Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Nya möjligheter för Göteborg och Västsverige

David Lega, kommunalråd (KD), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Debatten kring det västsvenska infrastrukturpaketet har delvis hamnat fel. Finansieringslösningarna har fått ett alldeles för stort fokus. Visst är projektets finansiering viktig, men den frågan är avgjord. Det är nu hög tid att gå vidare. Det är dags att diskutera de utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Om man ändå vill ägna sig åt gårdagen bör man göra det med att minnas köerna ner i tunneln eller över älven vid svåra ködagar.

Man bör också minnas hur sårbart och otillgängligt Göteborgs trafiksystem varit. Detta är knappast ljusa minnen, vare sig för bilister, kollektivtrafikresenärer eller för stadsutvecklare. Västsvenska infrastrukturpaketet vänder på historieskrivningen. Nu öppnar sig lösningar på den sårbarhet och bristande tillgänglighet som vi dragits med under så många år.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Trevligt paket men räcker pengarna?

Daniel Bergqvist, studerande vid Lunds Tekniska Högskola, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Göteborg är en underutvecklad stad. Vi har ett undermåligt trafiksystem som hämmar regionens utveckling. Vi har stadsmotorvägar och parkeringsfält men saknar tunnelbana, pendeltågsstationer och järnväg till stadens flygplats. Ska regionen växa måste det satsas enorma resurser på effektiv kollektivtrafik och ett pålitligare vägnät. Att det Västsvenska paketet börjar förverkligas är en stor bedrift, men skall alla projekt bli verklighet krävs politisk skicklighet och en hel del tur.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En hållbar region är en konkurrenskraftig region

Birgitta Losman, regionråd (MP), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

När jag växte upp var det självklart att åka kollektivt, men privatbilismen tog alltmer plats på gatorna i Göteborg. I skolan var jag med i miljögrupp. Trafiken skulle stoppas, men vi visste inte riktigt hur. Vi cyklade med gasmask till Gustav Adolfs Torg och lämnade brev till politikerna. Vi förstod inte riktigt vad politikerna egentligen gjorde, men vi ville förändra. Idag är jag själv en sådan där – en politiker. Med makt att bestämma och möjlighet att debattera hur världen som barnen och barnen kommer att överta ska se ut.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Vision Storstaden Göteborg

Patrik Sterky, järnvägsutredare vid Ramböll Sverige, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Göteborg har kallats ”världens största småstad”. Enligt en svensk definition är städer med mer än 250 000 invånare storstäder men jag vill hävda att den avgörande skillnaden går vid 500 000 invånare vilket Göteborg passerade 2008. För mig är den planeringsmässiga skillnaden mellan en stor stad och en lite stad utformningen av stadens rum.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Vi vill bygga framtiden

Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse och ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

 

Idag är det inte längre främst länder eller enskilda städer som konkurrerar mot varandra. Numera handlar det främst om regioner som kämpar om att locka företag, kompetent arbetskraft, studenter och turister till sig. I denna internationella konkurrens befinner sig Göteborgsregionen.

Grunden till en välmående Göteborgsregion med en kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb och att regionen har en bra ekonomisk tillväxt. Då krävs det att regionen står sig väl i den internationella konkurrensen genom att vara en attraktiv, hållbar och växande region där det finns förutsättningar för människor och näringsliv att utvecklas och som kan locka nya företag till regionen som skapar fler arbetstillfällen. För att detta ska vara möjligt krävs en väl fungerande infrastruktur och en modern effektiv kollektivtrafik i Göteborgsregionen.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Ett västsvenskt paket kan bli Göteborgs möjlighet

Erik Linn, arkitekt som driver Linnstudio, ger sin syn på det västsvenska infrastrukturpaketet och stadens framtid. Artikeln har tidigare publicerats i Arkitektur 2011/2, vi har fått tillåtelse att återpublicera den här på Yimby.

Historiens vingslag slår över Göteborg när staden närmar sig det 400-årsjubileum som infaller år 2021 och som nu omtalas allt oftare. Medan det förra jubiléet (två år försenat) år 1923 bringade jubileumsutställning med Liseberg, Götaplats, Konstmuseum och Mässa till staden, så råder det ingen tvekan om att en central pusselbit denna gång är den stadsutvecklingsmöjlighet som ligger och väntar alldeles intill centrum, och som möjliggör en tre- eller fyrdubbling av den nuvarande stadskärnan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En attraktiv region med hjälp av Västlänken

Leif Blomqvist, regionråd (S) och Västtrafiks ordförande, ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Att forma en framtida Göteborgsregion som ger många arbetstillfällen, är attraktiv och dynamisk och som samtidigt erbjuder en god miljö är en av de viktigaste politiska utmaningarna. En del i denna politik är hur vi utformar vår trafik.

Ju större fungerande arbetsmarknad man har ju lättare är det att få jobb och ju mer attraktivt blir det för företagen att etablera sig. Man brukar säga att en rimlig gräns för pendling är 45 till 60 minuter. Ju snabbare man reser ju större blir det geografiska området. Exempel på en lyckad regionförstoring är vad som hänt i Mälardalen när tågpendlingen bygggdes ut.

Denna s.k. regionförstoring är inget nytt. När spårvagnarna och cykeln kom för drygt 100 år sedan skapades helt nya möjligheter att ta ett arbete i hela staden jämfört när man gick. Även möjligheterna till ett rikt kultur och nöjesutbud ökar om upptagningsområdet ökar. Det skapas förutsättningar för ett mycket bredare utbud om antalet möjliga besökare ökar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Att bygga Göteborg

Vägvalets Tom Heyman ger sin syn på Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Varje stad har en historia, en utveckling som måste återspeglas i stadens vidare utbyggnad. Göteborg började som en befästning, en bricka i det politiska maktspelet om Östersjön och Öresundstullen, inklämd mellan två danska landskap. Från denna period har vi vallgraven, kanalerna, Allén  och ett lågbyggt och koncentrerat centrum.» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee