Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Politik + Gestaltning = Stadsbyggande

Idag återpublicerar vi Tomas Lundbergs artikel, som publicerades av GT den 22 juni, angående Centrala Älvstaden och Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Tomas är verksam på Cullberg Arkitektkontor och presenterade visionen Viking Green City, som vann delat förstapris i Uppåt Framåt, den idétävling om Göteborgs framtid som GT och TV4 drev tidigare under året.

Förnya den tradition av socialt byggande som gjorde Sverige världsberömt under efterkrigstiden då politik och gestaltning samverkade till en vision. Den nya Älvstaden kan bli en plats för grön teknik, design och arkitektur som skapar jobb, framåtanda, nya bostäder och som därmed motverkar segregationen. Det hela visas upp vid Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

För nio års sedan, 2002, arrangerade jag tillsammans med konstnären Stefan Karlsson en utställning om Södra Älvstranden med stöd från Kultur Göteborg. De inbjudna arkitekterna och konstnärerna visade förslag eller kommenterade den frilagda ytan i och med tunnelbygget. Utställningen kallade vi Tunnelseende och den ägde rum på den inglasade gångbron till Lilla Bommen. Vi trodde förstås att den skulle starta en debatt eftersom det endast var fyra år kvar till tunnelns invigning. Tyvärr fick den ganska lite utrymme i media vilket gör att få känner till den. Två år senare presenterade GP tre arkitektvisioner, därefter genomfördes Ävstrandsdialogen 2006 och sedan en inbjuden arkitekttävling. Idag är Södra Älvstranden i stort sett oförändrad fem år efter tunnelns invigning. Visionerna har nu tagit ny fart i och med projekt Centrala Älvstaden, som i dagarna genomfört en internationell workshop. Där framkom bland annat att den strategi som man väljer mot den globala vattenhöjningen kommer att få en avgörande betydelse för hur staden möter Göta Älv.


Viking Green City - en av många visioner för framtidens Göteborg.

Göteborg har en unik möjlighet att bygga hållbart ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv då kommunen äger marken kring Göta Älv. Förnya och gå vidare med de idéer som gjorde Sverige världsberömt under efterkrigstiden, då arkitektur och politik samverkande till ett samhällsbygge. Bland annat bildades då HSB för att bygga bostäder utan vinstintresse, sida vid sida med de privata bolagen. Idag ska de konkurrera på samma villkor, för att ge ett effektivare och billigare byggande. I vår tid har folkhemsidén på nytt förts fram av både Fredrik Reinfeldt och Göran Persson utan att den utvecklats eller fått genomslag.

För att bygga den gröna blandstad som efterfrågas av många och som motverkar segregationen krävs en politisk vision med en ekonomisk/juridisk modell för en rad frågor. Bland annat att åstadkomma och - bibehålla över längre tid - en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. För att få fler lokaler i gatuplan som kan hyras till rimligt pris är 3-dimensionell fastighetsbildning en lösning. All nybyggnad ger förhållandevis dyrare bostäder men frågan är hur mycket dyrare det behöver vara, fler aktörer bör släppas in i byggprocessen.

Av vikt är också att ge Göteborg en unik gestalt som bygger på nytt grönt tänkande, teknik och dess själ som hamnstad i Norden. Det i motsats till exempelvis Hamburgs HafenCity och andra nya projekt i Europa, som kan kritiseras för en torftig miljö med likriktad lådarkitektur och som endast är förbehållen de mest bemedlade. Göteborg ska utvecklas till en unik stad kring älven att besöka som turist och för oss Göteborgare att vara stolta över.

”Alla ska vara med” är en paroll som tillsammans med miljörörelsen växte fram under 70-talet. Båda ser idag en renässans. Medborgardialogen har växt fram som ett viktigt instrument vid sidan av representativ demokrati. Den måste utvecklas för att bli meningsfull. Bland annat genom att de gestaltande arkitekterna deltar i dialogen utöver forskare och planerare som tenderar att enbart ha ord och rapporter som uttrycksmedel. För att föra processen framåt måste orden kompletteras med bilder och modeller där slutprodukten även är utställningar. Allt för att inspirera fler att delta och tycka att det är meningsfullt och roligt. Viktigt är att alla är medvetna om spelreglerna, att planering kan ta tid och därmed kräver tålamod. Lika viktigt är naturligtvis hur materialet används av kommunen.

Vid paradigmskiften gäller det att ”acceptera den föreliggande verkligheten”, idag de globala miljö- och energiproblemen, och finna lösningar, politiska såväl som gestaltade, och presentera dem i ord och bild. En jämförelse kan dras till modernismens Stockholmsutställning 1930 som fick ett stort genomslag. Vi kan idag börja arbetet för vår tids motsvarande utställning i Göteborg, där den nya Älvstaden kan bli en plats för ny grön teknik, design och arkitektur. Bjud in alla globalt att vara med i utvecklingen så bildas en smältdegel av kreativitet som kommer att skapa många nya företag och jobb lokalt. Vi brukar ju säga att vi är världsbäst på evenemang i Göteborg. Låt oss nu visa alla det med två utställningar: en 2016 som samlar och visar idéer och för att knyta kontakter internationellt, och en till 400-årsjubileet 2021, där idéer genomförs och visas i sitt sammanhang i det nya Göteborg. Parollen ”Think global, act local” är åter igen aktuell.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee