Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vägpengar till väst!Igår
presenterade alliansregeringen sin samlade plan för framtida satsningar på infrastruktur i vårt avlånga barrskogsland. Totalt avser regeringen investera 419 mdkr av statliga medel fram till år 2021. Utöver detta tillkommer 69 miljarder genom trängselskatter, vägavgifter, kommunala bidrag och EU-medel. Det finns de som tvivlar men trott eller ej hör Göteborg och Västra Götaland till konungariket Sverige och omfattas därmed av paketet.

Det är drygt fem månader kvar till valet och alliansregeringen valde därför att sprida ut sina ministrar lite varstans i landet för att maximera utrymme i mediaflödet. Infrastrukturministern Åsa Torstensson syntes tillsammans med lokaleliten mitt i trafikinfarkten Korsvägen och vår kända kvartett presenterade förslaget i sin helhet på Malmö Centralstation, där en ny förbindelse till Danmark är det mest kontroversiella förslaget. För vår del handlar det om att flera planerade projekt nu har möjlighet att realiseras, där följande tre dominerar i Göteborg:

Västlänken
Tågtunnel under stadens centrala stadsdelar med stationer under Korsvägen, Haga och Göteborg C. Staden har fortfarande som avsikt att bekosta station Haga inklusive anslutningar. Den kalkylerad kostnaden för projektet har stigit från 12 mdkr (2006) till ca 20 mdkr (2009). Med anledning av trängselskatterna väntas dock Västlänken få fler användare än vad man beräknade 2006. Fler användare innebär ökad alternativkostnad vilket ökar marginalen till skenande anläggningskostnader.

Tågtunneln kan uppskattningsvis tas i full drift år 2025 och är en förutsättning för att flera andra stadsutvecklingsprojekt skall kunna komma igång; däribland centrala Älvstranden och Gullbergsvass som för närvarande ligger i träda. Projektet är den enskilt största investeringen i det västsvenska paketet och är en stor utmaning för staden.

Marieholmstunneln

Sänktunnel under Götaälv som tillsammans med Partihallsförbindelsen avser avlasta Tingstadstunneln och förbinda E20 med E6. Projektet är i tider med intensiv klimatdebatt hårt kritiserat på både lokal och nationell nivå. Däribland Naturskyddsföreningen som är mycket kritiska till investeringen. Kostnaden för tunneln uppgår till ca 3,5 mdkr (2008) och antas öka trafikmängden under Götaälv. Ur trafikteknisk synvinkel väntas dock tunneln förbättra framkomligheten och avlasta kritiska flaskhalsar.

MP och V har dock valt att rösta för projektet för att få mandat för investeringar i kollektivtrafiken. Den nya tunneln är en förutsättning för att öronmärka kollektivtrafiken ett körfält i vardera riktningen i befintliga Tingstadstunneln. Projektet kan antas fylla en viktig politisk funktion i syfte att motivera kommande trängselskatter.

Ny Götaälvbro
Vår gamla skönhet lappas årligen för tiotalet miljoner kronor. Bron klassas snart som en betydande säkerhetsrisk och kan med säkrad finansiering bytas ut mot en mer stadslik låg/mellanbro med förre körfält, minskade lutningar till GC-trafikens jubel och inte minst radikalt minimerade rampkonstruktioner; en förutsättning för lyckad stadsutveckling i området. Brokonstruktionen kostade 8,2 mkr (1939) att bygga och vi kan med glädje konstatera att stålet är av sådan kvantitet att materialvärdet överstiger dåtidens investeringskostnad. Stålande!

Regeringen har i och med dagens utspel lagt ett högt bud på väljarna. Det återstår att se om de rödgröna på nationell nivå förmår kontra med ett snarlikt förslag. Det är osannolikt att de politiska partierna i stadsfullmäktige gör detta till en valfråga med reservation för smärre justeringar på detaljnivå. I tider av stora förändringar är det möjligt att konsolidera framsteg och producera ytterligare ändringar och tillägg i stadsutvecklingen: Korsvägen, Örgrytevägen och Södra Älvstranden är exempel på centrala områden med stor utvecklingspotential där Yimby Göteborg har betydande möjlighet att påverka den slutgiltiga utformningen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert