Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad vill folkpartiet med trafikstrategin?

Uppdatering! Axel Darvik har lämnat ett klargörande som är infogat sist i inlägget.

Moderaterna har lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. Vi har skrivit om motionen och dess möjliga konsekvenser under rubriken Moderaterna fäller förtätningsstrategin? och moderaterna gav ett svar på det. Motionen behandlas i nämnderna och i Miljö- och klimatnämnden har Folkparitet genom Axel Darvik och Ulf Sjöberg författat ett välskrivet tilläggsyttrande som försvarar Trafikstrategin och målet om att göteborgarna ska göra 25% färre resor med bil.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Svar från moderaterna om trafikstrategin

Vi har fått ett svar från Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) på inlägget Morderaterna fäller förtätningsstrategin? som skrevs med anledning av de lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. Svaret följer.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Moderaterna fäller förtätningsstrategin?

Moderaterna i Göteborg har just lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. I tjänsteutlåtanden menar förvaltningarna att detta innebär att betydligt färre bostäder och arbetsplatser än planerat kan byggas i Älvstaden och mellanstaden. Med tanke på att de rödgrönrosa är i minoritet är det inte omöjligt att den nuvarande förtätningsstrategin kan falla.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Yimbys yttrandeLäs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Yimby har under våren gått igenom och diskuterat de tre strategiska dokument för Göteborgs stadsutveckling som varit ute på remiss. Dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering och beskriver hur staden är tänkt att utvecklas under de närmaste 20 åren, fram till 2035.

Vi har nu sammanställt våra remissvar och skickat in dem till respektive förvaltning. Ta gärna chansen att själv skicka in dina synpunkter på dokumenten, remisstiden går ut 30 juni, så det finns lite tid kvar. Håller du med om Yimbys ställningstaganden (som du kan läsa nedan) så skicka gärna ett mejl till förvaltningarna och stöd vårt yttrande.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Strategi för godstransporter

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Yimbys granskning av Trafikstrategi för en nära storstad som Göteborg Stad har ute på remiss har slutligen nått den sista delen. I de tidigare delarna har vi tittat på övergripande principer, resor och stadsrum. Den sista delen handlar om strategier för godstransporter. Gods handlar inte bara om flöden av gods till och från industrier. Det är även ett stort flöde av materia som når hela vägen till staden, till lägenheterna och till oss, och varav en stor del även ska lämna oss, lägenheten och staden. Med Nordens största hamn och Göteborg placerad mellan hamnen och resten av Norden så finns det även ett mycket stort flöde av gods rakt genom Göteborg. Detta påverkar förstås stadens utvecklingsmöjligheter starkt och kräver en strategi för framtiden. Som bonus ger strategin sin syn på Stenas lokalisering.

Hur får vi de stora flödena av gods från och till hamnen förbi Göteborg?

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Strategi för stadsrum

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035
 

Yimby fortsätter granskningen av de planeringsstrategier som beskriver hur vi ska ta oss till år 2035 och som Göteborgs stad har skickat ut på remiss. Turen har kommit till trafikstrategins strategier för stadsrum för att nå det uppsatta målet "Attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv". Detta är en mycket intressant läsning dels för att trafikkontoret för första gången så tydligt ger en strategi för stadsrum och stadsliv, och dels för att många formuleringar lika gärna kunde ha varit skrivna av Jane Jacobs eller Yimby.

Rum i staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Strategier för resor

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

 

I Yimbys serie Göteborg 2035 synar vi de strategiska planeringsdokument som staden skickat ut på remiss. Nu är dags att ta sig an ytterligare en del i trafikstrategin. Tidigare har vi skrivit om de övergripande huvudpoängerna där vi bland annat lyfte fram tanken om närhet istället för hastighet och att man vill genomföra en viljestyrd planering. Nu går vi in på de mer specifika strategierna för att kunna bemästra resorna i en stad som ska växa med 150 000 nya göteborgare och 80 000 nya arbetstillfällen fram till år 2035. Resor är ett av tre delområden, där stadsrum och godstransporter är de andra - vilka vi kommer att återkomma till.

Göteborg 2035?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Trafikstrategi för en nära storstad

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

 

 I Yimbys serie Göteborg 2035 om de strategiska planeringsdokument som staden har skickat ut på remiss har nu turen kommit till Trafikstrategi för en nära storstad. Trafikplaneringen är intimt sammankopplad med stadsplaneringen och en välbetänkt trafikplanering är en förutsättning för att en betydande förtätning överhuvudtaget ska kunna genomföras i Göteborg.

Trafikstrategin är i mångt och mycket en riktigt trevlig läsning. Medan Utbyggnadsplaneringen förtydligar en redan befintlig Översiktplan och Grönplanen talar om att bevara gröna kilar och gröna karaktärer, så kommer Trafikstrategin här med något ganska omdanande. Det är kanske så att man kan tala om ett paradigmskifte där funktionalisternas bilfrämjande och trafikseparerande skrift SCAFT äntligen håller att på och förpassas till arkivet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.