. Lukas Memborn, Fastighetskontoret, introducerar arbetet med "Förtätning av centrala staden" och kommunens planarbete. Detta arbete har vi i Yimby Göteborg följt med stort intresse. Här följer den publika inbjudan till eventet och en genomgång av hur uppdraget kom till från början.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborgs utvidgade innerstad: Biskopsgården som trädgårdsstad

Vi har fått möjlighet att publicera en presentation från Göteborgs utvidgade innerstadsprojektet som drivs av Lukas Memborn, arkitekt och miljöstrateg på Fastighetskontoret. Den här presentationen sätter specifikt fokus på Biskopsgården och den omvandling enligt trädgårdsstadens principer som föreslås.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YimbyGBG lämnar yttrande om Mellersta Biskopsgården

YimbyGBG lämnar idag in ett yttrande kring bebyggelse mellan södra och norra Biskopsgården. Den berörda detaljplanen har inte lett till någon större offentlig debatt men för YimbyGBG är det viktigt att aktivt verka för god stadsplanering även bortom det medialt intressanta. Ofta väcker förändringar och förtätningar i de centrala delarna av staden mycket uppmärksamhet och debatt. Exempel på detta är inglasning av Stadsbiblioteket, rivningen av kvarteren i Gårda, Heden (ett hett debattämne i årtionden) och tillbyggnad av Centralposthuset. YimbyGBG har lämnat yttranden om några av dessa men också för mindre uppmärksammade byggnationer såsom Marconigatan.

 

 

Dagens yttrande och exempelvis Marconigatan berör områden där en stor del av Göteborgs invånare bor, det så kallade miljonprogrammet och andra halvcentrala områden. Planeringsidealet som ligger bakom dessa områden går i mycket stick i stäv med vad YimbyGBG står för. Det är den separerade bostadsenklaven vid en matargata snarare en den integrerade blandstaden. Det är i områden likt dessa där förändringar är svårast att genomföra som värdet av den nya översiktsplanen verkligen testas. Kan bostadenklaver berikas med nya kvalitéer utan att för den sakens skull förstöra de kvalitéer som finns? YimbyGBG:s yttrande är ett försök att visa ett sätt att bygga in en småhusidyll i ett miljonprogram, nära rekreationsområden samtidigt som det finns möjligheter till andra verksamheter och istället för att ersätta en gammal barriär med en ny: ett mörkt, otryggt skogsparti och ett världsfrånvänt villaområde med återvändsgränder.

 

Det berörda området kategoriseras i den nya översiktsplanen som mellanstad. Nedan är ÖP:s egen sammanfattning om framtida planering i dessa delar av Göteborg:

 

* En tät bebyggelse kring knutpunkter, bytespunkter och närmast kollektivtrafikens stråk ska eftersträvas.
* Mellanstaden ska kompletteras med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur.
* Ej störande arbetsplatser och bostäder ska blandas där det är lämpligt.
* Fungerande småskaliga verksamhetsområden liksom goda boendemiljöer ska värnas.
* Värdefulla grönområden, närlek och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna naturvärden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
* Kommunala verksamheter bör i första hand lokaliseras till de lokala torgen.
* Nya mötesplatser ska utvecklas.
* För att överbrygga barriärer och öka tryggheten bör befintliga bebyggelseområden länkas samman genom ny bebyggelse eller nya stråk.
* Möjligheterna att gå och cykla inom mellanstaden och till centrala Göteborg bör förbättras.
* Kulturhistoriska värden som tidstypiska hus eller stadsplaner ska värnas.

 

Det är YimbGBG:s uppfattning att även om SBK:s föreslagna plan lyckas väl med några av dessa punkter, och i viss mån på några till, finns det utrymme för förbättringar. I sitt yttrande föreslår vi bland annat färre återvändsgränder och ett mindre hierarkiskt gatunät, hus som bättre förankras till gatuplan,en bättre park istället för fler stympade gräsmattor samt att planen bör göras mer flexibel för framtida föändringar.

 

YimbyGBG har som sagt ambition att verka för god stadsplanering även bortom medias blickfång, i den verkliget som de flesta av oss bor i. Har du som yimbyit och stadsvän fått information om en ny detaljplan i ett område som ligger dig nära och vill lämna in ett kritiskt men konstruktivt yttrande så uppmanar vi er att starta en debatt på Yimbys forum så kan andra hjälpa dig att leverera ett förslag som gör staden bättre att leva i för oss alla.

 

Läs YimbyGBG:s yttrande som pdf

Läs ett tidigare inlägg om detaljplaneområdet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.