Utskrift från gbg.yimby.se
....

Visuell ordning: dess begränsningar och möjligheter

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...


 
Att se komplexa system av fungerande ordning som just ordning och inte som kaos, kräver förståelse. Löven som faller från träden om hösten, komponenterna i en flygplansmotor, en dissekerad kanins inälvor, centralredaktionen på en dagstidning, allt detta ser ut att vara kaos om man ser dem utan att förstå. När man förstår att de utgör system av ordning, börjar de se annorlunda ut.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Subventionering av bostäder

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...

Subventionerade bostäder i Pruitt-Igoe St. Louis
Mekanismerna bakom storskalig sanering, flyttade slumkvarter, inmurade slumkvarter, höghusområden, inkomstskiktning och kategorisortering har blivit så vanliga förebilder och taktiker att stadsplanerarna, och även de flesta vanliga medborgare, inte kan föreställa sig en stadsförnyelse utan dessa metoder. För att ta oss förbi det hindret, måste vi komma till insikt om det missförstånd som ligger till grund för hela det ståtliga teoribygget.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Gradvis förändrande pengar och omvälvande pengar

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...


Sprawl i Florida
Våra vise män ville att pengarna skulle användas till omvälvningar som skapade väldiga villaförorter och svälte ut alla stadsdelar som stadsplanerarna betraktade som slumkvarter; de gjorde stora ansträngningar för att uppnå detta. Och det var det vi fick.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Hållbar stadsutveckling

Sveriges Arkitekter har gett ut en politisk handbok för stadsbyggnad. Författare är arkitekten och professorn i tillämpad samhällsplanering Erland Ullstad, som tidigare varit stadsarkitekt i Växjö. Skriften, som heter "Hållbar stadsutveckling" är ett försök att initiera en mer konstruktiv och konkret stadsplaneringsdiskussion i Sverige. Den riktar sig speciellt till politiker men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Ullstad ger inte bara en tydlig och klarsynt beskrivning av dagens problem, utan har också handfasta råd på vad som bör göras. Särskilt vikten av en planering på stadsnivå, alltså någon sorts "stadsplan", efterlyses. Bokens budskap sammanfattas i tretton punkter under rubriken "Staden är nyckeln till hållbarhet":

1. Vi behöver en stadspolitik.

2. Vi behöver politiker som är engagerade och tydliga i sin syn på stadsbyggandet.

3. Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell.

4. Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt pågående bygget av staden.

5. Den hållbara staden måste byggas tät.

6. Kommunerna måste ta ansvaret för planeringen av stadens gemensamma utrymmen.

7. Kommunerna måste planera för variation av funktioner och verksamheter.

8. Vi måste bygga och förvalta mycket resurssnålare än vi gör idag.

9. Samplanering behövs över kommungränserna.

10. Hållbar stadsutveckling ökar kraven på strategisk planering.

11. Hållbart stadsbyggande kräver samverkande strategier tvärs över revir och etablerad praxis.

12. Nya planformer måste utvecklas.

13. Stadsarkitekt- och plankontoren måste stärkas.

Sammanfattningsvis är denna bok ett kraftfullt erkännande av den verklighetsbeskrivning och det perspektiv som Yimby-nätverket propagerar. Att vårt synsätt får ett sådant övertygande och officiellt stöd av Sveriges Arkitekter är naturligtvis oerhört glädjande. Förhoppningsvis når det radikala budskapet i "Hållbar stadsutveckling" också ut till praktiskt verksamma arkitekter, planerare och politiker. Skriften kan beställas gratis här: http://www.arkitekt.se/s34795

Älvstranden utvecklasI dagens GP får vi en översikt av det stadsbyggande som är på gång utmed Göta Älv. För närvarande planeras 10.000 bostäder utmed älven, förhoppningsvis blir det många, många fler i framtiden. I visionen för Göteborg 2020 som leder kommunens arbete ingår 15.000 nya bostäder och 40.000 nya arbetstillfällen. På Norra Älvstranden har 1500 bostäder börjat byggas bara i år. Efterfrågan är enorm, särskilt hyresrätter är mycket eftertraktade.

Mats Andersson är en nyckelperson i sammanhanget. Han är vd för det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling som har tilldelats det operativa ansvaret för planläggningen av hela Älvstrandsområdet. Ambitionen är hög och handlar i grunden om att utöka Göteborgs centrum över älven och knyta samman älvstränderna:

– På Backaplan ska vi testa om det går att bygga en blandstad som är lika stor som Göteborgs gamla centrum, med butiker, bostäder och andra verksamheter, säger Mats Andersson.

YimbyGBG ser naturligtvis positivt på detta och kommer att följa processen noga för att säkerställa att ambitionen fullföljs. Det första steget är Östra Kvillebäcken. Genom att bygga tät blandstad kan man minimera bilbehovet.

– Där planeras för ett lägre bilinnehav än vad som är normalt i dag. Människor som flyttar dit kan sälja bilen närdet mesta finns inom gång-,cykel- och kollektivavstånd.Allt inom ramen för en hållbar utveckling, säger Johan Ekman, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling. Tanken är att fler har råd med höjd hyra om man samtidigt slipper utgifter för bil och parkering.

För hyrorna kommer dessvärre att vara höga i dessa nya områden:

- All nyproduktion blir dyr. Utan statliga subventioner finns ingen möjlighet att bygga nytt för betalningssvaga familjer, säger Mats Andersson.

Man kan alltså förmoda att områdena runt Älvstranden redan från början kommer att vara socialt segregerade. Det är synd och eftersom alla partier säger sig vara emot segregering ser YimbyGBG fram emot konkreta, konstruktiva förslag på hur detta ska lösas, utifrån respektive ideologi.

I intervjun berörs också den kommande detaljplanen för Skeppsbron. Andersson betonar att det inte räcker med de planerade 400 bostäderna. Området ska leva året runt och ha verksamheter som lockar.

Andersson ser i likhet med YimbyGBG också ett stort behov av fler förbindelser över älven. Enligt Andersson är det en förutsättning om Hisingen ska kunna byggas ihop med centrum. Man tar då också upp den avgörande frågan om lågbroar över Göta Älv:

På Älvstranden Utveckling AB menar man att mycket mark dessutom skulle kunna frigöras om Göteborg fick lägre broar. De tar mindre plats, är billigare att bygga och lättare att ta sig över med cykel och till fots.

– London, Paris, Stuttgart och många andra städer i Europa genomkorsas av vatten. Men centrum finns på båda sidor och det är enkelt att ta sig emellan på flera låga broar. Fler broar är den viktigaste frågan för att bygga ihop centrala Göteborg och Hisingen, säger Mats Andersson.

Naturligtvis behöver Göteborg, i likhet med alla andra stora flodstäder i Europa, ett stort antal låga broar över vattnet. Det är som sagt yteffektivt, billigt och bättre för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessutom är det snyggt och stadsmässigt, eller vad sägs om den här personliga favorit-lågbron: Oberbaumbrucke i Berlin...

Debatt om ungas bostadsbrist


I tisdags arrangerade Hyresgästföreningens ungdomsnätverk en debatt om bostadsbristen. Det var en intressant diskussion som kanske inte löste några problem men i alla fall lyckades gå lite djupare än vad som vanligen är fallet. Nedan följer ett kort referat:

Tobias Olsson från jagvillhabostad.nu framhöll att bostadsbristen är akut och att situationen bara kommer att förvärras i och med att allt fler unga söker sig till storstäderna. Han tryckte på att det inte bara måste byggas fler lägenheter utan också billigare lägenheter som ungdomar har råd med. Ett sätt är att bygga mindre lägenheter och inte bygga in onödig utrustning som kanske ändå inte efterfrågas av unga.

Erik Berg från Byggbrigaderna reagerade på detta och menade att standardsänkning leder till att det skapas slumområden. Enligt honom behövs istället en aktiv bostadspolitik - det måste få kosta att bygga. Berg menade att samhället, genom kommun och stat, ska ta ett mycket större ansvar för finansieringen av byggandet, framförallt genom subventioner. Owe Nilsson (s) höll med Berg i detta men poängterade också att det behövs mer kommunal kompetens vad gäller upphandling. Nilsson förde dessutom fram inrättandet av ett kommunalt byggföretag som en annan möjlig strategi.

Helene Odenjung (fp) höll med om att vi måste bygga mer, men menade att erfarenheterna från miljonprogrammet visar att staten inte kan lösa alla problem. Istället borde man pröva nya vägar och ge individerna större plats i byggandet. Odenjung efterlyste en ny egnahemsrörelse där folk kunde bygga sina egna småhus och på det viset också få ner kostnaderna för byggandet. Erik Berg instämde i att egnahemsrörelsen var en förebild men menade att det idag är orimligt att bygga fler villor, vad man borde satsa på är att förtäta miljonprogrammen med flerbostadshus, där marken är billig och infrastrukturen är på plats. Owe Nilsson invände mot detta och menade att det också är viktigt att förtäta centrala Göteborg och att blanda upplåtelseformer. Nilsson talade i det sammanhanget om en undersökning som visat att man på det sättet kan ge upphov till flyttkedjor som hjälper unga in på bostadsmarknaden. Varken Berg eller Tobias Olsson trodde dock på det. Olsson påpekade att den undersökning Nilsson refererade var gjord av Temaplan och att enligt deras definitioner skulle även en stadgad ingenjör som flyttar in från en annan kommun räknas som "debutant på marknaden".

Åsikterna gick alltså isär på många områden. Alla inblandade, inklusive Nilsson och Odenjung, verkade dock överens om att ett stort problem är den nuvarande lagstiftningen på byggområdet. Framförallt betonade då de enorma kostnader som överklagandeprocessen skapar.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.