Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Rapport från Byggnadsnämnden

Joakim Olinder är ledamot i Byggnadsnämnden för Moderaterna och skriver ofta och klokt om stadsplanering på sin blogg. Joakim är en av dem som drivit på för att rädda Kinesiska muren, vilket man nu verkar ha lyckats med. Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera ett inlägg från gårdagen som innehåller en intressant rapport från Byggnadsnämnden.

Dagens byggnadsnämnd hade en del saker att bjuda på, nedan kommer ett litet urval av ärenden jag valt att kommentera.

I inledningen av sammanträdet blev vi informerade om att vår tidigare stadsbyggnadsdirektör som nyligen gick i pension skulle anställas av kommunstyrelsen för projektet Centrala Älvstaden. Vad som var ytterst märkligt var att byggnadsnämnden ska betala kostnaderna för denna anställning.

Jag tycker det är ett väldigt konstigt förfarande där stadsbyggnadsdirektören går i pension och ska lämna, får pension från nämnden och sen tar anställning av en annan del av staden som hemställer om lön från byggnadsnämnden. Sista ordet lär inte vara sagt i denna fråga och beslut kommer på nästa sammanträde.

Ärende 13 idag rörde Familjebostäders bygglov i Majorna på hörntomten Allmänna vägen – Kommendörsgatan. Jag var inför dagens sammanträde väldigt skeptisk till förslaget från familjebostäder. Under sammanträdet fick vi dock en genomgång av ärendet och hur tankarna var och jag vände fullständigt i frågan när jag märkte vilken tid och engagemang som lagts ned i frågan för att skapa en stadsmiljö som bygger på den gamla bebyggelsen men ur ett nytt och modernt perspektiv.

Vad som inte så tydligt framkommer på bilderna i handlingarna är att de nya huskropparnas fasader i den övre delen kommer att brytas så de får en lutning som ska samspela med den brytning de befintliga sadeltaken gör, om än inte lika kraftig. Likaså har man arbetat med gestaltningen av socklarna som kommer markeras genom de bokaler som planeras. Slutligen har man även arbetat med fasadmaterialet för att få en modern tappning av de befintliga landshövdingehusens beklädnad.

Sammantaget tycker jag att Familjebostäder tillsammans med Stadsbyggnadskontoret har arbetat väldigt bra med frågan och självklart är det trist att många känner att det varit en sluten process. Som det ser ut så ryms ansökan inom detaljplan och då finns egentligen inga möjligheter att stoppa bygglovet. Därför menade man att ett grannhörande skulle inneburit ett vilseledande av människor som inte äger frågan. Jag tycker att man borde informerat mer vad som var i görningen men det finns som sagt inga krav på det men man ska försöka arbeta bättre med informationen framöver i projektet.

Södra Gårda blev idag bordlagt… Förvånade?

Ärende 26 rörde Skeppsbron där den stora frågan blivit bevarandet av Kinesiska muren. Positivt från dagens sammanträde är att alla partier utom S tydligt visade att man har för avsikt att bevara denna gamla byggnad och värna en varierad stadsmiljö för framtiden. Idag blev det en återremiss för att se på olika alternativ hur Kinesiska muren kan räddas och när den är klar tror jag även att S kan följa med. Det är alltid bra om vi är en enig nämnd i dessa stora frågor så det inte går troll i dem som i fallet med Södra Gårda.

Ärende 29 som gäller bostäder vid Egnahemsvägen i Guldheden blev bordlagt. Här riskerar vi att få ytterligare en långkörare. Jag tycker god hänsyn har tagits till riksintresset och att det är ett ypperligt läge för förtätning så vi kan hoppas att vi får ett avgörande inom kort så vi kan tillskapa fler centrala bostäder.

Slutligen hade vi en del diskussioner kring Programmet för Slottskogen som nu ska ut på remiss. Där tycker jag det var lite problematiskt att man pekat ut specifika platser för eventuella kolonistugor, odlingslotter etc. Jag tycker det är det vi vill få ut av samrådet, kan de finnas i området och i så fall var. Nu kommer man istället reta upp sig på platsen och inte se andra möjligheter. Denna fråga lär leva ett tag framöver…

Länk till föredragningslistan, Aktuella plan och byggprojekt
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6712 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter