Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Norra Masthugget

Idag lämnar Yimby Göteborg in sitt yttrande över förslaget till program för Norra Masthugget. Tack alla som var med och bidrog!

Norra Masthugget är ett väldigt viktigt område. Läget är mycket centralt och strategiskt. Här finns möjlighet att koppla samman Majorna, Linnékvarteren runt Andra Långgatan, Haga, den nya Skeppsbron, Rosenlund och Kungsgatan. Gör man rätt här kan det ge enorma urbana effekter för Göteborg som stad.Norra Masthugget i framtiden?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Amerikahuset – en undangömd pärla

I och med programförslaget för Norra Masthugget finns det anledning till att fördjupa sig lite kring denna magnifika byggnad, som på sant Göteborgsmanér slarvats bort på så många sätt.Bygget påbörjades 1919 för Svenska Lloyd efter ritningar av Arvid Bjerke och F O Peterson, som verkstad och lagerbyggnad (!), men projektet avstannade under krisåret 1921. Två år senare tog Svenska Amerika Linien över (därav namnet: Amerikahuset) och färdigställde byggnaden 1925, fast nu som personalbostäder, kontor och tvätteri för rederiet.

Byggnadens monumentala framsida riktades mot väster - väl synlig för Amerikabåtarna - och gestaltades i en tidstypisk klassicism, som med sina massiva pilastrar och reliefer för tankarna till antikens tempel. Åt öster (baksidan) avsåg man en eventuell fortsättning, som dock aldrig blev av, vilket ger byggnaden en oavslutad karaktär sedd från det hållet (vilket de flesta tyvärr gör).Älven var stadens pulsåder, och Amerikahusets placering måste ha setts som självklar, men efter att den livliga verksamheten längs Masthuggskajen flyttats ut till den nya Skandiahamnen, och ersatts av Stena Lines mer inåtvända färjeområde vid tidigt 70-tal, så ter den sig inte längre lika självklar. Oscarsledens dragning några år senare förstärker detta ännu mer, och staden har sedan dess fjärmat sig från älven. Idag är Amerikahuset i princip marginaliserat, skymt från alla håll och kanter, av allt som tänkas kan: träd, vägskyltar, elskåp, bullerplank ad infinitum.Posthuset har Drottningtorget och Konstmuseet har hela Avenyn vid sina fötter: En monumentalbyggnad behöver plats! Det som omgärdar Amerikahuset går dock mot det mer klaustrofobiska slaget. Sätt det i relation till Stockholms Konserthus, vars framsida först var tänkt att ligga mot Sveavägen, och hade inte gett den monumentala prägel vi kan se idag, om det inte varit för Gunnar Asplunds pläderande för en placering mot Hötorget. Frågan är vad han skulle sagt om han fått se Amerikahuset idag?Barlastplatsen är egentligen ett ganska sorgligt kapitel i Göteborgs historia; den är ett tidsdokument över en era då även ganska oansenliga verksamheter, som Amerikahuset, eller den nationalromantiska avloppspumpsstationen bredvid, bemödades med ett genomarbetat yttre.

Utvecklingen går idag i motsatt riktning, men det minsta vi i vår sparsamma tidsålder kan göra är att ta hand om dessa byggnader – ta tillvara på dess potential – och framförallt låta människor kunna se dem, ge dem anledningar att vistas där (redan idag finns en restaurang och funktionsblandning), ta bort allt onödigt som skymmer byggnaden, skapa en riktig plats, och på sikt kan man göra något åt Oscarsleden, spårvagnsdragningar och broförbindelser vid Stigbergstorget. Om byggnaden någonsin skall kunna komma till sin rätt igen, så är det först när staden återerövrat närheten till älven.

Norra Masthugget

Byggnadsnämnden har bestämt att programmet för Norra Masthugget ska gå ut på samråd 11 augusti till 21 september. Men vi på Yimby Göteborg tycker att utvecklingen av det här området är så pass viktig att vi inte tänker vänta tills dess. Vi drar igång vårt samråd redan nu. På vårt forum finns en tråd för det yttrande vi kommer att lämna in, där kan ni ladda ned samrådshandlingarna (inkl. översiktskarta, planförslag mm) och diskutera hur Norra Masthugget ska kunna utvecklas till en tät, levande blandstad.Programförslaget utgår från en vision om hur området ska se ut 2030, som beskrivs såhär:

En blandning av stadspuls och lokalt liv

I Norra Masthugget möts det lokala livet och innerstadens puls, med närhet till vattnet. Här blandas människor, rörelse och aktiviteter till en smältdegel under dygnets alla timmar.

Området som ligger strategiskt - nära Linné, Majorna, Centrum och älven - har knutit samman staden. Norra Masthugget är en levande del av Centrala Älvstaden. En blandning av bostäder, kontor, handel och evenemang får området att fyllas med liv. Järntorgets rika utbud av kultur fortsätter ned mot älven och gör området välbesökt av såväl göteborgare som långväga besökare.

Premiärer på Järnvågen varieras med spelningar och utställningar, liksom särskilda aktiviteter för ungdomar. Stråken som korsar området kantas av butiker, caféer och restauranger. I parker och på torg finns plats för rekreation, lek och spel för dem som bor och arbetar eller bara är på besök i området. Gatorna med utrymme för gående, cyklister och övriga trafikslag gör det enkelt att ta sig fram.

Folklivet och de många mötesplatserna för gammal och ung skapar trygghet. Allt ligger nära men det finns ändå en respekt för lugnet i boendekvarteren och en tolerans mot alla intryck som präglar livet i Norra Masthugget.


Allt detta låter förstås utmärkt, även om man höjer ett oroat ögonbryn över ordet "boendekvarter". I det här området är förstås inget annat än funktionsblandade kvarter acceptabelt. Renodlade bostadskvarter är uteslutet.

Det är också både oroande och en smula tragiskt att visionen talar om hur Norra Masthugget ska se ut om 20 år. Förhoppningsvis dröjer det inte så länge innan vi har en levande, spännande stadsdel här. Man påminns också om de visioner för Masthugget som fanns för 20 år sedan, i översiktplanen 1990, och som aldrig blev mer än bara visioner.20 år gamla visioner...

Vi tänker inte vänta 20 år till på att inget ska hända, glöm det! Nu är det dags att få ändan ur vagnen. Utgångspunkterna för programmet låter väldigt bra:

Med en utveckling av Norra Masthugget kan omgivande stadsdelar knytas samman. Området föreslås förtätas och kompletteras med bl a bostäder, kontor, handel, grönytor och offentliga platser för att på sikt möjliggöra en blandad  stadsbebyggelse. Programområdet har redan till stora delar en struktur som i huvudsak är kopplad till sin omgivning, men som kan vidareutvecklas med fler lokalgator i nord-sydlig riktning som delar in kvarteren i mindre enheter. Området och bebyggelsen föreslås i huvudsak uppföras i form av en traditionell men modern kvartersstad, med attraktiva, levande och varierade gatumiljöer med spännande mötesplatser, parker och torg.
/.../
Området och kommande bebyggelse bör utformas för ett blandat och brett innehåll som kan möta nya behov och förändringar över tiden. Med blandad bebyggelse avses en blandning ner på byggnadsnivå, t ex att bostäder, handel och kontor mm kan finnas i varje byggnad och inom varje kvarter. Bostäder är önskvärt i hela området, men föreslås ej närmast leden, då dessa idag skulle bli alltför utsatta av buller och luftföroreningar.

Kring Folkets hus, Järntorget och Frilagerhuset, som sedan länge varit en mötesplats för stadens kultur-, förenings- och nöjesliv, föreslås en utveckling med tyngdpunkt på kulturverksamhet, hotell och annan centrumverksamhet. Bl a finns önskemål om att Pusterviksteatern ska få en ny scen i området samt att Folkets Hus kan utvecklas som kulturnav med ett nytt hotell och nya och flexibla möteslokaler och scener.

Utgångspunkten är att nya kvarter utformas med bottenvåningar som möjliggör etablering av butiker eller annan publik verksamhet. Service i form av skolor, daghem, service- och äldreboende mm finns i närliggande områden, men kan komma att behöva kompletteras inom eller i anslutning till programområdet, när fler bostäder byggs.
/.../
Bebyggelsens form och gestaltning får studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Några viktiga utgångspunkter bör dock vara att tillkommande bebyggelse ges en varierad skala och ett omväxlande arkitektoniskt uttryck, med en flexibilitet som möjliggör en mångfald och som kan möta förändringar över tiden. Tydliga gränser mellan offentliga och privata ytor är angeläget.

Kvarteren begränsas till sin storlek för att ge området variation och för att möjliggöra ett flexibelt rörelsemönster. En småskalig indelning är dessutom viktig för att skapa ett område med innerstadskaraktär och variation. Området har ett centralt och attraktivt läge vilket gör att exploateringen kan vara relativt hög. Skalan i den omgivande bebyggelsen är viktig att förhålla sig till, men inslag av högre byggnader kan prövas.


Att man inte lägger ett godtyckligt höghusförbud över hela området är mycket positivt. Kan man få in fler bostäder och verksamheter på samma yta så är ju det bara bra. Det finns ju inget egenvärde i låga hus. Intresset verkar inte heller saknas, det är flera som gjort förfrågningar.

Förslag på högre byggnader i området

Som sagt, det låter väldigt bra. Som yimbyist är det bara att lyfta på hatten och gratulera Göteborg till ett fantastiskt programförslag som, om det någon gång blir verklighet, kommer att innebära ett otroligt lyft för Göteborg som stad.Planen för Norra Masthugget - klicka för större bild

Ett tydligt orosmoln finns dock. Det gäller hur vi ska hantera Oscarsleden:

Det är önskvärt att området och staden ska kunna kopplas ner till älven. En sådan utveckling förutsätter att leden, som är en mycket kraftig barriär och störningskälla, hanteras och att kajytorna blir tillgängliga. En nedgrävning av leden är mycket kostsamt, men skulle ge stora värden för området och staden.

Med leden kvar som idag ovan jord innebär det att bebyggelsen måste möta störningar i form av buller och dålig luft etc, och samtidigt inte motverka en utvidgning ner till älven. En bebyggelseskärm i form av huvudsaklingen kontor kan placeras utmed leden och bostadsbebyggelsen uppföras med skyddade gårdar.


Jamen vad bra! Äntligen har man kommit på det enklaste sättet att stopppa buller - slutna kvarter. Vad trevligt, då är det väl bara att köra igång och på sikt omvandla Oscarsleden till en urban esplanad?

Ett alternativt kan vara att leden byggs över, d v s att en upphöjd terrass, park eller byggnader placeras med erforderlig frihöjd över leden. Detta kan vara en billigare lösning än att leden grävs ner, bl a genom att man undviker stora ombyggnader av den befintliga tunnelmynningen. Med en överbyggnad kan trafikens buller reduceras och mer exploaterbar yta skapas. Detta öppnar därmed samtidigt möjligheten för andra bebyggelseformer, t ex öppnare bebyggelsestruktur som hus i park etc.
Ja, herre min skapare, vad säger man? Nej, det är faktiskt helt oacceptabelt att bygga ännu fler Kostern-kvarter. Nu får ni ta och ge er!

Det är Riksbyggen som kommit med idén. Såhär ska Norra Masthugget se ut om de får bestämma:


Riksbyggen har lång erfarenhet av Masthugget. Det var de som rev större delen av stadsdelen runt 1970 och byggde det här istället:

Frågan är vad man lärde sig av det utdragna stadsplaneringsfiasko som blev följden.

Som Stadsbyggnadskontoret väldigt försiktigt antyder så finns vissa uppenbara problem med Riksbyggens förslag:

En viss barriäreffekt kvarstår dock i och med den höjdskillnad som uppstår, och att den visuella kontakten med älven inifrån Långgatsområdet försvinner. Kopplingen till den omgivande och sammanhängande stadsbebyggelsen med butiker etc kan också bli otydlig.


Uppenbarligen kommer det att behövas lite extern hjälp för att det här ska bli bra. Det här området är alldeles för viktigt för att slarvas bort. Jag uppmanar alla stadsvänner och urbanister att dra sitt strå till stacken så att vi får en riktigt lyckad utveckling av Norra Masthugget.

Vi ses på forumet!

MasthuggsstadenMasthuggskajen idag - klicka för större bild

Masthuggskajen är en stor resurs i Göteborgs framtida stadsplanering. Ett enormt område mitt i centrala staden som dessutom ligger i direkt anslutning till det livaktiga Andra Långgatan och resten av Linnéstaden.

Det har ett gäng studenter vid BTH tagit fasta på i ett stadsplaneringsprojekt som de kallat Masthuggsstaden - mina drömmars kaj. Detta utmärkta planförslag hämtar inspiration från urbanteoretiker som Jane Jacobs och Jan Gehl. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bebyggelse med levande stadskvarter.

Läs mer om projektet här...Korta kvarter enligt Jane Jacobs recept som anknyter till befintlig bebyggelse och nergrävd Oscarsled - klicka för större bildTät blandstadsbebyggelse, färjetrafiken kvar men endast persontrafik - klicka för större bildLevande stadskvarter - klicka för större bild  Kanal in till Masthuggstorget - klicka för större bild
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6712 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter