Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik i GP: Ni vilseleder om Skanstorget

Vi skrev en repliken debattartikel om markanvisningstävlingen på Skanstorget. GP valde att publicera en kraftigt nedkortad version av vår artikel med en lite konstig ingress som ändrade  meningsbyggnaden och kanske även andemeningen. Vi väljer därför att publicera den längre originaltexten här på sidan. Denna text är alltså inte den som publicerades på GP debatt den 17 oktober.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Skanstorget: Politisk vilja vs byråkratisk ovilja

Processen för detaljplaneringen av Skanstorget har utvecklats till en intressant kamp mellan å ena sidan stadsbyggnadskontorets tjänstemän och å andra sidan de styrande politikerna med hjälp av fastighetskontorets tjänstemän. Vi tar en kort genomgång av turerna innan vi avslutar med det resoluta agerande som kom igår från Jahja Zeqiraj, ordförande i fastighetsnämnden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Politisk tydlighet i Byggnadsnämnden

Under året har de rödgröna i Byggnadsnämnden systematiskt börjat skicka med tydliga yttranden till besluten om planbesked, samråd, utställning och antagande. Vi tittar på exempel och konstaterar med glädje att äntligen arbetar de mycket aktivt med en att få med den politisk viljeinriktning hela vägen så att den landar i planerna och i det som byggs.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SBK blir BSK

Sedan årsskiftet har den nya byggnadsnämnden börjat arbeta aktivt med stadsbyggandskontorets planer. Ett antal planer har återremitterats med krav på att förslag med ökad täthet och blandstad tas fram som alternativ. Nu tar byggnadsnämnden ytterligare ett steg mot den önskade förändringen genom att initiera en omfattande omorganisation av stadsbyggnadskontoret.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsrevisionen kritiserar stadsplanering utan styrsel

Göteborg Stads Stadsrevision har släppt en revisionsrapport som undersöker om stadsplaneringen i Göteborg sker i enlighet med den politiska viljeriktningen i översiktsplan och budget, och om kommunstyrelsen har tillräcklig överblick för att kunna avgöra om de politiska målen faktiskt uppnås. Den här rapporten är särskilt spännande för oss som har uppfattningen att översiktsplanens tal om blandstad med attraktivt stadsliv och gaturum inte följs i en förkrossande majoritet av detaljplanerna. Visst kan man ha sina aningar om vad rapporten innehåller men det går ändå inte att bli annat än förstummad när man läser den.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Medborgardialog vs. politikerdialog

I de långdragna processer som omgärdar stadsplaneringen i Göteborg har det omfattande utbudet av workshops och visionsarbeten på senare tid fått frekvent sällskap av medborgardialoger. I den bästa av världar har vi medborgare fått en öppnare kanal för att interagera med stadsbyggnadsprocessen. I den sämsta av världar är medborgardialogen det yttersta beviset på avsaknaden av dialog mellan förtroendevalda och medborgare, och något som till och med kilar in sig emellan och pressar medborgare och politiker allt längre från varandra. Hur man än vänder och vrider på det så måste våra politiker blir mer aktiva i dialogen kring hur vi bygger vårt Göteborg. Våra förtroendevalda måste ta mod till sig och börja diskutera med oss om hur vi ska göra - rent konkret. Det vi behöver är en politikerdialog.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yrkanden för Lindholmen: Begreppsförvirring

Vi har tidigare bevakat och lämnat yttrande över den föreslagna planen, eller rättare sagt de föreslagna planerna, för bebyggelse vid Götaverksgatan på Lindholmen. Som uppmärksammades i kommentarstråden till inlägget om yttrandet (fortsätt skriva bra i kommentarstrådarna!) så har ett par yrkanden lagts för byggnadsnämnden vid senaste sammanträdet, och framförallt det ena är mycket intressant.

I ett yrkande från S, MP och V föreslår man att byggnadsnämnden beslutar att utreda förslaget om en mer sluten kvartersform vidare, medan M, FP och Vv tycker att det är för sent i processen att ändra sig om det ursprungliga, uppbrutna förslaget, samt att det slutna planförslaget är mindre yteffektivt och därför mindre konstnadseffektivt. Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att man håller sig till det ursprungliga alternativet! Detta trots att man själva (undantaget Vv) stod med på det tidigare yrkandet om att utreda ett slutet alternativ.


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5376 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
12 November 2018 11:45 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
6 November 2018 22:25 av Hans Jörgensen
Västlänken
16 Mars 2018 08:59 av Erik Funck