Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyTV: bangårds- och älvförbindelse

YimbyTV har återigen varit i Älvrummet. Vi ger er här ett sammandrag från presentationen av förslagen för ny älvförbindelse och bangårdsviadukt med anledning av samrådet som pågår. Alla samrådshandlingar kan man läsa här, sista dag för att yttra sig i frågan är 3 november.

Del 1  (broexempel från andra städer, bangårdsförbindelsen etc) 

Del 2  (broalternativen, publikens frågor) 


Yimby har tidigare skrivit i frågan:
Ny bangårds- och älvförbindelse
En ny Göta Älvbro - stads- och trafikplanering.
Lågbroar - ja tack!


Tidigare YimbyTV: 
Skeppsbron

Brokostnad klar

Trafikkontorets utredning om ny älvbro, för att ersätta Göta älvbron, verkar vara klar. Kostnaden kommer att bli ca 3,5 miljarder, oavsett om det blir en lågbro eller en högbro. Enligt tidigare uppgifter skulle en lågbro bli mycket billigare, men det kostar tydligen att göra bron öppningsbar. En lågbro är dock fortfarande det överlägsna alternativet, det är smidigare för gång-, cykel- och kollektivtrafiken och kräver inte de enorma påfartsramper som en högbro kräver. Det är en hel del dyrbar mark som kan användas på bättre sätt.

Ur GP:

"Det är Göteborgs kommun själv som äger Göta älvbron och de senaste beräkningarna från trafikkontoret visar att en ny bro alldeles norr om dagens kommer att kosta tre till tre och en halv miljard kronor. Kommunens önskan är att få bygga en lågbro men det tvingar fram en tuff diskussion med Sjöfartsverket och rederinäringen om fartygstrafiken på älven. För att en låg bro med bara åtta-tio meters segelfri höjd inte skulle behöva öppnas hela tiden, skulle fartygen bara få passera i konvojer med flera fartyg, kanske bara mitt på dagen och nattetid."

Som YimbyGBG varit inne på tidigare måste detta gå att lösa. Det måste gå att knyta samman Göteborg över älven. De åtta fraktbåtar per dygn som passerar kan inte hindra det.

Meeting across the river
Framtid för Göteborg
Brobeslut
Älvstranden utvecklas

BrobeslutIdag fattas beslut om gång- och cykelbron över Göta Älv. Att det behövs många fler lågbroar över älven, som i andra europeiska flodstäder, har vi tagit upp tidigare. Det är dock synd att man inte tar tillfället i akt och bygger en riktig lågbro, med utrymme för alla trafikslag. Särskilt viktigt är det naturligtvis att kollektivtrafiken får fler funktionella förbindelser över älven.

GP skriver om bron:

"Det senaste halvåret har planeringen av den omdebatterade gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Lundbystrand i centrala Göteborg gått lite på tomgång. I väntan på att miljödomstolen ska pröva projektet har den politiska s-mp-majoriteten i stan valt att inte spika den detaljplan som också krävs för att bron ska bli av. Ännu en bro att öppna Men i dag är det dags i miljödomstolen. Där blir knäckfrågan troligen intressekonflikten mellan stadens behov av fler förbindelser över älven och sjöfartens behov av att komma fram på vattnet. Brons projektledning tycker att den har lyckats utforma broförslaget så att fartygen ska kunna passera både snabbt och säkert.

Då blir gång- och cykelbron bara ännu en bro mellan havet och Vänern, utöver de nio broar som redan finns och måste öppnas för fartygen. Men sjöfarten på älven har formell status som riksintresse, vilket väger tungt i sammanhanget. Och Sjöfartsverket, berörda rederier och Göteborgs Hamn (som ägs av kommunen) hävdar att säkerhetsmarginalerna för fartygen som passerar bron blir för små, till exempel när det blåser hårt. Gång- och cykelbron är tänkt att bli en klaffbro med två öppningar. En mindre mitt i farleden i Göta älv, för den vanliga sjötrafiken upp- och nerför älven med mindre fartyg. Och en bredare närmast Cityvarvet, för de betydligt färre men ibland större fartyg som ska till och från Frihamnen, till exempel stora kryssningsfartyg.

Det tycks framförallt vara passagen till och från Frihamnen som sjöfartsintressenterna ifrågasätter. För medan fartygen upp- och nerför älven håller rak kurs när de passerar den smalare öppningen, så ligger fartygen till och från Frihamnen i gir – de svänger, alltså – tätt inpå bron. I nuläget ser bron ut att kunna komma att kosta uppåt en halv miljard kronor och det är ett pris som den borgerliga oppositionen anser vara alldeles för högt att betala för en bro som man bara kan cykla och gå över. Projektledaren Roul Jonsteg, konsult åt trafikkontoret, påpekar dock att cirka en tiondel av pengarna behövs till att rusta upp kajerna runt bron, en upprustning som ändå hade måst göras. Lika mycket, tio procent av totalsumman, är avsatt för oförutsedda kostnader.

– Jag är noga med att ange en hög siffra för politikerna, så att ingen efteråt ska kunna säga att bron blev mycket dyrare än beräknat, säger Roul Jonsteg. Samtidigt pekar projektledningen på att den så kallade samhällsnyttan av bron skulle bli större än kostnaden för att bygga och driva den, enligt beräkningar som gjorts på det sätt som Naturvårdsverket räknar."

Fram till 1969 fanns det faktiskt en lågbro över älven, ungefär där operan numera ligger, Hisingsbron. Efter att ha väntat i 40 år är det nu hög tid att ersätta den.


»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert