Utskrift från gbg.yimby.se
....

Guldheden - sovstad eller mötesplats?YimbyGBG har tidigare skrivit om diskussionerna om förtätning av Norra Guldheden: här och här. Några bestämda planer finns ännu inte, men styrelsen i Brf Norra Guldheden nr 1 har delat ut en enkät till boende i området angående det förslag som finns på stadsbyggnadskontorets hemsida. Eftersom de boende i området räknas som sakägare när beslut ska fattas är deras inställning viktig för alla som gärna ser ett mer urbant och levande Norra Guldheden i framtiden.

Så vad visade enkäten? Brf Norra Guldheden nr 1 har publicerat svaren på sin hemsida. Femtiosex procent av 454 utdelade enkäter besvarades. En stor andel av de svarande (42 %) kände sig otillräckligt informerade om byggplanerna, men majoriteten (90 %) var ”helt emot planerna på att bygga fler bostadshus kring vårt område”. Femtiotvå procent såg behovet av fler bostäder i centrum, men tyckte att ”det är olämpligt att bygga nära vårt område”. Mer anmärkningsvärt är att 37 % ”tycker inte att man ska bygga fler bostadshus i centrala Göteborg”.

Jag måste upprepa detta: mer än var tredje svarande tyckte att det är färdigbyggt med centrala bostäder i vår stad. För många boende på Norra Guldheden handlar oviljan mot förtätning alltså om något mer än bara intresset för den egna trafiksituationen, de närmsta grönområdena och värdet på den egna lägenheten.

Sex procent av de svarande var positivt inställda till förtätning, framförallt för att ”fler människor ska få chansen att bo centralt”, ”en stad ska växa och förändras, det blir mer liv” och ”underlaget för näringsidkare i området ökar vilket ger mer service”.

Men varför då denna stora motvilja till förtätning? De främsta skälen som angavs var att ”jag vill behålla de gröna områdena i staden”, ”området förlorar sin karaktär” och ”biltrafiken kommer att öka och luften blir sämre”. Något färre tyckte att ”det blir svårare att få parkeringsplatser” och en liten andel att ”min utsikt kommer att försämras”. Dessa argument är viktiga, men kan bemötas utan stora problem. En del grönområden (mest sly) kommer att försvinna när Norra Guldheden förtätas, men trots det kommer stora skogsområden finnas kvar och de gröna områdena mellan husen kan utvecklas och användas mycket bättre än idag. Problemet med parkeringsplatser kan lösas genom källargarage i de nybyggda husen och det finns dessutom plats för ett mindre parkeringshus om två våningar bakom Geovetarcentrum. Angående argumentet om områdets karaktär kan jag inte förstå hur den hotas av stadsbyggnadskontorets förslag om ytterliggare en handfull punkthus. Värre då kanske om det skulle byggas hus med kvartersstadskänsla kring Guldhedstorget och Wavrinksys plats, det kan ju råka förvandla torget från sovstad till en levande mötesplats för människor...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972