Utskrift från gbg.yimby.se
....

Lokaler i Centrala Älvstaden

En av de största utmaningarna med en yimbyistisk stadsbyggnad, åtminstone när det gäller att utveckla nya stadsdelar, är antagligen att få in många lokaler i bottenvåningarna. Som vi tidigare diskuterat på bloggen så är verksamhetslokaler i bottenvåningarna ur vårt perspektiv en nyckelfråga för att få den stadsmässighet och funktionsblandning som vi efterfrågar. Därför ritade vi in lokaler i samtliga bottenvåningar i den idéskiss till stadsplan som vi tidigare presenterat. Men man kan med rätta ifrågasätta hur rimligt det är att planera för så hög lokaltäthet. Jag vill lyfta fram vissa perspektiv och idéer till en lösning på den frågan.Omöjligt många lokaler?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vidareutveckling av stadsplan för Centrala Älvstaden

Som de flesta kanske redan vet så har Yimby Göteborg diskuterat en idé om att använda sig av moderna stadsplaner vid stadsutveckling. Tankarna har både presenterats i Älvrummet och skrivits om tidigare. Vi har använt Centrala Älvstaden som referensprojekt för att diskutera konceptet, men idéerna är förstås generella.

Vi har även planerat att skriva vidare om stadsplanen här på bloggen där vi vidareutvecklar idéerna. På så sätt kan vi dyka ner djupare i vissa detaljfrågor och stöta och blöta alla argument. Utgångspunkten är egentligen alla de inlägg och diskussioner om stadsbyggnad som förekommit här på Yimby sedan starten, men då framför allt de diskussioner som förts angående konceptet om stadsplan för Centrala Älvstaden.

Den som sett presentationen i Älvrummet har sett en liten idéskiss på hur en stadsplan för Centrala Älvstaden kan se ut, och ytterligare någon försmak har förekommit här på bloggen. Arbetet med idéskisserna och inspirationsbilderna går emellertid vidare, och kommer utformas allt eftersom diskussionerna går här. Man kan alltså se fram emot fler konkreta skisser på hur en stadsplan kan te sig. Alla är naturligtvis varmt välkomna att delta i diskussionerna och även kritisera och ifrågasätta.En liten tjuvtitt på en idéskiss över stadsplan för Centrala Älvstaden, här Ringön och Gullbergsvass

Det är viktigt att poängtera att de förslag vi jobbar med här inte ska ses som ett slutgiltigt förslag för hur Yimby tycker att en stadsplan för Centrala Älvstaden specifikt bör se ut. Målet med skisserna och förslagen är inte att ge en enad bild av exakt vad Yimby vill se i Centrala Älvstaden, där går åsikterna förmodligen isär och det är inte heller ett färdigt resultat vi är ute efter - det är istället att skapa ett underlag för diskussion och att visa några idéer som bara är ett fåtal av oändligt många tänkbara.


Varför behöver Göteborg en ny stadsplan?


På Yimby har vi ofta belyst vikten av att ta ett helhetsgrepp om staden, att skapa strukturer som möjliggör en positiv stadsutveckling. Den stadsutveckling vi sett de senaste decennierna har snarare bestått i att enskilda exploatörer byggt isolerade, monofunktionella enklaver där man förvisso skapar mycket fina boendekvaliteter men där man förlorar helhetsgreppet om staden och därigenom också misslyckas att skapa även stadskvaliteter.

Vi tror inte att de nybyggda enklaverna genom denna process kommer ackumulera som genom ett lyckligt sammanträffande till en bra, sammanhängande stad. Istället skulle vi vilja att man angriper stadsutvecklingen från motsatt sida. Istället för att låsa fast sig för mycket vid småkorniga detaljer som vilka siktlinjer varje lägenhet bör ha eller vilken hushöjd som tillåts, så skulle vi vilja att man angriper problemet från rakt motsatt håll och först och främst låser fast en viss övergripande struktur som möjliggör den täta blandstad vi vill se. Sedan kan man släppa på tyglarna och låta en så stor mängd exploatörer som möjligt sköta själva utformningen inom dessa ramar.Idén om en stadsplan för Gullbergsvass är inte ny, här ser vi en ritad redan 1861 av J Damm

Därför tror vi att det skulle vara en god idé att damma av konceptet med stadsplaner. I en stadsplan skulle man från politiskt håll kunna skapa en struktur i vilken staden sedan kan växa fram. Planen skulle vara utformad ungefär som en av dagens detaljplaner, men för ett mycket mer omfattande område. Planen skulle hela tiden vara preliminär och kunna anpassas efter de behov och omständigheter som råder i dagsläget. Det viktiga är att man har definierat en övergripande struktur, så att alla vet vad målet är och vad man har att anpassa sig efter.

En sådan plan skulle också fungera som underlag för en diskussion och dialog. Med stadsplanen som utgångspunkt kan man angripa alla de beståndsdelar som är nödvändiga för att skapa den stad vi vill ha. Alla inblandade skulle då ha någonting konkret att utgå från, snarare än luddiga begrepp som "Den Goda Staden".

Film från presentationen i Älvrummet

Älvstranden Utveckling har nu lagt upp filmen från Yimbys presentation av idén om en stadsplan för Centrala Älvstaden under sopplunchen den 18 november. De tre delarna kan ni se nedan och diskussionen har som sagt fortsatt även här på forumet, så hoppa in och var med!

DEL 1


DEL 2


DEL 3

Yimby snackade stadsplan i Älvrummet

Yimby var idag i Älvrummet och pratade stadsplaner och behovet av en konkret sådan för det nya centrala Göteborg. Vi presenterade även ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut, planen hanterar den så kallade Centrala älvstaden. Uppslutningen var mycket god och soppan ska också den ha varit god.

Själva alltet filmades och kommer nog upp på Älvrummets webbplats om ett tag, men enligt säkra källor så ska vi ha skött oss rätt optimalt.

Nedan några idéskisser och stadsplaneförslaget. Nu börjar diskussionen och arbetet med att forma den så som vi vill ha den! Det arbetet görs i denna arbetstråd på vårt forum, så knö daj in! Skiss på stadsplan.


Gullbergsvass


Ringön med Frihamnsplatsen


Frihamnen

Göteborg behöver en konkret stadsplan

GP har idag publicerat en debattartikel signerad Yimby, och den handlar om behovet av en stadsplan för Göteborg, och då Centrala Älvstaden mer specifikt. Den finns att läsa på deras nätupplaga här.

Imorgon (torsdag) gör Yimby som tidigare uppmärksammat ett inspel på Älvrummet där vi kommer prata mer om stadsplaner och Centrala Älvstaden. Det kommer även bjudas på lite spännande bilder och skisser. Kom dit vid lunch, klockan 11:45, och var med och diskutera (eller bara lyssna)! Mer information om inspelet finns på Älvstranden Utvecklings hemsida.

Yimbyinspel i ÄlvrummetNu på torsdag får ni se till att ta långlunch för då kommer Yimby Göteborg att hålla låda i lådan Älvrummet. Där kommer vi att presentera vårt förslag på ny stadsplan för Göteborg och särskilt då för Centrala älvstaden, något vi berört den senaste tiden.

Vill ni även mumsa på soppa så gäller det att anmäla sig i god tid (det brukar bli fulltecknat rätt fort). Läsa mer om detta och anmäla sig kan man göra på Älvrummets sida.

Välkomna att se och höra om våra tankar och idéer om Göteborgs framtid. Missa inte! 

Frihamnen före allt?

Åke Lundgren påstår sig i en krönika i GT veta att Anneli Hulthén känner att det kanske är för mycket för Göteborg med alla de stadsbyggnadsprojekt som är på gång: Norra Masthugget, Centrala Älvstaden, Heden, Gårda, Avenyn... Allesammans mycket angelägna projekt för Göteborg. Och visst är det mycket. Rent ytmässigt skulle man säkert med tät stadsbebyggelse kunna minst fördubbla antalet bostäder och verksamhetslokaler i Göteborg.

Lundgren föreslår att ifall alla dessa projekt tillsammans är för mycket för Göteborg att klara av, så borde man bortprioritera alla projekt till förmån för Frihamnen. Detta på grund av Frihamnens centrala läge och symboliska värde. Även för att det är viktigt att nå konkreta resultat inom en snar framtid, helst innan Göta Älvbron ska stå färdig om cirka 10 år.

Här är en vision för Frihamnen...

Jag håller med Lundgren i mycket. Det är väldigt viktigt att få fram resultat inom en rimlig tidsperiod, och Frihamnen är ett viktigt område. Det verkar väl inte helt orimligt att man ska kunna få åtminsone en bra början till en fungerande centrumbebyggelse inom 10 år. Självklart av typen tät blandstad i sluten kvartersstruktur. Någon sovstadsbebyggelse av samma typ som Eriksberg är ju helt otänkbart för Göteborgs framtida absoluta centrum.

Men borde man inte kunna se bra resultat inom alla eller åtminstone de flesta av de ovan nämnda områdena inom en period av sådär 10-15 år? Vad är hindret? Det finns ju redan många bra ambitioner till plan-och programförslag och det saknas inte visioner. Som för Norra Masthugget, Frihamnen (här och här) och Gårda.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsplan Göteborg

Fram till 2012 är det tänkt att en grupp, särskilt tillsatt av kommunstyrelsen, ska ta fram en vision och en strategi för Centrala Älvstaden. Det kan tyckas lite överflödigt att spåna fram ännu en högtflygande vision för Göteborg. Vi har redan en utmärkt översiktsplan, som är beslutad och klar. Ja, den är till och med nominerad till Sveriges Arkitekters planpris 2010. Vi har alltså redan en strålande vision för Göteborg som det råder politisk enighet om. Vi ska bygga levande blandstad, med en mångfald av människor, bostäder, verksamheter, färger och former.Blandstad
Inte blandstad

Visionen har vi sålunda. Vad vi däremot är i desperat behov av är en strategi för att förverkliga visionen. Risken är nämligen överhängande att vi vaknar upp 2030 och inser att "oj, Centrala Älvstaden blev visst ytterligare ett trist, segregerat bostadsområde i nyfunkis, trots alla våra fina visioner och inspirerande workshops". Vill vi slippa den upplevelsen så måste vi ha en konkret strategi. Det går inte att planlöst småpilla lite här och där samtidigt som man sprider trevliga men till intet förpliktigande plattityder omkring sig.

Vi måste ha en glasklar kravspecifikation och ett kontinuerligt och skoningslöst ansvarsutkrävande. Vi kan inte acceptera att man försvarar undermålig stadsplanering med fraser som "Rom byggdes inte på en dag". Rom byggdes förvisso inte på en dag men det byggdes inte heller genom att man strösslade ut monofunktionella nyfunkiskartonger. Rom, som alla andra städer, byggdes genom att levande stadskvarter lades till levande stadskvarter.RomInte Rom

En bidragande orsak till problemen i dagens stadsplanering är bristen på helhetsgrepp. Våra städer växer och sprids ut utan någon större eftertanke och diskussion. En bostadsenklav här, ett köpcenter där. Var för sig är projekten, som t.ex. i Kviberg, för trista och ointressanta för att väcka någon större debatt i offentligheten. De medborgare som eventuellt bryr sig är de som råkar bo i närheten och har ett egenintresse att bevaka. Trots att de flesta är väl medvetna om de problem som det samlade resultatet skapar så saknas en demokratisk diskussion om helheten.
"Tänk nytt! Tänk Kvibergsstaden!" Autentisk reklam, tro det eller ej.

Ett sätt att väcka det demokratiska, medborgerliga samtalet om vilken sorts stad vi vill bygga vore att återinföra stadsplaner. I Sverige upprättades tidigare stadsplaner som konkret beskrev hur städerna skulle byggas ut. Flera olika förslag kunde presenteras, tävlingar anordnas och för- och nackdelar debatteras offentligt. Sedan byggde man ut efterhand.Förslag till plan för Gullbergsvass från 1861

Många av de mest populära stadsdelarna i våra städer har tillkommit genom stadsplaner där den grundläggande fysiska strukturen (gator, kvarter etc) ritats ut många år innan det varit dags att bygga. Dåtidens "frimärksplanering" (dvs. att enskilda hus byggdes helt oberoende av varandra) fungerade eftersom det fanns en övergripande, logisk och förutsägbar struktur som som staden kunde växa upp i.

En stadsplan ger en konkret och tydlig bild av hur staden ska utvecklas. Det skapar en förutsägbarhet för både politiker, medborgare, tjänstemän, konsumenter och producenter. Man får helt enkelt något påtagligt att diskutera och ta ställning till på en övergripande nivå. Precis som de planförslag Yimby presenterat för Heden, Backaplan, Frihamnen och som diskuterats på vårt forum.Yimbys förslag för Heden

En stadsplan kan vara generell och bara specificera vissa grundläggande krav: gatudragning, gatubredd, fastighetsindelning etc. Men den skulle även kunna vara mer detaljerad och föreskriva tillåtna hushöjder, lokalanpassning, upplåtelseformer etc. Med en stadsplan får man en konkret struktur för stadens framtida utveckling som gör det mycket lättare att planera för och hushålla med infrastruktur etc.

För att undvika stelbenthet bör man se över och revidera stadsplanen regelbundet och den demokratiska diskussionen skulle naturligtvis fortgå parallellt. Men den skulle ha något konkret att förhålla sig till. Skingra dimmorna och tala klarspråk. Hur ska Göteborg se ut 2030? Låt oss bestämma oss för hur vi vill bygga och låt byggbolagen anpassa sig till det - istället för tvärtom.

Den 18 november kommer Yimby att göra ett inspel på Älvrummet. Vi kommer då att lyfta frågan om en stadsplan för Göteborg och Centrala Älvstaden. Välkomna!
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee