Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsmässigt Sisjön

Stadsbyggnadskontoret har nyligen presenterat en gemensam samrådshandling för tre detaljplaner rörande området vid Sisjömotet. Området ingår även i den förjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen, som vi skrivit om tidigare. Där var vi försiktigt optimistiska och lyfte fram flera positiva intentioner. Så, hur känns det nu när vi får titta lite närmare på de första detaljplanerna? Hur ser det ut för den stadsmässiga blandstaden man talat om? Läs vidare för att ta del av min reaktion - känsliga stadsvänner varnas för obehagliga bilder!

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Fässbergsdalen

Igår var en stor dag för Göteborgs stadsplanering. Byggnadsnämnden återremitterade slutligen rivningsförslaget för Södra Gårda med ett tydligt yrkande på att vårda den äldre bebyggelsen i området. Samma dag skickade också Yimby Göteborg in ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen. Yttrandet är en sammanställning av den synpunkter som kom upp då vi studerade området under vår cykelvandring.Yimby diskuterar stadsutveckling utanför 421

Yttrande - Ladda ned som pdf

Yimby Göteborg är mycket positiva till att Göteborg och Mölndal nu gemensamt planerar för den övergripande utvecklingen av Fässbergsdalen. Det har saknats en genomtänkt strategi för detta stora och strategiskt viktiga område. Med framsynt och hållbar planering så finns stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö som binder samman Mölndal och Göteborg. Särskilt kopplingen mellan Frölunda och Mölndal har stor potential och kan ge många dynamiska effekter.

Yimby Göteborg vill lyfta fram ett antal centrala punkter som är särskilt viktiga att beakta i detta arbete:

1. Blandstad. Skapa strukturella förutsättningar för blandstad (olika funktioner) i alla olika delar av planområdet. En finmaskig blandning av bostäder och verksamheter är inte bara möjlig utan också önskvärd. Med klok planering kan även storskalig volymhandel och bostäder rymmas inom samma kvarter.

2. Effektivt markutnyttjande. Slösa inte med marken även om området är stort. Exploatera effektivt och skapa större funktionella och mer sammanhållna grönytor istället för utströsslade gräsremsor. Bygg sammanhållna kvarter mot gata och samla grönytorna till innergårdar och kvartersparker, istället för att sprida ut grässnuttar över hela området.

3. Stråkbildning. Frölundagatan har potential att bli områdets centrala stråk om man omvandlar den från transportled till grönskande och livfull esplanad. Här bör man också sikta på att dra spårväg, från Frölunda till Mölndal. Längs med Frölundagatan är det därför särskilt viktigt att ha hög exploatering, många bostäder och blandning av funktioner.

4. Grönstruktur. Det är mycket positivt att det finns en tydlig plan för områdets grönstruktur, med många kloka idéer. Den föreslagna passagen från Änggårdsbergen söderut är dock alldeles för smal och har inte förutsättningar att fylla sitt syfte som garant för den biologiska mångfalden. Den nuvarande bredden på passagen bör därför bibehållas. Det är bättre att bevara och förädla den strategiska grönytan i denna passage och istället öka exploateringen på redan hårdgjord yta i det övriga området. Det ger ökade stadskvaliteter i den bebyggda miljön och ökade friluftskvaliteter i den obebyggda.

5. Undvik totalsanering. Ta tillvara på den bebyggelse som redan finns, istället för att riva allt gammalt. Genom att skapa en blandning av gammalt och nytt får inte bara området mer karaktär och liv, utan framför allt så uppstår förutsättningar för social blandning, då kapitalsvaga människor och verksamheter får en möjlighet att etablera sig i området tillsammans med kapitalstarka människor och verksamheter

Stadscykling i Fässbergsdalen med omnejd
Det är åter dags för Yimbyvandring men denna gången ingen vanlig vandring. Faktiskt ingen vandring alls utan en tur på cykel. Vi samlas lördag klockan 14 på Linnéplatsen för att sedan cykla ner genom Sisjön och Fässbergsdalen där vi tar en titt på omgivningarna och dess möjligheter. Det ligger nämligen ett förslag till fördjupad översiktsplan uppe för området, läs mer om det här.

Har du ingen cykel hemma så låna grannens, köp en och spara kvitto och lämna tillbaks på öppet köp, sätt dig på en snäll yimbyits pakethållare eller ta på löparskorna och häng på ändå vettja. Alla intresserade stadsvänner är välkomna på denna unika händelse i Yimbys historia!   

Cykelturen tar omkring två timmar mer eller mindre och är som vanligt helt gratis.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
11 November 2019 09:49 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert