Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yrkanden för Lindholmen: Begreppsförvirring

 
Vi har tidigare bevakat och lämnat yttrande över den föreslagna planen, eller rättare sagt de föreslagna planerna, för bebyggelse vid Götaverksgatan på Lindholmen. Som uppmärksammades i kommentarstråden till inlägget om yttrandet (fortsätt skriva bra i kommentarstrådarna!) så har ett par yrkanden lagts för byggnadsnämnden vid senaste sammanträdet, och framförallt det ena är mycket intressant.

I ett yrkande från S, MP och V föreslår man att byggnadsnämnden beslutar att utreda förslaget om en mer sluten kvartersform vidare, medan M, FP och Vv tycker att det är för sent i processen att ändra sig om det ursprungliga, uppbrutna förslaget, samt att det slutna planförslaget är mindre yteffektivt och därför mindre konstnadseffektivt. Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att man håller sig till det ursprungliga alternativet! Detta trots att man själva (undantaget Vv) stod med på det tidigare yrkandet om att utreda ett slutet alternativ.


 

Bakgrunden är alltså det tilläggsyrkande som gjordes förra året, den 4 augusti, av en nästan helt enig byggnadsnämnd (S, V, MP, FP och M), där man yrkade på att inkludera ett alternativt planförslag med sluten kvartersstruktur, av precis rätt anledningar, i remisshandlingarna. Detta var något som vi naturligtvis hyllade. Vi hoppades rentav att detta kanske kunde innebära ett rejält trendbrott och en tydlig signal om att stadsplaneringen måste in på nya banor. Nu verkar det emellertid som att FP och M tillsammans med Vv kommit till insikten att det skulle sända dåliga signaler till byggsbranschen om man fördröjde processen genom att inte helt enkelt hålla sig till orginalförslaget.

Att i detta skede gå in och ändra hela planen sänder inga bra signaler till konsortier och byggherrar i staden.


Man kan ju fråga sig hur man kan komma fram till det fyra månader efter att man själva ställt dig bakom det första yrkandet, om man nu är så måna om att korta ner processen. Jag kan heller inte förstå hur det kan vara så kontroversiellt att signalera till tjänstemän och byggherrar att man tänker följa översiktsplanen och bygga det man kommit överens om att man bör bygga. Om man redan från början hade gett tydliga direktiv om vad för slags stad man vill ha (för kommunen har ju precis som det påpekas i yrkandet planmonopol), så hade man ju kortat ner processen och sparat resurser. Att börja kräva att vår utmärkta översiktsplan efterföljs och att man slutar utarma staden med en massa splittrad strösselbebyggelse sänder helt rätt signaler.


Kan någon förstå hur det här förslaget kan vara mindre yteffektivt än föregående förslag?

Den andra mycket märkliga formuleringen i yrkandet är den om att det uppbrutna alternativet ger högre yteffektivitet och därför högre kostnadseffektivitet. Konsortiet anser att alternativet med slutna kvarter medför svårutnyttjade ytor och är "problematiskt ur flera aspekter". Det är inte så förvånande att konsortiet drar slutsatsen att det uppbrutna alternativet är mer kostnadseffektivt. Med det slutna atlernativet kommer vissa av bostäderna och lokalerna ha suboptimala förhållanden ur kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Eftersom byggherrarna i konsortiet vill ha så stor avkastning (det är deras jobb) som möjligt är det självklart att de väljer det mer kostnadseffektiva alternativet om de får välja fritt. Nu är dock situationen sådan att byggherrarna får inte välja fritt hur staden ska byggas. Återigen: kommunen har planmonopol och ska se till stadens och dess invånares bästa.

Så, att konsortiet föredrar det mest kostnadseffektiva alternativet är givet. Men när man talar om yteffektivitet är man inne på något helt annat, åtminstone för mig. Jag vet inte om det är jag eller byggnadsnämnden och konsortiet som är begreppsförvirrade, men för mig är yta ett geometriskt begrepp. Om enda skillnaden mellan två alternativ är att det tillkommit bebyggd yta i det ena alternativet, så är det fullkomligt uppenbart att alternativet med tillkommen bebyggd yta är mer yteffektivt. Att påstå något annat är endast (i bästa fall omedvetet) vilseledande.

Man kan ju även lyfta fram stadsplanekonceptet i den här frågan. För det hade antagligen varit mycket mer attraktivt för exploatörerna att bygga det slutna alternativet om man kunde räkna med att kvarteret kommer ingå i ett omgivande rutnät av kvartersstad. Då hade man kunnat räkna med att husen i de östra hörnen i det aktuella området hade varit attraktiva, istället för att som nu ligga i utkanten av ett i omgivningen ensamt stadskvarter, och det hade då varit mer ekonomiskt intressant för byggherrarna att bebygga även de ytorna.


Den skiss Yimby skickade in med sitt yttrande över planförslagen, som vi tyckte var ytterligare ett snäpp bättre än det slutna alternativet SBK visade. Vilket är ditt favoritförslag?

Lyckligtvis vann yrkandet från S, V och MP nämndens omröstning. Trots det lämnar sammanträdet en bitter smak, och vi får än en gång en inblick i hur krampaktig stadsplaneringen är idag. Vi är nog många som känner att det är hög tid att sluta dra de här frågorna i långdragna, kostsamma processer bara för att komma fram till att översiktsplan bör efterföljas. Det är högst rimligt att tro att sluten kvartersbebyggelse inte för alltid kommer stå som den klart bästa stadstypologin i alla lägen, men tills vi har kommit fram till bättre strukturer som vi kan argumentera rationellt för, så är det bara att vara tydliga med att det är kvartersstad som gäller vid utbyggnaden av Göteborgs innerstad, redan från början.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ingenjör (7 Februari 2013 06:25):
Som allmänborgerlig väljare blir man lätt bedrövad. Att vägvalet kan yrka för något så fullständigt obegripligt är fullt begripligt, men de övriga borde rimligen stå bakom ÖPn.

Eller vad vill de bygga för "stad"?

Den konspiatoriskt lagde kan undra vilka övertalningar som anspelar på marknad och äganderätt som har förekommit, och som har fördunklat deras i grunden sunda åsikter och del långsiktigt bästa för Göteborg.

Att bygga ett dött och dessutom snett Östberlin kan inte vara förenligt med borgerlig ideologi, däremot Yimbys utmärkta skiss.

Att blanda aktörer och upplåtelseformer i mindre tomter borde också vara rätt. Blandar man HR/BR får Går det parera att alla balkonger inte far samma utsikt.

Med högre exploatering på tomten spar dessutom det allmäna infrastrukturkostnader, varför skall några enskilda byggare vältra över de kostnaderna på skattebetalarna ?

Som sagt. Ett skämmande obegripligt yttrande från vägvalet med flera, och helt obegripligt ur ett borgerligt ideologiskt perspektiv.


Tack yimby!
 0
Krister (7 Februari 2013 06:42):
Enligt Skanska:
Det lönsammaste segmentet inom byggbranchen är att bygga bostadsrätter i attraktiva lägen. Då spelar det mindre roll hur själva planen är utformad. En lyckad försäljning av objekten är garanterad. Nuvarande plan för Lindholmen uppfyller alla krav med sitt läge nära älven vilket ger fri utsikt. Att bygga kvartersstad skulle troligen minska möjligheterna att ta ett nytt högstapris per kvm bostadsyta.
 0
Magnus M. (7 Februari 2013 10:30):
De kanske menade att det öppna förslaget var mer yteffektivt vad det gäller meningslösa öppna ytor?

:-)
 0
Johannes Westlund (7 Februari 2013 10:41):
Det här borde vi tillgängliggöra för en bredare allmänhet via typ GP. Även om det till slut verkar gå bra så är det allvarligt att folkvalda sätter byggares vinst framför översiktsplanen.
 0
Magnus (7 Februari 2013 11:53):
Mycket oroande att folkvalda politiker springer privata intressenters ärenden. Med tanke på senaste tidens mutskandaler är det inte en helt otrolig tanke att någon eller några politiker skulle kunna "extraknäcka" för byggbolagen.

Det kan förklara varför Norra Älvstranden ser ut som den gör.
+1
Peter Lindberg (7 Februari 2013 11:59):
Det känns utan tvekan som en drös politiker varit på bjudmiddag hos byggföretagen. Det krävs inte mer än en snabb eftertanke för att inse att kringbyggda gårdar är trivsammare och mer användbara än öppna ytor med insyn där man känner sig exponerad. De friliggande husen låter dessutom vinden löpa fritt mellan husen, och alla som besökt tex. Eriksberg eller Sannegårdshamnen dagar då det inte är helt vindstilla vet att det inte är särskilt trivsamt att sitta ute i vindtunnlarna husen skapar. Långsiktigt ger användbara uteutrymmen mer trivsel och sammanhållning än utsikt. Politikerna ska inte bry sig om byggföretagens vinstmaximering utan om invånarnas bästa.

Vissa av de som skriver kommentarer här verkar inte ha insett att Yes In My BackYard inte ska betyda att man ska acceptera att vilken skit som helst byggs i ens närhet. ;)
 0
Hannes Johansson (7 Februari 2013 12:21):
Jag tycker det är viktigt att poängtera att konstiga resonemang och tveksamma yttranden eller yrkanden inte på något sätt är exklusivt för högerblocket, även om det var FP och M (och Vv) som stod bakom just det här yrkandet. Vi tar inte partipolitisk ställning, men vi tar ställning till specifika stadsbyggnadsfrågor som denna.
 0
Erik Sandblom (7 Februari 2013 15:29):
Kan det vara en TARDIS man vill bygga? De är större på insidan än på utsidan, vilket gör dem mycket yteffektiva.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​TARDIS
 0
Daniel Andersson (7 Februari 2013 15:55):
Mieux vaut TARDIS que jamais :)
 0
Emanuel Alfredsson (7 Februari 2013 17:43):
Dr. Who är Sci-Fi, och det är kanske där dessa visionärer hör hemma. Jag brukar lite sarkastiskt säga att Per Wirtén gärna får sadla om till SciFi-scenograf, för om det något som Svensk Film saknar, så är det en regelrätt SciFi-avdelning.
+1
Matthias H. (7 Februari 2013 17:48):
Bra Hannes att du belyser detta.

Har inte vägvalet varit härinne och skrivit i andra frågor? Kanske dom kunde motivera sin inställning i denna fråga också...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6731 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter