Utskrift från gbg.yimby.se
....

Gamlestadstorget med omnejd – område i behov av upprustning

Gamlestaden med omnejd ligger vid Säveåns utlopp i Göta Älv. Området har anor långt tillbaka i tiden, föregångaren till den nuvarande stadsdelen anlades 1473 under namnet Nya Lödöse. De bostadshus som idag präglar stadsbilden i Gamlestaden är byggda från 1910 och fram till 1960, det mesta enligt stadsplaneingenjör Albert Lilienbergs stadsplan. De ursprungliga landshövdingehusen i området byggdes när textilindustrin i Gamlestadens Fabriker och SKF etablerade sig, och behovet av arbetarbostäder ökade.

Under bilismens frammarsch på 60- och 70-talen gjordes en del inverkan på området, exempelvis byggdes trafikmotet vid Gamlestadstorget och även delar av Alingsåsleden samt Gustavsplatsen. En del av de gamla trähusen revs i samband med detta, men många räddades och restaurerades. Området runt Gamlestadstorget är idag en sorglig syn med sina förfallna byggnader och sin stora, överdimensionerade trafikapparat som med sin blotta uppenbarelse påminner om de märkliga ideal som styrde stadsplaneringen för 50 år sedan.

Nu verkar det dock hända saker. I samband med färdigställandet av en pendeltågsstation med tillhörande resecentrum vid Gamlestadstorget verkar området få den uppfräschning som det så länge förtjänat. Planerna stannar inte vid själva torget, utan omfattar även Gamlestadens Fabriker, SKF:s gamla område vid Nya Kulan samt området upp mot Bellevue där det områdesmässigt angränsar till det sedan tidigare pågående ombyggnadsarbetet av området runt Kviberg.

Vad är då viktigt att tänka på när man nu omvandlar dessa centrala delar av Gamlestaden? De nyare husen i omgivningarna har samma låghuskaraktär som de äldre och smälter på så vis in i miljön. Den gamla atmosfären har dröjt sig kvar, och stadsdelen utmärks idag av små butiker, kaféer och utsmyckade träfasader på de tidstypiska landshövdingehusen.

Vidare anses Gamlestadens genom sin närhet till Göteborgs centrum och genom karaktären på bebyggelsen, med dess landshövdingehus och stadsmässiga gatumiljö, att ha en stor potential. Detta måste man definitivt bygga vidare på genom att skapa en tät blandstad. Inte minst runt den blivande kollektivtrafikknutpunkten Gamlestadstorget där man bör undvika stora, ödsliga ytor. Detta innebär också att trafikapparaten vid Gamlestadstorget måste rivas och man får inte ta alltför stor hänsyn till bilarna när den nya bebyggelsen planeras – de får anpassa sig till stadsmiljön.

Ett orosmoment är att den nya Partihallsförbindelsen som ska förbinda E45 med E20 och avlasta E6:an nu byggs i anslutning till Gamlestaden. Barriäreffekten mot staden förstärks i och med denna byggnation ytterligare. Det blir då extra viktigt att skärma av överdimensionerade trafikleder av denna typ med byggnader. På det sättet kan den barriär som Partihallsförbindelsen och Hamnbanan utgör minimeras intrycksmässigt.

De större lederna till och från Gamlestadstorget behöver också en ansiktslyftning. Kanske genom att skapa promenadvänliga stråk (boulevarder?) av exempelvis Gamlestadsvägen och Artillerigatan och även vidare mot Bellevuerondellen och Kvibergs kaserner?
Kanske kan Boulevard Saint-Germain i Paris eller varför inte Linnégatan fungera som inspiration…
…för de inte lika tilltalande Artillerigatan och Gamlestadsvägen?

Vart verkar då de kommande förändringarna vara på väg? En inledande mailkontakt med personal på Stadsbyggnadskontoret som håller i planeringen för Gamlestadstorget och Gamlestadens fabriker ger följande lovande besked om målsättningarna:

Målsättningen för vår del är att skapa en levande, trygg, tät och befolkad blandstad kring knutpunkten som ska integreras med staden i övrigt så långt det är möjligt, och skapa ett område som knyts samman med befintliga områden i Gamlestaden och vidare österut.


I stort verkar man också hålla fast vid dessa principer i den tidiga konceptplan över området som Radar Arkitektur och Planering gjort på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och från vilken nedanstående bild är hämtad:


Plan för området runt Gamlestadstorget

Det man möjligen skulle kunna önska sig mer av från denna skiss är en tätare utformning av själva Gamlestadstorget samt ytterligare förtätning söder om Säveån. Särskilt området mellan Gamlestadsvägen och lokstallarna där det idag finns mycket parkeringsytor.

En mer detaljerad beskrivning av planerna för SKF:s gamla fabriksområde ser också positiv ut. Uttalanden som ”[…] en varsam omvandling av området för att skapa moderna bostäder och butiksytor med historisk förankring - och att åstadkomma ett lyft för hela stadsdelen Gamlestaden” verkar lovande. Senare artiklar i ämnet gör gällande att 25% av handelsytorna nu är uthyrda vilket kan ses som en bevis på att konceptet håller. Här ser man ett exempel på ett framtida köpcentrum som har möjlighet att bli en integrerad del av staden till skillnad mot dito i Sisjön och Bäckebol som känns mer utslängda i ingenmansland.

Nu finns ju naturligtvis risken att resultatet inte blir som man kan önska sig givet uttalandena ovan när den slutliga detaljplanen ska tas fastställas. Ofta stannar målsättningen om blandstad vid just en målsättning. När ekonomiska intressen sedan får styra blir det istället gles, verksamhetsuppdelad bebyggelse där bottenplanet ej används för näringsverksamhet – ett närbeläget exempel på detta finns i angränsande Kviberg. En utveckling i denna riktning vore särskilt olycklig för Gamlestaden som med sin roll som kollektivtrafikknutpunkt med pendeltågsstation har alla möjligheter att faktiskt kunna axla en roll som blandstad innehållande en flora av olika verksamheter.

Sammantaget tycker jag dock att planerna andas optimism och att viljan verkar finns att skapa en tät, levande stad. Inom kort får vi också veta mer om detta. Stadsbyggnadskontoret meddelar att de har som målsättning att gå ut på samråd med ett uppdaterat förslag för Gamlestadstorget med omnejd i november-december 2011. Vad gäller SKF:s gamla område kan planen komma ut på samråd tidigast precis innan sommaren.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert